Poeme-France : Lecture Écrit Ciel

Poeme : Le Mur De Planck (Astrophysique)

Poème Ciel
Publié le 10/07/2012 17:57

L'écrit contient 373 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Gramo

Le Mur De Planck (Astrophysique)

Si tu ne crois en rien
Ignore mur de Planck
Sinon ravale ta langue
Comprends donc terrien
Qu’il s’avère, qu’il est prodigieux
Que l’Univers fut un jour créé
Hors d’un monde au temps plombé
Emergerait-il de quelque milieu ?
D’un monde au-delà du Bing bang
D’où la matière sombre jaillit
Mystérieuse entité qui envahit
Le cosmos comme un fringuant mustang
Matière noire, puissance de l’Univers
Tu le pousses toujours plus loin
T’accélère ton galop antédiluvien
Avec l’être humain par-devers
A un moment, le monde fut créé
Avant point d’existence affirmée
Fatalement pauvre monde
Un jour, tu seras moribond !
Repasseras--tu alors par le Mur de Planck ?
------
GRAMO
Pour mieux comprende la portée de cette poésie.
« Dieu et le mur de Planck »
Aussi loin notre esprit tente de schématiser la taille de l’univers dans l’infiniment loin et dans l’infiniment petit aux origines de son existence, autant nous sombrons dans un tourbillon démentiel qui nous échappe… tentez l’expérience d’imaginer une limite à ce qui n’est pas limitable ? Après notre esprit, la science elle-même vient de s’écraser contre un mur où, de l’autre côté, elle ne peut concevoir ce qui existe, ce qui régie l’univers au-delà et les lois qui y font « foi »… ce mur s’appelle le mur de Planck.

Le mur de Planck, situé à 10-43 secondes après l’instant 0 du Bing-bang : ce mur est une barrière géante à la physique classique ou quantique. La connaissance humaine s’arrête à ce mur. Cependant dire qu’il est situé à 10-43 secondes après l’instant 0 du Bing-bang est une aberration scientifique pour expliquer cela, il faut décrire ce qu’est le mur de Planck.

Le mur de Planck est la frontière entre le monde physique et les abstractions mathématiques dont les équations ne trouveront jamais la solution au problème : « Quand a été créé le monde ? » Il existe derrière ce mur de Planck quelque chose d’inexplicable, de non mesurable de par le fait que nos instruments de mesure ne pourraient y exister, quelque chose d’inexplicable qui nous rapproche de Dieu !
Documentation émanant d’internet
 • Pieds Hyphénique: Le Mur De Planck (Astrophysique)

  si=tu=ne=crois=en=rien 6
  igno=re=mur=de=planck 5
  si=non=ra=va=le=ta=langue 7
  com=prends=donc=ter=rien 5
  quil=sa=vère=quil=est=pro=di=gieux 8
  que=lu=ni=vers=fut=un=jour=créé 8
  hors=dun=mon=de=au=temps=plom=bé 8
  emerge=rait=til=de=quel=que=mi=lieu 8
  dun=monde=au=de=là=du=bing=bang 8
  doù=la=ma=tiè=re=som=bre=jaillit 8
  mys=té=rieuseen=ti=té=qui=en=va=hit 9
  le=cos=mos=commeun=frin=guant=mus=tang 8
  ma=tière=noi=re=puis=san=ce=de=lu=ni=vers 11
  tu=le=pous=ses=tou=jours=plus=loin 8
  tac=cé=lère=ton=ga=lop=an=té=di=lu=vien 11
  a=vec=lêtre=hu=main=par=de=vers 8
  a=un=moment=le=mon=de=fut=créé 8
  avant=point=dexis=ten=ce=af=fir=mée 8
  fa=ta=le=ment=pau=vre=mon=de 8
  un=jour=tu=se=ras=mo=ri=bond 8
  re=passe=ras=tu=a=lors=par=le=mur=de=plan=ck 12

