Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Délivrance

Poème - Sans Thème -
Publié le 04/03/2005 19:23

L'écrit contient 196 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Mélanie_11900

Délivrance

Délivrance

Ce qui se passe au fond de moi,
Je ne saurais me l’expliquer,
Cela m’envahit chaque jfois,
Que tu teprésentes à mes côtés,

Lorsque nos corps sont en combat,
Vient la sensation que mon cœur éclate,
Tel une réaction instantanée,
Provenant du plus brûlant des messagers,

Lorsque nous frappe une émotion,
Aussi violente qu’un éclair,
Dans notre âme elle fait son irruption,
Si intense et fragile qu’un morceau de verre,

Le moindre vent qui souffle,
Sonne comme une lueur d’espoir qui s’éteind,
Alors que dans nos cœurs jamais ne s’essoufle,
L’intense désir d’un amour divain,

Ces paroles que murmurent notre cœur,
Qui entre nos lèvres semblent parfois s’emprisonner,
Alors qu’un long silence vient s’adonner,
En laissant notre être qui se meurt,

Ce ces doutes et de cette peur,
Nait ce language muet d’amour,
Parsemé pourtant d’image de bonheur,
Que seul le regard partage à l’autre chaque jour,

Mais viendra cet instant,
Ou ce feu qui s’anime en moi,
Reveillant tant de choses,
Saura s’enflammer passionément,
Libérant de ces lèvres closes,
Tout ce que mon cœur éprouve pour toi.
 • Pieds Hyphénique: Délivrance

  dé=li=vran=ce 4

  ce=qui=se=pas=se=au=fond=de=moi 9
  je=ne=sau=rais=me=lex=pli=quer 8
  ce=la=men=va=hit=cha=que=j=fois 9
  que=tu=te=pré=sen=tes=à=mes=cô=tés 10

  lors=que=nos=corps=sont=en=com=bat 8
  vient=la=sen=sa=tion=que=mon=cœur=é=clate 10
  tel=une=ré=ac=ti=on=ins=tan=ta=née 10
  prove=nant=du=plus=brû=lant=des=mes=sa=gers 10

  lors=que=nous=frap=pe=u=ne=é=mo=tion 10
  aus=si=vi=o=len=te=quun=é=clair 9
  dans=notre=â=me=elle=fait=son=ir=rup=tion 10
  si=inten=seet=fra=gi=le=quun=mor=ceau=de=verre 11

  le=moin=dre=vent=qui=souf=fle 7
  sonne=com=meu=ne=lueur=des=poir=qui=sé=teind 10
  a=lors=que=dans=nos=cœurs=ja=mais=ne=ses=soufle 11
  lin=ten=se=dé=sir=dun=a=mour=di=vain 10

  ces=pa=roles=que=mur=mu=rent=no=tre=cœur 10
  qui=entre=nos=lè=vres=sem=blent=par=fois=sem=pri=son=ner 13
  a=lors=quun=long=si=lence=vient=sa=don=ner 10
  en=lais=sant=no=tre=ê=tre=qui=se=meurt 10

  ce=ces=dou=tes=et=de=cet=te=peur 9
  nait=ce=lan=gua=ge=muet=da=mour 8
  par=se=mé=pour=tant=di=mage=de=bon=heur 10
  que=seul=le=re=gard=par=tageà=lau=tre=cha=que=jour 12

  mais=vien=dra=cet=ins=tant 6
  ou=ce=feu=qui=sa=ni=me=en=moi 9
  re=veillant=tant=de=cho=ses 6
  sau=ra=sen=flam=mer=pas=si=o=né=ment 10
  li=bé=rant=de=ces=lè=vres=clo=ses 9
  tout=ce=que=mon=cœur=é=prou=ve=pour=toi 10
 • Phonétique : Délivrance

  delivʁɑ̃sə

  sə ki sə pasə o fɔ̃ də mwa,
  ʒə nə soʁε mə lεksplike,
  səla mɑ̃vai ʃakə ʒfwa,
  kə ty tεpʁezɑ̃təz- a mε kote,

  lɔʁskə no kɔʁ sɔ̃t- ɑ̃ kɔ̃ba,
  vjɛ̃ la sɑ̃sasjɔ̃ kə mɔ̃ kœʁ eklatə,
  tεl ynə ʁeaksjɔ̃ ɛ̃stɑ̃tane,
  pʁɔvənɑ̃ dy plys bʁylɑ̃ dε mesaʒe,

  lɔʁskə nu fʁapə ynə emɔsjɔ̃,
  osi vjɔlɑ̃tə kœ̃n- eklεʁ,
  dɑ̃ nɔtʁə amə εllə fε sɔ̃n- iʁypsjɔ̃,
  si ɛ̃tɑ̃sə e fʁaʒilə kœ̃ mɔʁso də veʁə,

