Poeme : De Ton Corps A Mon Corps.

De Ton Corps A Mon Corps.

Tu as cette lueur sauvage dans tes yeux mi brun-mi vert,
Quand dans les miens on lit le trouble de la mer.

Tes mains sont douces et voyageuses,
Quand les miennes sont déjà crispées et peureuses.

Tes cheveux d’ebenes contre mes cheveux de platine,
Ta jolie frange exigeante contre mes boucles libertines.

Ta peau teintée aux lueurs de l’Egypte,
C’est moi qui te contemple depuis des siècles du haut des pyramides,
La peau bien cachée de ton dieu Râ.

Grande, jambes d’acier, lisses et pièges ou j’aimerai m’enchevetrer,
Moi petite colombe qui ne mange pas assez.

Ta nuque brûlante surplombant tout un corps strict et sensuel,
Me domine d’une tête et me donne du zèle.

Ta voix alto surprend ma voix soprano,
Ta voix magistrale qui sollicite ma voix plus calme.
Ton corps indolent et froid me parait inerte à mes appels à l’amour,
Pourtant je te chante tous les jours mes chansons ou je te crie au secours,
Est-ce que la portée de mes partitions est trop courte ?

Me suis-je trompée de route ?
J’ai cherché à m’echapper du piège de ton charme,
Mais il est le plus cruel et à chaque pas il me désarme.

Je ne peux n’y avancer ni reculer dans le corridor qui me mène à toi.
Quand j’essaie de faire demi-tour,
Mon cœur me tiraille et je m’écroule.
Et quand j’essaie d’avance fièrement,
C’est ma gorge qui se tend.

Je n’ai jamais été la fille autour de qui le monde tourne,
Mais pour un jour seulement je refuse que tu te détournes.
J’aimerai être au centre de ton monde,
Et j’aimerai que ton attention pour moi soit la plus profonde.

Je n’aurai pas de relâche,
Je suis las d’être lâche.
Nos deux corps sont si différents,
Mais le mien n’y est pas indifférent.
Je sais déjà que mes mains tremblent de rencontrer les tiennes,
Et que mes lèvres sont largement pire qu’elles.

Je t’offrirai mille milliers de mélis-mélos,
Pour juste un de ta peau contre ma peau.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: De Ton Corps A Mon Corps.

  tu=as=cet=te=lueur=sau=va=ge=dans=tes=y=eux=mi=brun=mi=vert 16
  quand=dans=les=miens=on=lit=le=trou=ble=de=la=mer 12

  tes=mains=sont=dou=ces=et=voy=a=geu=ses 10
  quand=les=mien=nes=sont=dé=jà=cris=pées=et=peu=reu=ses 13

  tes=che=veux=de=be=nes=con=tre=mes=che=veux=de=pla=ti=ne 15
  ta=jo=lie=fran=ge=exi=gean=te=con=tre=mes=bou=cles=li=ber=tines 16

  ta=peau=tein=tée=aux=lueurs=de=le=gyp=te 10
  cest=moi=qui=te=con=tem=ple=de=puis=des=siècles=du=haut=des=py=ra=mides 17
  la=peau=bien=ca=chée=de=ton=dieu=râ 9

  grande=jam=bes=da=cier=lis=ses=et=piè=ges=ou=jai=me=rai=men=che=ve=trer 18
  moi=pe=ti=te=co=lom=be=qui=ne=man=ge=pas=as=sez 14

  ta=nu=que=brû=lan=te=sur=plom=bant=tout=un=corps=strict=et=sen=suel 16
  me=do=mi=ne=du=ne=tê=te=et=me=don=ne=du=zè=le 15

  ta=voix=al=to=sur=prend=ma=voix=so=pra=no 11
  ta=voix=ma=gis=tra=le=qui=sol=li=ci=te=ma=voix=plus=ca=lme 16
  ton=corps=in=dolent=et=froid=me=pa=rait=i=ner=teà=mes=ap=pels=à=la=mour 18
  pour=tant=je=te=chante=tous=les=jours=mes=chan=sons=ou=je=te=crieau=se=cours 17
  est=ce=que=la=por=tée=de=mes=par=ti=ti=ons=est=trop=cour=te 16

