Poeme-France : Lecture Écrit Regret

Poeme : Ce Soir Là…

Poème Regret
Publié le 10/12/2004 22:26

L'écrit contient 270 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Mélin

Ce Soir Là…

Il faisait nuit, j’avais un peu bu
Je te suivais
Et tu me regardais
On a travérsé la grande rue
Et je t’es suivis dans une ruelle
Tu t’es arrêté et tu m’as regardé
Tu m’as demandé si j’étais pucelle
J’ai aquiéscé d’un signe de la tête
Tu t’approchais de moi tout en me parlant de la fête
Tu m’as attrapé les mains et tu as commençé a me caresser les seins
Je te repoussais
Mais tu continuais
Tu t’es collé contre moi
Et tu as pris mes bras
Je ne comprenais pas ce que tu faisais
Et j’ai cru que tu jouais
Mais quand j’ai sentis tes mains
Qui me serrait les reins
J’ai su que ce ne serai pas comme je l’avais prévu
Là tu as posé ta tête sur mon épaule
Et j’ai sentis tes mains sur ma peau
Tu avais déja baissé mon pantalon
Et tu me regardais avec passion
Je voulais juste m’évanouire
Pour arrêter de souffrir
Mais tu m’as pénétré
Tu étais heureux de m ’avoir volé ma virginité
Pourtant tu n’en avais pas eu assez
Alors tu m’as agenouillé
Et tu as continué
Tu n’avais aucune pitié
J’ai sentis une horrible douleur
Tu venais de détruire mon cœur
Quand tu en as eu fini
Tu m’as dis que tu étais sur que j’en avais envie
Mais tu n’as rien compris
Et maintenant je veux mourir
Simplement à cause de ce soir
Où je n’aurai jamais du boire…
 • Pieds Hyphénique: Ce Soir Là…

  il=fai=sait=nuit=ja=vais=un=peu=bu 9
  je=te=sui=vais 4
  et=tu=me=re=gar=dais 6
  on=a=tra=vér=sé=la=grande=rue 8
  et=je=tes=sui=vis=dans=une=ruelle 8
  tu=tes=ar=rê=té=et=tu=mas=re=gar=dé 11
  tu=mas=de=man=dé=si=jé=tais=pu=celle 10
  jai=a=quiés=cé=dun=signe=de=la=tête 9
  tu=tap=pro=chais=de=moi=tout=en=me=par=lant=de=la=fête 14
  tu=mas=at=tra=pé=les=mains=et=tu=as=commen=çé=a=me=ca=res=ser=les=seins 19
  je=te=re=pous=sais 5
  mais=tu=con=ti=nuais 5
  tu=tes=col=lé=contre=moi 6
  et=tu=as=pris=mes=bras 6
  je=ne=compre=nais=pas=ce=que=tu=fai=sais 10
  et=jai=cru=que=tu=jou=ais 7
  mais=quand=jai=sen=tis=tes=mains 7
  qui=me=ser=rait=les=reins 6
  jai=su=que=ce=ne=se=rai=pas=comme=je=la=vais=pré=vu 14
  là=tu=as=po=sé=ta=tête=sur=mon=é=paule 11
  et=jai=sen=tis=tes=mains=sur=ma=peau 9
  tu=a=vais=dé=ja=bais=sé=mon=pan=ta=lon 11
  et=tu=me=re=gar=dais=a=vec=pas=sion 10
  je=vou=lais=jus=te=mé=va=nouire 8
  pour=ar=rê=ter=de=souf=frir 7
  mais=tu=mas=pé=né=tré 6
  tu=é=tais=heu=reux=de=ma=voir=vo=lé=ma=vir=gi=ni=té 15
  pour=tant=tu=nen=a=vais=pas=eu=as=sez 10
  a=lors=tu=mas=age=nouillé 6
  et=tu=as=con=ti=nué 6
  tu=na=vais=au=cune=pi=tié 7
  jai=sen=tis=une=hor=ri=ble=dou=leur 9
  tu=ve=nais=de=dé=truire=mon=cœur 8
  quand=tu=en=as=eu=fi=ni 7
  tu=mas=dis=que=tu=é=tais=sur=que=jen=a=vais=en=vie 14
  mais=tu=nas=rien=com=pris 6
  et=mainte=nant=je=veux=mou=rir 7
  simple=ment=à=cau=se=de=ce=soir 8
  où=je=nau=rai=ja=mais=du=boire 8
 • Phonétique : Ce Soir Là…

