Poème-France.com

Poeme : Du Detail De Mon Amour, A L’Infini De Sa Projection.Du Detail De Mon Amour, A L’Infini De Sa Projection.

Un de tes cils, rebelle, n’est pas dans le rang.
Négligence.
Il ne fait pas aussi tâche que ce trait vert jungle, dans la couleur noisette de tes pupilles.
Sauvagerie.
Tes yeux ont creusé à force de larmes un sillon le long de ton nez.
Égyptien.
Le sillon poursuit sa route, sur les pommettes de tes joues.
Rebondies.
Il arrive enfin au terminus de tes lèvres.
Proposition.
Quand je passe mon doigt sur ces deux sœurs sensuelles, ma paume effleure ton cou.
Refuge.
La jolie peau de ton cou métissée.
Saveur.
Il sent le café noir, comme tes cheveux de jais.
Mystère.
Tes cheveux tombent sur tes épaules nues.
Douceur.
Épaules, naissances de tes bras voluptueux.
Réconfort.
Dans leur enceinte, je sens les remparts de tes mains agiles.
Finesse.
Tes mains que tu poses si majestueusement sur tes hanches.
Autorité.
Tes hanches suivent le mouvement de ta chute de reins.
Sensualité.
Véritable toboggan de mes mains vers tes longues jambes.
Immensité.
Deux petites bosses cabossées au milieu du chemin.
Soumission.
Genoux que tu as blotti contre ta poitrine.
Ivresse.
Poitrine, cachot de ton cœur.
Objectif.
Le battement musical, partition de tes sentiments.
Rafinés.
Le sang qui l’alimente, berceau de ta vie.
Trésor.
Tout ce qui te fait, me plaît.
Déesse.
Parfois je me sens coupable de t’aimer.
Différence.
Et mettre des mots sur mon amour est parfois difficile.
Timidité.
J’aime tout de ta personnalité, de ton originalité.
Unique.
J’aimerai tant que tu vois en moi ce que je peux ressentir pour toi.
Amour.
Que tu comprennes ce que je ressens, ce que je désire.
Du toujours.
Que tu me suprennes et me laisses sans voix.
Melly-Mellow

PostScriptum

Inspiration ancienne


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ də tε sil, ʁəbεllə, nε pa dɑ̃ lə ʁɑ̃.
neɡliʒɑ̃sə.
il nə fε pa osi taʃə kə sə tʁε vεʁ ʒœ̃ɡlə, dɑ̃ la kulœʁ nwazεtə də tε pypijə.
sovaʒəʁi.
tεz- iøz- ɔ̃ kʁøze a fɔʁsə də laʁməz- œ̃ sijɔ̃ lə lɔ̃ də tɔ̃ ne.
eʒiptjɛ̃.
lə sijɔ̃ puʁsɥi sa ʁutə, syʁ lε pɔmεtə də tε ʒu.
ʁəbɔ̃di.
il aʁivə ɑ̃fɛ̃ o tεʁminys də tε lεvʁə.
pʁɔpozisjɔ̃.
kɑ̃ ʒə pasə mɔ̃ dwa syʁ sε dø sœʁ sɑ̃sɥεllə, ma pomə eflœʁə tɔ̃ ku.
ʁəfyʒə.
la ʒɔli po də tɔ̃ ku metise.
savœʁ.
il sɑ̃ lə kafe nwaʁ, kɔmə tε ʃəvø də ʒε.
mistεʁə.
tε ʃəvø tɔ̃be syʁ tεz- epolə nɥ.
dusœʁ.
epolə, nεsɑ̃sə də tε bʁa vɔlyptɥø.
ʁekɔ̃fɔʁ.
dɑ̃ lœʁ ɑ̃sɛ̃tə, ʒə sɑ̃s lε ʁɑ̃paʁ də tε mɛ̃z- aʒilə.
finεsə.
tε mɛ̃ kə ty pozə si maʒεstɥøzəmɑ̃ syʁ tεz- ɑ̃ʃə.
otɔʁite.
tεz- ɑ̃ʃə sɥive lə muvəmɑ̃ də ta ʃytə də ʁɛ̃.
sɑ̃sɥalite.
veʁitablə tɔbɔɡɑ̃ də mε mɛ̃ vεʁ tε lɔ̃ɡ ʒɑ̃bə.
imɑ̃site.
dø pətitə bɔsə kabɔsez- o miljø dy ʃəmɛ̃.
sumisjɔ̃.
ʒənu kə ty a blɔti kɔ̃tʁə ta pwatʁinə.
ivʁεsə.
pwatʁinə, kaʃo də tɔ̃ kœʁ.
ɔbʒεktif.
lə batəmɑ̃ myzikal, paʁtisjɔ̃ də tε sɑ̃timɑ̃.
ʁafine.
lə sɑ̃ ki lalimɑ̃tə, bεʁso də ta vi.
tʁezɔʁ.
tu sə ki tə fε, mə plε.
deεsə.
paʁfwa ʒə mə sɑ̃s kupablə də tεme.
difeʁɑ̃sə.
e mεtʁə dε mo syʁ mɔ̃n- amuʁ ε paʁfwa difisilə.
timidite.
ʒεmə tu də ta pεʁsɔnalite, də tɔ̃n- ɔʁiʒinalite.
ynikə.
ʒεməʁε tɑ̃ kə ty vwaz- ɑ̃ mwa sə kə ʒə pø ʁəsɑ̃tiʁ puʁ twa.
amuʁ.
kə ty kɔ̃pʁεnə sə kə ʒə ʁəsɛ̃, sə kə ʒə deziʁə.
dy tuʒuʁ.
kə ty mə sypʁεnəz- e mə lεsə sɑ̃ vwa.