Poeme : Rappelle-Toi.

Rappelle-Toi.

Ce fût un matin sans soleil
Dehors la neige était tombée
Déjà plus rien n’était pareil
Dans ce décor triste à pleurer

Nous ne parlions jamais d’amour
Nous ne parlions plus d’avenir
La vie nous semblait sans détour
Dans ce silence bête à mourir

Ta fille s’est mise à pleurer
Tu sais, qu’elle ne comprenait pas
Qu’on puisse un jour se séparer
Quand il nous faut sauter le pas

Rappelle-toi ce qu’elle t’as dit
Ces mots-là ne s’envolent pas
Rappelle-toi ce qu’elle t’as dit
Je t’en prie ne me laisse pas

Tu lui as même répondu
Avec des sanglots dans la voix
Qu’a trois ans on ne pleure plus
Et que toi tu ne pleurais pas

Rappelle-toi son doux visage
C’était tes yeux, c’était ton rire
Mais il nous faut tourner la page
Quand il n’y a plus rien à dire

Nous sommes partis tous les deux
Conduire notre fille à l’école
Devant la porte, les larmes aux yeux
Tu nous quittas sans une parole

Et puis dans un dernier regard
D’un geste simple de la main
Ce fût ton dernier au revoir
A cet enfant qui fût le tien.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Rappelle-Toi.

  ce=fût=un=ma=tin=sans=so=leil 8
  de=hors=la=neige=é=tait=tom=bée 8
  dé=jà=plus=rien=né=tait=pa=reil 8
  dans=ce=dé=cor=triste=à=pleu=rer 8

  nous=ne=par=lions=ja=mais=da=mour 8
  nous=ne=par=lions=plus=da=ve=nir 8
  la=vie=nous=sem=blait=sans=dé=tour 8
  dans=ce=silen=ce=bê=teà=mou=rir 8

  ta=fille=sest=mi=se=à=pleu=rer 8
  tu=sais=quel=le=ne=compre=nait=pas 8
  quon=puisse=un=jour=se=sé=pa=rer 8
  quand=il=nous=faut=sau=ter=le=pas 8

  rap=pel=le=toi=ce=quel=le=tas=dit 9
  ces=mots=là=ne=sen=vo=lent=pas 8
  rap=pel=le=toi=ce=quel=le=tas=dit 9
  je=ten=prie=ne=me=lais=se=pas 8

  tu=lui=as=mê=me=ré=pon=du 8
  a=vec=des=san=glots=dans=la=voix 8
  qua=trois=ans=on=ne=pleu=re=plus 8
  et=que=toi=tu=ne=pleu=rais=pas 8

  rap=pel=le=toi=son=doux=vi=sage 8
  cé=tait=tes=yeux=cé=tait=ton=rire 8
  mais=il=nous=faut=tour=ner=la=page 8
  quand=il=ny=a=plus=rien=à=dire 8

  nous=som=mes=par=tis=tous=les=deux 8
  condui=re=no=tre=fille=à=lé=cole 8
  de=vant=la=porte=les=lar=mes=aux=yeux 9
  tu=nous=quit=tas=sans=une=pa=role 8

  et=puis=dans=un=der=nier=re=gard 8
  dun=ges=te=sim=ple=de=la=main 8
  ce=fût=ton=der=nier=au=re=voir 8
  a=cet=en=fant=qui=fût=le=tien 8
 • Phonétique : Rappelle-Toi.

  sə fy œ̃ matɛ̃ sɑ̃ sɔlεj
  dəɔʁ la nεʒə etε tɔ̃be
  deʒa plys ʁjɛ̃ netε paʁεj
  dɑ̃ sə dekɔʁ tʁistə a pləʁe

  nu nə paʁljɔ̃ ʒamε damuʁ
  nu nə paʁljɔ̃ plys davəniʁ
  la vi nu sɑ̃blε sɑ̃ detuʁ
  dɑ̃ sə silɑ̃sə bεtə a muʁiʁ

  ta fijə sε mizə a pləʁe
  ty sε, kεllə nə kɔ̃pʁənε pa
  kɔ̃ pɥisə œ̃ ʒuʁ sə sepaʁe
  kɑ̃t- il nu fo sote lə pa

