Poeme-France : Lecture Écrit Esperance

Poeme : Tout Le Mal Que J’Endure

Poème Esperance
Publié le 12/08/2005 07:05

L'écrit contient 279 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Maxianos

Tout Le Mal Que J’Endure

J’suis perdu dans mes idées
J’sais plus quoi penser
Devrais-je abandonner
Tout laisser tomber
Ou plutôt m’accrocher
À la vie rêvée
J’peux dire que là d’su j’su mêlé
Pi ça vient dure à l’usure
Tout le mal que j’endure
Mais une chose est sûre
J’sais que j’aime toujours

Là j’me dis par exemple
Qui faut pas que j’garde la même track
Faut que j’check ça dans son ensemble
Que je découvre d’autres capes
Faut pas devenir maniaque
Ya ben d’autre chose à voir
Mais j’avoue que ton image restera gravée dans ma mémoire

Yo, j’résume, j’ai deux problèmes
First, j’su pas avec ma bohème
À qui la faute
J’sais que moi j’ai pas la honte
J’regrette pas d’avoir chercher l’émeraude
Même si maintenant ça ressemble plus d’un conte
Mais donne moi la force de vivre
La force de voir plus loin
Et j’srai heureux pour la vie
Et même si t’es pas de mon avis
Mes mots sont sincères
J’sais qu’il est trop tard pour regarder derrière

Yo, deux problèmes j’ai dis
J’tencore seul asti
Même si j’ai de bons amis
It’s always the same
On s’voit, on s’regarde
Mais on dirait que j’pas capable
J’peux dire que l’amour c’est dur
Tout le mal que j’endure
À l’usure va me mettre à terre
Pi j’tencore seul c’est clair
J’veux que ça change pour le meilleur
Car j’su loin d’avoir le cœur ailleurs…
 • Pieds Hyphénique: Tout Le Mal Que J’Endure

  jsuis=per=du=dans=mes=i=dées 7
  jsais=plus=quoi=pen=ser 5
  de=vrais=je=a=ban=don=ner 7
  tout=lais=ser=tom=ber 5
  ou=plu=tôt=mac=cro=cher 6
  à=la=vie=rê=vée 5
  jpeux=dire=que=là=d=su=j=su=mê=lé 10
  pi=ça=vient=du=re=à=lu=sure 8
  tout=le=mal=que=jen=du=re 7
  mais=u=ne=cho=se=est=sûre 7
  jsais=que=jai=me=tou=jours 6

  là=j=me=dis=par=exemple 6
  qui=faut=pas=que=j=gar=de=la=même=track 10
  faut=que=j=che=ck=ça=dans=son=en=semble 10
  que=je=dé=cou=vre=dau=tres=capes 8
  faut=pas=de=ve=nir=ma=niaque 7
  ya=ben=dau=tre=cho=se=à=voir 8
  mais=ja=voue=que=ton=i=mage=res=te=ra=gra=vée=dans=ma=mé=moire 16

  yo=j=ré=sume=jai=deux=pro=blèmes 8
  first=j=su=pas=a=vec=ma=bo=hème 9
  à=qui=la=fau=te 5
  jsais=que=moi=jai=pas=la=hon=te 8
  jre=grette=pas=da=voir=cher=cher=lé=me=raude 10
  même=si=main=te=nant=ça=res=sem=ble=plus=dun=conte 12
  mais=donne=moi=la=for=ce=de=vivre 8
  la=for=ce=de=voir=plus=loin 7
  et=js=rai=heu=reux=pour=la=vie 8
  et=même=si=tes=pas=de=mon=a=vis 9
  mes=mots=sont=sin=cè=res 6
  jsais=quil=est=trop=tard=pour=re=gar=der=der=rière 11

  yo=deux=pro=blè=mes=jai=dis 7
  jten=co=re=seul=as=ti 6
  mê=me=si=jai=de=bons=a=mis 8
  its=al=ways=the=sa=me 6
  on=s=voit=on=s=re=ga=rde 8
  mais=on=di=rait=que=j=pas=ca=pable 9
  jpeux=di=re=que=la=mour=cest=dur 8
  tout=le=mal=que=jen=du=re 7
  à=lu=sure=va=me=met=treà=terre 8
  pi=j=ten=co=re=seul=cest=clair 8
  jveux=que=ça=chan=ge=pour=le=meilleur 8
  car=j=su=loin=da=voir=le=cœur=ailleurs 9
 • Phonétique : Tout Le Mal Que J’Endure

  ʒsɥi pεʁdy dɑ̃ mεz- ide
  ʒsε plys kwa pɑ̃se
  dəvʁε ʒə abɑ̃dɔne
  tu lεse tɔ̃be
  u plyto makʁoʃe
  a la vi ʁεve
  ʒpø diʁə kə la dsy ʒsy mεle
  pi sa vjɛ̃ dyʁə a lyzyʁə
  tu lə mal kə ʒɑ̃dyʁə
  mεz- ynə ʃozə ε syʁə
  ʒsε kə ʒεmə tuʒuʁ

  la ʒmə di paʁ εɡzɑ̃plə
  ki fo pa kə ʒɡaʁdə la mεmə tʁak
  fo kə ʒʃεk sa dɑ̃ sɔ̃n- ɑ̃sɑ̃blə
  kə ʒə dekuvʁə dotʁə- kapə
  fo pa dəvəniʁ manjakə
  ia bεn dotʁə ʃozə a vwaʁ
  mε ʒavu kə tɔ̃n- imaʒə ʁεstəʁa ɡʁave dɑ̃ ma memwaʁə

