Poeme-France : Lecture Écrit Mort

Poeme : Cher Tonton…

Poème Mort
Publié le 06/02/2012 17:30

L'écrit contient 211 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Mary00996

Cher Tonton…

Qui aurait pu prévoir ça ?
Que tu t’en irait comme cela.
C’est par ce dimanche matin banal,
Que tout finit mal.

Un coup de fil, un cri.
C’est le temps que sa a pris
Pour savoir que quelqu’un avait perdu la vie
En ce beau début d’après-midi.

Je restais planté là,
Et essayais de comprendre ce qui n’allais pas.
Ce n’est qu’après que j’ai su que tu t’étais effondrer,
Lors de ce marathon endiablé.

Je ne réalise toujours pas que tu ne vis plus,
M’attendant à te voir débarquer au coin de la rue.
Et me remémore tes conneries,
Qui nous faisait passer des moments de folie.

Je suis persuader que tu nous vois,
Et que tu voudrais que l’on profite de la vie que l’on a devant sois.
Que je veille sur mes grand-parents,
Suite au décès de leur enfant.
Leur dire qu’ils doivent rester là où ils sont aujourd’hui,
De ne pas être presser de te rejoindre au paradis
Car le temps là-bas est infinie.

Tu nous manques tonton Aurélien,
Et je sais maintenant que le temps n’efface rien,
Juste qu’il apaise lentement notre chagrin.

Chèr Tonton, 2012, Marie
 • Pieds Hyphénique: Cher Tonton…

  qui=au=rait=pu=pré=voir=ça 7
  que=tu=ten=i=rait=com=me=ce=la 9
  cest=par=ce=di=man=che=ma=tin=ba=nal 10
  que=tout=fi=nit=mal 5

  un=coup=de=fil=un=cri 6
  cest=le=temps=que=sa=a=pris 7
  pour=sa=voir=que=quel=quun=a=vait=per=du=la=vie 12
  en=ce=beau=dé=but=da=près=mi=di 9

  je=res=tais=plan=té=là 6
  et=es=sayais=de=com=pren=dre=ce=qui=nal=lais=pas 12
  ce=nest=qua=près=que=jai=su=que=tu=té=tais=ef=fon=drer 14
  lors=de=ce=ma=ra=thon=en=di=a=blé 10

  je=ne=ré=a=lise=tou=jours=pas=que=tu=ne=vis=plus 13
  mat=ten=dant=à=te=voir=dé=bar=quer=au=coin=de=la=rue 14
  et=me=re=mé=mo=re=tes=con=ne=ries 10
  qui=nous=fai=sait=pas=ser=des=moments=de=fo=lie 11

  je=suis=per=sua=der=que=tu=nous=vois 9
  et=que=tu=vou=drais=que=lon=pro=fite=de=la=vie=que=lon=a=de=vant=sois 18
  que=je=vei=lle=sur=mes=grand=pa=rents 9
  sui=te=au=dé=cès=de=leur=en=fant 9
  leur=dire=quils=doi=vent=res=ter=là=où=ils=sont=au=jourdhui 13
  de=ne=pas=être=pres=ser=de=te=re=join=dreau=pa=ra=dis 14
  car=le=temps=là=bas=est=in=fi=nie 9

  tu=nous=man=ques=ton=ton=au=ré=lien 9
  et=je=sais=mainte=nant=que=le=temps=nef=fa=ce=rien 12
  jus=te=quil=a=paise=len=te=ment=no=tre=cha=grin 12

  chèr=ton=ton=vir=gule=deux=mil=le=dou=ze=ma=rie 12
 • Phonétique : Cher Tonton…

  ki oʁε py pʁevwaʁ sa ?
  kə ty tɑ̃n- iʁε kɔmə səla.
  sε paʁ sə dimɑ̃ʃə matɛ̃ banal,
  kə tu fini mal.

  œ̃ ku də fil, œ̃ kʁi.
  sε lə tɑ̃ kə sa a pʁi
  puʁ savwaʁ kə kεlkœ̃ avε pεʁdy la vi
  ɑ̃ sə bo deby dapʁε midi.

  ʒə ʁεstε plɑ̃te la,
  e esεjε də kɔ̃pʁɑ̃dʁə sə ki nalε pa.
  sə nε kapʁε kə ʒε sy kə ty tetεz- efɔ̃dʁe,
  lɔʁ də sə maʁatɔ̃ ɑ̃djable.

  ʒə nə ʁealizə tuʒuʁ pa kə ty nə vis plys,
  matɑ̃dɑ̃ a tə vwaʁ debaʁke o kwɛ̃ də la ʁy.
  e mə ʁəmemɔʁə tε kɔnəʁi,
  ki nu fəzε pase dε mɔmɑ̃ də fɔli.

