Poeme : Tu Me Manques Mon Papa

Tu Me Manques Mon Papa

Toi qui est parti trop vite
Seule dans cette vie, par petit morçeaux je m’éffrites
Mon papa
J’avais encore tant besoin de toi

Souvent je me demande si tu me vois
Si quelque part tu es toujours près de moi
Même que je ne te vois pas
Et que je ne sens pas ton souffle sur moi

Tu es parti dans cet endroit
Où je ne suis pas présente avec toi
J’en souffre tant
Ca me blesse très profondemment

J’avais besoin de tes conseils, de tes mots
Pourquoi la vie t’a fait partir si tôt ?
Pourquoi c’est toujours les meilleurs qui partent en premier ?
Pourquoi le monde est si mal fait ?

Aujourd’hui je suis allée me recueillir
Sur ta tombe, j’ai continué de la fleurir
Je t’ai parlé comme à chaques fois
Je t’ai parlé pour que tu ne m’oublie pas

A cet instant je pleure
Il y a un trou dans mon cœur
Je verse tant de larmes
Je ne me remets pas de ce drame

Mon papa chéri,
Là-bas du paradis,
J’espère que tu es fière de ta fille
Et qu’avec moi sera toujours présent ton esprit

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu Me Manques Mon Papa

  toi=qui=est=par=ti=trop=vi=te 8
  seule=dans=cet=te=vie=par=pe=tit=mor=çeaux=je=méf=frites 13
  mon=pa=pa 3
  ja=vais=en=core=tant=be=soin=de=toi 9

  sou=vent=je=me=de=mande=si=tu=me=vois 10
  si=quel=que=part=tu=es=tou=jours=près=de=moi 11
  mê=me=que=je=ne=te=vois=pas 8
  et=que=je=ne=sens=pas=ton=souf=fle=sur=moi 11

  tu=es=par=ti=dans=cet=en=droit 8
  où=je=ne=suis=pas=présen=te=a=vec=toi 10
  jen=souf=fre=tant 4
  ca=me=bles=se=très=pro=fon=dem=ment 9

  ja=vais=be=soin=de=tes=con=seils=de=tes=mots 11
  pour=quoi=la=vie=ta=fait=par=tir=si=tôt 10
  pour=quoi=cest=tou=jours=les=meilleurs=qui=par=tent=en=pre=mier 13
  pour=quoi=le=mon=de=est=si=mal=fait 9

  au=jourd=hui=je=suis=al=lée=me=re=cueillir 10
  sur=ta=tombe=jai=con=ti=nué=de=la=fleu=rir 11
  je=tai=par=lé=com=me=à=cha=ques=fois 10
  je=tai=par=lé=pour=que=tu=ne=mou=blie=pas 11

  a=cet=ins=tant=je=pleu=re 7
  il=y=a=un=trou=dans=mon=cœur 8
  je=ver=se=tant=de=la=rmes 7
  je=ne=me=re=mets=pas=de=ce=dra=me 10

  mon=pa=pa=ché=ri 5
  là=bas=du=pa=ra=dis 6
  jes=père=que=tu=es=fiè=re=de=ta=fille 10
  et=qua=vec=moi=se=ra=tou=jours=présent=ton=es=prit 12
 • Phonétique : Tu Me Manques Mon Papa

  twa ki ε paʁti tʁo vitə
  sələ dɑ̃ sεtə vi, paʁ pəti mɔʁso ʒə mefʁitə
  mɔ̃ papa
  ʒavεz- ɑ̃kɔʁə tɑ̃ bəzwɛ̃ də twa

  suvɑ̃ ʒə mə dəmɑ̃də si ty mə vwa
  si kεlkə paʁ ty ε tuʒuʁ pʁε də mwa
  mεmə kə ʒə nə tə vwa pa
  e kə ʒə nə sɑ̃s pa tɔ̃ suflə syʁ mwa

  ty ε paʁti dɑ̃ sεt ɑ̃dʁwa
  u ʒə nə sɥi pa pʁezɑ̃tə avεk twa
  ʒɑ̃ sufʁə tɑ̃
  ka mə blεsə tʁε pʁɔfɔ̃damɑ̃

  ʒavε bəzwɛ̃ də tε kɔ̃sεj, də tε mo
  puʁkwa la vi ta fε paʁtiʁ si to ?
  puʁkwa sε tuʒuʁ lε mεjœʁ ki paʁte ɑ̃ pʁəmje ?
  puʁkwa lə mɔ̃də ε si mal fε ?

