Poeme : Un Jour, Peut-Être

Un Jour, Peut-Être

Un jour peut-être
Ma vie sera chouette
Un jour peut-être
Je sortirai de ma couette

Peut-être qu’un jour
Dans un futur prochain
Peut-être qu’un jour
Je me sentirai plus que bien

J’aurai grabouillé
Ces tristes années
J’aurai anéanti ce passé
Qui m’a tant traumatisé

Toutes ces choses qui m’ont boulversées
Seront quand même présentes à jamais
Mais si bien cachées,
Que personne ne pourra les trouver

Un jour peut-être
Je te reconnaitrais
Un jour peut-être
Cesseras tu de m’ignorer ?

Peut-être qu’un jour
Au détour d’une rue
Peuit-être qu’un jour
Devant ta beauté, je tomberai des nues

Je ferai en sorte de moin rêver
Mais je continuerai d’espérer
Tot ou tard je me serai relevée
Et je m’interdirai le droit de retomber

Je ne chutterai plus jamais
Dans le trou que j’ai moi même creusé
Je ne me laisserai plus aller
Tout ça est finit désormais

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Un Jour, Peut-Être

  un=jour=peut=têtre 4
  ma=vie=se=ra=chouette 5
  un=jour=peut=têtre 4
  je=sor=ti=rai=de=ma=couette 7

  peut=têtre=quun=jour 4
  dans=un=fu=tur=pro=chain 6
  peut=têtre=quun=jour 4
  je=me=sen=ti=rai=plus=que=bien 8

  jau=rai=gra=bouillé 4
  ces=tristes=an=nées 4
  jau=rai=a=né=an=ti=ce=pas=sé 9
  qui=ma=tant=trau=ma=ti=sé 7

  toutes=ces=cho=ses=qui=mont=boul=ver=sées 9
  se=ront=quand=même=présen=tes=à=ja=mais 9
  mais=si=bien=ca=chées 5
  que=per=sonne=ne=pour=ra=les=trou=ver 9

  un=jour=peut=têtre 4
  je=te=re=con=nai=trais 6
  un=jour=peut=têtre 4
  ces=se=ras=tu=de=mi=gno=rer 8

  peut=têtre=quun=jour 4
  au=dé=tour=dune=rue 5
  peuit=têtre=quun=jour 4
  de=vant=ta=beau=té=je=tombe=rai=des=nues 10

  je=fe=rai=en=sorte=de=moin=rê=ver 9
  mais=je=con=ti=nue=rai=des=pé=rer 9
  tot=ou=tard=je=me=se=rai=re=le=vée 10
  et=je=min=ter=di=rai=le=droit=de=re=tom=ber 12

  je=ne=chut=te=rai=plus=ja=mais 8
  dans=le=trou=que=jai=moi=même=creu=sé 9
  je=ne=me=laisse=rai=plus=al=ler 8
  tout=ça=est=fi=nit=dé=sor=mais 8
 • Phonétique : Un Jour, Peut-Être

  œ̃ ʒuʁ pø tεtʁə
  ma vi səʁa ʃuεtə
  œ̃ ʒuʁ pø tεtʁə
  ʒə sɔʁtiʁε də ma kuεtə

  pø tεtʁə kœ̃ ʒuʁ
  dɑ̃z- œ̃ fytyʁ pʁoʃɛ̃
  pø tεtʁə kœ̃ ʒuʁ
  ʒə mə sɑ̃tiʁε plys kə bjɛ̃

  ʒoʁε ɡʁabuje
  sε tʁistəz- ane
  ʒoʁε aneɑ̃ti sə pase
  ki ma tɑ̃ tʁomatize

  tutə sε ʃozə ki mɔ̃ bulvεʁse
  səʁɔ̃ kɑ̃ mεmə pʁezɑ̃təz- a ʒamε
  mε si bjɛ̃ kaʃe,
  kə pεʁsɔnə nə puʁʁa lε tʁuve

  œ̃ ʒuʁ pø tεtʁə
  ʒə tə ʁəkɔnεtʁε
  œ̃ ʒuʁ pø tεtʁə
  sesəʁa ty də miɲɔʁe ?

