Poeme : Je

Je

Je ne sais pas stopper mes blessures
Je ne peux pas sécher mes larmes
Je n’arrive pas me pardonner
Je ne connais plus la patience
Je ne sais plus aimer

Je suis seule au monde
Je compte les secondes
A chercher où tu m’oublies

J’ai si mal
Je m’ennuis
Je pleure tant
Je m’emferme dans le silence
Je maudis ton abscence

Ton souvenir me hante
Je ne suis qu’une âme errante
Sans toi la vie n’est pas interessante

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je

  je=ne=sais=pas=stop=per=mes=bles=sures 9
  je=ne=peux=pas=sé=cher=mes=larmes 8
  je=nar=rive=pas=me=par=don=ner 8
  je=ne=con=nais=plus=la=pa=tience 8
  je=ne=sais=plus=ai=mer 6

  je=suis=seu=le=au=monde 6
  je=comp=te=les=se=condes 6
  a=cher=cher=où=tu=mou=blies 7

  jai=si=mal 3
  je=men=nuis 3
  je=pleu=re=tant 4
  je=mem=ferme=dans=le=si=lence 7
  je=mau=dis=ton=abs=cence 6

  ton=sou=ve=nir=me=hante 6
  je=ne=suis=quune=â=me=er=rante 8
  sans=toi=la=vie=nest=pas=inte=res=sante 9
 • Phonétique : Je

  ʒə nə sε pa stɔpe mε blesyʁə
  ʒə nə pø pa seʃe mε laʁmə
  ʒə naʁivə pa mə paʁdɔne
  ʒə nə kɔnε plys la pasjɑ̃sə
  ʒə nə sε plysz- εme

  ʒə sɥi sələ o mɔ̃də
  ʒə kɔ̃tə lε səɡɔ̃də
  a ʃεʁʃe u ty mubli

  ʒε si mal
  ʒə mɑ̃nɥi
  ʒə plœʁə tɑ̃
  ʒə mεmfεʁmə dɑ̃ lə silɑ̃sə
  ʒə modi tɔ̃n- absɑ̃sə

  tɔ̃ suvəniʁ mə-ɑ̃tə
  ʒə nə sɥi kynə amə eʁɑ̃tə
  sɑ̃ twa la vi nε pa ɛ̃təʁesɑ̃tə
 • Syllabes Phonétique : Je

  ʒə=nə=sε=pa=stɔ=pe=mε=ble=sy=ʁə 10
  ʒə=nə=pø=pa=se=ʃe=mε=la=ʁmə 9
  ʒə=na=ʁi=və=pa=mə=paʁ=dɔ=ne 9
  ʒə=nə=kɔ=nε=plys=la=pa=sj=ɑ̃=sə 10
  ʒə=nə=sε=plys=zε=me 6

  ʒə=sɥi=sə=lə=o=mɔ̃=də 7
  ʒə=kɔ̃=tə=lε=sə=ɡɔ̃=də 7
  a=ʃεʁ=ʃe=u=ty=mu=bli 7

  ʒε=si=mal 3
  ʒə=mɑ̃n=ɥi 3
  ʒə=plœ=ʁə=tɑ̃ 4
  ʒə=mεm=fεʁ=mə=dɑ̃=lə=si=lɑ̃=sə 9
  ʒə=mo=di=tɔ̃=nab=sɑ̃=sə 7

  tɔ̃=su=və=niʁ=mə-ɑ̃=tə 7
  ʒə=nə=sɥi=ky=nə=a=mə=e=ʁɑ̃=tə 10
  sɑ̃=twa=la=vi=nε=pa=ɛ̃=tə=ʁe=sɑ̃tə 10

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/10/2004 00:00`Yuna`

Tré bo 🙂 bravo a toi
Bizoux

Auteur de Poésie
19/10/2004 00:00Mel017

Merci à toi Yuna 🙂
J’aime beaucoup certains de tes poèmes 😉

Auteur de Poésie
19/10/2004 00:00Soldier

Vraiment très joli, si t’as besoin mon adresse c : swat35_@hotmail. com (k)

Auteur de Poésie
19/10/2004 00:00Mel017

Merci
Je t’ajouterais à mes contacts dès que j’aurai récupéré mon ordi à moi 😉