Poeme-France : Lecture Écrit Misère

Poeme : Poupée Russe

Poème Misère
Publié le 11/06/2019 16:31

L'écrit contient 264 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Marie27

Poupée Russe

Au fin fond de la Russie, sous un vent glacé venant de Sibérie, Nikita attend seule sur le trottoir
Si jeune pour faire le plus vieux métier du monde, elle enchaine les heures jusque tard le soir
Pour seulement quelques roubles, elle se frotte à des hommes dont certains mènent une vie louche et trouble
Elle ne pose pas de questions, elle enchaine les passes et selon les options, elle est parfois payée double
Jeune poupée russe, mais sous son maquillage, les yeux sont tristes et cernés, peu à peu sa santé se dégrade
Son cœur est identique à ces vieilles constructions soviétiques en ruine de Petrograd ou Stalingrad
Pour oublier elle se noie parfois dans la vodka et même dans du vin frelaté
Elle parvient ainsi à rêver qu’un Tsar est venue la libérer et oublier tous ces instants où elle est exploitée
Elle s’imagine ainsi s’échapper de cette prison, certains ont eu le choix, elle a du obéir à’ écoute et ferme là ’ dans ce bazar au drôle de décor
Elle aurait aimé continué ses études, alors que maintenant ce sont les autres qui étudient son corps
Nikita jeune poupée russe cherche une ruse pour quitter ce trou ou certaines nuits elle se fait violentée et abusée
Par tous les moyens un jour elle s’échappera très loin sans jamais se retourner
Retrouver son âme, sa féminité ainsi qu’une vie normale de jeune femme
Que ce cœur glacé rencontre les bonnes personnes afin qu’il se réchauffe et qu’il retrouve toute sa puissance et toute sa flamme
 • Pieds Hyphénique: Poupée Russe

  au=fin=fond=de=la=rus=sie=sous=un=vent=gla=cé=ve=nant=de=si=bé=rie=ni=ki=ta=at=tend=seu=le=sur=le=trot=toir 29
  si=jeu=ne=pour=fai=re=le=plus=vieux=mé=ti=er=du=mon=de=el=le=en=chai=ne=les=heu=res=jus=que=tard=le=soir 28
  pour=seu=le=ment=quel=ques=rou=bles=el=le=se=frot=te=à=des=hom=mes=dont=cer=tains=mè=nent=u=ne=vie=lou=che=et=trou=ble 30
  el=le=ne=po=se=pas=de=ques=tions=el=le=en=chai=ne=les=pas=ses=et=se=lon=les=op=tions=el=le=est=par=fois=payée=double 30
  jeu=ne=pou=pée=rus=se=mais=sous=son=ma=quilla=ge=les=y=eux=sont=tris=tes=et=cer=nés=peu=à=peu=sa=san=té=se=dé=grade 30
  son=cœur=est=i=den=ti=que=à=ces=viei=lles=cons=truc=tions=so=vi=é=ti=ques=en=rui=ne=de=pe=tro=grad=ou=sta=lin=grad 30
  pour=ou=bli=er=el=le=se=noie=par=fois=dans=la=vod=ka=et=mê=me=dans=du=vin=fre=la=té 23
  elle=par=vient=ain=si=à=rê=ver=quun=t=sar=est=ve=nue=la=li=bé=rer=et=ou=blier=tous=ces=ins=tants=où=el=leest=ex=ploi=tée 31
  elle=si=ma=gineain=si=sé=chap=per=de=cette=pri=son=cer=tains=ont=eu=le=choix=el=lea=du=o=béir=àé=couteet=fer=me=là=dans=ce=ba=zar=au=drô=le=de=dé=cor 38
  el=le=au=rait=ai=mé=con=ti=nué=ses=é=tu=des=a=lors=que=main=te=nant=ce=sont=les=au=tres=qui=é=tu=dient=son=corps 30
  ni=ki=ta=jeune=pou=pée=rus=se=cher=cheune=ruse=pour=quit=ter=ce=trou=ou=cer=tai=nes=nuits=elle=se=fait=vio=len=tée=et=a=bu=sée 31
  par=tous=les=moyens=un=jour=el=le=sé=chap=pe=ra=très=loin=sans=ja=mais=se=re=tour=ner 21
  re=trou=ver=son=â=me=sa=fé=mi=ni=té=ain=si=quu=ne=vie=nor=ma=le=de=jeu=ne=femme 23
  que=ce=cœur=gla=cé=ren=contre=les=bonnes=per=sonnes=a=fin=quil=se=ré=chauf=feet=quil=re=trou=ve=tou=te=sa=puis=san=ceet=tou=te=sa=flamme 32
 • Phonétique : Poupée Russe

  o fɛ̃ fɔ̃ də la ʁysi, suz- œ̃ vɑ̃ ɡlase vənɑ̃ də sibeʁi, nikita atɑ̃ sələ syʁ lə tʁɔtwaʁ
  si ʒənə puʁ fεʁə lə plys vjø metje dy mɔ̃də, εllə ɑ̃ʃεnə lεz- œʁ ʒyskə taʁ lə swaʁ
  puʁ sələmɑ̃ kεlk ʁublə, εllə sə fʁɔtə a dεz- ɔmə dɔ̃ sεʁtɛ̃ mεne ynə vi luʃə e tʁublə
  εllə nə pozə pa də kεstjɔ̃, εllə ɑ̃ʃεnə lε pasəz- e səlɔ̃ lεz- ɔpsjɔ̃, εllə ε paʁfwa pεje dublə
  ʒənə pupe ʁysə, mε su sɔ̃ makjaʒə, lεz- iø sɔ̃ tʁistəz- e sεʁne, pø a pø sa sɑ̃te sə deɡʁadə
  sɔ̃ kœʁ εt- idɑ̃tikə a sε vjεjə kɔ̃stʁyksjɔ̃ sɔvjetikz- ɑ̃ ʁɥinə də pεtʁɔɡʁad u stalɛ̃ɡʁad
  puʁ ublje εllə sə nwa paʁfwa dɑ̃ la vɔdka e mεmə dɑ̃ dy vɛ̃ fʁəlate
  εllə paʁvjɛ̃ ɛ̃si a ʁεve kœ̃ tsaʁ ε vənɥ la libeʁe e ublje tus sεz- ɛ̃stɑ̃z- u εllə εt- εksplwate
  εllə simaʒinə ɛ̃si seʃape də sεtə pʁizɔ̃, sεʁtɛ̃z- ɔ̃ y lə ʃwa, εllə a dy ɔbeiʁ aekutə e fεʁmə ladɑ̃ sə bazaʁ o dʁolə də dekɔʁ
  εllə oʁε εme kɔ̃tinye sεz- etydə, alɔʁ kə mɛ̃tənɑ̃ sə sɔ̃ lεz- otʁə- ki etydje sɔ̃ kɔʁ
  nikita ʒənə pupe ʁysə ʃεʁʃə ynə ʁyzə puʁ kite sə tʁu u sεʁtεnə nɥiz- εllə sə fε vjɔlɑ̃te e abyze
  paʁ tus lε mwajɛ̃z- œ̃ ʒuʁ εllə seʃapəʁa tʁε lwɛ̃ sɑ̃ ʒamε sə ʁətuʁne
  ʁətʁuve sɔ̃n- amə, sa feminite ɛ̃si kynə vi nɔʁmalə də ʒənə famə
  kə sə kœʁ ɡlase ʁɑ̃kɔ̃tʁə lε bɔnə pεʁsɔnəz- afɛ̃ kil sə ʁeʃofə e kil ʁətʁuvə tutə sa pɥisɑ̃sə e tutə sa flamə
 • Pieds Phonétique : Poupée Russe

