Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Dimanche Prochain

Poème - Sans Thème -
Publié le 26/09/2012 18:22

L'écrit contient 285 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Le Blanc

Dimanche Prochain

Dimanche prochain
Tout à l’heure, j’irai la voir
Avec le cœur rempli d’espoir
Je m’habillerai en dimanche
Je mettrai ma chemise blanche
J’ai rendez-vous sous la pendule
Celle qui sonne toutes les heures,
Un peu avant le crépuscule
Entre quatorze et dix-sept heures
Je crois qu’elle me reconnaitra
Avec mon journal et mes fleurs
Elle me verra tendre mes bras
Pour lui offrir tant de bonheur
Tout à l’heure, j’irai la voir
Avec le cœur rempli d’espoir
Je m’habillerai en dimanche
Je mettrai ma cravate blanche
Assis devant un petit crème
A la terrasse d’un café
Je lui dirai combien je l’aime
Et peut-être entre deux baisers
Je lui prendrai un peu la main
Doucement pour pas lui faire peur
Je l’appellerai mon petit lapin
Je sens déjà battre son cœur
Tout à l’heure, j’irai la voir
Avec le cœur rempli d’espoir
Je m’habillerai en dimanche
Fumerai des Gauloises blanches
Puis on ira se promener
Jusque devant les cinémas
Je marcherai à ses côtés
Si j’ose lui donner le bras
Les gens regarderons, c’est sûr
Il faudra pas rentrer ensemble
On défiera dame censure
Déjà vois comme mes mains tremblent
Je mettrai mon costume rayé
Qu’est à la mode, pleins de boutons
Celui que mon frère m’a donné
Quand il est parti pour de bon
Et puis habillé en dimanche
Je rentrerai pour me coucher
Tout comme les autres dimanches
J’ai pas fini, fini de pleurer
Tout à l’heure, je l’ai attendu
Et mon pauvre cœur qui a bu
Reviendra dimanche prochain
Parler d’amour avec… … …
Mes mains.
 • Pieds Hyphénique: Dimanche Prochain

  di=man=che=pro=chain 5
  tout=à=l=heure=ji=rai=la=voir 8
  a=vec=le=cœur=rem=pli=des=poir 8
  je=m=ha=bille=rai=en=di=manche 8
  je=met=trai=ma=che=mi=se=blanche 8
  jai=ren=dez=vous=sous=la=pen=dule 8
  cel=le=qui=sonne=tou=tes=les=heures 8
  un=peu=a=vant=le=cré=pus=cule 8
  en=tre=qua=torze=et=dix=sept=heures 8
  je=crois=quel=le=me=re=con=nai=tra 9
  a=vec=mon=jour=nal=et=mes=fleurs 8
  el=le=me=ver=ra=tendre=mes=bras 8
  pour=lui=of=frir=tant=de=bon=heur 8
  tout=à=l=heure=ji=rai=la=voir 8
  a=vec=le=cœur=rem=pli=des=poir 8
  je=m=ha=bille=rai=en=di=manche 8
  je=met=trai=ma=cra=va=te=blanche 8
  as=sis=de=vant=un=pe=tit=crème 8
  a=la=ter=ras=se=dun=ca=fé 8
  je=lui=di=rai=com=bien=je=laime 8
  et=peut=têtre=en=tre=deux=bai=sers 8
  je=lui=pren=drai=un=peu=la=main 8
  douce=ment=pour=pas=lui=fai=re=peur 8
  je=lap=pel=le=rai=mon=pe=tit=la=pin 10
  je=sens=dé=jà=bat=tre=son=cœur 8
  tout=à=l=heure=ji=rai=la=voir 8
  a=vec=le=cœur=rem=pli=des=poir 8
  je=m=ha=bille=rai=en=di=manche 8
  fu=me=rai=des=gau=loi=ses=blanches 8
  puis=on=i=ra=se=pro=me=ner 8
  jus=que=de=vant=les=ci=né=mas 8
  je=mar=che=rai=à=ses=cô=tés 8
  si=jo=se=lui=don=ner=le=bras 8
  les=gens=re=gar=de=rons=cest=sûr 8
  il=fau=dra=pas=ren=trer=en=semble 8
  on=dé=fie=ra=da=me=cen=sure 8
  dé=jà=vois=com=me=mes=mains=tremblent 8
  je=met=trai=mon=cos=tu=me=rayé 8
  quest=à=la=mode=pleins=de=bou=tons 8
  ce=lui=que=mon=frère=ma=don=né 8
  quand=il=est=par=ti=pour=de=bon 8
  et=puis=ha=billé=en=di=man=che 8
  je=ren=tre=rai=pour=me=cou=cher 8
  tout=com=me=les=au=tres=di=manches 8
  jai=pas=fi=ni=fi=ni=de=pleu=rer 9
  tout=à=lheure=je=lai=at=ten=du 8
  et=mon=pau=vre=cœur=qui=a=bu 8
  re=vien=dra=di=man=che=pro=chain 8
  par=ler=da=mour=a=vec 6
  mes=mains 2
 • Phonétique : Dimanche Prochain

