Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Mon Frèro !

Poème Amitié
Publié le 16/10/2004 05:39

L'écrit contient 224 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Mary_16399

Mon Frèro !

Toute c’est émotions que j’avais déja a endurer
Ce jour la, tu as écider de me quitter
Au début je me disais que ce n’étais pas grave
Mais dans mon petit cœurun seul sentiment la rage

J’ai toujours eu l’impression que de moi tu ne voulais pas
Et cette impression n’es peut-etre pas qu’un cas
Tu es mon grand frère celui a qui je tiens
Et a qui je voudrais voir heureux avec les siens. .

Je suis la petite sœurette qui n’atten que ton retour
Pour enfin pouvoir quitter la cours
Te serrer dans mes bras
Pour que tu reste avec moi

Oui tu es mon demi frère
Mais pour moi tu n’es pas qu’une demi. . tu es cher
Tout es tellement arriver si vite
Tu es partie comme sa sans me prendre dans tes bras

Les larmes me montent aux yeux
Seras tu la pour moi quan meme quan tu seras plus vieux ?
Tu n’es pas partie pour toujours
Mais j’espère encore ton retour a la maison un de ces jours

Je t’aime fort mon grand frère a moi
Ne m’oublie pas et reste près de moi
Prends soin de toi
Et surtoutne lache pas

Toute ta famille t’aime Dave s anon plus ne l’oublie pas… ! !
 • Pieds Hyphénique: Mon Frèro !

  toute=cest=é=mo=tions=que=ja=vais=dé=ja=a=en=du=rer 14
  ce=jour=la=tu=as=é=ci=der=de=me=quit=ter 12
  au=dé=but=je=me=di=sais=que=ce=né=tais=pas=grave 13
  mais=dans=mon=pe=tit=cœu=run=seul=sen=timent=la=rage 12

  jai=tou=jours=eu=limpres=sion=que=de=moi=tu=ne=vou=lais=pas 14
  et=cet=te=im=pres=si=on=nes=peut=te=tre=pas=quun=cas 14
  tu=es=mon=grand=frè=re=ce=lui=a=qui=je=tiens 12
  et=a=qui=je=vou=drais=voir=heu=reux=a=vec=les=siens 13

  je=suis=la=pe=tite=sœu=ret=te=qui=nat=ten=que=ton=re=tour 15
  pour=en=fin=pou=voir=quit=ter=la=cours 9
  te=ser=rer=dans=mes=bras 6
  pour=que=tu=res=te=a=vec=moi 8

  oui=tu=es=mon=de=mi=frè=re 8
  mais=pour=moi=tu=nes=pas=quu=ne=de=mi=tu=es=cher 13
  tout=es=tel=le=ment=ar=ri=ver=si=vi=te 11
  tu=es=par=tie=com=me=sa=sans=me=pren=dre=dans=tes=bras 14

  les=lar=mes=me=mon=tent=aux=y=eux 9
  se=ras=tu=la=pour=moi=quan=me=me=quan=tu=se=ras=plus=vieux 15
  tu=nes=pas=par=tie=pour=tou=jours 8
  mais=jes=pèreen=co=re=ton=re=tour=a=la=mai=son=un=de=ces=jours 16

  je=tai=me=fort=mon=grand=frè=re=a=moi 10
  ne=mou=blie=pas=et=res=te=près=de=moi 10
  prends=soin=de=toi 4
  et=sur=tout=ne=la=che=pas 7

  toute=ta=fa=mille=tai=me=da=ve=s=a=non=plus=ne=lou=blie=pas 16
 • Phonétique : Mon Frèro !

  tutə sεt- emɔsjɔ̃ kə ʒavε deʒa a ɑ̃dyʁe
  sə ʒuʁ la, ty a eside də mə kite
  o deby ʒə mə dizε kə sə netε pa ɡʁavə
  mε dɑ̃ mɔ̃ pəti keyʁœ̃ səl sɑ̃timɑ̃ la ʁaʒə

  ʒε tuʒuʁz- y lɛ̃pʁesjɔ̃ kə də mwa ty nə vulε pa
  e sεtə ɛ̃pʁesjɔ̃ nε pø tεtʁə pa kœ̃ ka
  ty ε mɔ̃ ɡʁɑ̃ fʁεʁə səlɥi a ki ʒə tjɛ̃
  e a ki ʒə vudʁε vwaʁ œʁøz- avεk lε sjɛ̃.