  ʒə sɥi pεʁsɥade kə ty nu vwa,
  e kə ty vudʁε kə lɔ̃ pʁɔfitə də la vi kə lɔ̃n- a dəvɑ̃ swa.
  kə ʒə vεjə syʁ mε ɡʁɑ̃ paʁɑ̃,
  sɥitə o desε də lœʁ ɑ̃fɑ̃.
  lœʁ diʁə kil dwave ʁεste la u il sɔ̃t- oʒuʁdɥi,
  də nə pa εtʁə pʁese də tə ʁəʒwɛ̃dʁə o paʁadi
  kaʁ lə tɑ̃ la ba εt- ɛ̃fini.

  ty nu mɑ̃k tɔ̃tɔ̃ oʁeljɛ̃,
  e ʒə sε mɛ̃tənɑ̃ kə lə tɑ̃ nefasə ʁjɛ̃,
  ʒystə kil apεzə lɑ̃təmɑ̃ nɔtʁə ʃaɡʁɛ̃.

  ʃεʁ tɔ̃tɔ̃ viʁɡylə dø milə duzə, maʁi
 • Pieds Phonétique : Cher Tonton…

  ki=o=ʁε=py=pʁe=vwaʁ=sa 7
  kə=ty=tɑ̃=ni=ʁε=kɔ=mə=sə=la 9
  sε=paʁ=sə=di=mɑ̃=ʃə=ma=tɛ̃=ba=nal 10
  kə=tu=fi=ni=mal 5

  œ̃=ku=də=fil=œ̃=kʁi 6
  sε=lə=tɑ̃=kə=sa=a=pʁi 7
  puʁ=sa=vwaʁ=kə=kεl=kœ̃=a=vε=pεʁ=dy=la=vi 12
  ɑ̃=sə=bo=de=by=da=pʁε=mi=di 9

  ʒə=ʁεs=tε=plɑ̃=te=la 6
  e=e=sε=j=ε=də=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=sə=ki=na=lε=pa 14
  sə=nε=ka=pʁε=kə=ʒε=sy=kə=ty=te=tε=ze=fɔ̃=dʁe 14
  lɔʁ=də=sə=ma=ʁa=tɔ̃=ɑ̃=dj=a=ble 10

  ʒə=nə=ʁe=a=li=zə=tu=ʒuʁ=pa=kə=ty=nə=vis=plys 14
  ma=tɑ̃=dɑ̃=a=tə=vwaʁ=de=baʁ=ke=o=kwɛ̃=də=la=ʁy 14
  e=mə=ʁə=me=mɔ=ʁə=tε=kɔ=nə=ʁi 10
  ki=nu=fə=zε=pa=se=dε=mɔ=mɑ̃=də=fɔ=li 12

  ʒə=sɥi=pεʁ=sɥa=de=kə=ty=nu=vwa 9
  e=kə=ty=vu=dʁεkə=lɔ̃=pʁɔ=fi=tə=də=la=vi=kə=lɔ̃=na=də=vɑ̃=swa 18
  kə=ʒə=vε=jə=syʁ=mε=ɡʁɑ̃=pa=ʁɑ̃ 9
  sɥi=tə=o=de=sε=də=lœ=ʁə=ɑ̃=fɑ̃ 10
  lœʁ=diʁə=kil=dwa=ve=ʁεs=te=la=u=il=sɔ̃=to=ʒuʁ=dɥi 14
  də=nə=pa=εtʁə=pʁe=se=də=təʁə=ʒwɛ̃=dʁə=o=pa=ʁa=di 14
  kaʁ=lə=tɑ̃=la=ba=ε=tɛ̃=fi=ni 9

  ty=nu=mɑ̃k=tɔ̃=tɔ̃=o=ʁe=lj=ɛ̃ 9
  e=ʒə=sε=mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=lə=tɑ̃=ne=fa=sə=ʁj=ɛ̃ 14
  ʒys=tə=kil=a=pε=zə=lɑ̃=tə=mɑ̃=nɔ=tʁə=ʃa=ɡʁɛ̃ 13

  ʃεʁ=tɔ̃=tɔ̃=viʁ=ɡy=lə=dø=mi=lə=du=zə=ma=ʁi 13

PostScriptum

Poème en Hommage à mon oncle, parti le 12 Sept 2010

Récompense

0
0
2

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/02/2012 21:55Moz

Trés bel hommage....
Amicalement Moz...

Auteur de Poésie
07/02/2012 12:11Mary00996

Merci a vous deux :S