Poeme : L’enfance

L’enfance

L’enfance
Les yeux brillant d’une pure exaltation
Le visage démontrant une tendre candeur,
En cet instant, oubliés sont les pleurs et les peurs
Et en l’avenir, est nourrie une grande ambition.
Chaque jour est semblable à une illusion
L’amitié, l’amour, les jeux, les passions,
Des images plein la tête, tant de souvenirs
Qui à tout jamais feront sourire.

Une goutte de sang
S’écoule sur son manteau blanc
Tachant la pureté de son enfance,
Pose son empreinte sur son âme et de sa présence
Tue, en lui, toute trace d’insouciance.
Son cœur fait soudainement silence
Désormais incapable d’aimer et de jouer, ne devient qu’insolence
Et anéanti, s’enfonce dans une torpeur intense.

On distingue au plus profond des âmes
Le scintillement d’une petite flamme
Et malgré sa faiblesse, elle se fait persistante,
Elle n’en reste pas moins présente
Et à jamais, fait partie de chaque être.

Il existe tant d’individus, avec chacun leurs différences
Ces différences qui fabriquent l’enfance
Pendant laquelle, à certains tout sourit et le bonheur n’a de cesse
Alors que pour d’autres, la jeunesse n’est que cauchemars et tristesse.

Mais quoi qu’il arrive, cette enfance est éphémère
Un jour elle ne deviendra plus qu’une frivolité perdue
Et même si il n’a pas toujours été question d’un rêve ou d’un enfer
Elle nous aide à grandir, devenir plus mûr et gagner un nouveau statut

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’enfance

  len=fan=ce 3
  les=y=eux=brillant=du=ne=pu=re=exal=ta=ti=on 12
  le=vi=sage=dé=mon=trant=u=ne=ten=dre=can=deur 12
  en=cet=ins=tant=ou=bliés=sont=les=pleurs=et=les=peurs 12
  et=en=lave=nir=est=nour=rieu=ne=gran=de=am=bi=tion 13
  cha=que=jour=est=sem=bla=ble=à=u=ne=illu=sion 12
  la=mi=ti=é=la=mour=les=jeux=les=pas=si=ons 12
  des=i=mages=plein=la=tê=te=tant=de=sou=ve=nirs 12
  qui=à=tout=ja=mais=fe=ront=sou=ri=re 10

  u=ne=gout=te=de=sang 6
  sé=cou=le=sur=son=man=teau=blanc 8
  ta=chant=la=pu=re=té=de=son=en=fan=ce 11
  pose=son=em=prein=te=sur=son=â=meet=de=sa=pré=sence 13
  tue=en=lui=tou=te=tra=ce=din=sou=ci=an=ce 12
  son=cœur=fait=sou=dai=ne=ment=si=len=ce 10
  dé=sor=mais=in=ca=pable=dai=mer=et=de=jouer=ne=de=vient=quin=so=lence 17
  et=a=né=an=ti=sen=fonce=dans=u=ne=tor=peur=in=tense 14

  on=dis=tin=gue=au=plus=pro=fond=des=âmes 10
  le=s=cin=ti=lle=ment=dune=pe=ti=te=flam=me 12
  et=mal=gré=sa=faibles=se=el=le=se=fait=per=sis=tante 13
  el=le=nen=res=te=pas=moins=pré=sen=te 10
  et=à=ja=mais=fait=par=tie=de=cha=que=ê=tre 12

  il=existe=tant=din=di=vi=dus=a=vec=cha=cun=leurs=dif=fé=rences 15
  ces=dif=fé=ren=ces=qui=fa=bri=quent=len=fan=ce 12
  pen=dant=la=quel=le=à=cer=tains=tout=sou=rit=et=le=bon=heur=na=de=cesse 18
  a=lors=que=pour=dautres=la=jeu=nes=se=nest=que=cau=che=mars=et=tris=tesse 17

  mais=quoi=quil=ar=rive=cetteen=fan=ce=est=é=phé=mère 12
  un=jour=elle=ne=de=vien=dra=plus=quune=fri=vo=li=té=per=due 15
  et=même=si=il=na=pas=tou=jours=é=té=ques=tion=dun=rê=veou=dun=en=fer 18
  elle=nous=aideà=gran=dir=de=ve=nir=plus=mûr=et=ga=gner=un=nou=veau=sta=tut 18
 • Phonétique : L’enfance