  dimɑ̃ʃə pʁoʃɛ̃
  tut- a lœʁ, ʒiʁε la vwaʁ
  avεk lə kœʁ ʁɑ̃pli dεspwaʁ
  ʒə mabijʁε ɑ̃ dimɑ̃ʃə
  ʒə mεtʁε ma ʃəmizə blɑ̃ʃə
  ʒε ʁɑ̃de vu su la pɑ̃dylə
  sεllə ki sɔnə tutə lεz- œʁ,
  œ̃ pø avɑ̃ lə kʁepyskylə
  ɑ̃tʁə katɔʁzə e di- sεt œʁ
  ʒə kʁwa kεllə mə ʁəkɔnεtʁa
  avεk mɔ̃ ʒuʁnal e mε flœʁ
  εllə mə veʁa tɑ̃dʁə mε bʁa
  puʁ lɥi ɔfʁiʁ tɑ̃ də bɔnœʁ
  tut- a lœʁ, ʒiʁε la vwaʁ
  avεk lə kœʁ ʁɑ̃pli dεspwaʁ
  ʒə mabijʁε ɑ̃ dimɑ̃ʃə
  ʒə mεtʁε ma kʁavatə blɑ̃ʃə
  asi dəvɑ̃ œ̃ pəti kʁεmə
  a la teʁasə dœ̃ kafe
  ʒə lɥi diʁε kɔ̃bjɛ̃ ʒə lεmə
  e pø tεtʁə ɑ̃tʁə dø bεze
  ʒə lɥi pʁɑ̃dʁε œ̃ pø la mɛ̃
  dusəmɑ̃ puʁ pa lɥi fεʁə pœʁ
  ʒə lapεllʁε mɔ̃ pəti lapɛ̃
  ʒə sɑ̃s deʒa batʁə sɔ̃ kœʁ
  tut- a lœʁ, ʒiʁε la vwaʁ
  avεk lə kœʁ ʁɑ̃pli dεspwaʁ
  ʒə mabijʁε ɑ̃ dimɑ̃ʃə
  fyməʁε dε ɡolwazə blɑ̃ʃə
  pɥiz- ɔ̃n- iʁa sə pʁɔməne
  ʒyskə dəvɑ̃ lε sinema
  ʒə maʁʃəʁε a sε kote
  si ʒozə lɥi dɔne lə bʁa
  lε ʒɑ̃ ʁəɡaʁdəʁɔ̃, sε syʁ
  il fodʁa pa ʁɑ̃tʁe ɑ̃sɑ̃blə
  ɔ̃ defjəʁa damə sɑ̃syʁə
  deʒa vwa kɔmə mε mɛ̃ tʁɑ̃ble
  ʒə mεtʁε mɔ̃ kɔstymə ʁεje
  kεt- a la mɔdə, plɛ̃ də butɔ̃
  səlɥi kə mɔ̃ fʁεʁə ma dɔne
  kɑ̃t- il ε paʁti puʁ də bɔ̃
  e pɥi-abije ɑ̃ dimɑ̃ʃə
  ʒə ʁɑ̃tʁəʁε puʁ mə kuʃe
  tu kɔmə lεz- otʁə- dimɑ̃ʃə
  ʒε pa fini, fini də pləʁe
  tut- a lœʁ, ʒə lε atɑ̃dy
  e mɔ̃ povʁə kœʁ ki a by
  ʁəvjɛ̃dʁa dimɑ̃ʃə pʁoʃɛ̃
  paʁle damuʁ avεk…
  mε mɛ̃.
 • Pieds Phonétique : Dimanche Prochain