  io, ʒʁezymə, ʒε dø pʁɔblεmə
  fiʁst, ʒsy pa avεk ma bɔεmə
  a ki la fotə
  ʒsε kə mwa ʒε pa la ɔ̃tə
  ʒʁəɡʁεtə pa davwaʁ ʃεʁʃe leməʁodə
  mεmə si mɛ̃tənɑ̃ sa ʁəsɑ̃blə plys dœ̃ kɔ̃tə
  mε dɔnə mwa la fɔʁsə də vivʁə
  la fɔʁsə də vwaʁ plys lwɛ̃
  e ʒsʁε œʁø puʁ la vi
  e mεmə si tε pa də mɔ̃n- avi
  mε mo sɔ̃ sɛ̃sεʁə
  ʒsε kil ε tʁo taʁ puʁ ʁəɡaʁde dəʁjεʁə

  io, dø pʁɔblεmə ʒε di
  ʒtɑ̃kɔʁə səl asti
  mεmə si ʒε də bɔ̃z- ami
  itεs alwε tə samə
  ɔ̃ svwa, ɔ̃ sʁəɡaʁdə
  mεz- ɔ̃ diʁε kə ʒpa kapablə
  ʒpø diʁə kə lamuʁ sε dyʁ
  tu lə mal kə ʒɑ̃dyʁə
  a lyzyʁə va mə mεtʁə a teʁə
  pi ʒtɑ̃kɔʁə səl sε klεʁ
  ʒvø kə sa ʃɑ̃ʒə puʁ lə mεjœʁ
  kaʁ ʒsy lwɛ̃ davwaʁ lə kœʁ ajœʁ…
 • Pieds Phonétique : Tout Le Mal Que J’Endure

  ʒsɥi=pεʁ=dy=dɑ̃=mε=zi=de 7
  ʒsε=plys=kwa=pɑ̃=se 5
  də=vʁε=ʒə=a=bɑ̃=dɔ=ne 7
  tu=lε=se=tɔ̃=be 5
  u=ply=to=ma=kʁo=ʃe 6
  a=la=vi=ʁε=ve 5
  ʒpø=diʁə=kə=la=dsy=ʒsy=mε=le 8
  pi=sa=vjɛ̃=dy=ʁə=a=ly=zyʁə 8
  tu=lə=mal=kə=ʒɑ̃=dy=ʁə 7
  mε=zy=nə=ʃo=zə=ε=sy=ʁə 8
  ʒsε=kə=ʒε=mə=tu=ʒuʁ 6

  la=ʒmə=di=paʁ=εɡ=zɑ̃=plə 7
  ki=fo=pakə=ʒɡaʁ=də=la=mε=mə=tʁak 9
  fo=kə=ʒʃεk=sa=dɑ̃=sɔ̃=nɑ̃=sɑ̃blə 8
  kə=ʒə=de=ku=vʁə=do=tʁə=kapə 8
  fo=pa=də=və=niʁ=ma=nja=kə 8
  i=a=bεn=dotʁə=ʃo=zə=a=vwaʁ 8
  mε=ʒa=vukə=tɔ̃=ni=ma=ʒə=ʁεs=tə=ʁa=ɡʁa=ve=dɑ̃=ma=me=mwaʁə 16

  i=o=ʒʁe=zymə=ʒε=dø=pʁɔ=blεmə 8
  fiʁst=ʒsy=pa=a=vεk=ma=bɔ=εmə 8
  a=ki=la=fo=tə 5
  ʒsε=kə=mwa=ʒε=pa=la=ɔ̃=tə 8
  ʒʁə=ɡʁεtə=pa=da=vwaʁ=ʃεʁ=ʃe=le=mə=ʁodə 10
  mεmə=si=mɛ̃=tə=nɑ̃=sa=ʁə=sɑ̃=blə=plys=dœ̃=kɔ̃tə 12
  mε=dɔnə=mwa=la=fɔʁ=sə=də=vivʁə 8
  la=fɔʁ=sə=də=vwaʁ=plys=lwɛ̃ 7
  e=ʒsʁε=œ=ʁø=puʁ=la=vi 7
  e=mεmə=si=tε=pa=də=mɔ̃=na=vi 9
  mε=mo=sɔ̃=sɛ̃=sε=ʁə 6
  ʒsε=kil=ε=tʁo=taʁ=puʁʁə=ɡaʁ=de=də=ʁjεʁə 10

  i=o=dø=pʁɔ=blε=mə=ʒε=di 8
  ʒtɑ̃=kɔ=ʁə=səl=as=ti 6
  mε=mə=si=ʒε=də=bɔ̃=za=mi 8
  i=tε=sə=a=lwε=tə=sa=mə 8
  ɔ̃=svwa=ɔ̃=sʁə=ɡaʁ=də 6
  mε=zɔ̃=di=ʁε=kə=ʒpa=ka=pablə 8
  ʒpø=di=ʁə=kə=la=muʁ=sε=dyʁ 8
  tu=lə=mal=kə=ʒɑ̃=dy=ʁə 7
  a=ly=zyʁə=vamə=mε=tʁə=a=teʁə 8
  pi=ʒtɑ̃=kɔ=ʁə=səl=sε=klεʁ 7
  ʒvø=kə=sa=ʃɑ̃ʒə=puʁ=lə=mε=jœʁ 8
  kaʁ=ʒsy=lwɛ̃=da=vwaʁlə=kœʁ=a=jœʁ 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/08/2005 07:10Kokinne

Aaa la j’me r’trouve vrm dans ton poème sa po d’sens .. t po lseul a tsentir komme sa alors...
(F)
kokinne

Auteur de Poésie
12/08/2005 13:41(F)Fleurlune Mimi(F)

wé comme a dis kokinne t pa vrm le seul
en tt cas je te souhaite du bonheur 😉
continu
amitié...mimi
kiss(k)