  o=fɛ̃=fɔ̃də=la=ʁy=si=su=zœ̃=vɑ̃=ɡla=se=və=nɑ̃=də=si=be=ʁi=ni=ki=ta=a=tɑ̃=sə=lə=syʁ=lə=tʁɔ=twaʁ 28
  si=ʒə=nə=puʁ=fε=ʁə=lə=plys=vj=ø=me=tj=e=dy=mɔ̃=də=εl=lə=ɑ̃=ʃε=nə=lε=zœʁ=ʒys=kə=taʁ=lə=swaʁ 28
  puʁsə=lə=mɑ̃=kεl=kə=ʁu=blə=εl=lə=sə=fʁɔ=tə=a=dε=zɔ=mə=dɔ̃=sεʁ=tɛ̃=mε=ne=y=nə=vi=lu=ʃə=e=tʁublə 28
  εllə=nə=pozə=pa=də=kεs=tjɔ̃=εl=ləɑ̃=ʃε=nə=lε=pa=sə=ze=sə=lɔ̃=lε=zɔp=sjɔ̃=εl=lə=ε=paʁ=fwa=pε=je=dublə 28
  ʒə=nə=pu=pe=ʁysə=mε=su=sɔ̃=ma=kja=ʒə=lε=ziø=sɔ̃=tʁis=tə=ze=sεʁ=ne=pø=a=pø=sa=sɑ̃=te=sə=de=ɡʁadə 28
  sɔ̃=kœʁ=ε=ti=dɑ̃=ti=kə=a=sε=vjε=jə=kɔ̃s=tʁyk=sjɔ̃=sɔ=vje=tik=zɑ̃=ʁɥi=nə=də=pε=tʁɔ=ɡʁad=u=sta=lɛ̃=ɡʁad 28
  puʁ=u=blj=e=εl=lə=sə=nwa=paʁ=fwa=dɑ̃=la=vɔd=ka=e=mε=mə=dɑ̃=dy=vɛ̃=fʁə=la=te 23
  εllə=paʁ=vjɛ̃=ɛ̃=si=a=ʁε=ve=kœ̃=tsaʁ=ε=vənɥ=la=li=be=ʁe=e=u=blje=tus=sε=zɛ̃s=tɑ̃=zu=εl=ləε=tεks=plw=te 29
  εllə=si=ma=ʒinəɛ̃=sise=ʃa=pe=də=sεtə=pʁi=zɔ̃=sεʁ=tɛ̃=zɔ̃=y=lə=ʃwa=εl=ləa=dy=ɔ=be=iʁ=a=e=ku=təe=fεʁ=mə=la=dɑ̃=sə=ba=zaʁ=o=dʁo=lə=də=de=kɔʁ 40
  εlləo=ʁε=ε=me=kɔ̃=ti=ny=e=sε=ze=tydə=a=lɔʁ=kə=mɛ̃=tə=nɑ̃=sə=sɔ̃=lε=zo=tʁə=ki=e=ty=dje=sɔ̃=kɔʁ 28
  nikitaʒə=nə=pu=pe=ʁy=sə=ʃεʁ=ʃəy=nə=ʁy=zə=puʁ=ki=te=sə=tʁu=u=sεʁ=tε=nə=nɥi=zεllə=sə=fε=vjɔ=lɑ̃=te=e=a=by=ze 31
  paʁ=tus=lε=mwa=jɛ̃=zœ̃=ʒuʁ=εl=lə=se=ʃa=pə=ʁa=tʁε=lwɛ̃=sɑ̃=ʒa=mε=sə=ʁə=tuʁ=ne 22
  ʁə=tʁu=ve=sɔ̃=na=mə=sa=fe=mi=ni=te=ɛ̃=si=ky=nə=vi=nɔʁ=ma=lə=də=ʒə=nə=fa=mə 24
  kə=sə=kœʁ=ɡlase=ʁɑ̃kɔ̃tʁə=lε=bɔ=nə=pεʁ=sɔ=nə=za=fɛ̃=kil=sə=ʁe=ʃo=fəe=kil=ʁə=tʁu=və=tu=tə=sa=pɥi=sɑ̃=səe=tu=tə=saflamə 31

Historique des Modifications

11/06/2019 16:35

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
11/08/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.