Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : C’Est La Vie.

Poème - Sans Thème -
Publié le 22/09/2012 16:16

L'écrit contient 332 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Le Blanc

C’Est La Vie.

C’est la vie.
Silencieusement la planète dérive
Scellant à son insu des cadavres livides
Ces cadavres voilés que le monde cultive
Et puis toi et puis moi qui marchons dans le temps
Qui taillons notre vie à grands coups de serments
Voilà mon pauvre amour tout contre aveuglement
Le jeunesse bernée qui pousse de travers
Ton ombre et puis la mienne qui traversent l’hiver
Le foulard anonyme qui cache ta misère
Les fenêtres tombales ouvertes sur le soir
Les gestes figurés devenant dérisoires
Le monde qui divague où s’abime l’espoir
Les épines douteuses aux roses de plastique
Les printemps qui sont rares aux yeux des rhétoriques
Les musiques sacrées sortant des elliptiques
Les oiseaux immigrants que la douleur transperce
Les cheveux clairsemés hennissant de détresse
Les colères fatales au ventre de l’inceste
Les cratères crachant au nez des tout petits
Les alcôves blanchies sous l’aile de la pluie
Les parfums capiteux qui servent d’alibi
Les veaux d’hormones tristes attendent dans leur coin
Les hommes se cherchant jusqu’au dernier dernier matin
Les visages voilés qui sonnent le déclin
Les fusils verrouillés qui rouvrent les blessures
Le mois de mai qui vient et craque en gerçure
Les oreilles fermées qui battent la masure
La cigarette bleue qui consume la vie
Les os arque boutés étayant la folie
Le café qui languit dans la tasse à midi
Les cris mystérieux qui sortent dans le noir
Le boléro trop grand où glisse ta mémoire
Les pages de la vie où coulent les histoires
Les trains enrubannés qui n’arriveront pas
Les froids matins d’hiver qui jouissent aux frimas
Les lits déchiquetés qui serviront d’appât
Les amis sans besoin qui referment leur porte
Et cet homme innocent que la justice escorte
Et les ventres gonflés que les mères transportent
Et puis les yeux d’enfant où brille la confiance
Et puis toi mon amour que crève mon silence
Qui me dira un jour tes folles espérances.
 • Pieds Hyphénique: C’Est La Vie.

