Poeme-France : Lecture Écrit Larme

Poeme : Sans Toi

Poème Larme
Publié le 28/10/2005 20:25

L'écrit contient 245 mots qui sont répartis dans 12 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Mel017

Sans Toi

Tu vois que sans toi
Je ne serai plus que l’ombre de moi
Je chercherai tes pas
Dans la brume et le froid

A chaques instants
Je crierai ton nom
J’attendrai une réponse de ta part
Je traverserai ce brouillard

Je serai perdue, désemparée
J’aurai mal, je pleurerai
Ca ni changera rien
Mais ce sera la faute à mon chagrin

Me résigner à ne plus te voir
Ne peut que rallumer mon desepoir
Sans toi tout sera noir
Je souffrirai, j’aurai le cafard

En partant là-bas
Tu vas emporter beaucoup de moi
Nous formons une moitié
Et ma partie va s’arracher

Mon cœur sera coupé en deux
Tu en emporteras un bout dans les cieux
Ca me rassure de la savoir avec toi
Car tu resteras lié à moi

Mon ami
La vie vas te quitter
Ton âme va se libérer
S’en aller d’ici

Rejoint le pays des fées
Celui qui te faisait rêver
Que tu imaginais
Sans cesse, à longueur de journée

Evolue dans cette nouvelle aire
Oublie toutes tes misères
Laisse derrière
La mal qu’on a pu te faire

Tu seras épanoui
Dans cette sphère tu évolueras
Effacée ton ancienne vie
Le nouveau départ s’offre à toi

J’espère que tu garderas
Un oeil sur moi
Afin que je ne sombre pas
Et que je marche droit

Quans tu seras parti
Toi mon ami,
Il me faudra du temps
Pour revivre comme avant
 • Pieds Hyphénique: Sans Toi

  tu=vois=que=sans=toi 5
  je=ne=se=rai=plus=que=lombre=de=moi 9
  je=cher=che=rai=tes=pas 6
  dans=la=brume=et=le=froid 6

  a=cha=ques=ins=tants 5
  je=crie=rai=ton=nom 5
  jat=ten=drai=une=ré=ponse=de=ta=part 9
  je=tra=verse=rai=ce=brouil=lard 7

  je=se=rai=per=due=dé=sem=pa=rée 9
  jau=rai=mal=je=pleure=rai 6
  ca=ni=chan=ge=ra=rien 6
  mais=ce=se=ra=la=fauteà=mon=cha=grin 9

  me=ré=si=gner=à=ne=plus=te=voir 9
  ne=peut=que=ral=lu=mer=mon=de=se=poir 10
  sans=toi=tout=se=ra=noir 6
  je=souf=fri=rai=jau=rai=le=ca=fard 9

  en=par=tant=là=bas 5
  tu=vas=em=por=ter=beau=coup=de=moi 9
  nous=for=mons=une=moi=tié 6
  et=ma=par=tie=va=sar=ra=cher 8

  mon=cœur=se=ra=cou=pé=en=deux 8
  tu=en=em=porte=ras=un=bout=dans=les=cieux 10
  ca=me=ras=sure=de=la=sa=voir=a=vec=toi 11
  car=tu=res=te=ras=lié=à=moi 8

  mon=a=mi 3
  la=vie=vas=te=quit=ter 6
  ton=â=me=va=se=li=bé=rer 8
  sen=al=ler=di=ci 5

  re=joint=le=pa=ys=des=fées 7
  ce=lui=qui=te=fai=sait=rê=ver 8
  que=tu=i=ma=gi=nais 6
  sans=ces=se=à=lon=gueur=de=jour=née 9

  evo=lue=dans=cette=nou=vel=leaire 7
  ou=blie=toutes=tes=mi=sères 6
  lais=se=der=ri=è=re 6
  la=mal=quon=a=pu=te=faire 7

  tu=se=ras=é=pa=noui 6
  dans=cette=sphè=re=tu=é=vo=lue=ras 9
  ef=fa=cée=ton=an=ci=enne=vie 8
  le=nou=veau=dé=part=sof=freà=toi 8

  jes=père=que=tu=gar=de=ras 7
  un=oeil=sur=moi 4
  a=fin=que=je=ne=sombre=pas 7
  et=que=je=mar=che=droit 6

  quans=tu=se=ras=par=ti 6
  toi=mon=a=mi 4
  il=me=fau=dra=du=temps 6
  pour=re=vivre=com=mea=vant 6
 • Phonétique : Sans Toi

  ty vwa kə sɑ̃ twa
  ʒə nə səʁε plys kə lɔ̃bʁə də mwa
  ʒə ʃεʁʃəʁε tε pa
  dɑ̃ la bʁymə e lə fʁwa

  a ʃakz- ɛ̃stɑ̃
  ʒə kʁjəʁε tɔ̃ nɔ̃
  ʒatɑ̃dʁε ynə ʁepɔ̃sə də ta paʁ
  ʒə tʁavεʁsəʁε sə bʁujaʁ

  ʒə səʁε pεʁdɥ, dezɑ̃paʁe
  ʒoʁε mal, ʒə pləʁəʁε
  ka ni ʃɑ̃ʒəʁa ʁjɛ̃
  mε sə səʁa la fotə a mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃

  mə ʁeziɲe a nə plys tə vwaʁ
  nə pø kə ʁalyme mɔ̃ dəzpwaʁ
  sɑ̃ twa tu səʁa nwaʁ
  ʒə sufʁiʁε, ʒoʁε lə kafaʁ

