Poeme-France : Lecture Écrit Misère

Poeme : Seul Tout Ce Temps

Poème Misère
Publié le 12/08/2005 07:13

L'écrit contient 373 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Maxianos

Seul Tout Ce Temps

C’est ce soir que ça s’est produit
Ouais, ce soir un crime a été commit
Il ne me l’avait jamais promit
Mais une main s’est refermée sur ma vie
Pourquoi je l’ai laissé aller
J’aurais dû au moins essayer de l’empêcher
Mais non j’ai rien faite
Même pas tricher ou trouver d’défaites
J’ai vraiment agit comme un crétin
Pi là j’perd le souffle
À cause d’une niaiserie d’couple
Dont j’ai jamais réussi à mettre ma main

Aujourd’hui j’su coucher pi j’pleure
J’repense à tous les efforts mis
Et j’vois le château d’cartes qui s’affaiblit
L’amour vient d’être mise à prix
Même qu’un peu plus et mon cœur aussi
S’est-elle arrêter la vie
Tk, c sure qu’on est loin du paradis

Le pire de tout ça toutefois
Un gars qui sait pas où il va
Qui se fait ramasser sul bord du chemin
Aidé par la première voiture qui passe par là
Moi ça m’frappe et j’trouve que ça craint
Ça me frappe si fort
Que j’me retrouve à terre dans le fond du bois
Si loin de la route qu’il est impossible
D’y retrouver son chemin
Et puis on devient la cible
De toutes les mauvaises pensées
On essaye de foncer
Mais on est arrêté
Tout nous porte à croire qu’on est fauché
Et puis on est oublié
On s’met à désespérer
La vie s’arrête alors ainsi
Comme elle a commencé

La seule chose qui m’a permis de survivre
C’est l’image de ton visage dans ma mémoire
Mais c’était quand même toujours noir
Autour de moi le courage restait mort

Mais j’toujours vivant
Cependant j’ai peur
Être seul tout ce temps
Affaiblit mon cœur
J’ai besoin d’un être cher auprès d’moi
Car pour l’instant tout c’que j’voit
C’est du noir en face de moi
Alors je t’en pris dépêche toi
Car j’srai toujours là
Perdu dans le fond du bois
Mais j’sais pas
Si j’srai toujours en vie ou bien froid
 • Pieds Hyphénique: Seul Tout Ce Temps

  cest=ce=soir=que=ça=sest=pro=duit 8
  ou=ais=ce=soir=un=crimea=é=té=com=mit 10
  il=ne=me=la=vait=ja=mais=pro=mit 9
  mais=une=main=sest=re=fer=mée=sur=ma=vie 10
  pour=quoi=je=lai=lais=sé=al=ler 8
  jau=rais=dû=au=moins=es=sayer=de=lem=pê=cher 11
  mais=non=jai=rien=fai=te 6
  même=pas=tri=cher=ou=trou=ver=d=dé=faites 10
  jai=vraiment=a=git=com=meun=cré=tin 8
  pi=là=j=perd=le=sou=ffle 7
  à=cause=du=ne=niai=se=rie=d=couple 9
  dont=jai=ja=mais=réus=si=à=mettre=ma=main 10

  au=jourdhui=j=su=cou=cher=pi=j=pleure 9
  jre=pense=à=tous=les=ef=forts=mis 8
  et=j=vois=le=châ=teau=d=car=tes=qui=saf=fai=blit 13
  la=mour=vient=dêtre=mi=se=à=prix 8
  même=quun=peu=plus=et=mon=cœur=aus=si 9
  sest=el=le=ar=rê=ter=la=vie 8
  t=k=c=sure=quon=est=loin=du=pa=ra=dis 11

  le=pire=de=tout=ça=tou=te=fois 8
  un=gars=qui=sait=pas=où=il=va 8
  qui=se=fait=ra=mas=ser=sul=bord=du=che=min 11
  ai=dé=par=la=pre=mière=voi=tu=re=qui=pas=se=par=là 14
  moi=ça=m=frap=peet=j=trouve=que=ça=craint 10
  ça=me=frap=pe=si=fort 6
  que=j=me=re=trouveà=ter=re=dans=le=fond=du=bois 12
  si=loin=de=la=route=quil=est=im=pos=sible 10
  dy=re=trou=ver=son=che=min 7
  et=puis=on=de=vient=la=ci=ble 8
  de=toutes=les=mau=vai=ses=pen=sées 8
  on=es=saye=de=fon=cer 6
  mais=on=est=ar=rê=té 6
  tout=nous=porteà=croire=quon=est=fau=ché 8
  et=puis=on=est=ou=bli=é 7
  on=s=met=à=dé=ses=pé=rer 8
  la=vie=sar=rête=a=lors=ain=si 8
  com=me=el=le=a=com=men=cé 8

  la=seule=cho=se=qui=ma=per=mis=de=sur=vivre 11
  cest=li=mage=de=ton=vi=sa=ge=dans=ma=mé=moire 12
  mais=cé=tait=quand=même=tou=jours=noir 8
  au=tour=de=moi=le=cou=rage=res=tait=mort 10

