Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Kellie-Maude

Poème - Sans Thème -
Publié le 31/10/2005 00:00

L'écrit contient 315 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Melly_1613

Kellie-Maude

Kellie-maude es un très beau nom qui te va à merveille.
Entouré que de bon monde pour toi tu seras un jeune fille très bien élever je n’en doute pas.
Lire l’avenir je pourrais te prédire un avenir remplie d’amour et de plaisir.
L’intelligence fais et fera partie de toi car tu as des parent modèle pour une petite puce comme toi.
Inoubliable es le jour de ton arriver, que d’émotion nous avons éprouver.
Ensorcelé par ta beauté nous aimons te regarder.

Magnifique est le mots qui te décris le mieux
Adorable tu es toujours, on ne peux ne pas te regarder quand on passe près de toi tu es trop mignonne.
Une seconde dans nos bras et nous t’aimons déjà.
Demain et les jours d’après, je sais que je t’aimerai.
Epanoui par ta présence, triste en ton absence.

Tu es ma nièce chérie et c’est belle pensé qui sont écris je te l’ai dédis.
Heureuse je suis quand nous sommes réunis tous ensemble.
Et c’est aujourd’hui que je te fais connaître mais pensée.
Rien que pour toi, ma nièce adorer.
Rassure toi tu es toujours dans mon cœur tan comblé de bonheur.
Illuminé ma vie tu sais si bien le faire.
Et cela chaque fois que je te voie petite que tu soie mais belle tu resteras.
N’oublie jamais c’est parole car celle de ta tante qui t’aime énormément.

À toi ma nièce qui es encore toute petite mais qui grandiras quand même assez vite. Un jour tu seras
Capable de lire ce poème tout seule et tu verras combien ta tante peux t’aimer tant d’amour tu auras
De ceux qui t’entoure. Je t’ai écris ce poème pour te dire mes pensé.

À la belle Kellie-Maude que nous aimons tant de ta tante
 • Pieds Hyphénique: Kellie-Maude

  kel=lie=mau=de=es=un=très=beau=nom=qui=te=va=à=mer=vei=lle 16
  en=tou=ré=que=de=bon=monde=pour=toi=tu=se=ras=un=jeu=ne=fille=très=bien=é=le=ver=je=nen=dou=te=pas 26
  lire=la=ve=nir=je=pour=rais=te=pré=di=reun=a=ve=nir=rem=plie=da=mour=et=de=plai=sir 22
  lin=tel=ligen=ce=fais=et=fe=ra=par=tie=de=toi=car=tu=as=des=pa=rent=mo=dè=le=pour=u=ne=pe=ti=te=pu=ce=com=me=toi 32
  in=ou=bliable=es=le=jour=de=ton=ar=ri=ver=que=dé=mo=ti=on=nous=a=vons=é=prou=ver 22
  en=sor=ce=lé=par=ta=beau=té=nous=ai=mons=te=re=gar=der 15

  ma=gni=fi=que=est=le=mots=qui=te=dé=cris=le=mieux 13
  ado=rable=tu=es=tou=jours=on=ne=peux=ne=pas=te=re=gar=der=quand=on=pas=se=près=de=toi=tu=es=trop=mi=gnonne 27
  u=ne=se=con=de=dans=nos=bras=et=nous=tai=mons=dé=jà 14
  de=main=et=les=jours=da=près=je=sais=que=je=tai=me=rai 14
  epa=noui=par=ta=pré=sen=ce=tris=te=en=ton=ab=sen=ce 14

  tu=es=ma=niè=ce=ché=rie=et=cest=bel=le=pen=sé=qui=sont=é=cris=je=te=lai=dé=dis 22
  heu=reu=se=je=suis=quand=nous=sommes=ré=u=nis=tous=en=semble 14
  et=cest=au=jourd=hui=que=je=te=fais=con=naître=mais=pen=sée 14
  rien=que=pour=toi=ma=ni=è=ce=a=do=rer 11
  ras=sure=toi=tu=es=tou=jours=dans=mon=cœur=tan=com=blé=de=bon=heur 16
  il=lu=mi=né=ma=vie=tu=sais=si=bien=le=fai=re 13
  et=ce=la=cha=que=fois=que=je=te=voie=pe=tite=que=tu=soie=mais=bel=le=tu=res=te=ras 22
  nou=blie=ja=mais=cest=pa=role=car=cel=le=de=ta=tan=te=qui=tai=meé=nor=mément 19