  lɑ̃fɑ̃sə
  lεz- iø bʁijɑ̃ dynə pyʁə εɡzaltasjɔ̃
  lə vizaʒə demɔ̃tʁɑ̃ ynə tɑ̃dʁə kɑ̃dœʁ,
  ɑ̃ sεt ɛ̃stɑ̃, ublje sɔ̃ lε plœʁz- e lε pœʁ
  e ɑ̃ lavəniʁ, ε nuʁʁi ynə ɡʁɑ̃də ɑ̃bisjɔ̃.
  ʃakə ʒuʁ ε sɑ̃blablə a ynə ilyzjɔ̃
  lamitje, lamuʁ, lε ʒø, lε pasjɔ̃,
  dεz- imaʒə plɛ̃ la tεtə, tɑ̃ də suvəniʁ
  ki a tu ʒamε fəʁɔ̃ suʁiʁə.

  ynə ɡutə də sɑ̃
  sekulə syʁ sɔ̃ mɑ̃to blɑ̃
  taʃɑ̃ la pyʁəte də sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə,
  pozə sɔ̃n- ɑ̃pʁɛ̃tə syʁ sɔ̃n- amə e də sa pʁezɑ̃sə
  tɥ, ɑ̃ lɥi, tutə tʁasə dɛ̃susjɑ̃sə.
  sɔ̃ kœʁ fε sudεnəmɑ̃ silɑ̃sə
  dezɔʁmεz- ɛ̃kapablə dεme e də ʒue, nə dəvjɛ̃ kɛ̃sɔlɑ̃sə
  e aneɑ̃ti, sɑ̃fɔ̃sə dɑ̃z- ynə tɔʁpœʁ ɛ̃tɑ̃sə.

  ɔ̃ distɛ̃ɡ o plys pʁɔfɔ̃ dεz- amə
  lə sɛ̃tijmɑ̃ dynə pətitə flamə
  e malɡʁe sa fεblεsə, εllə sə fε pεʁsistɑ̃tə,
  εllə nɑ̃ ʁεstə pa mwɛ̃ pʁezɑ̃tə
  e a ʒamε, fε paʁti də ʃakə εtʁə.

  il εɡzistə tɑ̃ dɛ̃dividys, avεk ʃakœ̃ lœʁ difeʁɑ̃sə
  sε difeʁɑ̃sə ki fabʁike lɑ̃fɑ̃sə
  pɑ̃dɑ̃ lakεllə, a sεʁtɛ̃ tu suʁi e lə bɔnœʁ na də sεsə
  alɔʁ kə puʁ dotʁə, la ʒənεsə nε kə koʃəmaʁz- e tʁistεsə.

  mε kwa kil aʁivə, sεtə ɑ̃fɑ̃sə εt- efemεʁə
  œ̃ ʒuʁ εllə nə dəvjɛ̃dʁa plys kynə fʁivɔlite pεʁdɥ
  e mεmə si il na pa tuʒuʁz- ete kεstjɔ̃ dœ̃ ʁεvə u dœ̃n- ɑ̃fe
  εllə nuz- εdə a ɡʁɑ̃diʁ, dəvəniʁ plys myʁ e ɡaɲe œ̃ nuvo staty
 • Syllabes Phonétique : L’enfance

  lɑ̃=fɑ̃=sə 3
  lε=zi=ø=bʁi=jɑ̃=dynə=py=ʁə=εɡ=zal=ta=sjɔ̃ 12
  lə=vi=zaʒə=de=mɔ̃=tʁɑ̃=y=nə=tɑ̃=dʁə=kɑ̃=dœʁ 12
  ɑ̃=sεt=ɛ̃s=tɑ̃=u=blje=sɔ̃=lε=plœʁ=ze=lε=pœʁ 12
  e=ɑ̃=lavə=niʁ=ε=nuʁ=ʁi=y=nə=ɡʁɑ̃=dəɑ̃=bi=sjɔ̃ 13
  ʃa=kə=ʒuʁ=ε=sɑ̃=blablə=a=y=nə=i=ly=zjɔ̃ 12
  la=mi=tj=e=la=muʁ=lε=ʒø=lε=pa=sj=ɔ̃ 12
  dε=zi=maʒə=plɛ̃=la=tε=tə=tɑ̃=də=su=və=niʁ 12
  ki=a=tu=ʒa=mε=fə=ʁɔ̃=su=ʁi=ʁə 10