  mais=j=tou=jours=vi=vant 6
  ce=pen=dant=jai=peur 5
  ê=tre=seul=tout=ce=temps 6
  af=fai=blit=mon=cœur 5
  jai=be=soin=dun=être=cher=au=près=d=moi 10
  car=pour=lins=tant=tout=c=que=j=voit 9
  cest=du=noir=en=fa=ce=de=moi 8
  a=lors=je=ten=pris=dé=pêche=toi 8
  car=js=rai=tou=jours=là 6
  per=du=dans=le=fond=du=bois 7
  mais=j=sais=pas 4
  si=js=rai=tou=jours=en=vieou=bien=froid 9
 • Phonétique : Seul Tout Ce Temps

  sε sə swaʁ kə sa sε pʁɔdɥi
  uε, sə swaʁ œ̃ kʁimə a ete kɔmi
  il nə mə lavε ʒamε pʁɔmi
  mεz- ynə mɛ̃ sε ʁəfεʁme syʁ ma vi
  puʁkwa ʒə lε lεse ale
  ʒoʁε dy o mwɛ̃z- esεje də lɑ̃pεʃe
  mε nɔ̃ ʒε ʁjɛ̃ fεtə
  mεmə pa tʁiʃe u tʁuve ddefεtə
  ʒε vʁεmɑ̃ aʒi kɔmə œ̃ kʁetɛ̃
  pi la ʒpεʁ lə suflə
  a kozə dynə njεzəʁi dkuplə
  dɔ̃ ʒε ʒamε ʁeysi a mεtʁə ma mɛ̃

  oʒuʁdɥi ʒsy kuʃe pi ʒplœʁə
  ʒʁəpɑ̃sə a tus lεz- efɔʁ mi
  e ʒvwa lə ʃato dkaʁtə- ki safεbli
  lamuʁ vjɛ̃ dεtʁə mizə a pʁi
  mεmə kœ̃ pø plysz- e mɔ̃ kœʁ osi
  sεt- εllə aʁεte la vi
  te ka, se syʁə kɔ̃n- ε lwɛ̃ dy paʁadi

  lə piʁə də tu sa tutəfwa
  œ̃ ɡaʁ ki sε pa u il va
  ki sə fε ʁamase syl bɔʁ dy ʃəmɛ̃
  εde paʁ la pʁəmjεʁə vwatyʁə ki pasə paʁ la
  mwa sa mfʁapə e ʒtʁuvə kə sa kʁɛ̃
  sa mə fʁapə si fɔʁ
  kə ʒmə ʁətʁuvə a teʁə dɑ̃ lə fɔ̃ dy bwa
  si lwɛ̃ də la ʁutə kil εt- ɛ̃pɔsiblə
  di ʁətʁuve sɔ̃ ʃəmɛ̃
  e pɥiz- ɔ̃ dəvjɛ̃ la siblə
  də tutə lε movεzə pɑ̃se
  ɔ̃n- esεj də fɔ̃se
  mεz- ɔ̃n- εt- aʁεte
  tu nu pɔʁtə a kʁwaʁə kɔ̃n- ε foʃe
  e pɥiz- ɔ̃n- εt- ublje
  ɔ̃ smεt a dezεspeʁe
  la vi saʁεtə alɔʁz- ɛ̃si
  kɔmə εllə a kɔmɑ̃se

  la sələ ʃozə ki ma pεʁmi də syʁvivʁə
  sε limaʒə də tɔ̃ vizaʒə dɑ̃ ma memwaʁə
  mε setε kɑ̃ mεmə tuʒuʁ nwaʁ
  otuʁ də mwa lə kuʁaʒə ʁεstε mɔʁ

  mε ʒtuʒuʁ vivɑ̃
  səpɑ̃dɑ̃ ʒε pœʁ
  εtʁə səl tu sə tɑ̃
  afεbli mɔ̃ kœʁ
  ʒε bəzwɛ̃ dœ̃n- εtʁə ʃεʁ opʁε dmwa
  kaʁ puʁ lɛ̃stɑ̃ tu skə ʒvwa
  sε dy nwaʁ ɑ̃ fasə də mwa
  alɔʁ ʒə tɑ̃ pʁi depεʃə twa
  kaʁ ʒsʁε tuʒuʁ la
  pεʁdy dɑ̃ lə fɔ̃ dy bwa
  mε ʒsε pa
  si ʒsʁε tuʒuʁz- ɑ̃ vi u bjɛ̃ fʁwa
 • Pieds Phonétique : Seul Tout Ce Temps

