Poeme-France : Lecture Écrit Craindre

Poeme : Ton Regard Frigorifié

Poème Craindre
Publié le 19/01/2007 02:17

L'écrit contient 177 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Mykie

Ton Regard Frigorifié

COment te le dire ! ? ?

[J’aimerais trouver les mots
Découvrir la manière
Recommencer tout si il le faut
Mais je ne réussi pas à le laisser derrière]

Je me réveille dans se long corridor
J’ai chaud je court
Tu sembles tout prêt
J’entend ta respiration derrière mon corps

Le moment redouté arrivé
Je suis maintenant dans tout mes états
Je commence à trembler
Ma respiration se hâte

Ta griffe me saisi
Je tente de résister
Tu me détiens
Refus, opposition, . . je t’appartient

Avec une telle assiduité, tu me méprise
Ta faim est lisible au centre de tes pupilles
Tu pénètres au centre de tes désirs
Jusqu’au moment d’euphorie, tu deviens fébrile

Frémissant, tu m’étreinds de toute tes forces
Suffocant je souhaite m’époumonner
Je voudrais me désenchaîner
Tu m’as encimentée

Tu libères ton exaltattion
Me dispensant de ton emprise
Je ne peux même pas réagir
Tu as trouver ta satisfaction

Ton regard frigorifié
M’a laissé terrorisé
Je me suis encore une fois réveillé
En train de pleurer cette soirée…
 • Pieds Hyphénique: Ton Regard Frigorifié

  co=ment=te=le=di=re 6

  ouvre=cro=chet=jai=me=rais=trou=ver=les=mots 10
  dé=cou=vrir=la=ma=nière 6
  re=commen=cer=tout=si=il=le=faut 8
  mais=je=ne=réus=si=pas=à=le=lais=ser=der=rière=fer=me=crochet 15

  je=me=ré=veille=dans=se=long=cor=ri=dor 10
  jai=chaud=je=court 4
  tu=sem=bles=tout=prêt 5
  jen=tend=ta=res=pi=ra=tion=der=rière=mon=corps 11

  le=mo=ment=re=dou=té=ar=ri=vé 9
  je=suis=main=te=nant=dans=tout=mes=é=tats 10
  je=com=men=ce=à=trem=bler 7
  ma=res=pi=ra=ti=on=se=hâte 8

  ta=grif=fe=me=sai=si 6
  je=ten=te=de=ré=sis=ter 7
  tu=me=dé=tiens 4
  re=fus=op=po=si=tion=je=tap=par=tient 10

  a=vec=une=tel=leas=si=dui=té=tu=me=mé=prise 12
  ta=faim=est=li=sibleau=cen=tre=de=tes=pu=pilles 11
  tu=pé=nè=tres=au=centre=de=tes=dé=sirs 10
  jus=quau=moment=deu=pho=rie=tu=de=viens=fé=brile 11

  fré=mis=sant=tu=mé=treinds=de=toute=tes=forces 10
  suf=fo=cant=je=sou=haite=mé=pou=mon=ner 10
  je=vou=drais=me=dé=sen=chaî=ner 8
  tu=mas=en=ci=men=tée 6

  tu=li=bè=res=ton=exal=tat=ti=on 9
  me=dis=pen=sant=de=ton=em=pri=se 9
  je=ne=peux=mê=me=pas=ré=a=gir 9
  tu=as=trou=ver=ta=sa=tis=fac=ti=on 10

  ton=re=gard=fri=go=ri=fi=é 8
  ma=lais=sé=ter=ro=ri=sé 7
  je=me=suis=en=core=u=ne=fois=ré=veillé 10
  en=train=de=pleu=rer=cet=te=soi=rée 9
 • Phonétique : Ton Regard Frigorifié

  kɔme tə lə diʁə ? ? ?

  uvʁə kʁoʃε ʒεməʁε tʁuve lε mo
  dekuvʁiʁ la manjεʁə
  ʁəkɔmɑ̃se tu si il lə fo
  mε ʒə nə ʁeysi pa a lə lεse dəʁjεʁə fεʁmə kʁoʃε

  ʒə mə ʁevεjə dɑ̃ sə lɔ̃ kɔʁidɔʁ
  ʒε ʃo ʒə kuʁ
  ty sɑ̃blə tu pʁε
  ʒɑ̃tɑ̃ ta ʁεspiʁasjɔ̃ dəʁjεʁə mɔ̃ kɔʁ

  lə mɔmɑ̃ ʁədute aʁive
  ʒə sɥi mɛ̃tənɑ̃ dɑ̃ tu mεz- eta
  ʒə kɔmɑ̃sə a tʁɑ̃ble
  ma ʁεspiʁasjɔ̃ sə atə

  ta ɡʁifə mə sεzi
  ʒə tɑ̃tə də ʁeziste
  ty mə detjɛ̃
  ʁəfy, ɔpozisjɔ̃, . ʒə tapaʁtjɛ̃

