Poeme-France : Lecture Écrit Paix

Poeme : La Machine À Tisser Le Monde

Poème Paix
Publié le 03/06/2019 20:05

L'écrit contient 338 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Marie27

La Machine À Tisser Le Monde

Je suis une couturière clandestine travaillant au sous sol de ma mémoire
Je ne compte plus mes heures, à repriser mes mots jusque tard dans le noir
Facile de recoudre des vieux jeans ayant un début de trou au fond des poches
Mais je me pique avec des amitiés qui s’effilochent et forment un trou au fond des proches
L’amitié ca s’entretient, même avec de la distance il faut en prendre bien soin
Même avec les meilleurs machines la bobine peut tourner dans le vide et ne réaliser aucun point
Je brode au stylo bille comme on file la laine pour ne pas perdre haleine
J’aimerai avoir le pouvoir de coudre à tout jamais la bouche de tous ces gens qui n’ont que de la haine
Ou les paroles qui en ressortent ne sont qu’une pelote d’idées au teint bleue marine
Ce n’est peut etre ’qu’un détail ’ mais ces résidus d’étoffes sont tellement proches de ceux qui sortent des latrines
Certains ont vraiment la mémoire qui se faufile, petit flash back en 1933, où un orateur moustachu fut élu car la plupart voyait ses idées comme des fils conducteurs
Résultat, il a exporté son prêt a porter dans le monde entier, son atelier et sa collection ont laissé des empreintes à tout jamais en faisant Fuhrer
Reprisons ce tissu social afin que les gouvernements brodent leurs lois en observant et écoutant les patrons et les modèles de couleur jaune
Qu’ils arrêtent de discuter maille avec le peuple en esquissant un air condescendant tout en affichant un rire jaune
J’ai envie de tricoter ce bel ARC-EN-CIEL géant aux mille couleurs pour rendre ce monde meilleur
De fil en aiguille, il permettrait que personne ne se juge selon la religion, la nationalité ou encore la couleur
Tous ensemble tissons et métissons cette immense toile en brisant tous les tabous
Mettons simplement chacun un bout de nous pour rapiécer les trous et en venir enfin à bout
 • Pieds Hyphénique: La Machine À Tisser Le Monde

  je=suis=u=ne=cou=tu=ri=è=re=clan=des=ti=ne=tra=vaillant=au=sous=sol=de=ma=mé=moi=re 23
  je=ne=comp=te=plus=mes=heu=res=à=re=pri=ser=mes=mots=jus=que=tard=dans=le=noir 20
  fa=ci=le=de=re=cou=dre=des=vieux=jeans=ay=ant=un=dé=but=de=trou=au=fond=des=po=ches 22
  mais=je=me=pi=que=a=vec=des=a=mi=ti=és=qui=sef=fi=lo=chent=et=for=ment=un=trou=au=fond=des=proches 26
  la=mi=ti=é=ca=sen=tre=tient=mê=me=a=vec=de=la=dis=tan=ce=il=faut=en=pren=dre=bien=soin 24
  mêmea=vec=les=meilleurs=ma=chines=la=bo=bi=ne=peut=tour=ner=dans=le=vi=de=et=ne=ré=a=li=ser=au=cun=point 26
  je=bro=de=au=sty=lo=bi=lle=com=me=on=fi=le=la=lai=ne=pour=ne=pas=per=dre=ha=lei=ne 24
  jaime=rai=a=voir=le=pou=voir=de=cou=dreà=tout=ja=mais=la=bou=che=de=tous=ces=gens=qui=nont=que=de=la=haine 26
  ou=les=pa=ro=les=qui=en=res=sor=tent=ne=sont=quu=ne=pe=lo=te=di=dées=au=teint=bleue=ma=ri=ne 25
  ce=nest=peut=e=tre=quun=dé=tail=mais=ces=ré=si=dus=dé=tof=fes=sont=tel=le=ment=proches=de=ceux=qui=sortent=des=la=trines 28
  cer=tains=ont=vraiment=la=mé=moire=qui=se=fau=file=pe=tit=fla=sh=ba=ck=en=mille=neuf=cent=tren=te=trois=où=un=o=ra=teur=mous=ta=chu=fut=é=lu=car=la=plu=part=vo=yait=ses=i=dées=com=me=des=fils=con=duc=teurs 51
  ré=sul=tat=il=a=ex=por=té=son=prêt=a=por=ter=dans=le=mondeen=tier=son=ate=lier=et=sa=col=lec=tion=ont=lais=sé=des=em=preintes=à=tout=ja=mais=en=fai=sant=fuh=rer 40
  re=pri=sons=ce=tis=su=so=cial=a=fin=que=les=gou=verne=ments=brodent=leurs=lois=en=ob=ser=vant=et=é=cou=tant=les=pa=trons=et=les=mo=dèles=de=cou=leur=jaune 37
  quils=ar=rêtent=de=dis=cu=ter=maillea=vec=le=peupleen=es=quis=sant=un=air=condes=cen=dant=tout=en=af=fi=chant=un=ri=re=jaune 28
  jai=en=vie=de=tri=co=ter=ce=bel=arc=en=ciel=gé=ant=aux=mil=le=cou=leurs=pour=ren=dre=ce=mon=de=meilleur 26
  de=fil=en=ai=guille=il=permet=trait=que=per=sonne=ne=se=juge=se=lon=la=re=li=gion=la=na=tio=na=li=té=ou=en=co=re=la=cou=leur 33
  tous=en=sem=ble=tis=sons=et=mé=tis=sons=cet=te=im=men=se=toi=le=en=bri=sant=tous=les=ta=bous 24
  met=tons=sim=ple=ment=cha=cun=un=bout=de=nous=pour=ra=pi=é=cer=les=trous=et=en=ve=nir=en=fin=à=bout 26
 • Phonétique : La Machine À Tisser Le Monde