  cest=la=vie 3
  si=len=cieu=se=ment=la=pla=nè=te=dé=ri=ve 12
  scel=lant=à=son=in=su=des=ca=da=vres=li=vides 12
  ces=ca=da=vres=voi=lés=que=le=mon=de=cul=tive 12
  et=puis=toi=et=puis=moi=qui=mar=chons=dans=le=temps 12
  qui=tail=lons=no=tre=vie=à=grands=coups=de=ser=ments 12
  voi=là=mon=pauvrea=mour=tout=con=tre=a=veu=gle=ment 12
  le=jeu=nes=se=ber=née=qui=pous=se=de=tra=vers 12
  ton=ombre=et=puis=la=mienne=qui=tra=ver=sent=lhi=ver 12
  le=fou=lard=a=no=ny=me=qui=cache=ta=mi=sère 12
  les=fe=nê=tres=tom=bales=ou=ver=tes=sur=le=soir 12
  les=ges=tes=fi=gu=rés=de=ve=nant=dé=ri=soires 12
  le=monde=qui=di=va=gue=où=sa=bi=me=les=poir 12
  les=é=pi=nes=dou=teuses=aux=ro=ses=de=plas=tique 12
  les=prin=temps=qui=sont=rares=aux=yeux=des=rhé=to=riques 12
  les=mu=si=ques=sa=crées=sor=tant=des=el=lip=tiques 12
  les=oi=seaux=im=mi=grants=que=la=dou=leur=trans=perce 12
  les=che=veux=clair=se=més=hen=nis=sant=de=dé=tresse 12
  les=co=lè=res=fa=tales=au=ven=tre=de=lin=ceste 12
  les=cra=tè=res=cra=chant=au=nez=des=tout=pe=tits 12
  les=al=cô=ves=blan=chies=sous=lai=le=de=la=pluie 12
  les=par=fums=ca=pi=teux=qui=ser=vent=da=li=bi 12
  les=veaux=dhor=mones=tris=tes=at=ten=dent=dans=leur=coin 12
  les=hommes=se=cher=chant=jus=quau=der=nier=der=nier=ma=tin 13
  les=vi=sa=ges=voi=lés=qui=son=nent=le=dé=clin 12
  les=fu=sils=ver=rouillés=qui=rou=vrent=les=bles=su=res 12
  le=mois=de=mai=qui=vient=et=cra=que=en=ger=çure 12
  les=o=rei=lles=fer=mées=qui=bat=tent=la=ma=sure 12
  la=ci=ga=ret=te=bleue=qui=con=su=me=la=vie 12
  les=os=ar=que=bou=tés=é=tay=ant=la=fo=lie 12
  le=ca=fé=qui=lan=guit=dans=la=tasse=à=mi=di 12
  les=cris=mys=té=rieux=qui=sor=tent=dans=le=noir 11
  le=bo=lé=ro=trop=grand=où=glis=se=ta=mé=moire 12
  les=pa=ges=de=la=vie=où=cou=lent=les=his=toires 12
  les=trains=en=ru=ban=nés=qui=nar=ri=ve=ront=pas 12
  les=froids=ma=tins=d=hi=ver=qui=jouissent=aux=fri=mas 12
  les=lits=dé=chi=que=tés=qui=ser=vi=ront=dap=pât 12
  les=a=mis=sans=be=soin=qui=re=fer=ment=leur=porte 12
  et=cet=hommein=no=cent=que=la=jus=ti=ce=es=corte 12
  et=les=ven=tres=gon=flés=que=les=mè=res=trans=portent 12
  et=puis=les=y=eux=den=fant=où=brille=la=con=fiance 12
  et=puis=toi=mon=a=mour=que=crè=ve=mon=si=lence 12
  qui=me=di=ra=un=jour=tes=fol=les=es=pé=rances 12
 • Phonétique : C’Est La Vie.

