Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : L’Enfance

Poème - Sans Thème -
Publié le 21/10/2012 20:55

L'écrit contient 340 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Le Blanc

L’Enfance

Tu sais les jouets que je t’achète
Ce sont ceux que je n’ai pas eu
Je joue en toi et ça me va bien
Ça me va bien comme l’enfance
Prête tes yeux pour voir la vie
Quand on est grand on ne voit rien
On ne joue plus qu’à ce faire mal
Qu’à faire du mal à son enfance
Allons, petit écoute moi
Je suis du même âge que toi
On devient vieux si on le veut
Si on ne veut plus de l’enfance
Mais moi, tu sais j’y tiens beaucoup
J’ai trop laissé de souvenirs
Donne ta main, emmène-moi
Emmène-moi vers ton enfance
Ton paradis n’est pas si loin
Nous serons deux pour y aller
Avec tes yeux écarquillés
Ecarquillés sur ton enfance
Si j’en connais tous les détours
C’est toi qui me les as appris
Avec ton air, petit voyou
Petit voyou de mon enfance
Et l’on inversera les rôles
Ce n’est pas toi qui me suivra
Sur les chemins qui ne vont pas
Qui ne vont pas vers mon enfance
Tu m’apprendras les choses simples
Que l’on oublie en vieillissant
Où qui se perdent avec le temps
Avec le temps de son enfance
Apprends-moi toutes tes grimaces
Celles qu’on ne t’a pas apprises
Qui te sont venues toutes seules
Toutes seules avec ton enfance
Depuis longtemps, je m’en retourne
Je me sens perdu dans ce monde
Je finirai par te croiser
On croise toujours son enfance
Nous ferons le chemin ensemble
La route est longue à tes côtés
Un jour tu me dépasseras
Tu dépasseras ton enfance
Qu’un enfant te prenne la main
Qu’il te retrace le chemin
Que tu retournes d’où tu viens
Tu viens du bout de mon enfance
Qu’un enfant te prenne la main
On prend toujours la main des grands
On croit que la vie est devant
Devant il n’y a plus l’enfance.
Attend moi !
 • Pieds Hyphénique: L’Enfance

  tu=sais=les=jouets=que=je=ta=chète 8
  ce=sont=ceux=que=je=nai=pas=eu 8
  je=joueen=toi=et=ça=me=va=bien 8
  ça=me=va=bien=com=me=len=fance 8
  prête=tes=y=eux=pour=voir=la=vie 8
  quand=on=est=grand=on=ne=voit=rien 8
  on=ne=joue=plus=quà=ce=faire=mal 8
  quà=faire=du=mal=à=son=en=fance 8
  al=lons=pe=tit=é=cou=te=moi 8
  je=suis=du=même=â=ge=que=toi 8
  on=de=vient=vieux=si=on=le=veut 8
  si=on=ne=veut=plus=de=len=fance 8
  mais=moi=tu=sais=jy=tiens=beau=coup 8
  jai=trop=lais=sé=de=sou=ve=nirs 8
  don=ne=ta=main=em=mè=ne=moi 8
  em=mè=ne=moi=vers=ton=en=fance 8
  ton=pa=ra=dis=nest=pas=si=loin 8
  nous=se=rons=deux=pour=y=al=ler 8
  a=vec=tes=y=eux=é=car=quillés 8
  ecar=quil=lés=sur=ton=en=fan=ce 8
  si=jen=con=nais=tous=les=dé=tours 8
  cest=toi=qui=me=les=as=ap=pris 8
  a=vec=ton=air=pe=tit=voyou 7
  pe=tit=voyou=de=mon=en=fan=ce 8
  et=lon=in=ver=se=ra=les=rôles 8
  ce=nest=pas=toi=qui=me=sui=vra 8
  sur=les=che=mins=qui=ne=vont=pas 8
  qui=ne=vont=pas=vers=mon=en=fance 8
  tu=map=pren=dras=les=cho=ses=simples 8
  que=lon=ou=blie=en=vieil=lis=sant 8
  où=qui=se=perdent=a=vec=le=temps 8
  a=vec=le=temps=de=son=en=fance 8
  ap=prends=moi=tou=tes=tes=gri=maces 8
  cel=les=quon=ne=ta=pas=ap=prises 8
  qui=te=sont=ve=nues=tou=tes=seules 8
  toutes=seu=les=a=vec=ton=en=fance 8
  de=puis=long=temps=je=men=re=tourne 8
  je=me=sens=per=du=dans=ce=monde 8
  je=fi=ni=rai=par=te=croi=ser 8
  on=croi=se=tou=jours=son=en=fance 8
  nous=fe=rons=le=che=min=en=semble 8
  la=routeest=lon=gue=à=tes=cô=tés 8
  un=jour=tu=me=dé=pas=se=ras 8
  tu=dé=pas=se=ras=ton=en=fance 8
  quun=en=fant=te=pren=ne=la=main 8
  quil=te=re=tra=ce=le=che=min 8
  que=tu=re=tour=nes=doù=tu=viens 8
  tu=viens=du=bout=de=mon=en=fance 8
  quun=en=fant=te=pren=ne=la=main 8
  on=prend=tou=jours=la=main=des=grands 8
  on=croit=que=la=vie=est=de=vant 8
  de=vant=il=ny=a=plus=len=fance 8
  at=tend=moi 3
 • Phonétique : L’Enfance