  ʒə sɥi la pətitə seyʁεtə ki natɛ̃ kə tɔ̃ ʁətuʁ
  puʁ ɑ̃fɛ̃ puvwaʁ kite la kuʁ
  tə seʁe dɑ̃ mε bʁa
  puʁ kə ty ʁεstə avεk mwa

  ui ty ε mɔ̃ dəmi fʁεʁə
  mε puʁ mwa ty nε pa kynə dəmi. ty ε ʃεʁ
  tut- ε tεllmɑ̃ aʁive si vitə
  ty ε paʁti kɔmə sa sɑ̃ mə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ tε bʁa

  lε laʁmə- mə mɔ̃te oz- iø
  səʁa ty la puʁ mwa kɑ̃ məmə kɑ̃ ty səʁa plys vjø ?
  ty nε pa paʁti puʁ tuʒuʁ
  mε ʒεspεʁə ɑ̃kɔʁə tɔ̃ ʁətuʁ a la mεzɔ̃ œ̃ də sε ʒuʁ

  ʒə tεmə fɔʁ mɔ̃ ɡʁɑ̃ fʁεʁə a mwa
  nə mubli pa e ʁεstə pʁε də mwa
  pʁɑ̃ swɛ̃ də twa
  e syʁtutnə laʃə pa

  tutə ta famijə tεmə davə εs anɔ̃ plys nə lubli pa… ! !
 • Pieds Phonétique : Mon Frèro !

  tutə=sε=te=mɔ=sjɔ̃=kə=ʒa=vε=de=ʒa=a=ɑ̃=dy=ʁe 14
  sə=ʒuʁ=la=ty=a=e=si=de=də=mə=ki=te 12
  o=de=by=ʒə=mə=di=zε=kə=sə=ne=tε=pa=ɡʁa=və 14
  mε=dɑ̃=mɔ̃=pə=ti=ke=y=ʁœ̃=səl=sɑ̃=ti=mɑ̃=la=ʁaʒə 14

  ʒε=tu=ʒuʁ=zy=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃kə=də=mwa=ty=nə=vu=lε=pa 14
  e=sε=tə=ɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃=nε=pø=tε=tʁə=pa=kœ̃=ka 14
  ty=ε=mɔ̃=ɡʁɑ̃=fʁε=ʁə=səl=ɥi=a=ki=ʒə=tj=ɛ̃ 13
  e=a=ki=ʒə=vu=dʁε=vwaʁ=œ=ʁø=za=vεk=lε=sj=ɛ̃ 14

  ʒə=sɥi=lapə=ti=tə=se=y=ʁε=tə=ki=na=tɛ̃=kə=tɔ̃=ʁə=tuʁ 16
  puʁ=ɑ̃=fɛ̃=pu=vwaʁ=ki=te=la=kuʁ 9
  tə=se=ʁe=dɑ̃=mε=bʁa 6
  puʁ=kə=ty=ʁεs=tə=a=vεk=mwa 8

  u=i=ty=ε=mɔ̃=də=mi=fʁεʁ=ə 9
  mε=puʁ=mwa=ty=nε=pa=ky=nə=də=mi=ty=ε=ʃεʁ 13
  tu=tε=tεl=lmɑ̃=a=ʁi=ve=si=vi=tə 10
  ty=ε=paʁ=ti=kɔ=mə=sa=sɑ̃=mə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=tε=bʁa 14

  lε=laʁ=mə=mə=mɔ̃=te=o=zi=ø 9
  sə=ʁa=ty=la=puʁ=mwa=kɑ̃mə=mə=kɑ̃=ty=sə=ʁa=plys=vjø 14
  ty=nε=pa=paʁ=ti=puʁ=tu=ʒuʁ 8
  mε=ʒεs=pεʁəɑ̃=kɔ=ʁə=tɔ̃=ʁə=tuʁ=a=la=mε=zɔ̃=œ̃=də=sε=ʒuʁ 16

  ʒə=tε=mə=fɔʁ=mɔ̃=ɡʁɑ̃=fʁε=ʁə=a=mwa 10
  nə=mu=bli=pa=e=ʁεs=tə=pʁε=də=mwa 10
  pʁɑ̃=swɛ̃=də=twa 4
  e=syʁ=tut=nə=la=ʃə=pa 7

  tutə=ta=fa=mi=jə=tε=mə=da=vəε=sə=a=nɔ̃=plys=nə=lu=bli=pa 17

PostScriptum

a mon grand frère ke j’aime et ke j’aimerais toujours
celui a ki jaurais vouluke tout sa n’arrive pas. . .

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/10/2004 00:00Silva Fernando

Mais c’est un très beau poème, très toochant!
Félicitations.