Poeme : Comment Reviser En Pensant A Son Amour ? ? ? ?

Comment Reviser En Pensant A Son Amour ? ? ? ?

J’ai lancé mes feuilles
Dans cette chambre remplie de colère
En me disant que je n’avais pas la force et le courage
De continuer à réviser
Je me sens incapable et ignorante à la fois
Demain, vais-je réussir ?

Enervée, lassée et épuisée de réfléchir
Je me suis allongée et
J’écris ces quelques lignes
Pour me calmer
Ecoutant une musique
Qui enlève cette tristesse de ma tête

Je voudrais te dire que je t’aime
Je l’ai découvert tout à l’heure
Ce sentiment si étrange que j’ai éprouvé
Je ne m’en étais pas aperçu
Je pensais que je t’aimais seulement par amitié
Mais je me suis trompée

Pleins de rêves et de pensées me viennent à l’esprit…
Je meurs dans celles-ci

J’aimerais être avec toi
A cet instant précis
Toi qui me fais tant rire
Toi qui me remontes le moral quand je ne l’ai pas
Toi qui me fait sourire dès que je te vois
Toi qui me fais tant confiance
Toi qui tiens tellement à moi et me dis des mots gentils
Toi que j’aime
Je voudrais t’avoir à mes côtés
Je voudrais t’avoir auprès de moi…
A cet instant précis
Tu penses à moi ?
Moi je ne cesse de le faire, à chaque seconde je vois ton visage s’illuminer.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Comment Reviser En Pensant A Son Amour ? ? ? ?

  jai=lan=cé=mes=feu=illes 6
  dans=cette=cham=bre=rem=plie=de=co=lère 9
  en=me=di=sant=que=je=na=vais=pas=la=forceet=le=cou=rage 14
  de=con=ti=nuer=à=ré=vi=ser 8
  je=me=sens=in=ca=pableet=i=gno=ran=te=à=la=fois 13
  de=main=vais=je=réus=sir 6

  ener=vée=las=sée=et=é=pui=sée=de=ré=flé=chir 12
  je=me=suis=al=lon=gée=et 7
  jé=cris=ces=quel=ques=lignes 6
  pour=me=cal=mer 4
  ecou=tant=u=ne=mu=sique 6
  qui=en=lève=cet=te=tris=tes=se=de=ma=tête 11

  je=vou=drais=te=dire=que=je=taime 8
  je=lai=dé=cou=vert=tout=à=lheure 8
  ce=sen=timent=si=é=tran=ge=que=jai=é=prou=vé 12
  je=ne=men=é=tais=pas=a=per=çu 9
  je=pen=sais=que=je=tai=mais=seule=ment=par=a=mi=tié 13
  mais=je=me=suis=trom=pée 6

  pleins=de=rêves=et=de=pen=sées=me=vien=nent=à=les=prit 13
  je=meurs=dans=cel=les=ci 6

  jaime=rais=ê=trea=vec=toi 6
  a=cet=ins=tant=pré=cis 6
  toi=qui=me=fais=tant=rire 6
  toi=qui=me=re=montes=le=mo=ral=quand=je=ne=lai=pas 13
  toi=qui=me=fait=sou=rire=dès=que=je=te=vois 11
  toi=qui=me=fais=tant=con=fiance 7
  toi=qui=tiens=tel=le=ment=à=moi=et=me=dis=des=mots=gen=tils 15
  toi=que=jai=me 4
  je=vou=drais=ta=voir=à=mes=cô=tés 9
  je=vou=drais=ta=voir=au=près=de=moi 9
  a=cet=ins=tant=pré=cis 6
  tu=pen=ses=à=moi 5
  moi=je=ne=ces=se=de=le=faire=à=cha=que=se=con=de=je=vois=ton=vi=sa=ge=sillu=mi=ner 23
 • Phonétique : Comment Reviser En Pensant A Son Amour ? ? ? ?

  ʒε lɑ̃se mε fœjə
  dɑ̃ sεtə ʃɑ̃bʁə ʁɑ̃pli də kɔlεʁə
  ɑ̃ mə dizɑ̃ kə ʒə navε pa la fɔʁsə e lə kuʁaʒə
  də kɔ̃tinɥe a ʁevize
  ʒə mə sɑ̃sz- ɛ̃kapablə e iɲɔʁɑ̃tə a la fwa
  dəmɛ̃, vε ʒə ʁeysiʁ ?