  ɑ̃ paʁtɑ̃ la ba
  ty va ɑ̃pɔʁte boku də mwa
  nu fɔʁmɔ̃z- ynə mwatje
  e ma paʁti va saʁaʃe

  mɔ̃ kœʁ səʁa kupe ɑ̃ dø
  ty ɑ̃n- ɑ̃pɔʁtəʁaz- œ̃ bu dɑ̃ lε sjø
  ka mə ʁasyʁə də la savwaʁ avεk twa
  kaʁ ty ʁεstəʁa lje a mwa

  mɔ̃n- ami
  la vi va tə kite
  tɔ̃n- amə va sə libeʁe
  sɑ̃n- ale disi

  ʁəʒwɛ̃ lə pεi dε fe
  səlɥi ki tə fəzε ʁεve
  kə ty imaʒinε
  sɑ̃ sεsə, a lɔ̃ɡœʁ də ʒuʁne

  əvɔlɥ dɑ̃ sεtə nuvεllə εʁə
  ubli tutə tε mizεʁə
  lεsə dəʁjεʁə
  la mal kɔ̃n- a py tə fεʁə

  ty səʁaz- epanui
  dɑ̃ sεtə sfεʁə ty evɔlɥəʁa
  efase tɔ̃n- ɑ̃sjεnə vi
  lə nuvo depaʁ sɔfʁə a twa

  ʒεspεʁə kə ty ɡaʁdəʁa
  œ̃n- ɔεj syʁ mwa
  afɛ̃ kə ʒə nə sɔ̃bʁə pa
  e kə ʒə maʁʃə dʁwa

  kɑ̃ ty səʁa paʁti
  twa mɔ̃n- ami,
  il mə fodʁa dy tɑ̃
  puʁ ʁəvivʁə kɔmə avɑ̃
 • Pieds Phonétique : Sans Toi

  ty=vwa=kə=sɑ̃=twa 5
  ʒə=nə=sə=ʁε=plys=kə=lɔ̃bʁə=də=mwa 9
  ʒə=ʃεʁ=ʃə=ʁε=tε=pa 6
  dɑ̃=la=bʁy=mə=e=lə=fʁwa 7

  a=ʃak=zɛ̃s=tɑ̃ 4
  ʒə=kʁj=ə=ʁε=tɔ̃=nɔ̃ 6
  ʒa=tɑ̃=dʁεynə=ʁe=pɔ̃=sə=də=ta=paʁ 9
  ʒə=tʁa=vεʁ=sə=ʁε=sə=bʁu=jaʁ 8

  ʒə=sə=ʁε=pεʁdɥ=de=zɑ̃=pa=ʁe 8
  ʒo=ʁε=mal=ʒə=plœ=ʁə=ʁε 7
  ka=ni=ʃɑ̃=ʒə=ʁa=ʁj=ɛ̃ 7
  mεsə=sə=ʁa=la=fotəa=mɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃ 8

  mə=ʁe=zi=ɲe=anə=plys=tə=vwaʁ 8
  nə=pøkə=ʁa=ly=me=mɔ̃=dəz=pwaʁ 8
  sɑ̃=twa=tu=sə=ʁa=nwaʁ 6
  ʒə=su=fʁi=ʁε=ʒo=ʁεlə=ka=faʁ 8

  ɑ̃=paʁ=tɑ̃=la=ba 5
  ty=va=ɑ̃=pɔʁ=te=bo=kudə=mwa 8
  nu=fɔʁ=mɔ̃=zy=nə=mwa=tj=e 8
  e=ma=paʁ=ti=va=sa=ʁa=ʃe 8

  mɔ̃=kœʁ=sə=ʁa=ku=pe=ɑ̃=dø 8
  ty=ɑ̃=nɑ̃pɔʁtə=ʁa=zœ̃=bu=dɑ̃=lε=sjø 9
  kamə=ʁa=sy=ʁə=də=la=sa=vwaʁ=a=vεk=twa 11
  kaʁ=ty=ʁεs=tə=ʁa=lje=a=mwa 8

  mɔ̃=na=mi 3
  la=vi=va=tə=ki=te 6
  tɔ̃=na=mə=va=sə=li=be=ʁe 8
  sɑ̃=na=le=di=si 5

  ʁə=ʒwɛ̃=lə=pε=i=dε=fe 7
  səl=ɥi=ki=tə=fə=zε=ʁε=ve 8
  kə=ty=i=ma=ʒi=nε 6
  sɑ̃=sεsə=a=lɔ̃=ɡœʁ=də=ʒuʁ=ne 8

  ə=vɔlɥ=dɑ̃=sεtə=nu=vεl=lə=εʁə 8
  u=bli=tu=tə=tε=mi=zε=ʁə 8
  lε=sə=də=ʁj=ε=ʁə 6
  la=mal=kɔ̃=na=py=tə=fε=ʁə 8

  ty=sə=ʁa=ze=pa=nu=i 7
  dɑ̃=sεtə=sfε=ʁə=ty=e=vɔl=ɥə=ʁa 9
  e=fa=se=tɔ̃=nɑ̃=sjε=nə=vi 8
  lə=nu=vo=de=paʁ=sɔfʁə=a=twa 8

  ʒεs=pε=ʁə=kə=ty=ɡaʁ=də=ʁa 8
  œ̃=nɔ=εj=syʁ=mwa 5
  a=fɛ̃=kə=ʒə=nə=sɔ̃=bʁə=pa 8
  e=kə=ʒə=maʁ=ʃə=dʁwa 6

  kɑ̃=ty=sə=ʁa=paʁ=ti 6
  twa=mɔ̃=na=mi 4
  il=mə=fo=dʁa=dy=tɑ̃ 6
  puʁ=ʁə=vi=vʁə=kɔ=mə=a=vɑ̃ 8

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/10/2005 20:50(F)Fleurlune Mimi(F)

magnifuqment triste (f)
courage a toi 🙂
bonne continuation
amitié....

la fleur de lune (f)

(f)Mar(u)iaM(f)