Poeme-France : Lecture Écrit Jour-Nuit

Poeme : Cette Nuit !

Poème Jour-Nuit
Publié le 09/10/2005 03:19

L'écrit contient 117 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Marie331171

Cette Nuit !

Cette nuit une étoile éternel
Brille dans le ciel
Ce qui me réveillle
De mon sommeille

Cette nuit, une étoile me fais pensser
A ces beau momment qu’on a passer
En se disent
Comment on s’aime tend

Cette nuit est sombre
Quand on est dans la pénombre
Mais la lune ilumine
Toute les ruine

Cette nuit je suis prêt
Il me manque que ton arrêt
Vien chez moi
Que je face de toi un vrais roi

Cette nuit les étoiles
Brille comme une toil
Qui a été laisser
Par une araigner

Cette nuit je rêve a toi
Car je ne veu que toi
Maintenent je vais rêver
Sous le ciel étoiler

De : marie-belle céré
 • Pieds Hyphénique: Cette Nuit !

  cette=nuit=uneé=toi=le=é=ter=nel 8
  bri=lle=dans=le=ciel 5
  ce=qui=me=ré=vei=l=l=l=e 9
  de=mon=som=mei=lle 5

  cette=nuit=u=neé=toi=le=me=fais=pens=ser 10
  a=ces=beau=momment=quon=a=pas=ser 8
  en=se=disent 3
  com=ment=on=sai=me=tend 6

  cet=te=nuit=est=som=bre 6
  quand=on=est=dans=la=pé=nombre 7
  mais=la=lune=i=lu=mine 6
  tou=te=les=rui=ne 5

  cet=te=nuit=je=suis=prêt 6
  il=me=man=que=que=ton=ar=rêt 8
  vien=chez=moi 3
  que=je=face=de=toi=un=vrais=roi 8

  cet=te=nuit=les=é=toiles 6
  brille=com=me=u=ne=toil 6
  qui=a=é=té=lais=ser 6
  par=u=ne=a=rai=gner 6

  cette=nuit=je=rê=vea=toi 6
  car=je=ne=veu=que=toi 6
  mainte=nent=je=vais=rê=ver 6
  sous=le=ciel=é=toi=ler 6

  de=ma=rie=bel=le=cé=ré 7
 • Phonétique : Cette Nuit !

  sεtə nɥi ynə etwalə etεʁnεl
  bʁijə dɑ̃ lə sjεl
  sə ki mə ʁevε εl εl εl ə
  də mɔ̃ sɔmεjə

  sεtə nɥi, ynə etwalə mə fε pɑ̃se
  a sε bo mɔmɑ̃ kɔ̃n- a pase
  ɑ̃ sə dize
  kɔmɑ̃ ɔ̃ sεmə tɑ̃

  sεtə nɥi ε sɔ̃bʁə
  kɑ̃t- ɔ̃n- ε dɑ̃ la penɔ̃bʁə
  mε la lynə ilyminə
  tutə lε ʁɥinə

  sεtə nɥi ʒə sɥi pʁε
  il mə mɑ̃kə kə tɔ̃n- aʁε
  vjɛ̃ ʃe mwa
  kə ʒə fasə də twa œ̃ vʁε ʁwa

  sεtə nɥi lεz- etwalə
  bʁijə kɔmə ynə twal
  ki a ete lεse
  paʁ ynə aʁεɲe

  sεtə nɥi ʒə ʁεvə a twa
  kaʁ ʒə nə vø kə twa
  mɛ̃təne ʒə vε ʁεve
  su lə sjεl etwale

  də : maʁi bεllə seʁe
 • Pieds Phonétique : Cette Nuit !

  sεtə=nɥi=ynəe=twa=lə=e=tεʁ=nεl 8
  bʁi=jə=dɑ̃=lə=sjεl 5
  sə=kimə=ʁe=vε=εl=εl=εl=ə 8
  də=mɔ̃=sɔ=mε=jə 5

  sεtə=nɥi=y=nəe=twa=lə=mə=fε=pɑ̃se 9
  a=sε=bo=mɔ=mɑ̃=kɔ̃=na=pase 8
  ɑ̃=sə=di=ze 4
  kɔ=mɑ̃=ɔ̃=sε=mə=tɑ̃ 6

  sε=tə=nɥi=ε=sɔ̃=bʁə 6
  kɑ̃=tɔ̃=nε=dɑ̃=la=pe=nɔ̃bʁə 7
  mε=la=lynə=i=ly=minə 6
  tu=tə=lε=ʁɥi=nə 5

  sε=tə=nɥi=ʒə=sɥi=pʁε 6
  il=mə=mɑ̃kə=kə=tɔ̃=na=ʁε 7
  vj=ɛ̃=ʃe=mwa 4
  kə=ʒə=fasə=də=twa=œ̃=vʁε=ʁwa 8

  sε=tə=nɥi=lε=ze=twalə 6
  bʁi=jə=kɔmə=y=nə=twal 6
  ki=a=e=te=lε=se 6
  paʁ=y=nə=a=ʁε=ɲe 6

  sεtə=nɥi=ʒə=ʁε=vəa=twa 6
  kaʁ=ʒə=nə=vø=kə=twa 6
  mɛ̃tə=ne=ʒə=vε=ʁε=ve 6
  su=lə=sjεl=e=twa=le 6

  də=ma=ʁi=bεllə=se=ʁe 6

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/11/2005 23:41Tite_Rose

J’adore ! 😉