  me=suis=je=trom=pée=de=rou=te 8
  jai=cher=ché=à=me=chap=per=du=pi=è=ge=de=ton=char=me 15
  mais=il=est=le=plus=cruel=et=à=cha=que=pas=il=me=dé=sa=rme 16

  je=ne=peux=ny=a=van=cer=ni=re=cu=ler=dans=le=cor=ri=dor=qui=me=mèneà=toi 20
  quand=jes=saie=de=fai=re=de=mi=tour 9
  mon=cœur=me=ti=rail=le=et=je=mé=crou=le 11
  et=quand=jes=saie=da=van=ce=fi=è=re=ment 11
  cest=ma=gor=ge=qui=se=tend 7

  je=nai=ja=mais=é=té=la=fille=au=tour=de=qui=le=mon=de=tourne 16
  mais=pour=un=jour=seu=le=ment=je=re=fu=se=que=tu=te=dé=tournes 16
  jai=me=rai=ê=tre=au=cen=tre=de=ton=mon=de 12
  et=jaime=rai=que=ton=at=ten=ti=on=pour=moi=soit=la=plus=pro=fonde 16

  je=nau=rai=pas=de=re=lâ=che 8
  je=suis=las=dê=tre=lâche 6
  nos=deux=corps=sont=si=dif=fé=rents 8
  mais=le=mien=ny=est=pas=in=dif=fé=rent 10
  je=sais=dé=jà=que=mes=mains=trem=blent=de=ren=con=trer=les=tien=nes 16
  et=que=mes=lè=vres=sont=lar=ge=ment=pi=re=quelles 12

  je=tof=fri=rai=mil=le=mil=li=ers=de=mé=lis=mé=los 14
  pour=jus=te=un=de=ta=peau=con=tre=ma=peau 11
 • Phonétique : De Ton Corps A Mon Corps.

  ty a sεtə lɥœʁ sovaʒə dɑ̃ tεz- iø mi bʁœ̃ mi vεʁ,
  kɑ̃ dɑ̃ lε mjɛ̃z- ɔ̃ li lə tʁublə də la mεʁ.

  tε mɛ̃ sɔ̃ dusəz- e vwajaʒøzə,
  kɑ̃ lε mjεnə sɔ̃ deʒa kʁispez- e pəʁøzə.

  tε ʃəvø dəbənə kɔ̃tʁə mε ʃəvø də platinə,
  ta ʒɔli fʁɑ̃ʒə εɡziʒɑ̃tə kɔ̃tʁə mε buklə libεʁtinə.

  ta po tɛ̃te o lɥœʁ də ləʒiptə,
  sε mwa ki tə kɔ̃tɑ̃plə dəpɥi dε sjεklə dy-o dε piʁamidə,
  la po bjɛ̃ kaʃe də tɔ̃ djø ʁa.

  ɡʁɑ̃də, ʒɑ̃bə dasje, lisəz- e pjεʒəz- u ʒεməʁε mɑ̃ʃəvεtʁe,
  mwa pətitə kɔlɔ̃bə ki nə mɑ̃ʒə pa ase.

  ta nykə bʁylɑ̃tə syʁplɔ̃bɑ̃ tut- œ̃ kɔʁ stʁikt e sɑ̃sɥεl,
  mə dɔminə dynə tεtə e mə dɔnə dy zεlə.

  ta vwa alto syʁpʁɑ̃ ma vwa sɔpʁano,
  ta vwa maʒistʁalə ki sɔlisitə ma vwa plys kalmə.
  tɔ̃ kɔʁz- ɛ̃dɔle e fʁwa mə paʁε inεʁtə a mεz- apεlz- a lamuʁ,
  puʁtɑ̃ ʒə tə ʃɑ̃tə tus lε ʒuʁ mε ʃɑ̃sɔ̃z- u ʒə tə kʁi o səkuʁ,
  ε sə kə la pɔʁte də mε paʁtisjɔ̃z- ε tʁo kuʁtə ?

  mə sɥi ʒə tʁɔ̃pe də ʁutə ?
  ʒε ʃεʁʃe a mεʃape dy pjεʒə də tɔ̃ ʃaʁmə,
  mεz- il ε lə plys kʁyεl e a ʃakə pa il mə dezaʁmə.

  ʒə nə pø ni avɑ̃se ni ʁəkyle dɑ̃ lə kɔʁidɔʁ ki mə mεnə a twa.
  kɑ̃ ʒesε də fεʁə dəmi tuʁ,
  mɔ̃ kœʁ mə tiʁajə e ʒə mekʁulə.
  e kɑ̃ ʒesε davɑ̃sə fjεʁəmɑ̃,
  sε ma ɡɔʁʒə ki sə tɑ̃.

  ʒə nε ʒamεz- ete la fijə otuʁ də ki lə mɔ̃də tuʁnə,
  mε puʁ œ̃ ʒuʁ sələmɑ̃ ʒə ʁəfyzə kə ty tə detuʁnə.
  ʒεməʁε εtʁə o sɑ̃tʁə də tɔ̃ mɔ̃də,
  e ʒεməʁε kə tɔ̃n- atɑ̃sjɔ̃ puʁ mwa swa la plys pʁɔfɔ̃də.

  ʒə noʁε pa də ʁəlaʃə,
  ʒə sɥi las dεtʁə laʃə.
  no dø kɔʁ sɔ̃ si difeʁɑ̃,
  mε lə mjɛ̃ ni ε pa ɛ̃difeʁɑ̃.
  ʒə sε deʒa kə mε mɛ̃ tʁɑ̃ble də ʁɑ̃kɔ̃tʁe lε tjεnə,
  e kə mε lεvʁə- sɔ̃ laʁʒəmɑ̃ piʁə kεllə.

  ʒə tɔfʁiʁε milə milje də meli melo,
  puʁ ʒystə œ̃ də ta po kɔ̃tʁə ma po.
 • Syllabes Phonétique : De Ton Corps A Mon Corps.

  ty=a=sε=tə=lɥœʁ=so=va=ʒə=dɑ̃=tε=zi=ø=mi=bʁœ̃=mi=vεʁ 16
  kɑ̃=dɑ̃=lε=mj=ɛ̃=zɔ̃=li=lə=tʁu=blə=də=la=mεʁ 13

  tε=mɛ̃=sɔ̃=dusə=ze=vwa=ja=ʒøzə 8
  kɑ̃=lε=mjεnə=sɔ̃=de=ʒa=kʁis=pe=ze=pə=ʁøzə 11

  tεʃə=vø=də=bə=nə=kɔ̃=tʁə=mε=ʃə=vø=də=platinə 12
  ta=ʒɔ=li=fʁɑ̃ʒə=εɡ=zi=ʒɑ̃=tə=kɔ̃=tʁə=mε=bu=klə=li=bεʁ=tinə 16

  ta=po=tɛ̃=te=o=lɥœ=ʁə=də=lə=ʒip=tə 11
  sε=mwa=kitə=kɔ̃=tɑ̃=plə=dəp=ɥi=dε=sjε=klə=dy-o=dε=pi=ʁa=midə 17
  la=po=bj=ɛ̃=ka=ʃe=də=tɔ̃=djø=ʁa 10

  ɡʁɑ̃də=ʒɑ̃=bə=da=sje=li=sə=ze=pjε=ʒə=zu=ʒε=mə=ʁε=mɑ̃=ʃə=vε=tʁe 18
  mwa=pə=ti=tə=kɔ=lɔ̃=bə=ki=nə=mɑ̃=ʒə=pa=a=se 14

  ta=ny=kə=bʁy=lɑ̃=tə=syʁ=plɔ̃=bɑ̃=tu=tœ̃=kɔʁ=stʁikt=e=sɑ̃s=ɥεl 16
  mə=dɔ=mi=nə=dy=nə=tε=tə=e=mə=dɔ=nə=dy=zε=lə 15

  ta=vwa=al=to=syʁ=pʁɑ̃=ma=vwa=sɔ=pʁa=no 11
  ta=vwa=ma=ʒis=tʁa=lə=ki=sɔ=li=si=tə=ma=vwa=plys=kal=mə 16
  tɔ̃=kɔʁ=zɛ̃=dɔ=le=e=fʁwamə=pa=ʁε=i=nεʁ=təa=mε=za=pεl=za=la=muʁ 18
  puʁ=tɑ̃ʒə=tə=ʃɑ̃=tə=tus=lε=ʒuʁ=mε=ʃɑ̃=sɔ̃=zu=ʒə=tə=kʁi=o=sə=kuʁ 18
  ε=sə=kə=la=pɔʁ=te=də=mε=paʁ=ti=sj=ɔ̃=zε=tʁo=kuʁ=tə 16

  mə=sɥi=ʒə=tʁɔ̃=pe=də=ʁu=tə 8
  ʒε=ʃεʁ=ʃe=a=mε=ʃa=pe=dy=pj=ε=ʒə=də=tɔ̃=ʃaʁ=mə 15
  mε=zil=ε=lə=plys=kʁy=εl=e=a=ʃa=kə=pa=il=mə=de=zaʁmə 16

  ʒə=nə=pø=ni=a=vɑ̃se=ni=ʁə=ky=le=dɑ̃=lə=kɔ=ʁi=dɔʁ=ki=mə=mε=nəa=twa 20
  kɑ̃=ʒe=sε=də=fε=ʁə=də=mi=tuʁ 9
  mɔ̃=kœ=ʁə=mə=ti=ʁa=jə=e=ʒə=me=kʁu=lə 12
  e=kɑ̃=ʒe=sε=da=vɑ̃=sə=fj=ε=ʁə=mɑ̃ 11
  sε=ma=ɡɔʁ=ʒə=ki=sə=tɑ̃ 7

  ʒə=nε=ʒa=mε=ze=te=la=fi=jə=o=tuʁdə=ki=lə=mɔ̃=də=tuʁnə 16
  mε=puʁ=œ̃=ʒuʁ=sə=lə=mɑ̃=ʒə=ʁə=fy=zə=kə=ty=tə=de=tuʁnə 16
  ʒε=mə=ʁε=ε=tʁə=o=sɑ̃=tʁə=də=tɔ̃=mɔ̃=də 12
  e=ʒε=mə=ʁε=kə=tɔ̃=na=tɑ̃=sjɔ̃=puʁ=mwa=swa=la=plys=pʁɔ=fɔ̃də 16

  ʒə=no=ʁε=pa=də=ʁə=la=ʃə 8
  ʒə=sɥi=las=dε=tʁə=la=ʃə 7
  no=dø=kɔʁ=sɔ̃=si=di=fe=ʁɑ̃ 8
  mε=lə=mj=ɛ̃=ni=ε=pa=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃ 11
  ʒə=sε=de=ʒa=kə=mε=mɛ̃=tʁɑ̃=ble=də=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=lε=tjε=nə 16
  e=kə=mε=lε=vʁə=sɔ̃=laʁ=ʒə=mɑ̃=pi=ʁə=kεl=lə 13

  ʒə=tɔ=fʁi=ʁε=mi=lə=mi=lj=e=də=me=li=me=lo 14
  puʁ=ʒys=tə=œ̃=də=ta=po=kɔ̃=tʁə=ma=po 11

PostScriptum

Comme le fredonne Cali, « Je suis pendu à vos lèvres, espérant le mot. . Espérant le oui qui sauverait ma vie. [… ] Je suis pendu à votre cou, dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous. . [… ] C’est quand le bonheur ? [… ] Je suis tendu, c’est aujourd’hui, que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserai-je parler, à quelqu’un d’autre que mes pieds. . ».