  oʒuʁdɥi ʒə sɥiz- ale mə ʁəkœjiʁ
  syʁ ta tɔ̃bə, ʒε kɔ̃tinye də la fləʁiʁ
  ʒə tε paʁle kɔmə a ʃak fwa
  ʒə tε paʁle puʁ kə ty nə mubli pa

  a sεt ɛ̃stɑ̃ ʒə plœʁə
  il i a œ̃ tʁu dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  ʒə vεʁsə tɑ̃ də laʁmə
  ʒə nə mə ʁəmε pa də sə dʁamə

  mɔ̃ papa ʃeʁi,
  la ba dy paʁadi,
  ʒεspεʁə kə ty ε fjεʁə də ta fijə
  e kavεk mwa səʁa tuʒuʁ pʁezɑ̃ tɔ̃n- εspʁi
 • Syllabes Phonétique : Tu Me Manques Mon Papa

  twa=ki=ε=paʁ=ti=tʁo=vi=tə 8
  sə=lə=dɑ̃=sεtə=vi=paʁ=pə=ti=mɔʁ=so=ʒə=me=fʁitə 13
  mɔ̃=pa=pa 3
  ʒa=vε=zɑ̃=kɔʁə=tɑ̃=bə=zwɛ̃=də=twa 9

  su=vɑ̃=ʒə=mə=də=mɑ̃də=si=ty=mə=vwa 10
  si=kεl=kə=paʁ=ty=ε=tu=ʒuʁ=pʁεdə=mwa 10
  mε=mə=kə=ʒə=nə=tə=vwa=pa 8
  e=kə=ʒə=nə=sɑ̃s=pa=tɔ̃=suflə=syʁ=mwa 10

  ty=ε=paʁ=ti=dɑ̃=sεt=ɑ̃=dʁwa 8
  uʒə=nə=sɥi=pa=pʁe=zɑ̃=tə=a=vεk=twa 10
  ʒɑ̃=su=fʁə=tɑ̃ 4
  ka=mə=blε=sə=tʁε=pʁɔ=fɔ̃=da=mɑ̃ 9

  ʒa=vε=bə=zwɛ̃də=tε=kɔ̃=sεj=də=tε=mo 10
  puʁ=kwa=la=vi=ta=fε=paʁ=tiʁ=si=to 10
  puʁ=kwa=sε=tu=ʒuʁ=lε=mε=jœʁ=ki=paʁ=te=ɑ̃pʁə=mje 13
  puʁ=kwa=lə=mɔ̃=də=ε=si=mal=fε 9

  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=sɥi=za=le=mə=ʁə=kœjiʁ 10
  syʁ=ta=tɔ̃bə=ʒε=kɔ̃=ti=ny=e=də=la=flə=ʁiʁ 12
  ʒə=tε=paʁ=le=kɔ=mə=a=ʃak=fwa 9
  ʒə=tε=paʁ=le=puʁkə=ty=nə=mu=bli=pa 10

  a=sεt=ɛ̃s=tɑ̃=ʒə=plœ=ʁə 7
  il=i=a=œ̃=tʁu=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 9
  ʒə=vεʁ=sə=tɑ̃=də=laʁ=mə 7
  ʒə=nə=mə=ʁə=mε=pa=də=sə=dʁa=mə 10

  mɔ̃=pa=pa=ʃe=ʁi 5
  la=ba=dy=pa=ʁa=di 6
  ʒεs=pεʁə=kə=ty=ε=fjε=ʁə=də=ta=fi=jə 11
  e=ka=vεk=mwasə=ʁa=tu=ʒuʁ=pʁe=zɑ̃=tɔ̃=nεs=pʁi 12

PostScriptum

Visite au cimetière. .
ça fait remonter trop de souvenirs, de chagrins, de peine

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/09/2005 23:02Hdl

difficile de ne verser de larmes
lorsqu’on te lis avec son âme

avec toute ma tendresse
ce commentaire je t’adresse

HDL

Auteur de Poésie
27/09/2005 23:24Mel017

Ton comm me touche beaucoup
merci beaucoup à toi (k)

Poème Souffrance
Publié le 27/09/2005 00:00

L'écrit contient 203 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Mel017

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs