Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Poeme : Jeu De Société

Poème Vie
Publié le 23/05/2019 18:35

L'écrit contient 243 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Marie27

Jeu De Société

Avril 1989, les dés sont jetés et mon pion fait son entrée sur la case départ de cet immense jeu de société
Petit à petit ce pion avance d’une ou plusieurs cases mais ne peut en aucun cas reculer
Au premier abord les explications ont l’air aussi simple que la notice d’un mini jeu
Mais en réalité les règles sont tellement complexes qu’on fini tous par se perdre au sein du jeu
Telle une partie de petits chevaux, difficile d’être toujours au galop dans cette course aux multiples obstacles
Une foulée aux coup bas, un sprint à moi d’abord, un marathon aux nombreux tacles
Une compétition à l’égo avec des humains qui ne s’emboitent pas comme dans un jeu de Légo
A l’instar d’un puzzle il faut de la patience pour trouver la pièce manquante pour être au complet tout étant tactique pour réussir sa manche de Go
C’est un jeu compliqué où l’on doit batailler pour toucher couler son adversaire en plein cœur
L’honneté ne paie que trop rarement et comme au poker les tricheurs et les bluffeurs en sortent parfois vainqueurs
Mais Personne sur la case de l’arrivée ne sort jamais gagnant nos pions ne deviennent pas des rois et meurent
Quand le jeu est terminé sur l’écran noir s’affiche alors en majuscule Game Over et se poursuit alors avec l’arrivée de nouveaux joueurs
 • Pieds Hyphénique: Jeu De Société

  avril=mil=le=neuf=cent=qua=tre=vingt=neuf=les=dés=sont=je=tés=et=mon=pion=fait=son=en=trée=sur=la=ca=se=dé=part=de=cet=im=men=se=jeu=de=so=ci=é=té 38
  pe=tit=à=pe=tit=ce=pi=on=a=van=ce=du=ne=ou=plu=si=eurs=ca=ses=mais=ne=peut=en=au=cun=cas=re=cu=ler 29
  au=pre=mi=er=a=bord=les=ex=pli=ca=ti=ons=ont=lair=aus=si=sim=ple=que=la=no=ti=ce=dun=mi=ni=jeu 27
  mais=en=ré=a=li=té=les=rè=gles=sont=tel=le=ment=com=plexes=quon=fi=ni=tous=par=se=per=dre=au=sein=du=jeu 27
  tel=le=u=ne=par=tie=de=pe=tits=che=vaux=dif=fi=ci=le=dê=tre=tou=jours=au=ga=lop=dans=cet=te=cour=se=aux=mul=ti=ples=obs=ta=cles 34
  u=ne=fou=lée=aux=coup=bas=un=s=print=à=moi=da=bord=un=ma=ra=thon=aux=nom=breux=ta=cles 23
  u=ne=com=pé=ti=ti=on=à=lé=go=a=vec=des=hu=mains=qui=ne=sem=boi=tent=pas=com=me=dans=un=jeu=de=lé=go 29
  a=lins=tar=dun=puzz=le=il=faut=de=la=pa=tience=pour=trou=ver=la=piè=ce=man=quan=te=pour=ê=treau=com=plet=tout=é=tant=tac=ti=que=pour=réus=sir=sa=man=che=de=go 40
  cest=un=jeu=com=pli=qué=où=lon=doit=ba=tail=ler=pour=tou=cher=cou=ler=son=ad=ver=sai=re=en=plein=cœur 25
  l=hon=ne=té=ne=paie=que=trop=ra=re=ment=et=com=me=au=po=ker=les=tri=cheurs=et=les=bluf=feurs=en=sor=tent=par=fois=vain=queurs 31
  mais=per=son=ne=sur=la=ca=se=de=lar=ri=vée=ne=sort=ja=mais=ga=gnant=nos=pi=ons=ne=de=vien=nent=pas=des=rois=et=meurent 30
  quand=le=jeu=est=ter=mi=né=sur=lé=cran=noir=saf=fi=che=a=lors=en=ma=jus=cu=le=ga=me=o=ver=et=se=pour=suit=a=lors=a=vec=lar=ri=vée=de=nou=veaux=joueurs 40
 • Phonétique : Jeu De Société

  avʁil milə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- nəf, lε des sɔ̃ ʒətez- e mɔ̃ pjɔ̃ fε sɔ̃n- ɑ̃tʁe syʁ la kazə depaʁ də sεt imɑ̃sə ʒø də sɔsjete
  pəti a pəti sə pjɔ̃ avɑ̃sə dynə u plyzjœʁ kazə mε nə pø ɑ̃n- okœ̃ ka ʁəkyle
  o pʁəmje abɔʁ lεz- εksplikasjɔ̃z- ɔ̃ lεʁ osi sɛ̃plə kə la nɔtisə dœ̃ mini ʒø
  mεz- ɑ̃ ʁealite lε ʁεɡlə sɔ̃ tεllmɑ̃ kɔ̃plεksə kɔ̃ fini tus paʁ sə pεʁdʁə o sɛ̃ dy ʒø
  tεllə ynə paʁti də pəti ʃəvo, difisilə dεtʁə tuʒuʁz- o ɡalo dɑ̃ sεtə kuʁsə o myltipləz- ɔpstaklə
  ynə fule o ku ba, œ̃ spʁɛ̃ a mwa dabɔʁ, œ̃ maʁatɔ̃ o nɔ̃bʁø taklə
  ynə kɔ̃petisjɔ̃ a leɡo avεk dεz- ymɛ̃ ki nə sɑ̃bwate pa kɔmə dɑ̃z- œ̃ ʒø də leɡo
  a lɛ̃staʁ dœ̃ pyzlə il fo də la pasjɑ̃sə puʁ tʁuve la pjεsə mɑ̃kɑ̃tə puʁ εtʁə o kɔ̃plε tut- etɑ̃ taktikə puʁ ʁeysiʁ sa mɑ̃ʃə də ɡo
  sεt- œ̃ ʒø kɔ̃plike u lɔ̃ dwa bataje puʁ tuʃe kule sɔ̃n- advεʁsεʁə ɑ̃ plɛ̃ kœʁ
  lɔnəte nə pε kə tʁo ʁaʁəmɑ̃ e kɔmə o pɔke lε tʁiʃœʁz- e lε blyfœʁz- ɑ̃ sɔʁte paʁfwa vɛ̃kœʁ
  mε pεʁsɔnə syʁ la kazə də laʁive nə sɔʁ ʒamε ɡaɲɑ̃ no pjɔ̃ nə dəvjεne pa dε ʁwaz- e məʁe
  kɑ̃ lə ʒø ε tεʁmine syʁ lekʁɑ̃ nwaʁ safiʃə alɔʁz- ɑ̃ maʒyskylə ɡamə ɔve e sə puʁsɥi alɔʁz- avεk laʁive də nuvo ʒuœʁ
 • Pieds Phonétique : Jeu De Société

