Poeme-France : Lecture Écrit Souffrance

Poeme : Chu Tanner

Poème Souffrance
Publié le 24/08/2004 00:00

L'écrit contient 129 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : ***mawie***69***

Chu Tanner

Chu tanner detre celibataire
Un point si tou
Chu tanner detre celibataire
Et de devoir me metre a genous

Chu tanner de voir tou se monde heureux
Pendans que moi je ne le sui po
Chu tanner de voir tou se monde heureux
Pendans que moi je reve de rencontrer le bon gars

Chu tanner detre pogner entre vous 2
Et de devoir tjrs vous separer
Chu tanner detre pogner entre vous 2
Je ne vx plus que vous vous disputier

Chu tanner de ma vie
Et de toute ces habitude
Chu tanner de ma vie
Et de leur atitude

Chu tanner de tous ses mensonge
Et quon me men sen arret
Chu tanner de tous ses mensonge
Et de me faire crier dessus par apres

Mawie69***

Xxxxxxxxxxxxxxxx-
 • Pieds Hyphénique: Chu Tanner

  chu=tan=ner=de=tre=ce=li=ba=taire 9
  un=point=si=tou 4
  chu=tan=ner=de=tre=ce=li=ba=taire 9
  et=de=de=voir=me=me=trea=ge=nous 9

  chu=tan=ner=de=voir=tou=se=monde=heu=reux 10
  pen=dans=que=moi=je=ne=le=sui=po 9
  chu=tan=ner=de=voir=tou=se=monde=heu=reux 10
  pen=dans=que=moi=je=re=ve=de=ren=con=trer=le=bon=gars 14

  chu=tan=ner=de=tre=po=gner=entre=vous=deux 10
  et=de=de=voir=t=j=r=s=vous=se=pa=rer 12
  chu=tan=ner=de=tre=po=gner=entre=vous=deux 10
  je=ne=v=x=plus=que=vous=vous=dis=pu=tier 11

  chu=tan=ner=de=ma=vie 6
  et=de=tou=te=ces=ha=bi=tu=de 9
  chu=tan=ner=de=ma=vie 6
  et=de=leur=a=ti=tu=de 7

  chu=tan=ner=de=tous=ses=men=son=ge 9
  et=quon=me=men=sen=ar=ret 7
  chu=tan=ner=de=tous=ses=men=son=ge 9
  et=de=me=fai=re=crier=des=sus=par=apres 10

  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=ma=wie=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=soixante=neuf=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 38

  x=x=x=x 4
 • Phonétique : Chu Tanner

  ʃy tane dətʁə səlibatεʁə
  œ̃ pwɛ̃ si tu
  ʃy tane dətʁə səlibatεʁə
  e də dəvwaʁ mə mεtʁə a ʒənus

  ʃy tane də vwaʁ tu sə mɔ̃də œʁø
  pɑ̃dɑ̃ kə mwa ʒə nə lə sɥi po
  ʃy tane də vwaʁ tu sə mɔ̃də œʁø
  pɑ̃dɑ̃ kə mwa ʒə ʁəvə də ʁɑ̃kɔ̃tʁe lə bɔ̃ ɡaʁ

  ʃy tane dətʁə pɔɲe ɑ̃tʁə vu dø
  e də dəvwaʁ te ʒi εʁ εs vu səpaʁe
  ʃy tane dətʁə pɔɲe ɑ̃tʁə vu dø
  ʒə nə ve iks plys kə vu vu dispytje

  ʃy tane də ma vi
  e də tutə sεz- abitydə
  ʃy tane də ma vi
  e də lœʁ atitydə

  ʃy tane də tus sε mɑ̃sɔ̃ʒə
  e kɔ̃ mə mεn sεn aʁε
  ʃy tane də tus sε mɑ̃sɔ̃ʒə
  e də mə fεʁə kʁje dəsy paʁ apʁə

  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə mawi asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə swasɑ̃tə nəf asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə

  iks iks iks iks
 • Pieds Phonétique : Chu Tanner

  ʃy=ta=ne=də=tʁə=sə=li=ba=tε=ʁə 10
  œ̃=pwɛ̃=si=tu 4
  ʃy=ta=ne=də=tʁə=sə=li=ba=tε=ʁə 10
  e=də=də=vwaʁ=mə=mε=tʁə=a=ʒə=nus 10

  ʃy=ta=ne=də=vwaʁ=tusə=mɔ̃=də=œ=ʁø 10
  pɑ̃=dɑ̃=kə=mwa=ʒə=nə=lə=sɥi=po 9
  ʃy=ta=ne=də=vwaʁ=tusə=mɔ̃=də=œ=ʁø 10
  pɑ̃=dɑ̃kə=mwa=ʒə=ʁə=və=də=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=lə=bɔ̃=ɡaʁ 13

  ʃy=ta=ne=də=tʁə=pɔ=ɲe=ɑ̃tʁə=vu=dø 10
  e=də=də=vwaʁ=te=ʒi=εʁ=εsə=vu=sə=pa=ʁe 12
  ʃy=ta=ne=də=tʁə=pɔ=ɲe=ɑ̃tʁə=vu=dø 10
  ʒə=nə=ve=iks=plys=kə=vu=vu=dis=py=tje 11

  ʃy=ta=ne=də=ma=vi 6
  e=də=tu=tə=sε=za=bi=ty=də 9
  ʃy=ta=ne=də=ma=vi 6
  e=də=lœ=ʁə=a=ti=ty=də 8

  ʃy=ta=ne=də=tus=sε=mɑ̃=sɔ̃=ʒə 9
  e=kɔ̃=mə=mεn=sεn=a=ʁε 7
  ʃy=ta=ne=də=tus=sε=mɑ̃=sɔ̃=ʒə 9
  e=də=mə=fε=ʁə=kʁje=də=sy=paʁ=apʁə 10

  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=ma=wi=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=swa=sɑ̃=tə=nəf=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 39

  iks=iks=iks=iks 4

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/08/2004 00:00)-...*Mimi*...-(

tou ske jécri just pour te rassurer ses vrais

Auteur de Poésie
28/08/2004 00:00***Mawie***69***

eee dsl mes je ne compren po se que tu as dit