  lə mwɛ̃dʁə vɑ̃ ki suflə,
  sɔnə kɔmə ynə lɥœʁ dεspwaʁ ki setɛ̃d,
  alɔʁ kə dɑ̃ no kœʁ ʒamε nə sesuflə,
  lɛ̃tɑ̃sə deziʁ dœ̃n- amuʁ divɛ̃,

  sε paʁɔlə kə myʁmyʁe nɔtʁə kœʁ,
  ki ɑ̃tʁə no lεvʁə- sɑ̃ble paʁfwa sɑ̃pʁizɔne,
  alɔʁ kœ̃ lɔ̃ silɑ̃sə vjɛ̃ sadɔne,
  ɑ̃ lεsɑ̃ nɔtʁə εtʁə ki sə məʁ,

  sə sε dutəz- e də sεtə pœʁ,
  nε sə lɑ̃ɡaʒə mɥε damuʁ,
  paʁsəme puʁtɑ̃ dimaʒə də bɔnœʁ,
  kə səl lə ʁəɡaʁ paʁtaʒə a lotʁə ʃakə ʒuʁ,

  mε vjɛ̃dʁa sεt ɛ̃stɑ̃,
  u sə fø ki sanimə ɑ̃ mwa,
  ʁəvεjɑ̃ tɑ̃ də ʃozə,
  soʁa sɑ̃flame pasjɔnemɑ̃,
  libeʁɑ̃ də sε lεvʁə- klozə,
  tu sə kə mɔ̃ kœʁ epʁuvə puʁ twa.
 • Pieds Phonétique : Délivrance

  de=li=vʁɑ̃=sə 4

  sə=ki=sə=pasə=o=fɔ̃=də=mwa 8
  ʒə=nə=so=ʁε=mə=lεk=spli=ke 8
  sə=la=mɑ̃=va=i=ʃa=kə=ʒfwa 8
  kə=ty=tε=pʁe=zɑ̃tə=za=mε=ko=te 9

  lɔʁ=skə=no=kɔʁ=sɔ̃=tɑ̃=kɔ̃=ba 8
  vjɛ̃=la=sɑ̃=sa=sjɔ̃kə=mɔ̃=kœʁ=e=klatə 9
  tεl=ynə=ʁe=ak=sjɔ̃=ɛ̃s=tɑ̃=ta=ne 9
  pʁɔvə=nɑ̃=dy=plys=bʁy=lɑ̃=dε=me=sa=ʒe 10

  lɔʁskə=nu=fʁa=pəy=nə=e=mɔ=sjɔ̃ 8
  o=si=vjɔ=lɑ̃=tə=kœ̃=ne=klεʁ 8
  dɑ̃=nɔtʁəa=mə=εllə=fε=sɔ̃=ni=ʁyp=sjɔ̃ 9
  si=ɛ̃=tɑ̃səe=fʁa=ʒi=lə=kœ̃=mɔʁ=so=də=ve=ʁə 12

  lə=mwɛ̃=dʁə=vɑ̃=ki=su=flə 7
  sɔnə=kɔ=məy=nə=lɥœʁ=dεs=pwaʁ=ki=se=tɛ̃d 10
  a=lɔʁkə=dɑ̃=no=kœʁ=ʒa=mε=nə=se=suflə 10
  lɛ̃=tɑ̃sə=de=ziʁ=dœ̃=na=muʁ=di=vɛ̃ 9

  sε=pa=ʁɔlə=kə=myʁ=my=ʁe=nɔ=tʁə=kœʁ 10
  ki=ɑ̃tʁə=no=lε=vʁə=sɑ̃=ble=paʁ=fwa=sɑ̃=pʁi=zɔ=ne 13
  a=lɔʁ=kœ̃=lɔ̃=silɑ̃sə=vjɛ̃=sa=dɔ=ne 9
  ɑ̃=lε=sɑ̃=nɔtʁəε=tʁə=ki=sə=məʁ 8

  sə=sε=dutə=ze=də=sε=tə=pœʁ 8
  nε=sə=lɑ̃=ɡa=ʒə=mɥε=da=muʁ 8
  paʁsə=me=puʁ=tɑ̃=di=ma=ʒə=də=bɔ=nœʁ 10
  kə=səl=lə=ʁə=ɡaʁ=paʁ=taʒəa=lo=tʁə=ʃa=kə=ʒuʁ 12

  mε=vj=ɛ̃=dʁa=sεt=ɛ̃s=tɑ̃ 7
  usə=fø=ki=sa=ni=mə=ɑ̃=mwa 8
  ʁə=vε=j=ɑ̃=tɑ̃=də=ʃo=zə 8
  so=ʁa=sɑ̃=fla=me=pa=sjɔ=ne=mɑ̃ 9
  li=be=ʁɑ̃=də=sε=lε=vʁə=klozə 8
  tusə=kə=mɔ̃=kœʁ=e=pʁu=və=puʁ=twa 9

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/03/2005 00:00Mélanie_11900

excusez-moi c’est ’nos corps sont en contact’ et non ’combat’