  à=toi=ma=nièce=qui=es=en=co=re=tou=te=pe=ti=te=mais=qui=gran=di=ras=quand=mê=meas=sez=vite=un=jour=tu=se=ras 29
  ca=pable=de=li=re=ce=po=è=me=tout=seu=leet=tu=ver=ras=com=bien=ta=tan=te=peux=tai=mer=tant=da=mour=tu=au=ras 29
  de=ceux=qui=ten=toure=je=tai=é=cris=ce=po=è=me=pour=te=di=re=mes=pen=sé 20

  à=la=bel=le=kel=lie=maude=que=nous=ai=mons=tant=de=ta=tante 15
 • Phonétique : Kellie-Maude

  kεlli modə ε œ̃ tʁε bo nɔ̃ ki tə va a mεʁvεjə.
  ɑ̃tuʁe kə də bɔ̃ mɔ̃də puʁ twa ty səʁaz- œ̃ ʒənə fijə tʁε bjɛ̃ eləve ʒə nɑ̃ dutə pa.
  liʁə lavəniʁ ʒə puʁʁε tə pʁediʁə œ̃n- avəniʁ ʁɑ̃pli damuʁ e də plεziʁ.
  lɛ̃tεlliʒɑ̃sə fεz- e fəʁa paʁti də twa kaʁ ty a dε paʁɑ̃ mɔdεlə puʁ ynə pətitə pysə kɔmə twa.
  inubljablə ε lə ʒuʁ də tɔ̃n- aʁive, kə demɔsjɔ̃ nuz- avɔ̃z- epʁuve.
  ɑ̃sɔʁsəle paʁ ta bote nuz- εmɔ̃ tə ʁəɡaʁde.

  maɲifikə ε lə mo ki tə dekʁi lə mjø
  adɔʁablə ty ε tuʒuʁ, ɔ̃ nə pø nə pa tə ʁəɡaʁde kɑ̃t- ɔ̃ pasə pʁε də twa ty ε tʁo miɲɔnə.
  ynə səɡɔ̃də dɑ̃ no bʁaz- e nu tεmɔ̃ deʒa.
  dəmɛ̃ e lε ʒuʁ dapʁε, ʒə sε kə ʒə tεməʁε.
  əpanui paʁ ta pʁezɑ̃sə, tʁistə ɑ̃ tɔ̃n- absɑ̃sə.

  ty ε ma njεsə ʃeʁi e sε bεllə pɑ̃se ki sɔ̃t- ekʁi ʒə tə lε dedi.
  œʁøzə ʒə sɥi kɑ̃ nu sɔmə ʁeyni tusz- ɑ̃sɑ̃blə.
  e sεt- oʒuʁdɥi kə ʒə tə fε kɔnεtʁə mε pɑ̃se.
  ʁjɛ̃ kə puʁ twa, ma njεsə adɔʁe.
  ʁasyʁə twa ty ε tuʒuʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ tɑ̃ kɔ̃ble də bɔnœʁ.
  ilymine ma vi ty sε si bjɛ̃ lə fεʁə.
  e səla ʃakə fwa kə ʒə tə vwa pətitə kə ty swa mε bεllə ty ʁεstəʁa.
  nubli ʒamε sε paʁɔlə kaʁ sεllə də ta tɑ̃tə ki tεmə enɔʁmemɑ̃.

  a twa ma njεsə ki ε ɑ̃kɔʁə tutə pətitə mε ki ɡʁɑ̃diʁa kɑ̃ mεmə ase vitə. œ̃ ʒuʁ ty səʁa
  kapablə də liʁə sə pɔεmə tu sələ e ty veʁa kɔ̃bjɛ̃ ta tɑ̃tə pø tεme tɑ̃ damuʁ ty oʁa
  də sø ki tɑ̃tuʁə. ʒə tε ekʁi sə pɔεmə puʁ tə diʁə mε pɑ̃se.