  ty sε lε ʒuε kə ʒə taʃεtə
  sə sɔ̃ sø kə ʒə nε pa y
  ʒə ʒu ɑ̃ twa e sa mə va bjɛ̃
  sa mə va bjɛ̃ kɔmə lɑ̃fɑ̃sə
  pʁεtə tεz- iø puʁ vwaʁ la vi
  kɑ̃t- ɔ̃n- ε ɡʁɑ̃t- ɔ̃ nə vwa ʁjɛ̃
  ɔ̃ nə ʒu plys ka sə fεʁə mal
  ka fεʁə dy mal a sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
  alɔ̃, pəti ekutə mwa
  ʒə sɥi dy mεmə aʒə kə twa
  ɔ̃ dəvjɛ̃ vjø si ɔ̃ lə vø
  si ɔ̃ nə vø plys də lɑ̃fɑ̃sə
  mε mwa, ty sε ʒi tjɛ̃ boku
  ʒε tʁo lεse də suvəniʁ
  dɔnə ta mɛ̃, ɑ̃mεnə mwa
  ɑ̃mεnə mwa vεʁ tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
  tɔ̃ paʁadi nε pa si lwɛ̃
  nu səʁɔ̃ dø puʁ i ale
  avεk tεz- iøz- ekaʁkje
  əkaʁkje syʁ tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
  si ʒɑ̃ kɔnε tus lε detuʁ
  sε twa ki mə lεz- a apʁi
  avεk tɔ̃n- εʁ, pəti vwaju
  pəti vwaju də mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
  e lɔ̃n- ɛ̃vεʁsəʁa lε ʁolə
  sə nε pa twa ki mə sɥivʁa
  syʁ lε ʃəmɛ̃ ki nə vɔ̃ pa
  ki nə vɔ̃ pa vεʁ mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
  ty mapʁɑ̃dʁa lε ʃozə sɛ̃plə
  kə lɔ̃n- ubli ɑ̃ vjεjisɑ̃
  u ki sə pεʁde avεk lə tɑ̃
  avεk lə tɑ̃ də sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
  apʁɑ̃ mwa tutə tε ɡʁimasə
  sεllə kɔ̃ nə ta pa apʁizə
  ki tə sɔ̃ vənɥ tutə sələ
  tutə sələz- avεk tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
  dəpɥi lɔ̃tɑ̃, ʒə mɑ̃ ʁətuʁnə
  ʒə mə sɑ̃s pεʁdy dɑ̃ sə mɔ̃də
  ʒə finiʁε paʁ tə kʁwaze
  ɔ̃ kʁwazə tuʒuʁ sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
  nu fəʁɔ̃ lə ʃəmɛ̃ ɑ̃sɑ̃blə
  la ʁutə ε lɔ̃ɡ a tε kote
  œ̃ ʒuʁ ty mə depasəʁa
  ty depasəʁa tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
  kœ̃n- ɑ̃fɑ̃ tə pʁεnə la mɛ̃
  kil tə ʁətʁasə lə ʃəmɛ̃
  kə ty ʁətuʁnə- du ty vjɛ̃
  ty vjɛ̃ dy bu də mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
  kœ̃n- ɑ̃fɑ̃ tə pʁεnə la mɛ̃
  ɔ̃ pʁɑ̃ tuʒuʁ la mɛ̃ dε ɡʁɑ̃
  ɔ̃ kʁwa kə la vi ε dəvɑ̃
  dəvɑ̃ il ni a plys lɑ̃fɑ̃sə.
  atɑ̃ mwa !
 • Pieds Phonétique : L’Enfance

