Poeme : La Liberté

La Liberté

Liberté !
Comment définir ce mot que tant d’êtres essaient d’acquérir, de partager, de vivre… ?
Cette notion qui s’infiltre dans mes pensées, dans mes faits et gestes et maintenant dans mon cœur. Je ressens de plus en plus ce besoin de pouvoir m’évader, de voir l’horizon et d’avoir la possibilité d’aller jusqu’à lui, sans qu’il ne devienne une limite ! Je voudrais ne jamais rencontrer de barrières, de grillages qui me tiendraient enfermée. Je n’en peux plus de devoir me plier aux règles, de suivre les lois, j’aimerais pouvoir faire ce qui me chante lorsque j’en éprouve l’envie ! J’aimerais courir loin jusqu’à en perdre mon souffle, me tenir droite au bord d’une falaise, secouée par les vents, libre de faire marche arrière ou de m’élancer dans le vide, me jeter en parachute dans les airs, sentir la vitesse tirer mes traits…
Mais pour être réellement libre, dois-je tout quitter ? Dois-je laisser derière moi ma famille, mes amis, ce qui compte pour moi… ? Comment être sûre que je ne me trompe pas ? ! Que je ne le regretterai pas plus tard ? !
Je ne sombre dans l’incertitude… Je ne veux pas perdre ce qui est cher à mon cœur, mais j’ai quand même besoin de respirer !
Alors j’ai trouvé ! Je vais partir en vacances, assez loin de chez moi !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Liberté

  li=ber=té 3
  com=ment=dé=fi=nir=ce=mot=que=tant=dê=tres=es=saient=dac=qué=rir=de=par=ta=ger=de=vi=vre 23
  cet=te=no=ti=on=qui=sin=fil=tre=dans=mes=pen=sées=dans=mes=faits=et=ges=tes=et=main=te=nant=dans=mon=cœur=je=res=sens=de=plus=en=plus=ce=be=soin=de=pou=voir=mé=va=der=de=voir=l=ho=ri=zon=et=da=voir=la=pos=si=bi=li=té=dal=ler=jus=quà=lui=sans=quil=ne=de=vien=ne=u=ne=li=mi=te=je=vou=drais=ne=ja=mais=ren=con=trer=de=bar=riè=res=de=grilla=ges=qui=me=tien=draient=en=fer=mée=je=nen=peux=plus=de=de=voir=me=plier=aux=rè=gles=de=sui=vre=les=lois=jai=me=rais=pou=voir=fai=re=ce=qui=me=chan=te=lors=que=jen=é=prou=ve=len=vie=jai=me=rais=cou=rir=loin=jus=quà=en=per=dre=mon=souf=fle=me=te=nir=droi=te=au=bord=du=ne=fa=lai=se=se=couée=par=les=vents=li=bre=de=fai=re=mar=che=ar=riè=re=ou=de=mé=lan=cer=dans=le=vi=de=me=je=ter=en=pa=ra=chu=te=dans=les=airs=sen=tir=la=vi=tes=se=ti=rer=mes=traits 204
  mais=pour=ê=tre=réel=le=ment=li=bre=dois=je=tout=quit=ter=dois=je=lais=ser=de=ri=è=re=moi=ma=fa=mil=le=mes=a=mis=ce=qui=comp=te=pour=moi=com=ment=ê=tre=sû=re=que=je=ne=me=trom=pe=pas=que=je=ne=le=re=gret=te=rai=pas=plus=tard 60
  je=ne=som=bre=dans=lin=cer=ti=tu=de=je=ne=veux=pas=per=dre=ce=qui=est=cher=à=mon=cœur=mais=jai=quand=mê=me=be=soin=de=res=pi=rer 34
  a=lors=jai=trou=vé=je=vais=par=tir=en=va=can=ces=as=sez=loin=de=chez=moi 19
 • Phonétique : La Liberté

  libεʁte !
  kɔmɑ̃ definiʁ sə mo kə tɑ̃ dεtʁəz- esε dakeʁiʁ, də paʁtaʒe, də vivʁə… ?
  sεtə nɔsjɔ̃ ki sɛ̃filtʁə dɑ̃ mε pɑ̃se, dɑ̃ mε fεz- e ʒεstəz- e mɛ̃tənɑ̃ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ. ʒə ʁəsɛ̃ də plysz- ɑ̃ plys sə bəzwɛ̃ də puvwaʁ mevade, də vwaʁ lɔʁizɔ̃ e davwaʁ la pɔsibilite dale ʒyska lɥi, sɑ̃ kil nə dəvjεnə ynə limitə ! ʒə vudʁε nə ʒamε ʁɑ̃kɔ̃tʁe də baʁjεʁə, də ɡʁijaʒə ki mə tjɛ̃dʁε ɑ̃fεʁme. ʒə nɑ̃ pø plys də dəvwaʁ mə plje o ʁεɡlə, də sɥivʁə lε lwa, ʒεməʁε puvwaʁ fεʁə sə ki mə ʃɑ̃tə lɔʁskə ʒɑ̃n- epʁuvə lɑ̃vi ! ʒεməʁε kuʁiʁ lwɛ̃ ʒyska ɑ̃ pεʁdʁə mɔ̃ suflə, mə təniʁ dʁwatə o bɔʁ dynə falεzə, səkue paʁ lε vɑ̃, libʁə də fεʁə maʁʃə aʁjεʁə u də melɑ̃se dɑ̃ lə vidə, mə ʒəte ɑ̃ paʁaʃytə dɑ̃ lεz- εʁ, sɑ̃tiʁ la vitεsə tiʁe mε tʁε…
  mε puʁ εtʁə ʁeεllmɑ̃ libʁə, dwa ʒə tu kite ? dwa ʒə lεse dəʁjεʁə mwa ma famijə, mεz- ami, sə ki kɔ̃tə puʁ mwa… ? kɔmɑ̃ εtʁə syʁə kə ʒə nə mə tʁɔ̃pə pa ? ! kə ʒə nə lə ʁəɡʁεtəʁε pa plys taʁ ? !
  ʒə nə sɔ̃bʁə dɑ̃ lɛ̃sεʁtitydə… ʒə nə vø pa pεʁdʁə sə ki ε ʃεʁ a mɔ̃ kœʁ, mε ʒε kɑ̃ mεmə bəzwɛ̃ də ʁεspiʁe !
  alɔʁ ʒε tʁuve ! ʒə vε paʁtiʁ ɑ̃ vakɑ̃sə, ase lwɛ̃ də ʃe mwa !
 • Syllabes Phonétique : La Liberté