  sε la vi.
  silɑ̃sjøzəmɑ̃ la planεtə deʁivə
  sεllɑ̃ a sɔ̃n- ɛ̃sy dε kadavʁə- lividə
  sε kadavʁə- vwale kə lə mɔ̃də kyltivə
  e pɥi twa e pɥi mwa ki maʁʃɔ̃ dɑ̃ lə tɑ̃
  ki tajɔ̃ nɔtʁə vi a ɡʁɑ̃ ku də sεʁmɑ̃
  vwala mɔ̃ povʁə amuʁ tu kɔ̃tʁə avøɡləmɑ̃
  lə ʒənεsə bεʁne ki pusə də tʁavεʁ
  tɔ̃n- ɔ̃bʁə e pɥi la mjεnə ki tʁavεʁse livεʁ
  lə fulaʁ anɔnimə ki kaʃə ta mizεʁə
  lε fənεtʁə- tɔ̃baləz- uvεʁtə- syʁ lə swaʁ
  lε ʒεstə fiɡyʁe dəvənɑ̃ deʁizwaʁə
  lə mɔ̃də ki divaɡ u sabimə lεspwaʁ
  lεz- epinə dutøzəz- o ʁozə də plastikə
  lε pʁɛ̃tɑ̃ ki sɔ̃ ʁaʁəz- oz- iø dε ʁetɔʁik
  lε myzik sakʁe sɔʁtɑ̃ dεz- εlliptik
  lεz- wazoz- imiɡʁɑ̃ kə la dulœʁ tʁɑ̃spεʁsə
  lε ʃəvø klεʁsəmez- εnisɑ̃ də detʁεsə
  lε kɔlεʁə fataləz- o vɑ̃tʁə də lɛ̃sεstə
  lε kʁatεʁə kʁaʃɑ̃ o ne dε tu pəti
  lεz- alkovə blɑ̃ʃi su lεlə də la plɥi
  lε paʁfœ̃ kapitø ki sεʁve dalibi
  lε vo dɔʁmɔnə tʁistəz- atɑ̃de dɑ̃ lœʁ kwɛ̃
  lεz- ɔmə sə ʃεʁʃɑ̃ ʒysko dεʁnje dεʁnje matɛ̃
  lε vizaʒə vwale ki sɔne lə deklɛ̃
  lε fyzil veʁuje ki ʁuvʁe lε blesyʁə
  lə mwa də mε ki vjɛ̃ e kʁakə ɑ̃ ʒεʁsyʁə
  lεz- ɔʁεjə fεʁme ki bate la mazyʁə
  la siɡaʁεtə blø ki kɔ̃symə la vi
  lεz- os aʁkə butez- etεjɑ̃ la fɔli
  lə kafe ki lɑ̃ɡi dɑ̃ la tasə a midi
  lε kʁi misteʁjø ki sɔʁte dɑ̃ lə nwaʁ
  lə bɔleʁo tʁo ɡʁɑ̃t- u ɡlisə ta memwaʁə
  lε paʒə də la vi u kule lεz- istwaʁə
  lε tʁɛ̃z- ɑ̃ʁybane ki naʁivəʁɔ̃ pa
  lε fʁwa matɛ̃ divεʁ ki ʒuise o fʁima
  lε li deʃikəte ki sεʁviʁɔ̃ dapa
  lεz- ami sɑ̃ bəzwɛ̃ ki ʁəfεʁme lœʁ pɔʁtə
  e sεt ɔmə inɔse kə la ʒystisə εskɔʁtə
  e lε vɑ̃tʁə- ɡɔ̃fle kə lε mεʁə tʁɑ̃spɔʁte
  e pɥi lεz- iø dɑ̃fɑ̃ u bʁijə la kɔ̃fjɑ̃sə
  e pɥi twa mɔ̃n- amuʁ kə kʁεvə mɔ̃ silɑ̃sə
  ki mə diʁa œ̃ ʒuʁ tε fɔləz- εspeʁɑ̃sə.
 • Pieds Phonétique : C’Est La Vie.