  il fəzε nɥi, ʒavεz- œ̃ pø by
  ʒə tə sɥivε
  e ty mə ʁəɡaʁdε
  ɔ̃n- a tʁaveʁse la ɡʁɑ̃də ʁy
  e ʒə tε sɥivi dɑ̃z- ynə ʁyεllə
  ty tε aʁεte e ty ma ʁəɡaʁde
  ty ma dəmɑ̃de si ʒetε pysεllə
  ʒε akjese dœ̃ siɲə də la tεtə
  ty tapʁoʃε də mwa tut- ɑ̃ mə paʁlɑ̃ də la fεtə
  ty ma atʁape lε mɛ̃z- e ty a kɔmɑ̃se a mə kaʁese lε sɛ̃
  ʒə tə ʁəpusε
  mε ty kɔ̃tinɥε
  ty tε kɔle kɔ̃tʁə mwa
  e ty a pʁi mε bʁa
  ʒə nə kɔ̃pʁənε pa sə kə ty fəzε
  e ʒε kʁy kə ty ʒuε
  mε kɑ̃ ʒε sɑ̃ti tε mɛ̃
  ki mə seʁε lε ʁɛ̃
  ʒε sy kə sə nə səʁε pa kɔmə ʒə lavε pʁevy
  la ty a poze ta tεtə syʁ mɔ̃n- epolə
  e ʒε sɑ̃ti tε mɛ̃ syʁ ma po
  ty avε deʒa bεse mɔ̃ pɑ̃talɔ̃
  e ty mə ʁəɡaʁdεz- avεk pasjɔ̃
  ʒə vulε ʒystə mevanuiʁə
  puʁ aʁεte də sufʁiʁ
  mε ty ma penetʁe
  ty etεz- œʁø də mavwaʁ vɔle ma viʁʒinite
  puʁtɑ̃ ty nɑ̃n- avε pa y ase
  alɔʁ ty ma aʒənuje
  e ty a kɔ̃tinye
  ty navεz- okynə pitje
  ʒε sɑ̃tiz- ynə ɔʁiblə dulœʁ
  ty vənε də detʁɥiʁə mɔ̃ kœʁ
  kɑ̃ ty ɑ̃n- a y fini
  ty ma di kə ty etε syʁ kə ʒɑ̃n- avεz- ɑ̃vi
  mε ty na ʁjɛ̃ kɔ̃pʁi
  e mɛ̃tənɑ̃ ʒə vø muʁiʁ
  sɛ̃pləmɑ̃ a kozə də sə swaʁ
  u ʒə noʁε ʒamε dy bwaʁə…
 • Pieds Phonétique : Ce Soir Là…

  il=fə=zε=nɥi=ʒa=vε=zœ̃=pø=by 9
  ʒə=tə=sɥi=vε 4
  e=ty=mə=ʁə=ɡaʁ=dε 6
  ɔ̃=na=tʁa=veʁ=se=la=ɡʁɑ̃də=ʁy 8
  e=ʒə=tε=sɥi=vi=dɑ̃=zynə=ʁy=εllə 9
  ty=tε=a=ʁε=te=e=ty=maʁə=ɡaʁ=de 10
  ty=madə=mɑ̃=de=si=ʒe=tε=py=sεl=lə 10
  ʒε=a=kje=se=dœ̃=si=ɲə=də=la=tεtə 10
  ty=ta=pʁo=ʃεdə=mwa=tu=tɑ̃=mə=paʁ=lɑ̃=də=lafεtə 12
  ty=ma=a=tʁa=pe=lε=mɛ̃=ze=ty=a=kɔ=mɑ̃se=a=mə=ka=ʁe=se=lε=sɛ̃ 19
  ʒə=tə=ʁə=pu=sε 5
  mε=ty=kɔ̃=tin=ɥε 5
  ty=tε=kɔ=le=kɔ̃=tʁə=mwa 7
  e=ty=a=pʁi=mε=bʁa 6
  ʒə=nə=kɔ̃=pʁə=nε=pasə=kə=ty=fə=zε 10
  e=ʒε=kʁy=kə=ty=ʒu=ε 7
  mε=kɑ̃=ʒε=sɑ̃=ti=tε=mɛ̃ 7
  ki=mə=se=ʁε=lε=ʁɛ̃ 6
  ʒε=sykə=sə=nə=sə=ʁε=pa=kɔ=mə=ʒə=la=vε=pʁe=vy 14
  la=ty=a=po=ze=ta=tεtə=syʁ=mɔ̃=ne=polə 11
  e=ʒε=sɑ̃=ti=tε=mɛ̃=syʁ=ma=po 9
  ty=a=vε=de=ʒa=bεse=mɔ̃=pɑ̃=ta=lɔ̃ 10
  e=ty=mə=ʁə=ɡaʁ=dε=za=vεk=pa=sjɔ̃ 10
  ʒə=vu=lε=ʒys=tə=me=va=nu=i=ʁə 10
  puʁ=a=ʁε=te=də=su=fʁiʁ 7
  mε=ty=ma=pe=ne=tʁe 6
  ty=e=tε=zœ=ʁødə=ma=vwaʁ=vɔ=le=ma=viʁ=ʒi=ni=te 14
  puʁ=tɑ̃=ty=nɑ̃=na=vε=pa=y=a=se 10
  a=lɔʁ=ty=ma=a=ʒə=nu=j=e 9
  e=ty=a=kɔ̃=ti=ny=e 7
  ty=na=vε=zo=ky=nə=pi=tj=e 9
  ʒε=sɑ̃=ti=zy=nə=ɔ=ʁi=blə=du=lœʁ 10
  ty=və=nε=də=det=ʁɥi=ʁə=mɔ̃=kœ=ʁə 10
  kɑ̃=ty=ɑ̃=na=y=fi=ni 7
  ty=ma=dikə=ty=e=tε=syʁ=kə=ʒɑ̃=na=vε=zɑ̃=vi 13
  mε=ty=na=ʁj=ɛ̃=kɔ̃=pʁi 7
  e=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=vø=mu=ʁiʁ 8
  sɛ̃=plə=mɑ̃=a=ko=zə=də=sə=swaʁ 9
  u=ʒə=no=ʁε=ʒa=mε=dy=bwa=ʁə 9

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/05/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.