Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : …

Poème - Sans Thème -
Publié le 16/12/2006 19:41

L'écrit contient 414 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Mary901

T’aime sa m’faire souffrir
Me voir essayé d’me convaincre que j’te hais…
C’qui est vrai…
J’ressent tellement de haine pour toi
Jte déteste tellement
Jferai couler ton sang de tout ton corps
Pour te faire comprendre que. .
Ste jour la… Tu m’as tuer
Jai arreter de vivre accause de toi
Jvivait pour l’amour que javais pour toi
Jtaimais tellement que jtai laisser partir
Jtai laissé decider de ton choix
Ta décider de t’faire influencer
Ben tu m’as perdu
JMe su séparé d’ton chemin
Pi jai faite le mien
Pendant lontemps t’as été mon étoile
Celui qui m’guidait sans l’savoir
T’étais tout pour moi
J’ai tellement été blessée
Qu’jai dla misere a aimer
Jm’imagine qui sont toute comme toi
Qui vont toute me niaiser…
Qui sont toute sans valeur… comme toi
Jsais pu vrmt ske jressent pour toi
Jsais juste que cé po dlamour
Ni ke jte hais… mais de l’indifférence… peut-etre
J’peut po t’oublier
Jt’ai trop aimé… Anyway
Jpeut po cacher que j’aurais aimé qu’tu m’aimes
Caresser tes levres avec les miennes
Vivre ma 1iere fois avec toi
Mais, ta trop été con avec moi
Avec d’autres,
Chui sur que té un gars merveilleux
Meme le meilleur. . Meme ke t’as pu le prouver
C’est juste qu’avec moi sa pas marché
Jt’en veut po. . Avec moi té compris a 100%
Té tjrs la pour les autres… Cé sa le probleme
Pour les autres mais jamais pour moi…
Sache pareil que, Té vraiment un bon gars Olivier
Sinon jt’aurais po apprécier… mais sa pas cliqué
Si tu sais pu vers ki allé,
Tu sais ou m’trouver… Jvas toujours t’écouter
Meme si chu la derniere avec ki tu veux jaser

Bref Olivier, Merci pour toute…
Pour tes belles paroles, jy ai preske cru
Pour les autres, Tu m’as fait réaliser que j’étais trop naive
Ke jmaccroche trop facilement et trop lontemps…
Merci vraiment, jte souhaite tous sk’y a de plus beau ds vie, tu le mérite tout entier. .
Une fille que t’aime pi que cé pareil de son cotés
Une fille surment 100x mieux ke moi… mais avec moi taurais été traité comme un roi
Jte lsouhaite vrmt… jtroublierai po. Merci pour ske tu m’as permis d’apprendre Oliver