  gra=mo 2
  pour=mieux=compren=de=la=por=tée=de=cet=te=poé=sie 12
  dieu=et=le=mur=de=plan=ck 8
  aus=si=loin=notrees=prit=ten=te=de=sché=ma=ti=ser=la=taille=de=lu=ni=vers=dans=lin=fi=ni=ment=loin=et=dans=lin=fi=ni=ment=pe=tit=aux=o=ri=gi=nes=de=son=exis=ten=ce=au=tant=nous=som=brons=dans=un=tour=billon=dé=men=tiel=qui=nous=é=chap=pe=ten=tez=lex=pé=rien=ce=di=ma=gi=ner=u=ne=li=mi=te=à=ce=qui=nest=pas=li=mi=ta=ble=a=près=no=tre=es=prit=la=s=cien=ce=elle=mê=me=vient=de=sé=cra=ser=con=tre=un=mur=où=de=lau=tre=cô=té=el=le=ne=peut=con=ce=voir=ce=qui=exis=te=ce=qui=ré=gie=lu=ni=vers=au=de=là=et=les=lois=qui=y=font=foi=ce=mur=sap=pel=le=le=mur=de=planck 148

  le=mur=de=plan=ck=si=tué=à=dix=tiret=qua=ran=te=trois=se=con=des=a=près=lins=tant=zé=ro=du=bing=bang=ce=mur=est=u=ne=bar=riè=re=gé=an=teà=la=phy=si=que=clas=si=que=ou=quan=tique=la=con=nais=san=ce=hu=mai=ne=sar=rê=te=à=ce=mur=ce=pen=dant=di=re=quil=est=si=tué=à=dix=ti=ret=qua=ran=te=trois=se=con=des=a=près=lins=tant=zé=ro=du=bing=bang=est=u=ne=a=ber=ra=tion=s=cien=ti=fi=que=pour=ex=pli=quer=ce=la=il=faut=dé=cri=re=ce=quest=le=mur=de=planck 119

  le=mur=de=plan=ck=est=la=fron=tièreen=tre=le=mon=de=phy=si=que=et=les=abs=trac=tions=ma=thé=ma=ti=ques=dont=les=é=qua=tions=ne=trou=ve=ront=ja=mais=la=so=lu=tion=au=pro=blè=me=quand=a=é=té=créé=le=mon=de=il=exis=te=der=riè=re=ce=mur=de=plan=ck=quel=que=cho=se=di=nex=pli=ca=ble=de=non=me=su=ra=ble=de=par=le=fait=que=nos=ins=tru=ments=de=me=su=re=ne=pour=raient=y=exis=ter=quel=que=cho=se=di=nex=pli=ca=ble=qui=nous=rap=pro=che=de=dieu 114
  do=cumen=ta=tion=é=ma=nant=din=ternet 9
 • Phonétique : Le Mur De Planck (Astrophysique)

  si ty nə kʁwaz- ɑ̃ ʁjɛ̃
  iɲɔʁə myʁ də plɑ̃k
  sinɔ̃ ʁavalə ta lɑ̃ɡ
  kɔ̃pʁɑ̃ dɔ̃k teʁjɛ̃
  kil savεʁə, kil ε pʁɔdiʒjø
  kə lynive fy œ̃ ʒuʁ kʁee
  ɔʁ dœ̃ mɔ̃də o tɑ̃ plɔ̃be
  əmεʁʒəʁε til də kεlkə miljø ?
  dœ̃ mɔ̃də o dəla dy biŋ bɑ̃ɡ
  du la matjεʁə sɔ̃bʁə ʒaji
  misteʁjøzə ɑ̃tite ki ɑ̃vai
  lə kɔsmos kɔmə œ̃ fʁɛ̃ɡɑ̃ mystɑ̃ɡ
  matjεʁə nwaʁə, pɥisɑ̃sə də lynive
  ty lə pusə tuʒuʁ plys lwɛ̃
  takselεʁə tɔ̃ ɡalo ɑ̃tedilyvjɛ̃
  avεk lεtʁə ymɛ̃ paʁ dəve
  a œ̃ mɔmɑ̃, lə mɔ̃də fy kʁee
  avɑ̃ pwɛ̃ dεɡzistɑ̃sə afiʁme
  fataləmɑ̃ povʁə mɔ̃də
  œ̃ ʒuʁ, ty səʁa mɔʁibɔ̃ !
  ʁəpasəʁa ty alɔʁ paʁ lə myʁ də plɑ̃k ?