  ʁapεllə twa sə kεllə ta di
  sε mo la nə sɑ̃vɔle pa
  ʁapεllə twa sə kεllə ta di
  ʒə tɑ̃ pʁi nə mə lεsə pa

  ty lɥi a mεmə ʁepɔ̃dy
  avεk dε sɑ̃ɡlo dɑ̃ la vwa
  ka tʁwaz- ɑ̃ ɔ̃ nə plœʁə plys
  e kə twa ty nə pləʁε pa

  ʁapεllə twa sɔ̃ du vizaʒə
  setε tεz- iø, setε tɔ̃ ʁiʁə
  mεz- il nu fo tuʁne la paʒə
  kɑ̃t- il ni a plys ʁjɛ̃ a diʁə

  nu sɔmə paʁti tus lε dø
  kɔ̃dɥiʁə nɔtʁə fijə a lekɔlə
  dəvɑ̃ la pɔʁtə, lε laʁməz- oz- iø
  ty nu kita sɑ̃z- ynə paʁɔlə

  e pɥi dɑ̃z- œ̃ dεʁnje ʁəɡaʁ
  dœ̃ ʒεstə sɛ̃plə də la mɛ̃
  sə fy tɔ̃ dεʁnje o ʁəvwaʁ
  a sεt ɑ̃fɑ̃ ki fy lə tjɛ̃.
 • Syllabes Phonétique : Rappelle-Toi.

  sə=fy=œ̃=ma=tɛ̃=sɑ̃=sɔ=lεj 8
  də=ɔʁ=la=nεʒə=e=tε=tɔ̃=be 8
  de=ʒa=plys=ʁjɛ̃=ne=tε=pa=ʁεj 8
  dɑ̃sə=de=kɔʁ=tʁis=tə=a=plə=ʁe 8

  nu=nə=paʁ=ljɔ̃=ʒa=mε=da=muʁ 8
  nu=nə=paʁ=ljɔ̃=plys=da=və=niʁ 8
  la=vi=nu=sɑ̃=blε=sɑ̃=de=tuʁ 8
  dɑ̃sə=si=lɑ̃=sə=bε=təa=mu=ʁiʁ 8

  ta=fi=jə=sε=mizə=a=plə=ʁe 8
  ty=sε=kεl=lə=nə=kɔ̃pʁə=nε=pa 8
  kɔ̃=pɥisə=œ̃=ʒuʁ=sə=se=pa=ʁe 8
  kɑ̃=til=nu=fo=so=te=lə=pa 8

  ʁa=pεl=lə=twasə=kεl=lə=ta=di 8
  sε=mo=la=nə=sɑ̃=vɔ=le=pa 8
  ʁa=pεl=lə=twasə=kεl=lə=ta=di 8
  ʒə=tɑ̃=pʁi=nə=mə=lε=sə=pa 8

  ty=lɥi=a=mε=mə=ʁe=pɔ̃=dy 8
  a=vεk=dε=sɑ̃=ɡlo=dɑ̃=la=vwa 8
  ka=tʁwa=zɑ̃=ɔ̃=nə=plœ=ʁə=plys 8
  e=kə=twa=ty=nə=plə=ʁε=pa 8

  ʁa=pεl=lə=twa=sɔ̃=du=vi=zaʒə 8
  se=tε=tε=ziø=se=tε=tɔ̃=ʁiʁə 8
  mε=zil=nu=fo=tuʁ=ne=la=paʒə 8
  kɑ̃=til=ni=a=plys=ʁjɛ̃=a=diʁə 8

  nu=sɔ=mə=paʁ=ti=tus=lε=dø 8
  kɔ̃d=ɥiʁə=nɔ=tʁə=fi=jəa=le=kɔlə 8
  də=vɑ̃=lapɔʁtə=lε=laʁ=mə=zo=ziø 8
  ty=nu=ki=ta=sɑ̃=zynə=pa=ʁɔlə 8

  e=pɥi=dɑ̃=zœ̃=dεʁ=nje=ʁə=ɡaʁ 8
  dœ̃=ʒεs=tə=sɛ̃=plə=də=la=mɛ̃ 8
  sə=fy=tɔ̃=dεʁ=nje=o=ʁə=vwaʁ 8
  a=sεt=ɑ̃=fɑ̃=ki=fy=lə=tjɛ̃ 8

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/09/2012 15:21Marcel42

Quel triste constat, plus déchirant que tous les cris.
Cordialement,
Marcel.

Poème - Sans Thème -
Publié le 30/09/2012 13:34

L'écrit contient 212 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Le Blanc