Poeme-France : Lecture Écrit Viol

Chanson : La Corrida De La Captive

Chanson Viol
Publié le 01/08/2012 23:49

L'écrit contient 334 mots qui sont répartis dans 16 strophes.

Poete : Melly-Mellow

La Corrida De La Captive

Ce texte s’inspire des paroles d’une chanson assez connue, donc vous pouvez le lire à la manière dont il a été construit : Cabrel-ienne

En italique : Paroles empruntées à La Corrida de Francis Cabrel
En bleu : rajouts personnels

Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire,
J’entends qu’on s’amuse & qu’on chante au bout du couloir…
Quelqu’un a touché le verrou,
Et j’ai plongé vers le grand jour. .
J’ai vu mes tortionnaires. . De ses jours. . De séjour. .

Je ne les enverrai jamais au barreau,
Comme si j’avais dans le cou, un couteau…
Je sens les regards et la honte partout dans mon dos…
Il y a dans leurs yeux une lueur immonde,
J’pensais pas qu’on puisse autant. . S’amuser autour d’une blonde. .

Ils m’avaient paru charmants,
Peut-être un peu trop pressants.
Au fond je me sentais enfant,
J’ai accepté d’entrer là dedans,
Il n’y avait qu’un simple divan. .

Puis ils ont refermé derrière moi,
Je sentais monter mon effroi. .
Prise entre émoi & désarroi.
Ils se cachent de moi maintenant, mais je lis leurs rictus. .
Je vais pas trembler devant ses pantins. . Ses minus. .

Alors, ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m’incline. .
Elles sortent d’ou ces combines ? !
Visant à me plier à leurs prétendues disciplines !
J’ai jamais appris à me battre contre des traquenards. .
Quelle bande de couards…

**------**------**

J’ai prié pour que tout s’arrête…

J’aurai aimé ne pas les rencontrer…

Je me souviens… de chacun…

**------**------**

Je les entends rire comme je râle,
Je les vois danser comme je succombe. .
La bave du crapaud atteint bien la blanche colombe.
Fini l’innocence, la fille amicale.
Ils ont laissé dans mon cœur, une revanche bestiale. .

Ils ont fini par me laisser,
Nue & abandonnée…
Au final c’est moi qui finissait dépravée.
L’humiliation m’a tout enlevée.
Au final, je ne suis même plus sure… D’exister…
 • Pieds Hyphénique: La Corrida De La Captive

  ce=tex=te=sins=pire=des=pa=ro=les=du=ne=chan=son=as=sez=con=nue=donc=vous=pou=vez=le=li=reà=la=ma=niè=re=dont=il=a=é=té=cons=truit=ca=brel=ienne 38

  en=i=ta=li=que=pa=roles=em=prun=tées=à=la=cor=ri=da=de=fran=cis=ca=brel 20
  en=bleu=ra=jouts=per=son=nels 7

  de=puis=le=temps=que=je=pa=tiente=dans=cet=te=cham=bre=noire 14
  jen=tends=quon=sa=muse=et=quon=chan=te=au=bout=du=cou=loir 14
  quel=quun=a=tou=ché=le=ver=rou 8
  et=jai=plon=gé=vers=le=grand=jour 8
  jai=vu=mes=tor=ti=on=nai=res=de=ses=jours=de=sé=jour 14

  je=ne=les=en=ver=rai=ja=mais=au=bar=reau 11
  com=me=si=ja=vais=dans=le=cou=un=cou=teau 11
  je=sens=les=re=gards=et=la=hon=te=par=tout=dans=mon=dos 14
  il=y=a=dans=leurs=y=eux=u=ne=lueur=im=mon=de 13
  jpen=sais=pas=quon=puisseau=tant=sa=mu=ser=au=tour=du=ne=blonde 14

  ils=ma=vaient=pa=ru=char=mants 7
  peut=tê=tre=un=peu=trop=pres=sants 8
  au=fond=je=me=sen=tais=en=fant 8
  jai=ac=cep=té=den=trer=là=de=dans 9
  il=ny=a=vait=quun=sim=ple=di=van 9