Bye -XxX- Jtm malgré toute ! Jpo capable de thair…
 • Pieds Hyphénique: …

  tai=me=sa=m=fai=re=souf=frir 8
  me=voir=es=sayé=d=me=con=vaincre=que=j=te=hais 12
  cqui=est=vrai 3
  jres=sent=tel=le=ment=de=hai=ne=pour=toi 10
  jte=dé=tes=te=tel=le=ment 7
  jfe=rai=cou=ler=ton=sang=de=tout=ton=corps 10
  pour=te=fai=re=com=pren=dre=que 8
  ste=jour=la=tu=mas=tuer 6
  jai=ar=re=ter=de=vivreac=cau=se=de=toi 10
  jvi=vait=pour=la=mour=que=ja=vais=pour=toi 10
  jtai=mais=tel=le=ment=que=j=tai=lais=ser=par=tir 12
  jtai=lais=sé=de=ci=der=de=ton=choix 9
  ta=dé=ci=der=de=t=faire=in=fluen=cer 10
  ben=tu=mas=per=du 5
  jme=su=sé=pa=ré=d=ton=che=min 9
  pi=jai=fai=te=le=mien 6
  pen=dant=lon=temps=tas=é=té=mon=é=toile 10
  ce=lui=qui=m=gui=dait=sans=l=sa=voir 10
  té=tais=tout=pour=moi 5
  jai=tel=le=ment=é=té=bles=sée 8
  qu=jai=d=la=mi=se=re=a=ai=mer 10
  jmi=ma=gine=qui=sont=tou=te=com=me=toi 10
  qui=vont=tou=te=me=nia=i=ser 8
  qui=sont=tou=te=sans=va=leur=com=me=toi 10
  jsais=pu=v=r=m=t=s=ke=j=res=sent=pour=toi 13
  jsais=jus=te=que=cé=po=d=la=mour 9
  ni=ke=j=te=hais=mais=de=lin=dif=féren=ce=peut=tetre 13
  jpeut=po=tou=bli=er 5
  jtai=trop=ai=mé=a=ny=way 7
  jpeut=po=ca=cher=que=jau=rais=ai=mé=qu=tu=maimes 12
  ca=res=ser=tes=le=vres=a=vec=les=miennes 10
  vi=vre=ma=un=ie=re=fois=a=vec=toi 10
  mais=ta=trop=é=té=con=a=vec=moi 9
  a=vec=dau=tres 4
  chui=sur=que=té=un=gars=mer=veil=leux 9
  me=me=le=meilleur=me=me=ke=tas=pu=le=prou=ver 12
  cest=jus=te=qua=vec=moi=sa=pas=mar=ché 10
  jten=veut=po=avec=moi=té=com=pris=a=cent=pour=cent 12
  té=t=j=r=s=la=pour=les=autres=cé=sa=le=pro=bleme 14
  pour=les=au=tres=mais=ja=mais=pour=moi 9
  sache=pa=reil=que=té=vrai=ment=un=bon=gars=o=li=vier 13
  si=non=j=tau=rais=po=ap=pré=cier=mais=sa=pas=cli=qué 14
  si=tu=sais=pu=vers=ki=al=lé 8
  tu=sais=ou=m=trou=ver=j=vas=tou=jours=té=cou=ter 13
  me=me=si=chu=la=der=nie=rea=vec=ki=tu=veux=ja=ser 14

  bref=o=li=vi=er=mer=ci=pour=tou=te 10
  pour=tes=bel=les=pa=roles=jy=ai=pres=ke=cru 11
  pour=les=autres=tu=mas=fait=ré=a=li=ser=que=jé=tais=trop=naive 15
  ke=j=mac=croche=trop=fa=ci=le=ment=et=trop=lon=temps 13
  mer=ci=vraiment=j=te=sou=hai=te=tous=s=ky=a=de=plus=beau=d=s=vie=tu=le=mé=ri=te=tout=en=tier 26
  une=fille=que=tai=me=pi=que=cé=pa=reil=de=son=co=tés 14
  une=fille=sur=ment=cent=x=mieux=ke=moi=mais=a=vec=moi=tau=rais=é=té=trai=té=com=meun=roi 22
  jte=l=sou=haite=v=r=m=t=j=trou=blie=rai=po=mer=ci=pour=s=ke=tu=mas=per=mis=dap=pren=dreo=li=ver 27

