Poeme : Iris & Mélanie

Iris & Mélanie

Dans ma vie,
Qui jusqu’à présent,
N’a jamais été jolie,
J’ai trouvé une amie,
C’est toi, ma Mélanie !
Non ne ris pas,
Ah, je vois tu souris !
Je préfère ceci…

Dans mon existence noire
Je t’ai trouvé, c’était un soir
Alors que je me noyai dans mon désespoir
Je t’ai parlé
Et par bonheur mon mal c’est atténué
Grace à toi mon Iris adorée

Tous nos malheurs,
Notre mal de vivre,
Nos soupirs,
Notre rancœur,
Les coups bas,
Qui font baisser les bras,
Les bleus,
Qui font pleurer les yeux…

Ce qui nous unis
N’est pas forcément joli
Car ce sont les douleurs infini
Le chagrin et la peine
Le malheur et la haine
La peur ruisselante dans nos veines

Nous ont réuni,
Malgré tous ces bruits, ces cris,
Sans cesse sur nous,
Tous ces tonnerres,
Ces orages,
Nous avons gardé la rage,
De vouloir nous en sortir,
De gagner…

Tu as raison
On ne doit plus se laisser aller
Plus jamais toucher le fond
Trouver la force d’en sortir
Enfin sourire et rire
Ne plus se faire de mauvais délires

Toi et moi,
Comme les doigts de la main,
Désormais, nous sommes liées,
Nous aurons le même destin,
Celui de croire au lendemain,
Toutes les deux,
De vouloir vivre enfin,
Sans rien demander à certains…

Nous avons fusionné
Nos forces et nos secrets
Il faut se battre maintenant
Affronter ce futur et ce présent
Ne jamais baisser les bras
Ainsi nous irons mieu, tu verras

Nous ne serons plus attérées,
À l’idée d’être seule,
Face à eux,
Plus fortes, plus soudées,
Nous arriverons à remporter,
Le défi que nous nous sommes fixées,
Contre la société,
Et ceux qui nous ont brisés…

Je te crois ma sœur
Bientot, à nous sera le bonheur
Nettoyé de ces malheurs
Et purifié sera notre cœur
Enfin la joie retrouvée
Notre vie, pourra recommencer

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Iris & Mélanie

  dans=ma=vie 3
  qui=jus=quà=pré=sent 5
  na=ja=mais=é=té=jo=lie 7
  jai=trou=vé=une=a=mie 6
  cest=toi=ma=mé=la=nie 6
  non=ne=ris=pas 4
  ah=je=vois=tu=sou=ris 6
  je=pré=fè=re=ce=ci 6

  dans=mon=exis=ten=ce=noire 6
  je=tai=trou=vé=cé=tait=un=soir 8
  a=lors=que=je=me=no=yai=dans=mon=déses=poir 11
  je=tai=par=lé 4
  et=par=bon=heur=mon=mal=cest=at=té=nué 10
  graceà=toi=mon=i=ris=a=do=rée 8

  tous=nos=mal=heurs 4
  no=tre=mal=de=vi=vre 6
  nos=sou=pirs 3
  no=tre=ran=cœur 4
  les=coups=bas 3
  qui=font=bais=ser=les=bras 6
  les=bleus 2
  qui=font=pleu=rer=les=yeux 6

  ce=qui=nous=u=nis 5
  nest=pas=for=cément=jo=li 6
  car=ce=sont=les=dou=leurs=in=fi=ni 9
  le=cha=grin=et=la=peine 6
  le=mal=heur=et=la=haine 6
  la=peur=ruisse=lan=te=dans=nos=veines 8

  nous=ont=ré=u=ni 5
  mal=gré=tous=ces=bruits=ces=cris 7
  sans=ces=se=sur=nous 5
  tous=ces=ton=ner=res 5
  ces=o=ra=ges 4
  nous=a=vons=gar=dé=la=rage 7
  de=vou=loir=nous=en=sor=tir 7
  de=ga=gner 3

  tu=as=rai=son 4
  on=ne=doit=plus=se=lais=ser=al=ler 9
  plus=ja=mais=tou=cher=le=fond 7
  trou=ver=la=force=den=sor=tir 7
  en=fin=sou=rire=et=rire 6
  ne=plus=se=faire=de=mau=vais=dé=lires 9

  toi=et=moi 3
  comme=les=doigts=de=la=main 6
  dé=sor=mais=nous=sommes=li=ées 7
  nous=au=rons=le=même=des=tin 7
  ce=lui=de=croireau=len=de=main 7
  tou=tes=les=deux 4
  de=vou=loir=vivre=en=fin 6
  sans=rien=de=man=der=à=cer=tains 8

  nous=a=vons=fu=sion=né 6
  nos=forces=et=nos=se=crets 6
  il=faut=se=bat=tre=mainte=nant 7
  af=fron=ter=ce=fu=tur=et=ce=présent 9
  ne=ja=mais=bais=ser=les=bras 7
  ain=si=nous=i=rons=mieu=tu=ver=ras 9