  ty=sε=lε=ʒu=εkə=ʒə=ta=ʃεtə 8
  sə=sɔ̃=sø=kə=ʒə=nε=pa=y 8
  ʒə=ʒu=ɑ̃=twa=e=samə=va=bjɛ̃ 8
  sa=mə=va=bjɛ̃=kɔ=mə=lɑ̃=fɑ̃sə 8
  pʁεtə=tε=zi=ø=puʁ=vwaʁ=la=vi 8
  kɑ̃=tɔ̃=nε=ɡʁɑ̃=tɔ̃=nə=vwa=ʁjɛ̃ 8
  ɔ̃nə=ʒu=plys=ka=sə=fε=ʁə=mal 8
  ka=fεʁə=dy=mal=a=sɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 8
  a=lɔ̃=pə=ti=e=ku=tə=mwa 8
  ʒə=sɥi=dy=mεmə=a=ʒə=kə=twa 8
  ɔ̃=də=vjɛ̃=vjø=si=ɔ̃=lə=vø 8
  si=ɔ̃=nə=vø=plys=də=lɑ̃=fɑ̃sə 8
  mε=mwa=ty=sε=ʒi=tjɛ̃=bo=ku 8
  ʒε=tʁo=lε=se=də=su=və=niʁ 8
  dɔ=nə=ta=mɛ̃=ɑ̃=mε=nə=mwa 8
  ɑ̃=mε=nə=mwa=vεʁ=tɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 8
  tɔ̃=pa=ʁa=di=nε=pa=si=lwɛ̃ 8
  nu=sə=ʁɔ̃=dø=puʁ=i=a=le 8
  a=vεk=tε=zi=ø=ze=kaʁ=kje 8
  ə=kaʁ=kje=syʁ=tɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=sə 8
  si=ʒɑ̃=kɔ=nε=tus=lε=de=tuʁ 8
  sε=twa=ki=mə=lε=za=a=pʁi 8
  a=vεk=tɔ̃=nεʁ=pə=ti=vwa=ju 8
  pə=ti=vwa=ju=də=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 8
  e=lɔ̃=nɛ̃=vεʁ=sə=ʁa=lε=ʁolə 8
  sə=nε=pa=twa=ki=mə=sɥi=vʁa 8
  syʁ=lε=ʃə=mɛ̃=ki=nə=vɔ̃=pa 8
  ki=nə=vɔ̃=pa=vεʁ=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 8
  ty=ma=pʁɑ̃=dʁa=lε=ʃo=zə=sɛ̃plə 8
  kə=lɔ̃=nu=bli=ɑ̃=vjε=ji=sɑ̃ 8
  u=kisə=pεʁ=de=a=vεk=lə=tɑ̃ 8
  a=vεk=lə=tɑ̃=də=sɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 8
  a=pʁɑ̃=mwa=tu=tə=tε=ɡʁi=masə 8
  sεl=lə=kɔ̃=nə=ta=pa=a=pʁizə 8
  ki=tə=sɔ̃=vənɥ=tu=tə=sə=lə 8
  tutə=sə=lə=za=vεk=tɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 8
  dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃=ʒə=mɑ̃=ʁə=tuʁnə 8
  ʒə=mə=sɑ̃s=pεʁ=dy=dɑ̃=sə=mɔ̃də 8
  ʒə=fi=ni=ʁε=paʁ=tə=kʁwa=ze 8
  ɔ̃=kʁwa=zə=tu=ʒuʁ=sɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 8
  nu=fə=ʁɔ̃=lə=ʃə=mɛ̃=ɑ̃=sɑ̃blə 8
  la=ʁutə=ε=lɔ̃ɡ=a=tε=ko=te 8
  œ̃=ʒuʁ=ty=mə=de=pa=sə=ʁa 8
  ty=de=pa=sə=ʁa=tɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 8
  kœ̃=nɑ̃=fɑ̃=tə=pʁε=nə=la=mɛ̃ 8
  kil=tə=ʁə=tʁa=sə=lə=ʃə=mɛ̃ 8
  kə=ty=ʁə=tuʁ=nə=du=ty=vjɛ̃ 8
  ty=vjɛ̃=dy=bu=də=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 8
  kœ̃=nɑ̃=fɑ̃=tə=pʁε=nə=la=mɛ̃ 8
  ɔ̃=pʁɑ̃=tu=ʒuʁ=la=mɛ̃=dε=ɡʁɑ̃ 8
  ɔ̃=kʁwa=kə=la=vi=ε=də=vɑ̃ 8
  də=vɑ̃=il=ni=a=plys=lɑ̃=fɑ̃sə 8
  a=tɑ̃=mwa 3

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/01/2015 10:32Mimi030985

trés beau poème magnifique