  y=nə=ɡu=tə=də=sɑ̃ 6
  se=ku=lə=syʁ=sɔ̃=mɑ̃=to=blɑ̃ 8
  ta=ʃɑ̃=la=py=ʁə=te=də=sɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=sə 11
  pozə=sɔ̃=nɑ̃=pʁɛ̃=tə=syʁ=sɔ̃=na=məe=də=sa=pʁe=zɑ̃sə 13
  tɥ=ɑ̃=lɥi=tu=tə=tʁa=sə=dɛ̃=su=sj=ɑ̃=sə 12
  sɔ̃=kœ=ʁə=fε=su=dε=nə=mɑ̃=si=lɑ̃=sə 11
  de=zɔʁ=mε=zɛ̃=ka=pablə=dε=me=e=də=ʒu=e=nə=də=vjɛ̃=kɛ̃=sɔ=lɑ̃sə 18
  e=a=ne=ɑ̃=ti=sɑ̃fɔ̃sə=dɑ̃=zy=nə=tɔʁ=pœʁ=ɛ̃tɑ̃sə 12

  ɔ̃=dis=tɛ̃ɡ=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=dε=za=mə 10
  lə=sɛ̃=tij=mɑ̃=dy=nə=pə=ti=tə=fla=mə 11
  e=mal=ɡʁe=sa=fε=blεsə=εl=lə=sə=fε=pεʁ=sistɑ̃tə 12
  εl=lə=nɑ̃=ʁεs=tə=pa=mwɛ̃=pʁe=zɑ̃=tə 10
  e=a=ʒa=mε=fε=paʁ=ti=də=ʃa=kə=ε=tʁə 12

  il=εɡ=zistə=tɑ̃=dɛ̃=di=vi=dys=a=vεk=ʃa=kœ̃=lœʁ=di=fe=ʁɑ̃sə 16
  sε=di=fe=ʁɑ̃=sə=ki=fa=bʁi=ke=lɑ̃=fɑ̃=sə 12
  pɑ̃=dɑ̃=la=kεllə=a=sεʁ=tɛ̃=tu=su=ʁi=e=lə=bɔ=nœʁ=nadə=sεsə 16
  a=lɔʁkə=puʁ=do=tʁə=la=ʒə=nε=sə=nε=kə=ko=ʃə=maʁ=ze=tʁis=tεsə 17

  mε=kwa=kil=a=ʁivə=sεtəɑ̃=fɑ̃=sə=ε=te=fe=mεʁə 12
  œ̃=ʒuʁ=εllə=nə=də=vjɛ̃=dʁa=plys=kynə=fʁi=vɔ=li=te=pεʁdɥ 14
  e=mεmə=si=il=na=pa=tu=ʒuʁ=ze=te=kεs=tjɔ̃=dœ̃=ʁε=vəu=dœ̃=nɑ̃=fe 18
  εllə=nu=zεdəa=ɡʁɑ̃=diʁ=də=və=niʁ=plys=myʁ=e=ɡa=ɲe=œ̃=nu=vo=sta=ty 18

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/04/2012 21:57Gramo

C’est un beau poème.
C’est vrai, évolution,croissance, aidant l’enfant perd sa crysalide et se retrouve autre.
Amitiés
Gramo

Auteur de Poésie
20/07/2012 11:28Lemmiath

Notre enfance qui marque toute notre vie et qui nous poursuit tout le long de notre vie.

Auteur de Poésie
22/07/2012 14:48Etoile Du Soir

Merci beaucoup Lukyone! Oui, c’est à nous de nous servir de notre enfance pour devenir ce que nous voulons devenir!
Merci LuneDeSolitude et Kérry-choupi.
Je pense que, même adulte, on garde toujours un part d’enfant en nous, même si cette part est minime! Merci Gramo.
Exactement Lemmiath.