  nous=ne=se=rons=plus=at=té=rées 8
  à=li=dée=dê=tre=seule 6
  fa=ce=à=eux 4
  plus=for=tes=plus=sou=dées 6
  nous=ar=rive=rons=à=rem=por=ter 8
  le=dé=fi=que=nous=nous=sommes=fixées 8
  contre=la=so=ci=é=té 6
  et=ceux=qui=nous=ont=bri=sés 7

  je=te=crois=ma=sœur 5
  bien=tot=à=nous=se=ra=le=bon=heur 9
  net=toyé=de=ces=mal=heurs 6
  et=pu=ri=fié=se=ra=notre=cœur 8
  en=fin=la=joie=re=trou=vée 7
  notre=vie=pour=ra=re=com=men=cer 8
 • Phonétique : Iris & Mélanie

  dɑ̃ ma vi,
  ki ʒyska pʁezɑ̃,
  na ʒamεz- ete ʒɔli,
  ʒε tʁuve ynə ami,
  sε twa, ma melani !
  nɔ̃ nə ʁis pa,
  a, ʒə vwa ty suʁi !
  ʒə pʁefεʁə səsi…

  dɑ̃ mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə nwaʁə
  ʒə tε tʁuve, setε œ̃ swaʁ
  alɔʁ kə ʒə mə nwajε dɑ̃ mɔ̃ dezεspwaʁ
  ʒə tε paʁle
  e paʁ bɔnœʁ mɔ̃ mal sεt- atenye
  ɡʁasə a twa mɔ̃n- iʁiz- adɔʁe

  tus no malœʁ,
  nɔtʁə mal də vivʁə,
  no supiʁ,
  nɔtʁə ʁɑ̃kœʁ,
  lε ku ba,
  ki fɔ̃ bεse lε bʁa,
  lε bløs,
  ki fɔ̃ pləʁe lεz- iø…

  sə ki nuz- yni
  nε pa fɔʁsemɑ̃ ʒɔli
  kaʁ sə sɔ̃ lε dulœʁz- ɛ̃fini
  lə ʃaɡʁɛ̃ e la pεnə
  lə malœʁ e la-εnə
  la pœʁ ʁɥisəlɑ̃tə dɑ̃ no vεnə

  nuz- ɔ̃ ʁeyni,
  malɡʁe tus sε bʁɥi, sε kʁi,
  sɑ̃ sεsə syʁ nu,
  tus sε tɔneʁə,
  sεz- ɔʁaʒə,
  nuz- avɔ̃ ɡaʁde la ʁaʒə,
  də vulwaʁ nuz- ɑ̃ sɔʁtiʁ,
  də ɡaɲe…

  ty a ʁεzɔ̃
  ɔ̃ nə dwa plys sə lεse ale
  plys ʒamε tuʃe lə fɔ̃
  tʁuve la fɔʁsə dɑ̃ sɔʁtiʁ
  ɑ̃fɛ̃ suʁiʁə e ʁiʁə
  nə plys sə fεʁə də movε deliʁə

  twa e mwa,
  kɔmə lε dwa də la mɛ̃,
  dezɔʁmε, nu sɔmə lje,
  nuz- oʁɔ̃ lə mεmə dεstɛ̃,
  səlɥi də kʁwaʁə o lɑ̃dəmɛ̃,
  tutə lε dø,
  də vulwaʁ vivʁə ɑ̃fɛ̃,
  sɑ̃ ʁjɛ̃ dəmɑ̃de a sεʁtɛ̃…

  nuz- avɔ̃ fyzjɔne
  no fɔʁsəz- e no sεkʁε
  il fo sə batʁə mɛ̃tənɑ̃
  afʁɔ̃te sə fytyʁ e sə pʁezɑ̃
  nə ʒamε bεse lε bʁa
  ɛ̃si nuz- iʁɔ̃ mjø, ty veʁa

  nu nə səʁɔ̃ plysz- ateʁe,
  a lide dεtʁə sələ,
  fasə a ø,
  plys fɔʁtə, plys sude,
  nuz- aʁivəʁɔ̃z- a ʁɑ̃pɔʁte,
  lə defi kə nu nu sɔmə fikse,
  kɔ̃tʁə la sɔsjete,
  e sø ki nuz- ɔ̃ bʁize…

