Poème-France.com

Poeme : Tout Le Mal Que J’EndureTout Le Mal Que J’Endure

J’suis perdu dans mes idées
J’sais plus quoi penser
Devrais-je abandonner
Tout laisser tomber
Ou plutôt m’accrocher
À la vie rêvée
J’peux dire que là d’su j’su mêlé
Pi ça vient dure à l’usure
Tout le mal que j’endure
Mais une chose est sûre
J’sais que j’aime toujours

Là j’me dis par exemple
Qui faut pas que j’garde la même track
Faut que j’check ça dans son ensemble
Que je découvre d’autres capes
Faut pas devenir maniaque
Ya ben d’autre chose à voir
Mais j’avoue que ton image restera gravée dans ma mémoire

Yo, j’résume, j’ai deux problèmes
First, j’su pas avec ma bohème
À qui la faute
J’sais que moi j’ai pas la honte
J’regrette pas d’avoir chercher l’émeraude
Même si maintenant ça ressemble plus d’un conte
Mais donne moi la force de vivre
La force de voir plus loin
Et j’srai heureux pour la vie
Et même si t’es pas de mon avis
Mes mots sont sincères
J’sais qu’il est trop tard pour regarder derrière

Yo, deux problèmes j’ai dis
J’tencore seul asti
Même si j’ai de bons amis
It’s always the same
On s’voit, on s’regarde
Mais on dirait que j’pas capable
J’peux dire que l’amour c’est dur
Tout le mal que j’endure
À l’usure va me mettre à terre
Pi j’tencore seul c’est clair
J’veux que ça change pour le meilleur
Car j’su loin d’avoir le cœur ailleurs…
Maxianos

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒsɥi pεʁdy dɑ̃ mεz- ide
ʒsε plys kwa pɑ̃se
dəvʁε ʒə abɑ̃dɔne
tu lεse tɔ̃be
u plyto makʁoʃe
a la vi ʁεve
ʒpø diʁə kə la dsy ʒsy mεle
pi sa vjɛ̃ dyʁə a lyzyʁə
tu lə mal kə ʒɑ̃dyʁə
mεz- ynə ʃozə ε syʁə
ʒsε kə ʒεmə tuʒuʁ

la ʒmə di paʁ εɡzɑ̃plə
ki fo pa kə ʒɡaʁdə la mεmə tʁak
fo kə ʒʃεk sa dɑ̃ sɔ̃n- ɑ̃sɑ̃blə
kə ʒə dekuvʁə dotʁə- kapə
fo pa dəvəniʁ manjakə
ia bεn dotʁə ʃozə a vwaʁ
mε ʒavu kə tɔ̃n- imaʒə ʁεstəʁa ɡʁave dɑ̃ ma memwaʁə

io, ʒʁezymə, ʒε dø pʁɔblεmə
fiʁst, ʒsy pa avεk ma bɔεmə
a ki la fotə
ʒsε kə mwa ʒε pa la ɔ̃tə
ʒʁəɡʁεtə pa davwaʁ ʃεʁʃe leməʁodə
mεmə si mɛ̃tənɑ̃ sa ʁəsɑ̃blə plys dœ̃ kɔ̃tə
mε dɔnə mwa la fɔʁsə də vivʁə
la fɔʁsə də vwaʁ plys lwɛ̃
e ʒsʁε œʁø puʁ la vi
e mεmə si tε pa də mɔ̃n- avi
mε mo sɔ̃ sɛ̃sεʁə
ʒsε kil ε tʁo taʁ puʁ ʁəɡaʁde dəʁjεʁə

io, dø pʁɔblεmə ʒε di
ʒtɑ̃kɔʁə səl asti
mεmə si ʒε də bɔ̃z- ami
itεs alwε tə samə
ɔ̃ svwa, ɔ̃ sʁəɡaʁdə
mεz- ɔ̃ diʁε kə ʒpa kapablə
ʒpø diʁə kə lamuʁ sε dyʁ
tu lə mal kə ʒɑ̃dyʁə
a lyzyʁə va mə mεtʁə a teʁə
pi ʒtɑ̃kɔʁə səl sε klεʁ
ʒvø kə sa ʃɑ̃ʒə puʁ lə mεjœʁ
kaʁ ʒsy lwɛ̃ davwaʁ lə kœʁ ajœʁ…