  pø tεtʁə kœ̃ ʒuʁ
  o detuʁ dynə ʁy
  pəi tεtʁə kœ̃ ʒuʁ
  dəvɑ̃ ta bote, ʒə tɔ̃bəʁε dε nɥ

  ʒə fəʁε ɑ̃ sɔʁtə də mwɛ̃ ʁεve
  mε ʒə kɔ̃tinɥəʁε dεspeʁe
  to u taʁ ʒə mə səʁε ʁələve
  e ʒə mɛ̃tεʁdiʁε lə dʁwa də ʁətɔ̃be

  ʒə nə ʃytəʁε plys ʒamε
  dɑ̃ lə tʁu kə ʒε mwa mεmə kʁøze
  ʒə nə mə lεsəʁε plysz- ale
  tu sa ε fini dezɔʁmε
 • Syllabes Phonétique : Un Jour, Peut-Être

  œ̃=ʒuʁ=pø=tε=tʁə 5
  ma=vi=sə=ʁa=ʃu=ε=tə 7
  œ̃=ʒuʁ=pø=tε=tʁə 5
  ʒə=sɔʁ=ti=ʁε=də=ma=ku=εtə 8

  pø=tε=tʁə=kœ̃=ʒuʁ 5
  dɑ̃=zœ̃=fy=tyʁ=pʁo=ʃɛ̃ 6
  pø=tε=tʁə=kœ̃=ʒuʁ 5
  ʒə=mə=sɑ̃=ti=ʁε=plys=kə=bjɛ̃ 8

  ʒo=ʁε=ɡʁa=bu=j=e 6
  sε=tʁis=tə=za=ne 5
  ʒo=ʁε=a=ne=ɑ̃=ti=sə=pase 8
  ki=ma=tɑ̃=tʁo=ma=ti=ze 7

  tutə=sε=ʃo=zə=ki=mɔ̃=bul=vεʁse 8
  sə=ʁɔ̃=kɑ̃mεmə=pʁe=zɑ̃=tə=za=ʒa=mε 9
  mε=si=bj=ɛ̃=ka=ʃe 6
  kə=pεʁ=sɔnə=nə=puʁ=ʁa=lε=tʁu=ve 9

  œ̃=ʒuʁ=pø=tε=tʁə 5
  ʒə=tə=ʁə=kɔ=nε=tʁε 6
  œ̃=ʒuʁ=pø=tε=tʁə 5
  se=sə=ʁa=ty=də=mi=ɲɔ=ʁe 8

  pø=tε=tʁə=kœ̃=ʒuʁ 5
  o=de=tuʁ=dy=nə=ʁy 6
  pə=i=tε=tʁə=kœ̃=ʒuʁ 6
  də=vɑ̃=ta=bo=te=ʒə=tɔ̃bə=ʁε=dε=nɥ 10

  ʒə=fə=ʁε=ɑ̃=sɔʁtə=də=mwɛ̃=ʁε=ve 9
  mεʒə=kɔ̃=tin=ɥə=ʁε=dεs=pe=ʁe 8
  to=u=taʁʒə=mə=sə=ʁε=ʁə=lə=ve 9
  e=ʒə=mɛ̃=tεʁ=di=ʁεlə=dʁwa=də=ʁə=tɔ̃=be 11

  ʒə=nə=ʃy=tə=ʁε=plys=ʒa=mε 8
  dɑ̃lə=tʁu=kə=ʒε=mwa=mε=mə=kʁø=ze 9
  ʒə=nə=mə=lεsə=ʁε=plys=za=le 8
  tu=sa=ε=fi=ni=de=zɔʁ=mε 8

PostScriptum

j’irai mieu ce jour

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/10/2005 20:42Mel017

Merci à vous (k) (k)
Et jolis ces vers rajoutés,j’aime beaucoup 🙂

Auteur de Poésie
09/10/2005 00:54Mel017

merci à toi babylove 🙂

Poème Esperance
Publié le 08/10/2005 17:31

L'écrit contient 166 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Mel017

Récompense

0
0
0