Poeme-France : Lecture Écrit Rigolo

Poeme : Le Grand Huit Infernal

Poème Rigolo
Publié le 20/05/2019 13:10

L'écrit contient 216 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Marie27

Le Grand Huit Infernal

Mes mots sont comme les manèges d’une fête foraine ils peuvent s’enchainer vite ou être à la traine
Ils t’amènent lentement au sommet de cette montagne russe et t’entrainent dans une chute qui se déchaîne
Ma poésie suit un drôle de parcours, elle enchante, enveloppe les mots tel des confiseries avec douceur
Elle peut aussi être plus sombre tel un château hanté et donner des sueurs froides et des peurs
Laisses toi tenter, ne sois pas timide, les portes se referment, le wagon est prêt à démarrer
Les projecteurs vont s’allumer 5, 4, 3, 2, 1, GO accroches toi bien tu risques d’être décoiffé
L’adrénaline et les frissons grimpent à mesure que ce train prends de la vitesse sur ce rail
Cramponnes toi et fermes les yeux si tu as peur de fixer le vide en dessous des rails
Est-ce que tu ressens cet ascenseur émotionnel qui te chamboule dans tous les sens ?
Mes phrases qui te transportent je ne sais où, sans dessus dessous jusqu’à en perdre tout leur sens
Appuie sur le bouton rouge pour arrêter ce tour à la vitesse infernale et au rythme étourdissant
Ou laisse comme ca si tu veux connaitre toutes les autres sensations au bout de ce grand huit géant
 • Pieds Hyphénique: Le Grand Huit Infernal

  mes=mots=sont=comme=les=ma=nèges=dune=fê=te=fo=rai=ne=ils=peu=vent=sen=chai=ner=vi=teou=ê=treà=la=traine 25
  ils=ta=mènent=lente=ment=au=sommet=de=cet=te=mon=ta=gne=rus=seet=ten=trai=nent=dans=u=ne=chu=te=qui=se=dé=chaîne 27
  ma=poé=sie=suit=un=drôle=de=par=cours=el=leen=chante=enve=lop=pe=les=mots=tel=des=con=fi=se=ries=a=vec=dou=ceur 27
  elle=peut=aus=si=être=plus=som=bre=tel=un=châ=teau=han=té=et=don=ner=des=sueurs=froi=des=et=des=peurs 24
  laisses=toi=ten=ter=ne=sois=pas=ti=mide=les=portes=se=re=fer=ment=le=wa=gon=est=prêt=à=dé=mar=rer 24
  les=pro=jec=teurs=vont=sal=lu=mer=cinq=vir=gule=quatre=vir=gule=trois=vir=gu=le=deux=vir=gu=leun=go=ac=cro=ches=toi=bien=tu=ris=ques=dê=tre=dé=coif=fé 36
  la=dré=na=lineet=les=fris=sons=grimpent=à=me=su=re=que=ce=train=prends=de=la=vi=tes=se=sur=ce=rail 24
  cram=pon=nes=toi=et=fer=mes=les=y=eux=si=tu=as=peur=de=fixer=le=vi=de=en=des=sous=des=rails 24
  est=ce=que=tu=res=sens=cet=as=cen=seur=é=mo=ti=on=nel=qui=te=cham=bou=le=dans=tous=les=sens 24
  mes=phrases=qui=te=trans=por=tent=je=ne=sais=où=sans=des=sus=des=sous=jus=quà=en=per=dre=tout=leur=sens 24
  ap=puie=sur=le=bou=ton=rouge=pour=ar=rê=ter=ce=tour=à=la=vites=sein=fer=na=leet=au=ryth=meé=tour=dis=sant 26
  ou=laisse=comme=ca=si=tu=veux=con=naitre=tou=tes=les=au=tres=sen=sa=tions=au=bout=de=ce=grand=hu=it=gé=ant 26
 • Phonétique : Le Grand Huit Infernal

  mε mo sɔ̃ kɔmə lε manεʒə dynə fεtə fɔʁεnə il pəve sɑ̃ʃεne vitə u εtʁə a la tʁεnə
  il tamεne lɑ̃təmɑ̃ o sɔmε də sεtə mɔ̃taɲə ʁysə e tɑ̃tʁεne dɑ̃z- ynə ʃytə ki sə deʃεnə
  ma pɔezi sɥi œ̃ dʁolə də paʁkuʁ, εllə ɑ̃ʃɑ̃tə, ɑ̃vəlɔpə lε mo tεl dε kɔ̃fizəʁiz- avεk dusœʁ
  εllə pø osi εtʁə plys sɔ̃bʁə tεl œ̃ ʃato-ɑ̃te e dɔne dε sɥœʁ fʁwadəz- e dε pœʁ
  lεsə twa tɑ̃te, nə swa pa timidə, lε pɔʁtə- sə ʁəfεʁme, lə waɡɔ̃ ε pʁε a demaʁe
  lε pʁɔʒεktœʁ vɔ̃ salyme sɛ̃k viʁɡylə katʁə viʁɡylə tʁwa viʁɡylə dø viʁɡylə œ̃, ɡo akʁoʃə twa bjɛ̃ ty ʁisk dεtʁə dekwafe
  ladʁenalinə e lε fʁisɔ̃ ɡʁɛ̃pe a məzyʁə kə sə tʁɛ̃ pʁɑ̃ də la vitεsə syʁ sə ʁaj
  kʁɑ̃pɔnə twa e fεʁmə- lεz- iø si ty a pœʁ də fikse lə vidə ɑ̃ dəsu dε ʁaj
  ε sə kə ty ʁəsɛ̃ sεt asɑ̃sœʁ emɔsjɔnεl ki tə ʃɑ̃bulə dɑ̃ tus lε sɑ̃s ?
  mε fʁazə ki tə tʁɑ̃spɔʁte ʒə nə sεz- u, sɑ̃ dəsy dəsu ʒyska ɑ̃ pεʁdʁə tu lœʁ sɑ̃s
  apɥi syʁ lə butɔ̃ ʁuʒə puʁ aʁεte sə tuʁ a la vitεsə ɛ̃fεʁnalə e o ʁitmə etuʁdisɑ̃
  u lεsə kɔmə ka si ty vø kɔnεtʁə tutə lεz- otʁə- sɑ̃sasjɔ̃z- o bu də sə ɡʁɑ̃t- ɥi ʒeɑ̃
 • Pieds Phonétique : Le Grand Huit Infernal

  mε=mo=sɔ̃=kɔ=mə=lε=ma=nε=ʒə=dy=nə=fε=tə=fɔ=ʁε=nə=il=pə=ve=sɑ̃=ʃε=ne=vi=tə=u=ε=tʁə=a=la=tʁε=nə 31
  il=ta=mε=ne=lɑ̃=tə=mɑ̃=o=sɔ=mε=də=sε=tə=mɔ̃=ta=ɲə=ʁy=sə=e=tɑ̃=tʁε=ne=dɑ̃=zy=nə=ʃy=tə=ki=sə=de=ʃε=nə 32
  ma=pɔ=e=zi=sɥi=œ̃=dʁo=lə=də=paʁ=kuʁ=εl=lə=ɑ̃=ʃɑ̃=tə=ɑ̃=və=lɔ=pə=lε=mo=tεl=dε=kɔ̃=fi=zə=ʁi=za=vεk=du=sœʁ 32
  εl=lə=pø=o=si=ε=tʁə=plys=sɔ̃=bʁə=tεl=œ̃=ʃa=to-ɑ̃=te=e=dɔ=ne=dε=sɥœ=ʁə=fʁwa=də=ze=dε=pœ=ʁə 28
  lε=sə=twa=tɑ̃=te=nə=swa=pa=ti=mi=də=lε=pɔʁ=tə=sə=ʁə=fεʁ=me=lə=wa=ɡɔ̃=ε=pʁε=a=de=ma=ʁe 27
  lε=pʁɔ=ʒεk=tœʁ=vɔ̃=sa=ly=me=sɛ̃k=viʁ=ɡylə=katʁə=viʁ=ɡylə=tʁwa=viʁ=ɡy=lə=dø=viʁ=ɡy=ləœ̃=ɡo=a=kʁo=ʃə=twa=bjɛ̃=ty=ʁisk=dε=tʁə=de=kwa=fe 35
  la=dʁe=na=li=nə=e=lε=fʁi=sɔ̃=ɡʁɛ̃=pe=a=mə=zy=ʁə=kə=sə=tʁɛ̃=pʁɑ̃=də=la=vi=tε=sə=syʁ=sə=ʁaj 27
  kʁɑ̃=pɔ=nə=twa=e=fεʁ=mə=lε=zi=ø=si=ty=a=pœ=ʁə=də=fik=se=lə=vi=də=ɑ̃=də=su=dε=ʁaj 26
  ε=sə=kə=ty=ʁə=sɛ̃=sεt=a=sɑ̃=sœ=ʁə=e=mɔ=sj=ɔ=nεl=ki=tə=ʃɑ̃=bu=lə=dɑ̃=tus=lε=sɑ̃s 25
  mε=fʁa=zə=ki=tə=tʁɑ̃s=pɔʁ=te=ʒə=nə=sε=zu=sɑ̃=də=sy=də=su=ʒys=ka=ɑ̃=pεʁ=dʁə=tu=lœ=ʁə=sɑ̃s 26
  ap=ɥi=syʁ=lə=bu=tɔ̃=ʁu=ʒə=puʁ=a=ʁε=te=sə=tuʁ=a=la=vi=tε=sə=ɛ̃=fεʁ=na=lə=e=o=ʁit=mə=e=tuʁ=di=sɑ̃ 31
  u=lε=sə=kɔ=mə=ka=si=ty=vø=kɔ=nε=tʁə=tu=tə=lε=zo=tʁə=sɑ̃=sa=sj=ɔ̃=zo=bu=də=sə=ɡʁɑ̃t=ɥi=ʒe=ɑ̃ 29

Récompense

0
2
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
06/06/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.