Récompense

2
3
1

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/07/2012 21:08Melly-Mellow

Xander The Dream Maker : Merci 🙂
Evelyne : Merci également, en effet et je ne pense d’ailleurs pas être discrète quand je la regarde. Et pour le faire je pense que chacun le peut en imaginer le visage de la personne qu’il aime. ^^
Lukyone : Je ne sais pas si elle m’aime, je ne lui ai pas avoué, je n’ose pas j’ai peur de souffrir. Il a pas mal de facteurs qui font que je ne pense pas avoir ma chance. Pour autant je ne suis pas du genre dépressive, j’aime la vie. Cela peut paraître égoïste mais je me dis que j’ai la chance de pouvoir vivre dans un pays libre, ou je peux être heureuse, alors j’essaie de l’être au maximum. Merci beaucoup, j’apprécis également voir mes amis heureux ^^ et ton commentaire me fait plaisir. Je suis heureuse si je peux t’apporter un peu de bonheur. 😃

Auteur de Poésie
14/07/2012 22:29Eden33

Vraiment très bel écrit !
Merci

Auteur de Poésie
14/07/2012 22:34Melly-Mellow

Merci Gmlavie 😉

Auteur de Poésie
15/07/2012 11:19Ancien Membre

Te sentir ainsi vivre et vibrer pour le bonheur de partager des frissons de bonheur, tu as su le faire magnifiquement, ça sent le vrai et j’aime bien ça.

Auteur de Poésie
15/07/2012 11:57Khaldi Mabrouk

Merci très bel écrit

Auteur de Poésie
15/07/2012 16:19Alliana

trés beau partage bravo j’ai beaucoup aimer

Auteur de Poésie
15/07/2012 21:31Melly-Mellow

Friponet : Merci ton commentaire est touchant ^^ Si j’arrive à faire vibrer les autres autant que moi je vibre, tout le plaisir est pour moi !
KHALDI Mabrouk : De rien 😉 Merci à toi !
Alliana : Et bien tout le plaisir est pour moi 🙂

Auteur de Poésie
02/09/2012 13:26Painoir

C’est vraiment très jolie 🙂 et j’ai beaucoup aimé le 4ème paragraphe

Auteur de Poésie
02/09/2012 15:06Effet-Mer

c’est maginfique ! Chaque strophe à un sens profonds ......
Pourquoi les notes de vont pas jusqu’à 25/10 ?

Auteur de Poésie
07/10/2012 15:38Melly-Mellow

PaiNoir : Merci de ton passage & de ton commentaire. Bises & amitiés.
Tissadu69 : Ravie que cela t’est plu.. Et je suis très touchée de ton commentaire ^^ Bises & amitiés.

Auteur de Poésie
07/10/2012 15:58Terredeshommes

Très belle poésie, adore
Felicitations
AMITI2S

Auteur de Poésie
07/10/2012 16:06Melly-Mellow

Merci Terredeshommes.. Bises & amitiés 🙂

Auteur de Poésie
02/06/2014 22:11Gramo

Hello Melly Mellow
Je reste bouche bée devant la richesse de tes idées et de leur mise en mots et en vers, j’aurais voulu écrire de leur "mise en bouche" comme d’excellents zakouskis.
Excellent oui, tellement excellent.
Je sens vibrer ton âme...

Je n’ai pas vraiment oublié les filles que j’ai aimé, en fait personne n’oublie.
Amitiés
GRAMO

Auteur de Poésie
01/08/2014 14:24Melly-Mellow

J’en suis extrêmement touché Gramo ! Et effectivement, mon âme vibrait à l’époque en l’écrivant, encore en lisant, je ressens ce que je ressentais.. Et oui on oublie jamais, on enterre simplement.. Merci de tous ses compliments, je reste coi de ton appréciation !
Amicalement-