  sε=sə=swaʁ=kə=sa=sε=pʁɔd=ɥi 8
  u=ε=sə=swaʁ=œ̃=kʁiməa=e=te=kɔ=mi 10
  il=nə=mə=la=vε=ʒa=mε=pʁɔ=mi 9
  mε=zy=nə=mɛ̃=sεʁə=fεʁ=me=syʁ=ma=vi 10
  puʁ=kwa=ʒə=lε=lε=se=a=le 8
  ʒo=ʁε=dy=o=mwɛ̃=ze=sε=je=də=lɑ̃=pε=ʃe 12
  mε=nɔ̃=ʒε=ʁj=ɛ̃=fε=tə 7
  mε=mə=pa=tʁi=ʃe=u=tʁu=ve=dde=fεtə 10
  ʒε=vʁε=mɑ̃=a=ʒi=kɔ=mə=œ̃=kʁe=tɛ̃ 10
  pi=la=ʒpεʁ=lə=su=flə 6
  a=ko=zə=dynə=njε=zə=ʁi=dkuplə 8
  dɔ̃=ʒε=ʒa=mε=ʁe=y=si=a=mεtʁə=ma=mɛ̃ 11

  o=ʒuʁ=dɥi=ʒsy=ku=ʃe=pi=ʒplœʁə 8
  ʒʁə=pɑ̃sə=a=tus=lε=ze=fɔʁ=mi 8
  e=ʒvwalə=ʃa=to=dkaʁtə=ki=sa=fε=bli 9
  la=muʁ=vjɛ̃=dεtʁə=mi=zə=a=pʁi 8
  mεmə=kœ̃=pø=plys=ze=mɔ̃=kœʁ=o=si 9
  sε=tεl=lə=a=ʁε=te=la=vi 8
  te=ka=se=syʁə=kɔ̃=nε=lwɛ̃=dy=pa=ʁa=di 11

  lə=piʁə=də=tu=sa=tu=tə=fwa 8
  œ̃=ɡaʁ=ki=sε=pa=u=il=va 8
  kisə=fε=ʁa=ma=se=syl=bɔʁ=dy=ʃə=mɛ̃ 10
  ε=de=paʁ=lapʁə=mjε=ʁə=vwa=ty=ʁə=ki=pa=sə=paʁ=la 14
  mwa=sa=mfʁapəe=ʒtʁu=və=kə=sa=kʁɛ̃ 8
  sa=mə=fʁa=pə=si=fɔʁ 6
  kə=ʒmə=ʁə=tʁuvəa=te=ʁə=dɑ̃=lə=fɔ̃=dy=bwa 11
  si=lwɛ̃də=la=ʁutə=kil=ε=tɛ̃=pɔsiblə 8
  di=ʁə=tʁu=ve=sɔ̃=ʃə=mɛ̃ 7
  e=pɥi=zɔ̃=də=vjɛ̃=la=si=blə 8
  də=tu=tə=lε=mo=vε=zə=pɑ̃se 8
  ɔ̃=ne=sεj=də=fɔ̃=se 6
  mε=zɔ̃=nε=ta=ʁε=te 6
  tu=nu=pɔʁtəa=kʁwaʁə=kɔ̃=nε=fo=ʃe 8
  e=pɥi=zɔ̃=nε=tu=blj=e 7
  ɔ̃=smεt=a=de=zεs=pe=ʁe 7
  la=vi=sa=ʁεtə=a=lɔʁ=zɛ̃=si 8
  kɔ=mə=εl=lə=a=kɔ=mɑ̃=se 8

  lasə=lə=ʃo=zə=ki=ma=pεʁ=mi=də=syʁ=vivʁə 11
  sε=li=maʒə=də=tɔ̃=vi=za=ʒə=dɑ̃=ma=me=mwaʁə 12
  mεse=tε=kɑ̃=mε=mə=tu=ʒuʁ=nwaʁ 8
  o=tuʁdə=mwalə=ku=ʁa=ʒə=ʁεs=tε=mɔʁ 9

  mε=ʒtu=ʒuʁ=vi=vɑ̃ 5
  sə=pɑ̃=dɑ̃=ʒε=pœ=ʁə 6
  ε=tʁə=səl=tu=sə=tɑ̃ 6
  a=fε=bli=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  ʒεbə=zwɛ̃=dœ̃=nε=tʁə=ʃεʁ=o=pʁε=dmwa 9
  kaʁ=puʁ=lɛ̃s=tɑ̃=tu=skə=ʒvwa 7
  sε=dy=nwaʁ=ɑ̃=fa=sə=də=mwa 8
  a=lɔʁʒə=tɑ̃=pʁi=de=pε=ʃə=twa 8
  kaʁ=ʒsʁε=tu=ʒuʁ=la 5
  pεʁ=dy=dɑ̃=lə=fɔ̃=dy=bwa 7
  mε=ʒsε=pa 3
  si=ʒsʁε=tu=ʒuʁ=zɑ̃=vi=u=bjɛ̃=fʁwa 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/08/2005 07:31Kokinne

S’tun magnifique poème j,te felicite;)

Auteur de Poésie
12/08/2005 13:38(F)Fleurlune Mimi(F)

jolie poème !
oui ta raison c la pensée des autres qu’on aime qui nous grade en vie quand tt va de travers
(oui)
continu

amitié...mimi
kiss(k)

Auteur de Poésie
12/08/2005 15:07Cindy Limpens

J’espère que tu finiras par ne plus être seul... C’est un très beau poeme.
Bienvenu à toi sur le site... Continue à écrire...(F)