Poème-France.com

Poeme : Ou Es Tu Mikael ?Ou Es Tu Mikael ?

Embrouiller
Je vois.
Mon cou ne suporte plus ma tete
Mes yeux tourne tout seul ds leur orbit
Jveux voir mikael

Coucher sur mon dos
Qui a lalure dune bascule
Jréussi pas a me tenir
Entre les 2
Je par a moitié

Tu crie !
Je revien
Tu parle je men vais
Tu frappe je me cache

Tu prend la masse lourde
Que jai sur mon corp
Et tu parle si fort
Jai peur
Je veux pleurer
Mes yeux bouge trop
Je ne peux les désescher

Tu es par dessu ma bascule
Mais tu me serre telement fort
Ques qui se passe
’Arrete jai mal’
« C normale ak sque ta pris »

Je voudrais courir
Mais ma masse nest pas capable
De diriger mes jambe
Jvoudrais le voir
Mais mes yeux tourne trop vite
Mikael ? ou es tu
Jai besoin. . jai peur…
Mykie

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃bʁuje
ʒə vwa.
mɔ̃ ku nə sypɔʁtə plys ma tətə
mεz- iø tuʁnə tu səl de εs lœʁ ɔʁbi
ʒvø vwaʁ mikael

kuʃe syʁ mɔ̃ do
ki a lalyʁə dynə baskylə
ʒʁeysi pa a mə təniʁ
ɑ̃tʁə lε dø
ʒə paʁ a mwatje

ty kʁi !
ʒə ʁəvjɛ̃
ty paʁlə ʒə mεn vε
ty fʁapə ʒə mə kaʃə

ty pʁɑ̃ la masə luʁdə
kə ʒε syʁ mɔ̃ kɔʁp
e ty paʁlə si fɔʁ
ʒε pœʁ
ʒə vø pləʁe
mεz- iø buʒə tʁo
ʒə nə pø lε dezεʃe

ty ε paʁ dəsy ma baskylə
mε ty mə seʁə tələmɑ̃ fɔʁ
k ki sə pasə
aʁətə ʒε mal
« k nɔʁmalə ak skə ta pʁis »

ʒə vudʁε kuʁiʁ
mε ma masə nεst pa kapablə
də diʁiʒe mε ʒɑ̃bə
ʒvudʁε lə vwaʁ
mε mεz- iø tuʁnə tʁo vitə
mikael ? u ε ty
ʒε bəzwɛ̃. ʒε pœʁ…