  avεk ynə tεllə asidɥite, ty mə mepʁizə
  ta fɛ̃ ε liziblə o sɑ̃tʁə də tε pypijə
  ty penεtʁəz- o sɑ̃tʁə də tε deziʁ
  ʒysko mɔmɑ̃ dəfɔʁi, ty dəvjɛ̃ febʁilə

  fʁemisɑ̃, ty metʁɛ̃d də tutə tε fɔʁsə
  syfɔkɑ̃ ʒə suεtə mepumɔne
  ʒə vudʁε mə dezɑ̃ʃεne
  ty ma ɑ̃simɑ̃te

  ty libεʁə tɔ̃n- εɡzaltatjɔ̃
  mə dispɑ̃sɑ̃ də tɔ̃n- ɑ̃pʁizə
  ʒə nə pø mεmə pa ʁeaʒiʁ
  ty a tʁuve ta satisfaksjɔ̃

  tɔ̃ ʁəɡaʁ fʁiɡɔʁifje
  ma lεse teʁɔʁize
  ʒə mə sɥiz- ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʁevεje
  ɑ̃ tʁɛ̃ də pləʁe sεtə swaʁe…
 • Pieds Phonétique : Ton Regard Frigorifié

  kɔ=me=tə=lə=di=ʁə 6

  u=vʁə=kʁo=ʃε=ʒεmə=ʁε=tʁu=ve=lε=mo 10
  de=ku=vʁiʁ=la=ma=nj=ε=ʁə 8
  ʁə=kɔ=mɑ̃=se=tu=si=il=lə=fo 9
  mεʒə=nə=ʁe=y=si=pa=a=lə=lε=se=də=ʁjε=ʁə=fεʁ=mə=kʁo=ʃε 17

  ʒə=mə=ʁe=vεjə=dɑ̃=sə=lɔ̃=kɔ=ʁi=dɔʁ 10
  ʒε=ʃo=ʒə=kuʁ 4
  ty=sɑ̃=blə=tu=pʁε 5
  ʒɑ̃=tɑ̃=ta=ʁεs=pi=ʁa=sjɔ̃də=ʁjε=ʁə=mɔ̃=kɔʁ 11

  lə=mɔ=mɑ̃=ʁə=du=te=a=ʁi=ve 9
  ʒə=sɥi=mɛ̃=tə=nɑ̃=dɑ̃=tu=mε=ze=ta 10
  ʒə=kɔ=mɑ̃=sə=a=tʁɑ̃=ble 7
  ma=ʁεs=pi=ʁa=sj=ɔ̃=sə=a=tə 9

  ta=ɡʁi=fə=mə=sε=zi 6
  ʒə=tɑ̃=tə=də=ʁe=zis=te 7
  ty=mə=de=tj=ɛ̃ 5
  ʁə=fy=ɔ=po=zi=sjɔ̃=ʒə=ta=paʁ=tjɛ̃ 10

  a=vεk=ynə=tεlləa=sid=ɥi=te=ty=mə=me=pʁizə 11
  ta=fɛ̃=ε=li=zibləo=sɑ̃=tʁə=də=tε=py=pi=jə 12
  ty=pe=nε=tʁə=zo=sɑ̃tʁə=də=tε=de=ziʁ 10
  ʒys=ko=mɔ=mɑ̃də=fɔ=ʁi=ty=də=vjɛ̃=fe=bʁilə 11

  fʁe=mi=sɑ̃=ty=me=tʁɛ̃d=də=tutə=tε=fɔʁsə 10
  sy=fɔ=kɑ̃=ʒə=su=εtə=me=pu=mɔ=ne 10
  ʒə=vu=dʁε=mə=de=zɑ̃=ʃε=ne 8
  ty=ma=ɑ̃=si=mɑ̃=te 6

  ty=li=bε=ʁə=tɔ̃=nεɡ=zal=ta=tj=ɔ̃ 10
  mə=dis=pɑ̃=sɑ̃=də=tɔ̃=nɑ̃=pʁi=zə 9
  ʒə=nə=pø=mε=mə=pa=ʁe=a=ʒiʁ 9
  ty=a=tʁu=ve=ta=sa=tis=fak=sj=ɔ̃ 10

  tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=fʁi=ɡɔ=ʁi=fj=e 8
  ma=lε=se=te=ʁɔ=ʁi=ze 7
  ʒə=mə=sɥi=zɑ̃=kɔʁəy=nə=fwa=ʁe=vε=je 10
  ɑ̃=tʁɛ̃=də=plə=ʁe=sε=tə=swa=ʁe 9

PostScriptum

J’ai trop honte pour trouver les mots…

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/01/2007 22:13Lesage211

Un cauchemar qui devrai rester seulement dans les rêves
Amitié, Lesage211
(A) (&)