  di=mɑ̃=ʃə=pʁo=ʃɛ̃ 5
  tu=ta=lœ=ʁə=ʒi=ʁε=la=vwaʁ 8
  a=vεk=lə=kœʁ=ʁɑ̃=pli=dεs=pwaʁ 8
  ʒə=ma=bij=ʁε=ɑ̃=di=mɑ̃=ʃə 8
  ʒə=mε=tʁε=ma=ʃə=mi=zə=blɑ̃ʃə 8
  ʒε=ʁɑ̃=de=vu=su=la=pɑ̃=dylə 8
  sεl=lə=ki=sɔnə=tu=tə=lε=zœʁ 8
  œ̃=pø=a=vɑ̃=lə=kʁe=pys=kylə 8
  ɑ̃=tʁə=ka=tɔʁzə=e=di=sεt=œʁ 8
  ʒə=kʁwa=kεl=lə=məʁə=kɔ=nε=tʁa 8
  a=vεk=mɔ̃=ʒuʁ=nal=e=mε=flœʁ 8
  εl=lə=mə=ve=ʁa=tɑ̃dʁə=mε=bʁa 8
  puʁ=lɥi=ɔ=fʁiʁ=tɑ̃=də=bɔ=nœʁ 8
  tu=ta=lœ=ʁə=ʒi=ʁε=la=vwaʁ 8
  a=vεk=lə=kœʁ=ʁɑ̃=pli=dεs=pwaʁ 8
  ʒə=ma=bij=ʁε=ɑ̃=di=mɑ̃=ʃə 8
  ʒə=mε=tʁε=ma=kʁa=va=tə=blɑ̃ʃə 8
  a=si=də=vɑ̃=œ̃=pə=ti=kʁεmə 8
  a=la=te=ʁa=sə=dœ̃=ka=fe 8
  ʒə=lɥi=di=ʁε=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=lεmə 8
  e=pø=tεtʁə=ɑ̃=tʁə=dø=bε=ze 8
  ʒə=lɥi=pʁɑ̃=dʁε=œ̃=pø=la=mɛ̃ 8
  dusə=mɑ̃=puʁ=pa=lɥi=fε=ʁə=pœʁ 8
  ʒə=la=pεl=lʁε=mɔ̃pə=ti=la=pɛ̃ 8
  ʒə=sɑ̃s=de=ʒa=ba=tʁə=sɔ̃=kœʁ 8
  tu=ta=lœ=ʁə=ʒi=ʁε=la=vwaʁ 8
  a=vεk=lə=kœʁ=ʁɑ̃=pli=dεs=pwaʁ 8
  ʒə=ma=bij=ʁε=ɑ̃=di=mɑ̃=ʃə 8
  fy=mə=ʁε=dε=ɡo=lwa=zə=blɑ̃ʃə 8
  pɥi=zɔ̃=ni=ʁa=sə=pʁɔ=mə=ne 8
  ʒys=kə=də=vɑ̃=lε=si=ne=ma 8
  ʒə=maʁ=ʃə=ʁε=a=sε=ko=te 8
  si=ʒo=zə=lɥi=dɔ=ne=lə=bʁa 8
  lε=ʒɑ̃=ʁə=ɡaʁ=də=ʁɔ̃=sε=syʁ 8
  il=fo=dʁa=pa=ʁɑ̃=tʁe=ɑ̃=sɑ̃blə 8
  ɔ̃=de=fjə=ʁa=da=mə=sɑ̃=syʁə 8
  de=ʒa=vwa=kɔmə=mε=mɛ̃=tʁɑ̃=ble 8
  ʒə=mε=tʁε=mɔ̃=kɔs=tymə=ʁε=je 8
  kε=ta=la=mɔdə=plɛ̃=də=bu=tɔ̃ 8
  səl=ɥikə=mɔ̃=fʁε=ʁə=ma=dɔ=ne 8
  kɑ̃=til=ε=paʁ=ti=puʁ=də=bɔ̃ 8
  e=pɥi-a=bi=je=ɑ̃=di=mɑ̃ʃə 8
  ʒə=ʁɑ̃=tʁə=ʁε=puʁ=mə=ku=ʃe 8
  tu=kɔ=mə=lε=zo=tʁə=di=mɑ̃ʃə 8
  ʒε=pa=fi=ni=fi=nidə=plə=ʁe 8
  tu=ta=lœʁ=ʒə=lε=a=tɑ̃=dy 8
  e=mɔ̃=po=vʁə=kœʁ=ki=a=by 8
  ʁə=vjɛ̃=dʁa=di=mɑ̃=ʃə=pʁo=ʃɛ̃ 8
  paʁ=le=da=muʁ=a=vεk 6
  mε=mɛ̃ 2

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
04/08/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.