  a=vʁil=milə=nəf=sɑ̃katʁə=vɛ̃=nəf=lε=des=sɔ̃=ʒə=te=ze=mɔ̃=pjɔ̃=fε=sɔ̃=nɑ̃=tʁe=syʁ=la=ka=zə=de=paʁ=də=sεt=i=mɑ̃=sə=ʒø=də=sɔ=sje=te 35
  pə=ti=a=pə=ti=sə=pj=ɔ̃=a=vɑ̃=sə=dy=nə=u=ply=zj=œ=ʁə=ka=zə=mε=nə=pø=ɑ̃=no=kœ̃=ka=ʁə=ky=le 30
  o=pʁə=mj=e=a=bɔʁ=lε=zεk=spl=ka=sj=ɔ̃=zɔ̃=lεʁ=o=si=sɛ̃=plə=kə=la=nɔ=ti=sə=dœ̃=mi=ni=ʒø 27
  mε=zɑ̃=ʁe=a=li=te=lε=ʁε=ɡlə=sɔ̃=tεl=lmɑ̃=kɔ̃=plεk=sə=kɔ̃=fi=ni=tus=paʁ=sə=pεʁ=dʁə=o=sɛ̃=dy=ʒø 27
  tεlləynə=paʁ=ti=də=pə=ti=ʃə=vo=di=fi=si=lə=dε=tʁə=tu=ʒuʁ=zo=ɡa=lo=dɑ̃=sε=tə=kuʁ=sə=o=myl=ti=plə=zɔp=staklə 30
  y=nə=fu=le=o=ku=ba=œ̃=spʁɛ̃=a=mwa=da=bɔʁ=œ̃=ma=ʁa=tɔ̃=o=nɔ̃=bʁø=ta=klə 22
  y=nə=kɔ̃=pe=ti=sj=ɔ̃=a=le=ɡo=a=vεk=dε=zy=mɛ̃=ki=nə=sɑ̃=bwa=te=pa=kɔ=mə=dɑ̃=zœ̃=ʒø=də=le=ɡo 29
  a=lɛ̃s=taʁ=dœ̃=pyzlə=il=fodə=la=pa=sjɑ̃sə=puʁ=tʁu=ve=la=pjε=sə=mɑ̃=kɑ̃=tə=puʁ=ε=tʁəo=kɔ̃=plε=tu=te=tɑ̃=tak=ti=kə=puʁ=ʁe=y=siʁ=sa=mɑ̃=ʃə=də=ɡo 39
  sε=tœ̃=ʒø=kɔ̃=pli=ke=u=lɔ̃=dwa=ba=ta=j=e=puʁ=tu=ʃe=ku=le=sɔ̃=nad=vεʁ=sε=ʁə=ɑ̃=plɛ̃=kœ=ʁə 27
  lɔ=nə=te=nə=pε=kə=tʁo=ʁa=ʁə=mɑ̃=e=kɔ=mə=o=pɔ=ke=lε=tʁi=ʃœʁ=ze=lε=bly=fœʁ=zɑ̃=sɔʁ=te=paʁ=fwa=vɛ̃=kœʁ 30
  mε=pεʁ=sɔ=nə=syʁ=la=ka=zə=də=la=ʁi=ve=nə=sɔʁ=ʒa=mε=ɡa=ɲɑ̃=no=pjɔ̃=nə=də=vjε=ne=pa=dε=ʁwa=ze=mə=ʁe 30
  kɑ̃lə=ʒø=ε=tεʁ=mi=ne=syʁ=le=kʁɑ̃=nwaʁ=sa=fi=ʃəa=lɔʁ=zɑ̃=ma=ʒys=kylə=ɡa=məɔ=ve=e=sə=puʁ=sɥi=a=lɔʁ=za=vεk=la=ʁi=ve=də=nu=vo=ʒu=œʁ 37

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/05/2019 20:52Lesmotsbleus

Très belle et surtout véridique vision de nous ’’joueurs’’ tout y est j’ai surtout relevé la comparaison avec le poker! L’ensemble en lui même est vraiment réel. Respect Marie27 bravo! Amitiés.

Auteur de Poésie
26/05/2019 10:44Patjan

Un nouvel écrit plein de subtilité et les comparaisons sont tellement vrai. Un véritable Chef d’Oeuvre Bravo

Auteur de Poésie
30/05/2019 20:33Marie27

Merci 😉 patjan