  a la bεllə kεlli modə kə nuz- εmɔ̃ tɑ̃ də ta tɑ̃tə
 • Pieds Phonétique : Kellie-Maude

  kεl=li=mo=də=ε=œ̃=tʁε=bo=nɔ̃=ki=tə=va=a=mεʁ=vε=jə 16
  ɑ̃=tu=ʁe=kə=də=bɔ̃=mɔ̃də=puʁ=twa=ty=sə=ʁa=zœ̃=ʒə=nə=fi=jə=tʁε=bjɛ̃=e=lə=ve=ʒə=nɑ̃=du=tə=pa 27
  liʁə=la=və=niʁ=ʒə=puʁ=ʁε=tə=pʁe=di=ʁəœ̃=na=və=niʁ=ʁɑ̃=pli=da=muʁ=e=də=plε=ziʁ 22
  lɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃sə=fε=ze=fə=ʁa=paʁ=ti=də=twa=kaʁ=ty=a=dε=pa=ʁɑ̃=mɔ=dε=lə=puʁ=y=nə=pə=ti=tə=py=sə=kɔ=mə=twa 32
  i=nu=blja=blə=ε=lə=ʒuʁ=də=tɔ̃=na=ʁi=ve=kə=de=mɔ=sjɔ̃=nu=za=vɔ̃=ze=pʁu=ve 22
  ɑ̃=sɔʁ=sə=le=paʁ=ta=bo=te=nu=zε=mɔ̃=tə=ʁə=ɡaʁ=de 15

  ma=ɲi=fi=kə=ε=lə=mo=ki=tə=de=kʁi=lə=mj=ø 14
  a=dɔ=ʁablə=ty=ε=tu=ʒuʁ=ɔ̃=nə=pø=nə=pa=tə=ʁə=ɡaʁ=de=kɑ̃=tɔ̃=pa=sə=pʁε=də=twa=ty=ε=tʁo=mi=ɲɔnə 28
  y=nə=sə=ɡɔ̃=də=dɑ̃=no=bʁa=ze=nu=tε=mɔ̃=de=ʒa 14
  də=mɛ̃=e=lε=ʒuʁ=da=pʁε=ʒə=sε=kə=ʒə=tε=mə=ʁε 14
  ə=pa=nu=i=paʁ=ta=pʁe=zɑ̃=sə=tʁis=tə=ɑ̃=tɔ̃=nab=sɑ̃=sə 16

  ty=ε=ma=njε=sə=ʃe=ʁi=e=sε=bεl=lə=pɑ̃=se=ki=sɔ̃=te=kʁi=ʒə=tə=lε=de=di 22
  œ=ʁø=zə=ʒə=sɥi=kɑ̃=nu=sɔ=mə=ʁe=y=ni=tus=zɑ̃=sɑ̃=blə 16
  e=sε=to=ʒuʁ=dɥi=kə=ʒə=tə=fε=kɔ=nε=tʁə=mε=pɑ̃=se 15
  ʁj=ɛ̃=kə=puʁ=twa=ma=nj=ε=sə=a=dɔ=ʁe 12
  ʁa=sy=ʁə=twa=ty=ε=tu=ʒuʁ=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=tɑ̃=kɔ̃=ble=də=bɔ=nœʁ 18
  i=ly=mi=ne=ma=vi=ty=sε=si=bj=ɛ̃=lə=fεʁ=ə 14
  e=sə=la=ʃakə=fwa=kə=ʒə=tə=vwa=pə=ti=tə=kə=ty=swa=mε=bεl=lə=ty=ʁεs=tə=ʁa 22
  nu=bli=ʒa=mε=sε=pa=ʁɔ=lə=kaʁ=sεl=lə=də=ta=tɑ̃=tə=ki=tε=mə=e=nɔʁ=me=mɑ̃ 22

  a=twa=ma=njεsə=ki=ε=ɑ̃=kɔ=ʁə=tu=tə=pə=ti=tə=mε=ki=ɡʁɑ̃=di=ʁa=kɑ̃=mε=məa=se=vi=tə=œ̃=ʒuʁ=ty=sə=ʁa 30
  ka=pablə=də=li=ʁə=sə=pɔ=ε=mə=tu=sə=ləe=ty=ve=ʁa=kɔ̃=bjɛ̃=ta=tɑ̃=tə=pø=tε=me=tɑ̃=da=muʁ=ty=o=ʁa 29
  də=sø=ki=tɑ̃=tu=ʁə=ʒə=tε=e=kʁi=sə=pɔ=ε=mə=puʁ=tə=di=ʁə=mε=pɑ̃=se 21

  a=la=bεl=lə=kεl=li=mo=də=kə=nu=zε=mɔ̃=tɑ̃=də=ta=tɑ̃=tə 17

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.