  ɡʁamo
  puʁ mjø kɔ̃pʁɑ̃də la pɔʁte də sεtə pɔezi.
  « djø e lə myʁ də plɑ̃k »
  osi lwɛ̃ nɔtʁə εspʁi tɑ̃tə də ʃematize la tajə də lynive dɑ̃ lɛ̃finime lwɛ̃ e dɑ̃ lɛ̃finime pəti oz- ɔʁiʒinə də sɔ̃n- εɡzistɑ̃sə, otɑ̃ nu sɔ̃bʁɔ̃ dɑ̃z- œ̃ tuʁbijɔ̃ demɑ̃sjεl ki nuz- eʃapə… tɑ̃te lεkspeʁjɑ̃sə dimaʒine ynə limitə a sə ki nε pa limitablə ? apʁε nɔtʁə εspʁi, la sjɑ̃sə εllə mεmə vjɛ̃ də sekʁaze kɔ̃tʁə œ̃ myʁ u, də lotʁə kote, εllə nə pø kɔ̃səvwaʁ sə ki εɡzistə, sə ki ʁeʒi lynivez- o dəla e lε lwa ki i fɔ̃t « fwa »… sə myʁ sapεllə lə myʁ də plɑ̃k.

  lə myʁ də plɑ̃k, sitye a di- tiʁε kaʁɑ̃tə tʁwa səɡɔ̃dəz- apʁε lɛ̃stɑ̃ zeʁo dy biŋ bɑ̃ɡ : sə myʁ εt- ynə baʁjεʁə ʒeɑ̃tə a la fizikə klasikə u kɑ̃tikə. la kɔnεsɑ̃sə ymεnə saʁεtə a sə myʁ. səpɑ̃dɑ̃ diʁə kil ε sitye a di- tiʁε kaʁɑ̃tə tʁwa səɡɔ̃dəz- apʁε lɛ̃stɑ̃ zeʁo dy biŋ bɑ̃ɡ εt- ynə abeʁasjɔ̃ siifikə puʁ εksplike səla, il fo dekʁiʁə sə kε lə myʁ də plɑ̃k.

  lə myʁ də plɑ̃k ε la fʁɔ̃tjεʁə ɑ̃tʁə lə mɔ̃də fizikə e lεz- abstʁaksjɔ̃ matematik dɔ̃ lεz- ekasjɔ̃ nə tʁuvəʁɔ̃ ʒamε la sɔlysjɔ̃ o pʁɔblεmə : « kɑ̃t- a ete kʁee lə mɔ̃də ? » il εɡzistə dəʁjεʁə sə myʁ də plɑ̃k kεlkə ʃozə dinεksplikablə, də nɔ̃ məzyʁablə də paʁ lə fε kə noz- ɛ̃stʁymɑ̃ də məzyʁə nə puʁʁε i εɡziste, kεlkə ʃozə dinεksplikablə ki nu ʁapʁoʃə də djø !
  dɔkymɑ̃tasjɔ̃ emanɑ̃ dɛ̃tεʁnεt
 • Pieds Phonétique : Le Mur De Planck (Astrophysique)