  ʒə tə kʁwa ma sœʁ
  bjɛ̃to, a nu səʁa lə bɔnœʁ
  nεtwaje də sε malœʁ
  e pyʁifje səʁa nɔtʁə kœʁ
  ɑ̃fɛ̃ la ʒwa ʁətʁuve
  nɔtʁə vi, puʁʁa ʁəkɔmɑ̃se
 • Syllabes Phonétique : Iris & Mélanie

  dɑ̃=ma=vi 3
  ki=ʒys=ka=pʁe=zɑ̃ 5
  na=ʒa=mε=ze=te=ʒɔ=li 7
  ʒε=tʁu=ve=y=nə=a=mi 7
  sε=twa=ma=me=la=ni 6
  nɔ̃=nə=ʁis=pa 4
  a=ʒə=vwa=ty=su=ʁi 6
  ʒə=pʁe=fε=ʁə=sə=si 6

  dɑ̃=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə=nwa=ʁə 8
  ʒə=tε=tʁu=ve=se=tε=œ̃=swaʁ 8
  a=lɔʁkə=ʒə=mə=nwa=jε=dɑ̃=mɔ̃=de=zεs=pwaʁ 11
  ʒə=tε=paʁ=le 4
  e=paʁ=bɔ=nœʁ=mɔ̃=mal=sε=ta=te=ny=e 11
  ɡʁasəa=twa=mɔ̃=ni=ʁi=za=dɔ=ʁe 8

  tus=no=ma=lœ=ʁə 5
  nɔ=tʁə=mal=də=vi=vʁə 6
  no=su=piʁ 3
  nɔ=tʁə=ʁɑ̃=kœ=ʁə 5
  lε=ku=ba 3
  ki=fɔ̃=bε=se=lε=bʁa 6
  lε=bløs 2
  ki=fɔ̃=plə=ʁe=lε=zi=ø 7

  sə=ki=nu=zy=ni 5
  nε=pa=fɔʁ=se=mɑ̃=ʒɔ=li 7
  kaʁsə=sɔ̃=lε=du=lœʁ=zɛ̃=fi=ni 8
  lə=ʃa=ɡʁɛ̃=e=la=pε=nə 7
  lə=ma=lœ=ʁə=e=la-ε=nə 8
  la=pœʁ=ʁɥisə=lɑ̃=tə=dɑ̃=no=vεnə 8

  nu=zɔ̃=ʁe=y=ni 5
  mal=ɡʁe=tus=sε=bʁɥi=sε=kʁi 7
  sɑ̃=sε=sə=syʁ=nu 5
  tus=sε=tɔ=ne=ʁə 5
  sε=zɔ=ʁa=ʒə 4
  nu=za=vɔ̃=ɡaʁ=de=la=ʁa=ʒə 8
  də=vu=lwaʁ=nu=zɑ̃=sɔʁ=tiʁ 7
  də=ɡa=ɲe 3

  ty=a=ʁε=zɔ̃ 4
  ɔ̃nə=dwa=plys=sə=lε=se=a=le 8
  plys=ʒa=mε=tu=ʃe=lə=fɔ̃ 7
  tʁu=ve=la=fɔʁ=sə=dɑ̃=sɔʁ=tiʁ 8
  ɑ̃=fɛ̃=su=ʁi=ʁə=e=ʁi=ʁə 8
  nə=plys=sə=fεʁə=də=mo=vε=de=liʁə 9

  twa=e=mwa 3
  kɔ=mə=lε=dwa=də=la=mɛ̃ 7
  de=zɔʁ=mε=nu=sɔ=mə=lj=e 8
  nu=zo=ʁɔ̃=lə=mε=mə=dεs=tɛ̃ 8
  səl=ɥi=də=kʁwaʁə=o=lɑ̃=də=mɛ̃ 8
  tu=tə=lε=dø 4
  də=vu=lwaʁ=vi=vʁə=ɑ̃=fɛ̃ 7
  sɑ̃=ʁjɛ̃=də=mɑ̃=de=a=sεʁ=tɛ̃ 8

  nu=za=vɔ̃=fy=zj=ɔ=ne 7
  no=fɔʁ=sə=ze=no=sε=kʁε 7
  il=fo=sə=ba=tʁə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 8
  a=fʁɔ̃=te=sə=fy=tyʁ=e=sə=pʁe=zɑ̃ 10
  nə=ʒa=mε=bε=se=lε=bʁa 7
  ɛ̃=si=nu=zi=ʁɔ̃=mjø=ty=ve=ʁa 9

  nu=nə=sə=ʁɔ̃=plys=za=te=ʁe 8
  a=li=de=dε=tʁə=sə=lə 7
  fa=sə=a=ø 4
  plys=fɔʁ=tə=plys=su=de 6
  nu=za=ʁivə=ʁɔ̃=za=ʁɑ̃=pɔʁ=te 8
  lə=de=fikə=nu=nu=sɔ=mə=fik=se 9
  kɔ̃=tʁə=la=sɔ=sj=e=te 7
  e=sø=ki=nu=zɔ̃=bʁi=ze 7

  ʒə=tə=kʁwa=ma=sœ=ʁə 6
  bjɛ̃=to=a=nusə=ʁa=lə=bɔ=nœʁ 8
  nε=twa=j=e=də=sε=ma=lœʁ 8
  e=py=ʁi=fje=sə=ʁa=nɔtʁə=kœʁ 8
  ɑ̃=fɛ̃=la=ʒwa=ʁə=tʁu=ve 7
  nɔ=tʁə=vi=puʁ=ʁa=ʁə=kɔ=mɑ̃se 8

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/10/2005 22:53Mel017

Merci à toi Louvette
gros (k)