  ʒə sɥiz- ynə kutyʁjεʁə klɑ̃dεstinə tʁavajɑ̃ o su sɔl də ma memwaʁə
  ʒə nə kɔ̃tə plys mεz- œʁ, a ʁəpʁize mε mo ʒyskə taʁ dɑ̃ lə nwaʁ
  fasilə də ʁəkudʁə dε vjø ʒɑ̃z- εjɑ̃ œ̃ deby də tʁu o fɔ̃ dε poʃə
  mε ʒə mə pikə avεk dεz- amitje ki sefiloʃe e fɔʁme œ̃ tʁu o fɔ̃ dε pʁoʃə
  lamitje ka sɑ̃tʁətjɛ̃, mεmə avεk də la distɑ̃sə il fo ɑ̃ pʁɑ̃dʁə bjɛ̃ swɛ̃
  mεmə avεk lε mεjœʁ maʃinə la bɔbinə pø tuʁne dɑ̃ lə vidə e nə ʁealize okœ̃ pwɛ̃
  ʒə bʁɔdə o stilo bijə kɔmə ɔ̃ filə la lεnə puʁ nə pa pεʁdʁə-alεnə
  ʒεməʁε avwaʁ lə puvwaʁ də kudʁə a tu ʒamε la buʃə də tus sε ʒɑ̃ ki nɔ̃ kə də la-εnə
  u lε paʁɔlə ki ɑ̃ ʁəsɔʁte nə sɔ̃ kynə pəlɔtə didez- o tɛ̃ blø maʁinə
  sə nε pø εtʁəkœ̃ detεlmε sε ʁezidys detɔfə sɔ̃ tεllmɑ̃ pʁoʃə də sø ki sɔʁte dε latʁinə
  sεʁtɛ̃z- ɔ̃ vʁεmɑ̃ la memwaʁə ki sə fofilə, pəti flaʃ bak ɑ̃ milə nəf sɑ̃ tʁɑ̃tə tʁwa, u œ̃n- ɔʁatœʁ mustaʃy fy ely kaʁ la plypaʁ vwajε sεz- ide kɔmə dε fis kɔ̃dyktœʁ
  ʁezylta, il a εkspɔʁte sɔ̃ pʁε a pɔʁte dɑ̃ lə mɔ̃də ɑ̃tje, sɔ̃n- atəlje e sa kɔlεksjɔ̃ ɔ̃ lεse dεz- ɑ̃pʁɛ̃təz- a tu ʒamεz- ɑ̃ fəzɑ̃ fyʁe
  ʁəpʁizɔ̃ sə tisy sɔsjal afɛ̃ kə lε ɡuvεʁnəmɑ̃ bʁɔde lœʁ lwaz- ɑ̃n- ɔpsεʁvɑ̃ e ekutɑ̃ lε patʁɔ̃z- e lε mɔdεlə də kulœʁ ʒonə
  kilz- aʁεte də diskyte majə avεk lə pəplə ɑ̃n- εskisɑ̃ œ̃n- εʁ kɔ̃desɑ̃dɑ̃ tut- ɑ̃n- afiʃɑ̃ œ̃ ʁiʁə ʒonə
  ʒε ɑ̃vi də tʁikɔte sə bεl aʁk ɑ̃ sjεl ʒeɑ̃ o milə kulœʁ puʁ ʁɑ̃dʁə sə mɔ̃də mεjœʁ
  də fil ɑ̃n- εɡɥjə, il pεʁmεtʁε kə pεʁsɔnə nə sə ʒyʒə səlɔ̃ la ʁəliʒjɔ̃, la nasjɔnalite u ɑ̃kɔʁə la kulœʁ
  tusz- ɑ̃sɑ̃blə tisɔ̃z- e metisɔ̃ sεtə imɑ̃sə twalə ɑ̃ bʁizɑ̃ tus lε tabus
  mεtɔ̃ sɛ̃pləmɑ̃ ʃakœ̃ œ̃ bu də nu puʁ ʁapjese lε tʁusz- e ɑ̃ vəniʁ ɑ̃fɛ̃ a bu
 • Pieds Phonétique : La Machine À Tisser Le Monde