  si=ty=nə=kʁwa=zɑ̃=ʁj=ɛ̃ 7
  i=ɲɔ=ʁə=myʁ=də=plɑ̃k 6
  si=nɔ̃=ʁa=va=lə=ta=lɑ̃ɡ 7
  kɔ̃=pʁɑ̃=dɔ̃k=te=ʁj=ɛ̃ 6
  kil=sa=vεʁə=kil=ε=pʁɔ=di=ʒjø 8
  kə=ly=ni=veʁ=fy=œ̃=ʒuʁ=kʁe=e 9
  ɔʁ=dœ̃=mɔ̃=də=o=tɑ̃=plɔ̃=be 8
  ə=mεʁʒə=ʁε=til=də=kεl=kə=mi=ljø 9
  dœ̃=mɔ̃=də=odə=la=dy=biŋ=bɑ̃ɡ 8
  du=la=ma=tjεʁə=sɔ̃=bʁə=ʒa=ji 8
  mis=te=ʁjøzəɑ̃=ti=te=ki=ɑ̃=va=i 9
  lə=kɔs=mos=kɔməœ̃=fʁɛ̃=ɡɑ̃=mys=tɑ̃ɡ 8
  ma=tjεʁə=nwa=ʁə=pɥi=sɑ̃=sə=də=ly=ni=veʁ 11
  ty=lə=pu=sə=tu=ʒuʁ=plys=lwɛ̃ 8
  tak=se=lεʁə=tɔ̃=ɡa=lo=ɑ̃=te=di=ly=vjɛ̃ 11
  a=vεk=lεtʁə=y=mɛ̃=paʁ=də=ve 8
  a=œ̃=mɔ=mɑ̃=lə=mɔ̃də=fy=kʁe=e 9
  a=vɑ̃=pwɛ̃=dεɡ=zis=tɑ̃səa=fiʁ=me 8
  fa=ta=lə=mɑ̃=po=vʁə=mɔ̃=də 8
  œ̃=ʒuʁ=ty=sə=ʁa=mɔ=ʁi=bɔ̃ 8
  ʁə=pasə=ʁa=ty=a=lɔʁ=paʁ=lə=myʁ=də=plɑ̃k 11

  ɡʁa=mo 2
  puʁ=mjø=kɔ̃=pʁɑ̃də=la=pɔʁ=te=də=sε=tə=pɔ=e=zi 13
  dj=ø=e=lə=myʁ=də=plɑ̃k 8
  o=si=lwɛ̃=nɔtʁəεs=pʁi=tɑ̃=tə=də=ʃe=ma=ti=ze=la=tajə=də=ly=ni=veʁ=dɑ̃=lɛ̃=fi=ni=me=lwɛ̃=e=dɑ̃=lɛ̃=fi=ni=me=pə=ti=o=zɔ=ʁi=ʒi=nə=də=sɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə=o=tɑ̃=nu=sɔ̃=bʁɔ̃=dɑ̃=zœ̃=tuʁ=bi=jɔ̃=de=mɑ̃=sjεl=ki=nu=ze=ʃa=pə=tɑ̃=te=lεk=spe=ʁjɑ̃=sə=di=ma=ʒi=ne=y=nə=li=mi=tə=a=sə=ki=nε=pa=li=mi=ta=blə=a=pʁε=nɔ=tʁə=εs=pʁi=la=sjɑ̃=sə=εllə=mε=mə=vjɛ̃=də=se=kʁa=ze=kɔ̃=tʁə=œ̃=myʁ=u=də=lo=tʁə=ko=te=εl=lə=nə=pø=kɔ̃=sə=vwaʁ=sə=ki=εɡ=zis=tə=sə=ki=ʁe=ʒi=ly=ni=veʁ=zo=də=la=e=lε=lwa=ki=i=fɔ̃t=fwa=sə=myʁ=sa=pεl=lə=lə=myʁ=də=plɑ̃k 150

