Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Nathalie

Poème - Sans Thème -
Publié le 31/10/2005 00:00

L'écrit contient 267 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Melly_1613

Nathalie

Naturelle est ton air de tous les jours.
Amitié est le sentiment qui nous lies.
Talentueuse est le mots qui te mènera loin.
Honnêteté es le sens de ta vie.
Aimant tout ce qui t’entoure est la richesse de ton avenir.
Lier à vie à deux être qui te sont très cher.
Intelligente une qualité qui fais partie de toi.
Entouré de plein de gens qui t’aime.

Donner de l’amour tu sais le faire toujours.
Unique en ton genre qui te resplendie chaque jour.
Gentillesse est en toi une habitude très fréquente.
Amour est ce que tu ressens pour mon frère.
Super maman tu es et sa te va a merveille.

Pour toi Nathalie j’ai écris ce petit poème pour te dire que je t’aime beaucoup
Et je suis contente que ce soie toi l’amour a mon frère il fais à un bon choix.
Tu sais la distance qui me sépare de vous me rend triste des fois mais je pense
Très fort à vous et sa me console.

Pour ma belle sœur qui es aussi mon amie j’ai écris ce poème pour te remercier
D’être aussi gentille avec moi. Tu es pour moi une exemple de personne qui accomplie
Et réussi toujours ce qu’elle entreprend. Quoi qu’il arrive ma belle tu seras toujours dans
Mon cœur comme une grande amie que j’apprécie par dessus tout et croix moi rien n’y
Personne n’y changeras quoi que ce soit.

À toi Nathalie ’’ d’une amie sincère qui t’aime beaucoup’’ n’oublie jamais cette phrase.
 • Pieds Hyphénique: Nathalie

  na=tu=rel=le=est=ton=air=de=tous=les=jours 11
  a=mi=ti=é=est=le=sen=ti=ment=qui=nous=lies 12
  talen=tueu=se=est=le=mots=qui=te=mè=ne=ra=loin 12
  hon=nê=te=té=es=le=sens=de=ta=vie 10
  ai=mant=tout=ce=qui=ten=toureest=la=ri=ches=se=de=ton=a=ve=nir 16
  lier=à=vie=à=deux=ê=tre=qui=te=sont=très=cher 12
  in=tel=ligen=teu=ne=qua=li=té=qui=fais=par=tie=de=toi 14
  en=tou=ré=de=plein=de=gens=qui=tai=me 10

  don=ner=de=la=mour=tu=sais=le=fai=re=tou=jours 12
  uni=queen=ton=genre=qui=te=res=plen=die=cha=que=jour 12
  gen=tilles=seest=en=toi=une=ha=bi=tu=de=très=fré=quente 13
  amour=est=ce=que=tu=res=sens=pour=mon=frè=re 11
  su=per=ma=man=tu=es=et=sa=te=va=a=mer=veille 13

  pour=toi=na=tha=lie=jai=é=cris=ce=pe=tit=po=ème=pour=te=di=re=que=je=tai=me=beau=coup 23
  et=je=suis=conten=te=que=ce=soie=toi=la=mour=a=mon=frè=re=il=fais=à=un=bon=choix 21
  tu=sais=la=dis=tance=qui=me=sé=pa=re=de=vous=me=rend=tris=te=des=fois=mais=je=pense 21
  très=fort=à=vous=et=sa=me=con=so=le 10

  pour=ma=bel=le=sœur=qui=es=aus=si=mon=a=mie=jai=é=cris=ce=po=ème=pour=te=re=mer=cier 23
  dêtreaus=si=gen=tille=a=vec=moi=tu=es=pour=moi=u=ne=exem=ple=de=per=son=ne=qui=ac=com=plie 23
  et=réus=si=tou=jours=ce=quel=leentre=prend=quoi=quil=ar=ri=ve=ma=bel=le=tu=se=ras=tou=jours=dans 23
  mon=cœur=commeu=ne=gran=de=a=mie=que=jap=pré=cie=par=des=sus=tout=et=croix=moi=rien=ny 21
  per=son=ne=ny=chan=ge=ras=quoi=que=ce=soit 11

  à=toi=na=tha=lie=dunea=mie=sin=cè=re=qui=tai=me=beau=coup=nou=blie=ja=mais=cet=te=phrase 22
 • Phonétique : Nathalie

  natyʁεllə ε tɔ̃n- εʁ də tus lε ʒuʁ.
  amitje ε lə sɑ̃timɑ̃ ki nu li.
  talɑ̃tɥøzə ε lə mo ki tə mεnəʁa lwɛ̃.
  ɔnεtəte ε lə sɑ̃s də ta vi.
  εmɑ̃ tu sə ki tɑ̃tuʁə ε la ʁiʃεsə də tɔ̃n- avəniʁ.
  lje a vi a døz- εtʁə ki tə sɔ̃ tʁε ʃεʁ.
  ɛ̃tεlliʒɑ̃tə ynə kalite ki fε paʁti də twa.
  ɑ̃tuʁe də plɛ̃ də ʒɑ̃ ki tεmə.

  dɔne də lamuʁ ty sε lə fεʁə tuʒuʁ.
  ynikə ɑ̃ tɔ̃ ʒɑ̃ʁə ki tə ʁεsplɑ̃di ʃakə ʒuʁ.
  ʒɑ̃tijεsə εt- ɑ̃ twa ynə-abitydə tʁε fʁekɑ̃tə.
  amuʁ ε sə kə ty ʁəsɛ̃ puʁ mɔ̃ fʁεʁə.
  sype mamɑ̃ ty ε e sa tə va a mεʁvεjə.

  puʁ twa natali ʒε ekʁi sə pəti pɔεmə puʁ tə diʁə kə ʒə tεmə boku
  e ʒə sɥi kɔ̃tɑ̃tə kə sə swa twa lamuʁ a mɔ̃ fʁεʁə il fεz- a œ̃ bɔ̃ ʃwa.
  ty sε la distɑ̃sə ki mə sepaʁə də vu mə ʁɑ̃ tʁistə dε fwa mε ʒə pɑ̃sə
  tʁε fɔʁ a vuz- e sa mə kɔ̃sɔlə.

  puʁ ma bεllə sœʁ ki ε osi mɔ̃n- ami ʒε ekʁi sə pɔεmə puʁ tə ʁəmεʁsje
  dεtʁə osi ʒɑ̃tijə avεk mwa. ty ε puʁ mwa ynə εɡzɑ̃plə də pεʁsɔnə ki akɔ̃pli
  e ʁeysi tuʒuʁ sə kεllə ɑ̃tʁəpʁɑ̃. kwa kil aʁivə ma bεllə ty səʁa tuʒuʁ dɑ̃
  mɔ̃ kœʁ kɔmə ynə ɡʁɑ̃də ami kə ʒapʁesi paʁ dəsy tut- e kʁwa mwa ʁjɛ̃ ni
  pεʁsɔnə ni ʃɑ̃ʒəʁa kwa kə sə swa.

  a twa nataljədynə ami sɛ̃sεʁə ki tεmə bokupnubli ʒamε sεtə fʁazə.
 • Pieds Phonétique : Nathalie

  na=ty=ʁεl=lə=ε=tɔ̃=nεʁdə=tus=lε=ʒuʁ 10
  a=mi=tje=εlə=sɑ̃=ti=mɑ̃=ki=nu=li 10
  ta=lɑ̃t=ɥøzəε=lə=mo=ki=tə=mε=nə=ʁa=lwɛ̃ 11
  ɔ=nε=tə=te=ε=lə=sɑ̃s=də=ta=vi 10
  ε=mɑ̃=tusə=ki=tɑ̃=tu=ʁəε=la=ʁi=ʃε=sə=də=tɔ̃=na=və=niʁ 16
  lje=a=vi=a=dø=zεtʁə=ki=tə=sɔ̃=tʁε=ʃεʁ 11
  ɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃təy=nə=ka=li=te=ki=fε=paʁ=ti=də=twa 14
  ɑ̃=tu=ʁe=də=plɛ̃=də=ʒɑ̃=ki=tε=mə 10

  dɔ=ne=də=la=muʁ=ty=sεlə=fε=ʁə=tu=ʒuʁ 11
  y=nikəɑ̃=tɔ̃=ʒɑ̃=ʁə=ki=tə=ʁεs=plɑ̃=di=ʃa=kə=ʒuʁ 13
  ʒɑ̃=ti=jεsəε=tɑ̃=twa=y=nə-a=bi=ty=də=tʁε=fʁe=kɑ̃tə 14
  a=muʁ=εsə=kə=ty=ʁə=sɛ̃=puʁ=mɔ̃=fʁεʁə 10
  sy=pe=ma=mɑ̃=ty=ε=e=satə=va=a=mεʁ=vεjə 12

  puʁ=twa=na=ta=li=ʒε=e=kʁisə=pə=ti=pɔ=ε=mə=puʁ=tə=di=ʁə=kə=ʒə=tε=mə=bo=ku 23
  e=ʒə=sɥi=kɔ̃=tɑ̃tə=kə=sə=swa=twa=la=muʁ=a=mɔ̃=fʁε=ʁə=il=fε=za=œ̃=bɔ̃=ʃwa 21
  ty=sε=la=dis=tɑ̃sə=ki=mə=se=pa=ʁə=də=vu=mə=ʁɑ̃=tʁis=tə=dε=fwa=mε=ʒə=pɑ̃sə 21
  tʁε=fɔʁ=a=vu=ze=sa=mə=kɔ̃=sɔ=lə 10

  puʁ=ma=bεllə=sœʁ=ki=ε=o=si=mɔ̃=na=mi=ʒε=e=kʁisə=pɔ=ε=mə=puʁ=tə=ʁə=mεʁ=sje 22
  dεtʁəo=si=ʒɑ̃=ti=jə=a=vεk=mwa=ty=ε=puʁ=mwa=y=nə=εɡ=zɑ̃=plə=də=pεʁ=sɔ=nə=ki=a=kɔ̃=pli 25
  e=ʁe=y=si=tu=ʒuʁsə=kεlləɑ̃=tʁə=pʁɑ̃=kwa=kil=a=ʁi=və=ma=bεl=lə=ty=sə=ʁa=tu=ʒuʁ=dɑ̃ 23
  mɔ̃=kœʁ=kɔməy=nə=ɡʁɑ̃=də=a=mi=kə=ʒa=pʁe=si=paʁ=də=sy=tu=te=kʁwa=mwa=ʁjɛ̃=ni 21
  pεʁ=sɔ=nə=ni=ʃɑ̃ʒə=ʁa=kwa=kə=sə=swa 10

  a=twa=na=ta=ljə=dynəa=mi=sɛ̃=sε=ʁə=ki=tε=mə=bo=kup=nu=bli=ʒa=mε=sε=tə=fʁazə 22

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
31/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.