  ʒə=sɥi=zy=nə=ku=ty=ʁj=ε=ʁə=klɑ̃=dεs=ti=nə=tʁa=va=jɑ̃=o=su=sɔl=də=ma=me=mwa=ʁə 24
  ʒə=nə=kɔ̃=tə=plys=mε=zœ=ʁə=a=ʁə=pʁi=ze=mε=mo=ʒys=kə=taʁ=dɑ̃=lə=nwaʁ 20
  fa=si=lə=də=ʁə=ku=dʁə=dε=vj=ø=ʒɑ̃=zε=j=ɑ̃=œ̃=de=by=də=tʁu=o=fɔ̃=dε=po=ʃə 24
  mεʒə=mə=pi=kə=a=vεk=dε=za=mi=tje=ki=se=fi=lo=ʃe=e=fɔʁ=me=œ̃=tʁu=o=fɔ̃=dε=pʁoʃə 24
  la=mi=tj=e=ka=sɑ̃=tʁə=tjɛ̃=mε=mə=a=vεk=də=la=dis=tɑ̃=sə=il=fo=ɑ̃=pʁɑ̃=dʁə=bjɛ̃=swɛ̃ 24
  mεməa=vεk=lε=mε=jœʁ=maʃinə=la=bɔ=bi=nə=pø=tuʁ=ne=dɑ̃=lə=vi=dəe=nə=ʁe=a=li=ze=o=kœ̃=pwɛ̃ 25
  ʒə=bʁɔ=də=o=sti=lo=bi=jə=kɔ=mə=ɔ̃=fi=lə=la=lε=nə=puʁ=nə=pa=pεʁ=dʁə-a=lε=nə 24
  ʒεmə=ʁε=a=vwaʁlə=pu=vwaʁdə=ku=dʁəa=tu=ʒa=mε=la=bu=ʃə=də=tus=sε=ʒɑ̃=ki=nɔ̃=kə=də=la-εnə 24
  u=lε=pa=ʁɔ=lə=ki=ɑ̃=ʁə=sɔʁ=te=nə=sɔ̃=ky=nə=pə=lɔ=tə=di=de=zo=tɛ̃=blø=ma=ʁinə 24
  sə=nεpøεtʁə=kœ̃=de=tεl=mε=sε=ʁe=zi=dys=de=tɔ=fə=sɔ̃=tεl=lmɑ̃=pʁo=ʃə=də=sø=ki=sɔʁ=te=dεlatʁinə 24
  sεʁ=tɛ̃=zɔ̃=vʁε=mɑ̃=la=me=mwaʁə=kisə=fo=filə=pə=ti=flaʃ=bak=ɑ̃=mi=lə=nəf=sɑ̃=tʁɑ̃=tə=tʁwa=u=œ̃=nɔ=ʁa=tœʁ=mus=ta=ʃy=fy=e=ly=kaʁ=la=ply=paʁ=vwa=jε=sε=zi=de=kɔ=mə=dε=fis=kɔ̃=dyk=tœʁ 50
  ʁe=zyl=ta=il=a=εk=spɔʁ=te=sɔ̃=pʁε=a=pɔʁ=te=dɑ̃lə=mɔ̃=dəɑ̃=tje=sɔ̃natə=lje=e=sa=kɔ=lεk=sjɔ̃=ɔ̃=lε=se=dε=zɑ̃=pʁɛ̃=tə=za=tu=ʒa=mε=zɑ̃=fə=zɑ̃=fy=ʁe 40