  lə=myʁ=də=plɑ̃k=si=ty=e=a=di=ti=ʁε=ka=ʁɑ̃tə=tʁwa=sə=ɡɔ̃=də=za=pʁε=lɛ̃s=tɑ̃=ze=ʁo=dy=biŋ=bɑ̃ɡ=sə=myʁ=ε=ty=nə=ba=ʁjε=ʁə=ʒe=ɑ̃=təa=la=fi=zi=kə=kla=si=kə=u=kɑ̃=ti=kə=la=kɔ=nε=sɑ̃=sə=y=mε=nə=sa=ʁε=tə=a=sə=myʁ=sə=pɑ̃=dɑ̃=di=ʁə=kil=ε=si=ty=e=a=di=ti=ʁε=ka=ʁɑ̃=tə=tʁwa=sə=ɡɔ̃=də=za=pʁε=lɛ̃s=tɑ̃=ze=ʁo=dy=biŋ=bɑ̃ɡ=ε=ty=nə=a=be=ʁa=sjɔ̃=si=i=fi=kə=puʁ=εk=spli=ke=sə=la=il=fo=de=kʁi=ʁə=sə=kε=lə=myʁ=də=plɑ̃k 120

  lə=myʁ=də=plɑ̃k=ε=la=fʁɔ̃=tjεʁəɑ̃=tʁə=lə=mɔ̃=də=fi=zi=kə=e=lε=zab=stʁak=sjɔ̃=ma=te=ma=tik=dɔ̃=lε=ze=ka=sjɔ̃=nə=tʁu=və=ʁɔ̃=ʒa=mε=la=sɔ=ly=sjɔ̃=o=pʁɔ=blε=mə=kɑ̃=ta=e=te=kʁe=e=lə=mɔ̃=də=il=εɡ=zis=tə=də=ʁjε=ʁə=sə=myʁ=də=plɑ̃k=kεl=kə=ʃo=zə=di=nεk=spli=ka=blə=də=nɔ̃=mə=zy=ʁa=blə=də=paʁ=lə=fε=kə=no=zɛ̃s=tʁy=mɑ̃=də=mə=zy=ʁə=nə=puʁ=ʁε=i=εɡ=zis=te=kεl=kə=ʃo=zə=di=nεk=spli=ka=blə=ki=nu=ʁa=pʁo=ʃə=də=djø 114
  dɔ=ky=mɑ̃=ta=sjɔ̃=e=ma=nɑ̃=dɛ̃=tεʁ=nεt 11

PostScriptum

Bonjour à tous.
J’ai été inspiré par la lecture du livre maintenant célèbre Le visage de Dieu des frères Bogdanof. C’est un livre préfacé par un prix Nobel, c’est en die le sérieux.
Je ne suis pas un érudit, pas du tout, mais je voulais par la poésie parler de cette formidable avancée créé par la connaissance du Mur de Planck puis aussi de la mystérieuse Matière Noire extrèmement répandue dans le Cosmos. Il y a bien plus mais moi, c’est surtout de quoi je voulais vous parler.
Je craignais que mon écrit ne fut par trop rébarbatif et incompréhensible c’est la raison pour laquelle j’ai adjoint un commentaire glané sur Internet… qu’il en soi remercié.
A vous les curieux de l’Univers, lisez donc le livre des fères précités.

GRAMO

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/07/2012 18:23Daniel

h=6,6252 X 10 puissance-34 joules seconde
C’est aussi clair que le calcul de la luminance du corps noir.....
Chérie,un efferalgan s’il te plaît....LOL...
Bien écrit......complexe......Amitié......Daniel.....

Auteur de Poésie
10/07/2012 20:19Tulipe Noire

même si çà nous dépasse ce Mur de plank, je vois bien que tas su le présenter en écrit, mon cher Gramo, mes saluts.

Auteur de Poésie
11/07/2012 20:27Gramo

Hello Lagantoise d’être venu te perdre du côté du mur de Planches euh... saperlipopette...le mur de Planck ( savant allemand).
Oui, complexe , mas combien important.

