Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Tu M’As Trompé… Laissé…

Poème Amour
Publié le 29/04/2006 16:35

L'écrit contient 175 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Me And You

Tu M’As Trompé… Laissé…

Ohh tout l’temps quand je m’endors
Je pense à toi encore
À ce que serait ma vie
Si nos cœurs seraient réunis

Nos corps collés
Nos lèvres bien serrées
Nos mains enlacées
Nos cheveux poussés par le vent
De ce baiser qui a duré si longtemps

C’était si beau
Si beau que tout l’monde était sans mots
La preuve tout l’monde a pleuré
Quand tu m’a dis que jamais tu ne me quitterais…
Que tu m’aimais

Mais, 2 jours plus-tard
Tu t’avais trouvé une nouvelle chéri
Celle avec qui tu passerais ta vie
Cette personne était mon amie…

Quand je vous aie vue tous les deux
Se tenant par la main
Toujours collés
Toujours vos bouches soudées
Vos corps tout l’temps croisés
Par un amour passionné

Une larme sur ma joue a coulée
Puis, je t’aie dis ne doute jamais de
Mes sentiments mais, saches que
Ce baiser jamais je ne l’oublierai
Et encore moins le jour où tu m’as trompé… laissé
 • Pieds Hyphénique: Tu M’As Trompé… Laissé…

  ohh=tout=l=temps=quand=je=men=dors 8
  je=pen=se=à=toi=en=co=re 8
  à=ce=que=se=rait=ma=vie 7
  si=nos=cœurs=se=raient=ré=u=nis 8

  nos=corps=col=lés 4
  nos=lè=vres=bien=ser=rées 6
  nos=mains=en=la=cées 5
  nos=che=veux=pous=sés=par=le=vent 8
  de=ce=bai=ser=qui=a=du=ré=si=long=temps 11

  cé=tait=si=beau 4
  si=beau=que=tout=l=mondeé=tait=sans=mots 9
  la=preuve=tout=l=mon=dea=pleu=ré 8
  quand=tu=ma=dis=que=ja=mais=tu=ne=me=quit=te=rais 13
  que=tu=mai=mais 4

  mais=vir=gu=le=deux=jours=plus=tard 8
  tu=ta=vais=trou=vé=une=nou=vel=le=ché=ri 11
  cel=lea=vec=qui=tu=passe=rais=ta=vie 9
  cette=per=son=neé=tait=mon=a=mie 8

  quand=je=vous=aie=vue=tous=les=deux 8
  se=te=nant=par=la=main 6
  tou=jours=col=lés 4
  tou=jours=vos=bou=ches=sou=dées 7
  vos=corps=tout=l=temps=croi=sés 7
  par=un=a=mour=pas=si=on=né 8

  une=lar=me=sur=ma=jouea=cou=lée 8
  puis=je=taie=dis=ne=doute=ja=mais=de 9
  mes=sen=ti=ments=mais=sa=ches=que 8
  ce=bai=ser=ja=mais=je=ne=lou=blie=rai 10
  et=en=core=moins=le=jour=où=tu=mas=trom=pé=lais=sé 13
 • Phonétique : Tu M’As Trompé… Laissé…

  ɔ tu ltɑ̃ kɑ̃ ʒə mɑ̃dɔʁ
  ʒə pɑ̃sə a twa ɑ̃kɔʁə
  a sə kə səʁε ma vi
  si no kœʁ səʁε ʁeyni

  no kɔʁ kɔle
  no lεvʁə- bjɛ̃ seʁe
  no mɛ̃z- ɑ̃lase
  no ʃəvø puse paʁ lə vɑ̃
  də sə bεze ki a dyʁe si lɔ̃tɑ̃

  setε si bo
  si bo kə tu lmɔ̃də etε sɑ̃ mo
  la pʁəvə tu lmɔ̃də a pləʁe
  kɑ̃ ty ma di kə ʒamε ty nə mə kitəʁε…
  kə ty mεmε

  mε viʁɡylə dø ʒuʁ plys taʁ
  ty tavε tʁuve ynə nuvεllə ʃeʁi
  sεllə avεk ki ty pasəʁε ta vi
  sεtə pεʁsɔnə etε mɔ̃n- ami…

  kɑ̃ ʒə vuz- ε vɥ tus lε dø
  sə tənɑ̃ paʁ la mɛ̃
  tuʒuʁ kɔle
  tuʒuʁ vo buʃə sude
  vo kɔʁ tu ltɑ̃ kʁwaze
  paʁ œ̃n- amuʁ pasjɔne

  ynə laʁmə syʁ ma ʒu a kule
  pɥi, ʒə tε di nə dutə ʒamε də
  mε sɑ̃timɑ̃ mε, saʃə kə
  sə bεze ʒamε ʒə nə lubljəʁε
  e ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ lə ʒuʁ u ty ma tʁɔ̃pe… lεse
 • Pieds Phonétique : Tu M’As Trompé… Laissé…

  ɔ=tu=ltɑ̃=kɑ̃=ʒə=mɑ̃=dɔʁ 7
  ʒə=pɑ̃=sə=a=twa=ɑ̃=kɔ=ʁə 8
  a=sə=kə=sə=ʁε=ma=vi 7
  si=no=kœʁ=sə=ʁε=ʁe=y=ni 8

  no=kɔʁ=kɔ=le 4
  no=lε=vʁə=bj=ɛ̃=se=ʁe 7
  no=mɛ̃=zɑ̃=la=se 5
  no=ʃə=vø=pu=se=paʁ=lə=vɑ̃ 8
  də=sə=bε=ze=ki=a=dyʁe=si=lɔ̃=tɑ̃ 10

  se=tε=si=bo 4
  si=bokə=tu=lmɔ̃=dəe=tε=sɑ̃=mo 8
  lapʁə=və=tu=lmɔ̃=də=a=plə=ʁe 8
  kɑ̃=ty=ma=dikə=ʒa=mε=ty=nə=mə=ki=tə=ʁε 12
  kə=ty=mε=mε 4

  mε=viʁ=ɡy=lə=dø=ʒuʁ=plys=taʁ 8
  ty=ta=vε=tʁu=ve=ynə=nu=vεllə=ʃe=ʁi 10
  sεlləa=vεk=ki=ty=pasə=ʁε=ta=vi 8
  sεtə=pεʁ=sɔ=nəe=tε=mɔ̃=na=mi 8

  kɑ̃=ʒə=vu=zε=vɥ=tus=lε=dø 8
  sə=tə=nɑ̃=paʁ=la=mɛ̃ 6
  tu=ʒuʁ=kɔ=le 4
  tu=ʒuʁ=vo=bu=ʃə=su=de 7
  vo=kɔʁ=tu=ltɑ̃=kʁwa=ze 6
  paʁ=œ̃=na=muʁ=pa=sj=ɔ=ne 8

  ynə=laʁ=mə=syʁ=ma=ʒu=a=ku=le 9
  pɥi=ʒə=tε=dinə=du=tə=ʒa=mεdə 8
  mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=mε=sa=ʃə=kə 8
  sə=bε=ze=ʒa=mεʒə=nə=lu=bljə=ʁε 9
  e=ɑ̃=kɔʁə=mwɛ̃=lə=ʒuʁ=u=ty=ma=tʁɔ̃=pe=lεse 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
22/04/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.