  bye=x=x=x=j=t=m=mal=gré=toute=j=po=ca=pa=ble=de=thair 17
 • Phonétique : …

  tεmə sa mfεʁə sufʁiʁ
  mə vwaʁ esεje dmə kɔ̃vɛ̃kʁə kə ʒtə-ε…
  ski ε vʁε…
  ʒʁəse tεllmɑ̃ də-εnə puʁ twa
  ʒtə detεstə tεllmɑ̃
  ʒfəʁε kule tɔ̃ sɑ̃ də tu tɔ̃ kɔʁ
  puʁ tə fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə.
  stə ʒuʁ la… ty ma tɥe
  ʒε aʁəte də vivʁə akozə də twa
  ʒvivε puʁ lamuʁ kə ʒavε puʁ twa
  ʒtεmε tεllmɑ̃ kə ʒtε lεse paʁtiʁ
  ʒtε lεse dəside də tɔ̃ ʃwa
  ta deside də tfεʁə ɛ̃flɥɑ̃se
  bεn ty ma pεʁdy
  ʒmə sy sepaʁe dtɔ̃ ʃəmɛ̃
  pi ʒε fεtə lə mjɛ̃
  pɑ̃dɑ̃ lɔ̃tɑ̃ ta ete mɔ̃n- etwalə
  səlɥi ki mɡidε sɑ̃ lsavwaʁ
  tetε tu puʁ mwa
  ʒε tεllmɑ̃ ete blese
  kʒε dla mizəʁə a εme
  ʒmimaʒinə ki sɔ̃ tutə kɔmə twa
  ki vɔ̃ tutə mə njεze…
  ki sɔ̃ tutə sɑ̃ valœʁ… kɔmə twa
  ʒsε py ve εʁ εm te skə ʒʁəse puʁ twa
  ʒsε ʒystə kə se po dlamuʁ
  ni kə ʒtə-ε… mε də lɛ̃difeʁɑ̃sə… pø tεtʁə
  ʒpø po tublje
  ʒtε tʁo εme… aniwε
  ʒpø po kaʃe kə ʒoʁεz- εme kty mεmə
  kaʁese tε ləvʁəz- avεk lε mjεnə
  vivʁə ma œ̃n- jəʁə fwaz- avεk twa
  mε, ta tʁo ete kɔ̃ avεk mwa
  avεk dotʁə,
  ʃɥi syʁ kə te œ̃ ɡaʁ mεʁvεjø
  məmə lə mεjœʁ. məmə kə ta py lə pʁuve
  sε ʒystə kavεk mwa sa pa maʁʃe
  ʒtɑ̃ vø po. avεk mwa te kɔ̃pʁiz- a sɑ̃ puʁ sɑ̃
  te te ʒi εʁ εs la puʁ lεz- otʁə… se sa lə pʁɔbləmə
  puʁ lεz- otʁə- mε ʒamε puʁ mwa…
  saʃə paʁεj kə, te vʁεmɑ̃ œ̃ bɔ̃ ɡaʁz- ɔlivje
  sinɔ̃ ʒtoʁε po apʁesje… mε sa pa klike
  si ty sε py vεʁ ki ale,
  ty sεz- u mtʁuve… ʒva tuʒuʁ tekute
  məmə si ʃy la dεʁnjəʁə avεk ki ty vø ʒaze

  bʁεf ɔlivje, mεʁsi puʁ tutə…
  puʁ tε bεllə paʁɔlə, ʒi ε pʁεskə kʁy
  puʁ lεz- otʁə, ty ma fε ʁealize kə ʒetε tʁo nεvə
  kə ʒmakʁoʃə tʁo fasiləmɑ̃ e tʁo lɔ̃tɑ̃…
  mεʁsi vʁεmɑ̃, ʒtə suεtə tus ski a də plys bo de εs vi, ty lə meʁitə tut- ɑ̃tje.
  ynə fijə kə tεmə pi kə se paʁεj də sɔ̃ kɔte
  ynə fijə syʁme sɑ̃ iks mjø kə mwa… mεz- avεk mwa toʁεz- ete tʁεte kɔmə œ̃ ʁwa
  ʒtə lsuεtə ve εʁ εm te… ʒtʁubljəʁε po. mεʁsi puʁ skə ty ma pεʁmi dapʁɑ̃dʁə ɔlive

  bi iks iks iks ʒi te εm malɡʁe tutə ! ʒpo kapablə də tεʁ…
 • Pieds Phonétique : …