  ɑ̃nεʁve, lase e epɥize də ʁefleʃiʁ
  ʒə mə sɥiz- alɔ̃ʒe e
  ʒekʁi sε kεlk liɲə
  puʁ mə kalme
  əkutɑ̃ ynə myzikə
  ki ɑ̃lεvə sεtə tʁistεsə də ma tεtə

  ʒə vudʁε tə diʁə kə ʒə tεmə
  ʒə lε dekuvεʁ tut- a lœʁ
  sə sɑ̃timɑ̃ si etʁɑ̃ʒə kə ʒε epʁuve
  ʒə nə mɑ̃n- etε pa apεʁsy
  ʒə pɑ̃sε kə ʒə tεmε sələmɑ̃ paʁ amitje
  mε ʒə mə sɥi tʁɔ̃pe

  plɛ̃ də ʁεvəz- e də pɑ̃se mə vjεne a lεspʁi…
  ʒə mœʁ dɑ̃ sεllə si

  ʒεməʁεz- εtʁə avεk twa
  a sεt ɛ̃stɑ̃ pʁesi
  twa ki mə fε tɑ̃ ʁiʁə
  twa ki mə ʁəmɔ̃tə lə mɔʁal kɑ̃ ʒə nə lε pa
  twa ki mə fε suʁiʁə dε kə ʒə tə vwa
  twa ki mə fε tɑ̃ kɔ̃fjɑ̃sə
  twa ki tjɛ̃ tεllmɑ̃ a mwa e mə di dε mo ʒɑ̃til
  twa kə ʒεmə
  ʒə vudʁε tavwaʁ a mε kote
  ʒə vudʁε tavwaʁ opʁε də mwa…
  a sεt ɛ̃stɑ̃ pʁesi
  ty pɑ̃səz- a mwa ?
  mwa ʒə nə sεsə də lə fεʁə, a ʃakə səɡɔ̃də ʒə vwa tɔ̃ vizaʒə silymine.
 • Syllabes Phonétique : Comment Reviser En Pensant A Son Amour ? ? ? ?

  ʒε=lɑ̃=se=mε=fœ=jə 6
  dɑ̃=sεtə=ʃɑ̃=bʁə=ʁɑ̃=pli=də=kɔlεʁə 8
  ɑ̃mə=di=zɑ̃=kə=ʒə=na=vε=pa=la=fɔʁ=səe=lə=ku=ʁaʒə 14
  də=kɔ̃=tin=ɥe=a=ʁe=vi=ze 8
  ʒə=mə=sɑ̃s=zɛ̃=ka=pabləe=i=ɲɔ=ʁɑ̃=tə=a=la=fwa 13
  də=mɛ̃=vε=ʒə=ʁe=y=siʁ 7

  ɑ̃=nεʁ=ve=lase=e=ep=ɥi=ze=də=ʁe=fle=ʃiʁ 12
  ʒə=mə=sɥi=za=lɔ̃=ʒe=e 7
  ʒe=kʁi=sε=kεl=kə=li=ɲə 7
  puʁ=mə=kal=me 4
  ə=ku=tɑ̃=y=nə=my=zi=kə 8
  ki=ɑ̃=lεvə=sε=tə=tʁis=tε=sə=də=matεtə 10

  ʒə=vu=dʁεtə=di=ʁə=kə=ʒə=tεmə 8
  ʒə=lε=de=ku=vεʁ=tu=ta=lœʁ 8
  sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=si=e=tʁɑ̃ʒə=kə=ʒε=e=pʁu=ve 12
  ʒə=nə=mɑ̃=ne=tε=pa=a=pεʁ=sy 9
  ʒə=pɑ̃=sεkə=ʒə=tε=mε=sə=lə=mɑ̃=paʁ=a=mi=tje 13
  mε=ʒə=mə=sɥi=tʁɔ̃=pe 6

  plɛ̃də=ʁε=və=ze=də=pɑ̃=se=mə=vjε=ne=a=lεs=pʁi 13
  ʒə=mœ=ʁə=dɑ̃=sεl=lə=si 7

  ʒε=mə=ʁε=zε=tʁə=a=vεk=twa 8
  a=sεt=ɛ̃s=tɑ̃=pʁe=si 6
  twa=ki=mə=fε=tɑ̃=ʁi=ʁə 7
  twa=kimə=ʁə=mɔ̃=tə=lə=mɔ=ʁal=kɑ̃=ʒə=nə=lε=pa 13
  twa=kimə=fε=su=ʁi=ʁə=dε=kə=ʒə=tə=vwa 11
  twa=ki=mə=fε=tɑ̃=kɔ̃=fjɑ̃=sə 8
  twa=ki=tjɛ̃=tεl=lmɑ̃=a=mwa=e=mə=di=dε=mo=ʒɑ̃=til 14
  twa=kə=ʒε=mə 4
  ʒə=vu=dʁε=ta=vwaʁ=a=mε=ko=te 9
  ʒə=vu=dʁε=ta=vwaʁ=o=pʁεdə=mwa 8
  a=sεt=ɛ̃s=tɑ̃=pʁe=si 6
  ty=pɑ̃=sə=za=mwa 5
  mwaʒə=nə=sε=sə=də=lə=fε=ʁə=a=ʃa=kə=sə=ɡɔ̃=də=ʒə=vwa=tɔ̃=vi=za=ʒə=si=ly=mi=ne 24

PostScriptum

cété la veille du brevet blanc de janvier ! ! ! !

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/01/2005 00:00Ange-Bleu

quelle belle déclaration! bravo! en espérant que tu as eu une bonne note!
grosses bises

Auteur de Poésie
22/01/2005 00:00Mya..

ah c super vrmt
continue!

Auteur de Poésie
03/02/2005 00:00Aurelie(U)

vraiement magnifique tres beau poeme
continu comme ca
aurelie