  ʁə=pʁizɔ̃sə=ti=sy=sɔ=sjal=a=fɛ̃kə=lε=ɡu=vεʁ=nə=mɑ̃=bʁɔ=de=lœʁ=lwa=zɑ̃=nɔp=sεʁ=vɑ̃=e=e=ku=tɑ̃=lε=pa=tʁɔ̃=ze=lε=mɔ=dε=lə=də=ku=lœʁ=ʒonə 37
  kil=za=ʁε=te=də=dis=ky=te=majəa=vεk=lə=pə=pləɑ̃=nεs=ki=sɑ̃=œ̃=nεʁ=kɔ̃=de=sɑ̃=dɑ̃=tu=tɑ̃=na=fi=ʃɑ̃=œ̃=ʁiʁə=ʒonə 30
  ʒεɑ̃vidə=tʁi=kɔ=te=sə=bεl=aʁk=ɑ̃=sjεl=ʒe=ɑ̃=o=mi=lə=ku=lœʁ=puʁ=ʁɑ̃=dʁə=sə=mɔ̃=də=mε=jœʁ 24
  də=fil=ɑ̃=nεɡ=ɥjə=il=pεʁmεtʁεkə=pεʁ=sɔ=nə=nə=sə=ʒy=ʒə=sə=lɔ̃=la=ʁə=li=ʒjɔ̃=la=na=sjɔ=na=li=te=u=ɑ̃=kɔ=ʁə=la=ku=lœʁ 33
  tus=zɑ̃=sɑ̃=blə=ti=sɔ̃=ze=me=ti=sɔ̃=sε=tə=i=mɑ̃=sə=twa=lə=ɑ̃=bʁi=zɑ̃=tus=lε=ta=bus 24
  mε=tɔ̃=sɛ̃plə=mɑ̃=ʃa=kœ̃=œ̃=bu=də=nu=puʁ=ʁa=pje=se=lε=tʁus=ze=ɑ̃=və=niʁ=ɑ̃=fɛ̃=a=bu 24

Historique des Modifications

03/06/2019 20:20

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/06/2019 13:14Ed

toujours cette métaphore offrant aux lecteurs le fil à suivre 🙂
C’est vrai, l’amitié c’est telle de la soie pas encor tissée, cela vaut de l’or 🙂

Auteur de Poésie
05/06/2019 15:31Patjan

Que dire de plus, un écrit au millimètre prés, l’amitié ne tient parfois qu’à un fil, on a parfois une vie bien décousue , à nous de la rapiécer en y mettant le bon fil! oui tissons ensemble....

Auteur de Poésie
15/06/2019 09:16Louise Hudon

Beau texte. Un jeux de mots intéressant.