  sε=la=vi 3
  si=lɑ̃=sjø=zə=mɑ̃=la=pla=nε=tə=de=ʁi=və 12
  sεl=lɑ̃=a=sɔ̃=nɛ̃=sy=dε=ka=da=vʁə=li=vidə 12
  sε=ka=da=vʁə=vwa=le=kə=lə=mɔ̃=də=kyl=tivə 12
  e=pɥi=twa=e=pɥi=mwa=ki=maʁ=ʃɔ̃=dɑ̃=lə=tɑ̃ 12
  ki=ta=jɔ̃=nɔ=tʁə=vi=a=ɡʁɑ̃=ku=də=sεʁ=mɑ̃ 12
  vwa=la=mɔ̃=povʁəa=muʁ=tu=kɔ̃=tʁə=a=vø=ɡlə=mɑ̃ 12
  lə=ʒə=nε=sə=bεʁ=ne=ki=pu=sə=də=tʁa=vεʁ 12
  tɔ̃=nɔ̃bʁəe=pɥi=la=mjε=nə=ki=tʁa=vεʁ=se=li=vεʁ 12
  lə=fu=laʁ=a=nɔ=nimə=ki=ka=ʃə=ta=mi=zεʁə 12
  lε=fə=nε=tʁə=tɔ̃=balə=zu=vεʁ=tə=syʁ=lə=swaʁ 12
  lε=ʒεs=tə=fi=ɡy=ʁe=də=və=nɑ̃=de=ʁi=zwaʁə 12
  lə=mɔ̃=də=ki=di=vaɡə=u=sa=bi=mə=lεs=pwaʁ 12
  lε=ze=pi=nə=du=tøzə=zo=ʁo=zə=də=plas=tikə 12
  lε=pʁɛ̃=tɑ̃=ki=sɔ̃=ʁaʁə=zo=ziø=dε=ʁe=tɔ=ʁik 12
  lε=my=zik=sa=kʁe=sɔʁ=tɑ̃=dε=zεl=lip=tik 11
  lε=zwa=zo=zi=mi=ɡʁɑ̃=kə=la=du=lœʁ=tʁɑ̃s=pεʁsə 12
  lε=ʃə=vø=klεʁ=sə=me=zε=ni=sɑ̃=də=de=tʁεsə 12
  lε=kɔ=lε=ʁə=fa=talə=zo=vɑ̃=tʁə=də=lɛ̃=sεstə 12
  lε=kʁa=tε=ʁə=kʁa=ʃɑ̃=o=ne=dε=tu=pə=ti 12
  lε=zal=ko=və=blɑ̃=ʃi=su=lε=lə=də=la=plɥi 12
  lε=paʁ=fœ̃=ka=pi=tø=ki=sεʁ=ve=da=li=bi 12
  lε=vo=dɔʁ=mɔ=nə=tʁistə=za=tɑ̃=de=dɑ̃=lœʁ=kwɛ̃ 12
  lε=zɔmə=sə=ʃεʁ=ʃɑ̃=ʒys=ko=dεʁ=nje=dεʁ=nje=ma=tɛ̃ 13
  lε=vi=za=ʒə=vwa=le=ki=sɔ=ne=lə=de=klɛ̃ 12
  lε=fy=zil=ve=ʁu=je=ki=ʁu=vʁe=lε=ble=syʁə 12
  lə=mwa=də=mε=ki=vjɛ̃=e=kʁa=kə=ɑ̃=ʒεʁ=syʁə 12
  lε=zɔ=ʁε=jə=fεʁ=me=ki=ba=te=la=ma=zyʁə 12
  la=si=ɡa=ʁε=tə=blø=ki=kɔ̃=sy=mə=la=vi 12
  lε=zos=aʁ=kə=bu=te=ze=tε=jɑ̃=la=fɔ=li 12
  lə=ka=fe=ki=lɑ̃=ɡi=dɑ̃=la=tasə=a=mi=di 12
  lε=kʁi=mis=te=ʁj=ø=ki=sɔʁ=te=dɑ̃=lə=nwaʁ 12
  lə=bɔ=le=ʁo=tʁo=ɡʁɑ̃=tu=ɡli=sə=ta=me=mwaʁə 12
  lε=pa=ʒə=də=la=vi=u=ku=le=lε=zis=twaʁə 12
  lε=tʁɛ̃=zɑ̃=ʁy=ba=ne=ki=na=ʁi=və=ʁɔ̃=pa 12
  lε=fʁwa=ma=tɛ̃=di=vεʁ=ki=ʒui=se=o=fʁi=ma 12
  lε=li=de=ʃi=kə=te=ki=sεʁ=vi=ʁɔ̃=da=pa 12
  lε=za=mi=sɑ̃=bə=zwɛ̃=ki=ʁə=fεʁ=me=lœʁ=pɔʁtə 12
  e=sεt=ɔmə=i=nɔ=se=kə=la=ʒys=ti=sə=εskɔʁtə 12
  e=lε=vɑ̃tʁə=ɡɔ̃=fle=kə=lε=mε=ʁə=tʁɑ̃s=pɔʁ=te 12
  e=pɥi=lε=ziø=dɑ̃=fɑ̃=u=bʁi=jə=la=kɔ̃=fjɑ̃sə 12
  e=pɥi=twa=mɔ̃=na=muʁ=kə=kʁε=və=mɔ̃=si=lɑ̃sə 12
  ki=mə=di=ʁa=œ̃=ʒuʁ=tε=fɔ=lə=zεs=pe=ʁɑ̃sə 12

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/10/2013 17:59Eden33

Un partage bien obscure ... Cependant, une plume vraiment belle.
A vous lire ... merci ... Eden