Poeme : . . , ; ~*°°Tu Ne Vo ! S Que Le Mal°°*~ ; , . .

. . , ; ~*°°Tu Ne Vo ! S Que Le Mal°°*~ ; , . .

La sagesse de notre corps se dévoile
Ne te voile pas mais laisse couler tes larmes
On ne veux pas un rôle banal
Quelque soit le mal il reste fatal
Toute une vie enfermé dans le bocal de ce monde
Qui n’est que souffrance ou on perd les pédales
Tu ne vois que le mal
La jeunesse est une période ou tout va mal
Alors on tombe dans un trou noir ou l’on réalise que le monde n’est
Qu’armes et larmes.
Tu ne vois que le mal
Frappé d’une lueur amical
Mais tu tombe dans la total attitude ou tu ralle
Et tout redeviens mal
Et puis tu pense a ton enfance joviale
Qui n’est que paix amour et bancal
Mais tu reste la a regarder les étoiles
Malgré tout se mal…
Mais sa t’es égal ; pour toi tt est normal
Tu ne vois que le mal

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: . . , ; ~*°°Tu Ne Vo ! S Que Le Mal°°*~ ; , . .

  la=sa=ges=se=de=no=tre=corps=se=dé=voi=le 12
  ne=te=voi=le=pas=mais=lais=se=cou=ler=tes=larmes 12
  on=ne=veux=pas=un=rô=le=ba=nal 9
  quel=que=soit=le=mal=il=res=te=fa=tal 10
  touteu=ne=vie=en=fer=mé=dans=le=bo=cal=de=ce=monde 13
  qui=nest=que=souf=fran=ce=ou=on=perd=les=pé=dales 12
  tu=ne=vois=que=le=mal 6
  la=jeunes=seest=u=ne=pé=rio=de=ou=tout=va=mal 12
  a=lors=on=tombe=dans=un=trou=noir=ou=lon=ré=a=li=se=que=le=mon=de=nest 19
  quar=mes=et=la=rmes 5
  tu=ne=vois=que=le=mal 6
  frap=pé=du=ne=lueur=a=mi=cal 8
  mais=tu=tombe=dans=la=to=tal=at=ti=tu=deou=tu=ralle 13
  et=tout=re=de=viens=mal 6
  et=puis=tu=pen=se=a=ton=en=fan=ce=jo=viale 12
  qui=nest=que=paix=a=mour=et=ban=cal 9
  mais=tu=res=te=la=a=re=gar=der=les=é=toiles 12
  mal=gré=tout=se=mal 5
  mais=sa=tes=é=gal=pour=toi=t=t=est=nor=mal 12
  tu=ne=vois=que=le=mal 6
 • Phonétique : . . , ; ~*°°Tu Ne Vo ! S Que Le Mal°°*~ ; , . .

  la saʒεsə də nɔtʁə kɔʁ sə devwalə
  nə tə vwalə pa mε lεsə kule tε laʁmə
  ɔ̃ nə vø pa œ̃ ʁolə banal
  kεlkə swa lə mal il ʁεstə fatal
  tutə ynə vi ɑ̃fεʁme dɑ̃ lə bɔkal də sə mɔ̃də
  ki nε kə sufʁɑ̃sə u ɔ̃ pεʁ lε pedalə
  ty nə vwa kə lə mal
  la ʒənεsə εt- ynə peʁjɔdə u tu va mal
  alɔʁz- ɔ̃ tɔ̃bə dɑ̃z- œ̃ tʁu nwaʁ u lɔ̃ ʁealizə kə lə mɔ̃də nε
  kaʁməz- e laʁmə.
  ty nə vwa kə lə mal
  fʁape dynə lɥœʁ amikal
  mε ty tɔ̃bə dɑ̃ la tɔtal atitydə u ty ʁalə
  e tu ʁədəvjɛ̃ mal
  e pɥi ty pɑ̃sə a tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə ʒɔvjalə
  ki nε kə pε amuʁ e bɑ̃kal
  mε ty ʁεstə la a ʁəɡaʁde lεz- etwalə
  malɡʁe tu sə mal…
  mε sa tε eɡal, puʁ twa te te ε nɔʁmal
  ty nə vwa kə lə mal
 • Syllabes Phonétique : . . , ; ~*°°Tu Ne Vo ! S Que Le Mal°°*~ ; , . .

  la=sa=ʒεsə=də=nɔ=tʁə=kɔʁ=sə=de=vwalə 10
  nə=tə=vwalə=pa=mε=lε=sə=ku=le=tεlaʁmə 10
  ɔ̃nə=vø=pa=œ̃=ʁo=lə=ba=nal 8
  kεl=kə=swalə=mal=il=ʁεs=tə=fa=tal 9
  tutəy=nə=vi=ɑ̃=fεʁ=me=dɑ̃=lə=bɔ=kal=də=sə=mɔ̃də 13
  ki=nεkə=su=fʁɑ̃=səu=ɔ̃=pεʁ=lε=pe=dalə 10
  ty=nə=vwa=kə=lə=mal 6
  laʒə=nε=səε=ty=nə=pe=ʁjɔ=də=u=tu=va=mal 12
  a=lɔʁ=zɔ̃=tɔ̃bə=dɑ̃=zœ̃=tʁu=nwaʁ=u=lɔ̃=ʁe=a=li=zə=kə=lə=mɔ̃=də=nε 19
  kaʁ=mə=ze=laʁ=mə 5
  ty=nə=vwa=kə=lə=mal 6
  fʁa=pe=dynə=lɥœʁ=a=mi=kal 7
  mε=ty=tɔ̃bə=dɑ̃=la=tɔ=tal=a=ti=ty=dəu=ty=ʁalə 13
  e=tu=ʁə=də=vjɛ̃=mal 6
  e=pɥi=ty=pɑ̃səa=tɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=sə=ʒɔ=vjalə 10
  ki=nε=kə=pε=a=muʁ=e=bɑ̃=kal 9
  mε=ty=ʁεstə=la=a=ʁə=ɡaʁ=de=lε=ze=twalə 11
  mal=ɡʁe=tu=sə=mal 5
  mε=sa=tε=e=ɡal=puʁ=twa=te=te=ε=nɔʁ=mal 12
  ty=nə=vwa=kə=lə=mal 6

PostScriptum

bin voila. . . . euhhh jlavai créé au departs pour faire une chansonn et pi voilaa. . . je suis po une pro ms bonn voilaa mettez des comm svp merciiii

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/06/2004 00:00Cindy Limpens

Trooo bo. . . J’adore ! 😉 Continue comme ca. . 🙂