GRAMO

Auteur de Poésie
11/07/2012 20:42Gramo

Hello LUCKY, compliqué certes mais lis donc "le regard de Dieu " des frères Bogdanof après une relecture tu comprendras déjà beaucoup. En fait Lucky on y est presque au mur de Planck...un satellite appelé Planck est déjà en route avec à son bord des instruments hyper sophistiqués ( t’a pas idée ).
GRAMO
GRAMO

Auteur de Poésie
11/07/2012 21:09Gramo

Bonjour Evelyne.
L’astrophysique, je l’ai abordé en néophyte en lisant le livre des frères Bogdanof " Le visage de Dieu ". Ce titre est une métaphore provocatrice énoncé un jour par un savant. Moi, je l’aurais pultôt intitulé " La main de Dieu "...
Dès que la réalité du mur de Planck a été avérée,à l’époque contre l’avis de maints savants, l’Eglise a reconnu son existence.
Einstein lui même croyait dur comme fer en un Univers fixe qui avait toujours existé. Il lui a fallu du temps pour admettre la découverte de PLANCK...il ne pouvait plus faire autrement que d’avaliser.
Il faut dire que la "naissance" de l’Univers postule que tout ce qui a un début à une fin, ce qui n’arrange as les croyances de certains courants d’idées philosophiques.
Allons Evelyne, il faut donc lire le livre dont question supra...

GRAMO

Auteur de Poésie
11/07/2012 21:26Gramo

Hello Tulipe Noire

Merci pour ton commentaire. La difficulté était qu’il y avait tant de choses intéressante a dire.
J’ai choisi ce qui était selon moi la quintescence du livre Le mur de Planck et la matière noire.
Il m’ fallut du temps...

GRAMO

Auteur de Poésie
12/07/2012 11:04Oliver

L’Univers est-il plat ou sphérique ? Y a t-il des milliers d’Univers comme le nôtre ?
Y aura t-il une fin ? Y a t-il eu un début ? Une théorie en chasse une autre. C’est l’un des sujets les plus passionnants qui soit. Dans 100 ans, qu’aura t-on découvert ? La réalité est sans doute très très loin de ce que nous croyons qu’elle est.
Les avancées dans le savoir sont fulgurantes mais nous sommes encore très jeunes. Dommage!

Auteur de Poésie
12/07/2012 11:22Gramo

Hello OLIVER

Belle interrogation. On peut dire qu’il y a un monde, le monde, l’Univers qui émane du point de Planck " Le Bing Bang" c’est établi scientifiquement. Il n’y a plus de contestation à ce sujet: c’est patent. Dans cet Univers il y a des milliards d’étoiles et je ne sais combien de galaxies. La forme du monde est en étude, le formidable satellite
"Planck" va l’établir car lui, il fait une rotation complète en environ 24 h et phographie donc la forme qu’il détecte.
L’Univers en toujours en progression depuis le bing bang et cette création s’accélère même sous l’effet croit-on de la matière noire, une extraordianire découverte, qui émanerait selon toute vraisemblance d’au dela du mur de Planck, d’au delà du bing bang...
Je résume lapidairement, il faudrait lire de lire des frères Bogdanof, c’est un bouquin de vulgarisation d’astrophysique. Mais complexe tout de même.
On ne peut pas rester insensible face à ces formidables avancées.

GRAMO

Auteur de Poésie
22/07/2012 14:08Etoile Du Soir

Très bel écrit! J’aime beaucoup, il relève bien le mystère de notre monde, de notre univers...Saura-t-on un jour répondre à toutes les question que nous nous posons?! Il y a peu de chance, pour l’instant.

Auteur de Poésie
22/07/2012 16:04Mikie95

très original, j’aime bien,

Auteur de Poésie
22/07/2012 21:10Gramo

Hello Etoile du soir.
J’imagine que toi,compte tenu de ton jeune âge, tu connaîtras des découvertes nouvelles relatives au "Mur de Planck". Ce sera formidable tu verras...
GRAMO

Auteur de Poésie
22/07/2012 22:23Gramo

Hello Mickie
Merci pour ton passage.

GRAMO