  tε=mə=sa=mfε=ʁə=su=fʁiʁ 7
  mə=vwaʁ=e=sε=je=dmə=kɔ̃=vɛ̃kʁə=kə=ʒtə-ε 11
  ski=ε=vʁε 3
  ʒʁə=se=tεl=lmɑ̃=də-ε=nə=puʁ=twa 9
  ʒtə=de=tεs=tə=tεl=lmɑ̃ 6
  ʒfə=ʁε=ku=le=tɔ̃=sɑ̃=də=tu=tɔ̃=kɔʁ 10
  puʁ=tə=fε=ʁə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=kə 8
  stə=ʒuʁ=la=ty=ma=tɥe 6
  ʒε=aʁə=te=də=vi=vʁəa=ko=zə=də=twa 10
  ʒvi=vε=puʁ=la=muʁ=kə=ʒa=vε=puʁ=twa 10
  ʒtε=mε=tεl=lmɑ̃=kə=ʒtε=lε=se=paʁ=tiʁ 10
  ʒtε=lε=se=də=si=de=də=tɔ̃=ʃwa 9
  ta=de=si=de=də=tfε=ʁə=ɛ̃f=lɥɑ̃=se 10
  bεn=ty=ma=pεʁ=dy 5
  ʒmə=sy=se=pa=ʁe=dtɔ̃=ʃə=mɛ̃ 8
  pi=ʒε=fε=tə=lə=mj=ɛ̃ 7
  pɑ̃=dɑ̃=lɔ̃=tɑ̃=ta=e=te=mɔ̃=ne=twalə 10
  səl=ɥi=ki=mɡi=dε=sɑ̃=lsa=vwaʁ 8
  te=tε=tu=puʁ=mwa 5
  ʒε=tεl=lmɑ̃=e=te=ble=se 7
  kʒε=dla=mi=zə=ʁə=a=ε=me 8
  ʒmi=ma=ʒinə=ki=sɔ̃=tu=tə=kɔ=mə=twa 10
  ki=vɔ̃=tu=tə=mə=nj=ε=ze 8
  ki=sɔ̃=tu=tə=sɑ̃=va=lœʁ=kɔ=mə=twa 10
  ʒsε=py=ve=εʁ=εm=te=skə=ʒʁə=se=puʁ=twa 11
  ʒsε=ʒys=tə=kə=se=po=dla=muʁ 8
  nikə=ʒtə-ε=mε=də=lɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=sə=pø=tεtʁə 12
  ʒpø=po=tu=blj=e 5
  ʒtε=tʁo=ε=me=a=ni=wε 7
  ʒpø=po=ka=ʃe=kə=ʒo=ʁε=zε=me=kty=mεmə 11
  ka=ʁe=se=tε=lə=vʁə=za=vεk=lε=mjεnə 10
  vi=vʁə=ma=œ̃=njə=ʁə=fwa=za=vεk=twa 10
  mε=ta=tʁo=e=te=kɔ̃=a=vεk=mwa 9
  a=vεk=do=tʁə 4
  ʃɥi=syʁ=kə=te=œ̃=ɡaʁ=mεʁ=vε=jø 9
  mə=mə=lə=mε=jœʁ=mə=mə=kə=ta=pylə=pʁu=ve 12
  sε=ʒys=tə=ka=vεk=mwa=sa=pa=maʁ=ʃe 10
  ʒtɑ̃=vø=po=a=vεk=mwa=te=kɔ̃=pʁi=za=sɑ̃=puʁ=sɑ̃ 13
  te=te=ʒi=εʁ=εsə=la=puʁ=lε=zo=tʁə=se=sa=lə=pʁɔ=blə=mə 16
  puʁ=lε=zo=tʁə=mε=ʒa=mε=puʁ=mwa 9
  saʃə=pa=ʁεj=kə=te=vʁε=mɑ̃=œ̃=bɔ̃=ɡaʁ=zɔ=li=vje 13
  si=nɔ̃=ʒto=ʁε=po=a=pʁe=sje=mε=sa=pa=kli=ke 13
  si=ty=sε=py=vεʁ=ki=a=le 8
  ty=sε=zu=mtʁu=ve=ʒva=tu=ʒuʁ=te=ku=te 11
  mə=mə=si=ʃy=la=dεʁ=njə=ʁəa=vεk=ki=ty=vø=ʒa=ze 14

  bʁεf=ɔ=li=vj=e=mεʁ=si=puʁ=tu=tə 10
  puʁ=tε=bεllə=pa=ʁɔlə=ʒi=ε=pʁεs=kə=kʁy 10
  puʁ=lε=zotʁə=ty=ma=fε=ʁe=a=li=ze=kə=ʒe=tε=tʁo=nεvə 15
  kə=ʒma=kʁoʃə=tʁo=fa=si=lə=mɑ̃=e=tʁo=lɔ̃=tɑ̃ 12
  mεʁ=si=vʁε=mɑ̃=ʒtə=su=εtə=tus=ski=a=də=plys=bo=de=ε=sə=vi=ty=lə=me=ʁi=tə=tu=tɑ̃=tje 25
  ynə=fi=jə=kə=tε=mə=pi=kə=se=pa=ʁεj=də=sɔ̃=kɔ=te 15
  ynə=fi=jə=syʁ=me=sɑ̃=iks=mjø=kə=mwa=mε=za=vεk=mwa=to=ʁε=ze=te=tʁε=te=kɔ=məœ̃=ʁwa 23
  ʒtə=lsu=εtə=ve=εʁ=εm=te=ʒtʁu=bljə=ʁε=po=mεʁ=si=puʁ=skə=ty=ma=pεʁ=mi=da=pʁɑ̃=dʁəɔ=li=ve 24

  bi=iks=iks=iks=ʒi=te=εm=mal=ɡʁe=tutə=ʒpo=ka=pa=blə=də=tεʁ 16

PostScriptum

Cé sartin ki est pas tres bon mais aumoins y reflete a 100% mes pensées ! !

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/11/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.