  li=bεʁ=te 3
  kɔ=mɑ̃=de=fi=niʁ=sə=mo=kə=tɑ̃=dε=tʁə=ze=sε=da=ke=ʁiʁ=də=paʁ=ta=ʒe=də=vi=vʁə 23
  sε=tə=nɔ=sjɔ̃=ki=sɛ̃=fil=tʁə=dɑ̃=mε=pɑ̃=se=dɑ̃=mε=fε=ze=ʒεs=tə=ze=mɛ̃=tə=nɑ̃=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ʒə=ʁə=sɛ̃=də=plys=zɑ̃=plys=sə=bə=zwɛ̃=də=pu=vwaʁ=me=va=de=də=vwaʁ=lɔ=ʁi=zɔ̃=e=da=vwaʁ=la=pɔ=si=bi=li=te=da=le=ʒys=ka=lɥi=sɑ̃=kil=nə=də=vjε=nə=y=nə=li=mi=tə=ʒə=vu=dʁε=nə=ʒa=mε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=də=ba=ʁjε=ʁə=də=ɡʁi=ja=ʒə=ki=mə=tjɛ̃=dʁε=ɑ̃=fεʁ=me=ʒə=nɑ̃=pø=plys=də=də=vwaʁ=mə=plje=o=ʁε=ɡlə=də=sɥi=vʁə=lε=lwa=ʒε=mə=ʁε=pu=vwaʁ=fε=ʁə=sə=ki=mə=ʃɑ̃=tə=lɔʁ=skə=ʒɑ̃=ne=pʁu=və=lɑ̃=vi=ʒε=mə=ʁε=ku=ʁiʁ=lwɛ̃=ʒys=ka=ɑ̃=pεʁ=dʁə=mɔ̃=su=flə=mə=tə=niʁ=dʁwa=tə=o=bɔʁ=dy=nə=fa=lε=zə=sə=ku=e=paʁ=lε=vɑ̃=li=bʁə=də=fε=ʁə=maʁ=ʃə=a=ʁjε=ʁə=u=də=me=lɑ̃=se=dɑ̃=lə=vi=də=mə=ʒə=te=ɑ̃=pa=ʁa=ʃy=tə=dɑ̃=lε=zεʁ=sɑ̃=tiʁ=la=vi=tε=sə=ti=ʁe=mε=tʁε 204
  mε=puʁ=ε=tʁə=ʁe=εl=lmɑ̃=li=bʁə=dwa=ʒə=tu=ki=te=dwa=ʒə=lε=se=də=ʁj=ε=ʁə=mwa=ma=fa=mi=jə=mε=za=mi=sə=ki=kɔ̃=tə=puʁ=mwa=kɔ=mɑ̃=ε=tʁə=sy=ʁə=kə=ʒə=nə=mə=tʁɔ̃=pə=pa=kə=ʒə=nə=lə=ʁə=ɡʁε=tə=ʁε=pa=plys=taʁ 60
  ʒə=nə=sɔ̃=bʁə=dɑ̃=lɛ̃=sεʁ=ti=ty=də=ʒə=nə=vø=pa=pεʁ=dʁə=sə=ki=ε=ʃεʁ=a=mɔ̃=kœ=ʁə=mε=ʒε=kɑ̃=mε=mə=bə=zwɛ̃=də=ʁεs=pi=ʁe 35
  a=lɔʁ=ʒε=tʁu=ve=ʒə=vε=paʁ=tiʁ=ɑ̃=va=kɑ̃=sə=a=se=lwɛ̃=də=ʃe=mwa 19

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/07/2012 14:46Papyrobert

cordialement
Papyrobert

Auteur de Poésie
22/07/2012 20:55Eden33

(sourire), oui partir en vacances c’est une solution temporaire, mais comme tu dis si justement, la liberté oui, mais c’est cher, très cher, le prix est énorme :
C’est ne plus avoir de chaines, affectives, matérielles !! C’est quasiment impossible, et tu l’as bien compris.
Gm ton écrit