  puis=ils=ont=re=fer=mé=der=ri=è=re=moi 11
  je=sen=tais=mon=ter=mon=ef=froi 8
  pri=se=en=tre=é=moi=et=dé=sar=roi 10
  ils=se=cachent=de=moi=main=te=nant=mais=je=lis=leurs=ric=tus 14
  je=vais=pas=trem=bler=de=vant=ses=pan=tins=ses=mi=nus 13

  a=lors=ils=ont=frap=pé=fort=dans=mon=cou=pour=que=je=min=cline 15
  el=les=sor=tent=dou=ces=com=bi=nes 9
  vi=sant=à=me=plier=à=leurs=pré=ten=dues=dis=ci=pli=nes 14
  jai=ja=mais=ap=pris=à=me=bat=tre=contre=des=tra=que=nards 14
  quel=le=ban=de=de=cou=ards 7

  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 46

  jai=pri=é=pour=que=tout=sar=rê=te 9

  jau=rai=ai=mé=ne=pas=les=ren=con=trer 10

  je=me=sou=viens=de=cha=cun 7

  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 46

  je=les=en=tends=ri=re=com=me=je=râ=le 11
  je=les=vois=dan=ser=com=me=je=suc=com=be 11
  la=ba=ve=du=cra=paud=at=teint=bien=la=blan=che=co=lombe 14
  fi=ni=lin=no=cen=ce=la=fil=le=a=mi=ca=le 13
  ils=ont=lais=sé=dans=mon=cœur=u=ne=re=van=che=bes=tiale 14

  ils=ont=fi=ni=par=me=lais=ser 8
  nue=et=a=ban=don=née 6
  au=fi=nal=cest=moi=qui=fi=nis=sait=dé=pra=vée 12
  l=hu=mi=li=a=ti=on=ma=tout=en=le=vée 12
  au=fi=nal=je=ne=suis=mê=me=plus=su=re=dexis=ter 13
 • Phonétique : La Corrida De La Captive

  sə tεkstə sɛ̃spiʁə dε paʁɔlə dynə ʃɑ̃sɔ̃ ase kɔnɥ, dɔ̃k vu puve lə liʁə a la manjεʁə dɔ̃ il a ete kɔ̃stʁɥi : kabʁεl jεnə

  ɑ̃n- italikə : paʁɔləz- ɑ̃pʁœ̃tez- a la kɔʁida də fʁɑ̃si kabʁεl
  ɑ̃ blø : ʁaʒu pεʁsɔnεl

  dəpɥi lə tɑ̃ kə ʒə pasjɑ̃tə dɑ̃ sεtə ʃɑ̃bʁə nwaʁə,
  ʒɑ̃tɑ̃ kɔ̃ samyzə e kɔ̃ ʃɑ̃tə o bu dy kulwaʁ…
  kεlkœ̃ a tuʃe lə veʁu,
  e ʒε plɔ̃ʒe vεʁ lə ɡʁɑ̃ ʒuʁ.
  ʒε vy mε tɔʁsjɔnεʁə. də sε ʒuʁ. də seʒuʁ.

  ʒə nə lεz- ɑ̃veʁε ʒamεz- o baʁo,
  kɔmə si ʒavε dɑ̃ lə ku, œ̃ kuto…
  ʒə sɑ̃s lε ʁəɡaʁdz- e la ɔ̃tə paʁtu dɑ̃ mɔ̃ do…
  il i a dɑ̃ lœʁz- iøz- ynə lɥœʁ imɔ̃də,
  ʒpɑ̃sε pa kɔ̃ pɥisə otɑ̃. samyze otuʁ dynə blɔ̃də.

  il mavε paʁy ʃaʁmɑ̃,
  pø tεtʁə œ̃ pø tʁo pʁesɑ̃.
  o fɔ̃ ʒə mə sɑ̃tεz- ɑ̃fɑ̃,
  ʒε aksεpte dɑ̃tʁe la dədɑ̃,
  il ni avε kœ̃ sɛ̃plə divɑ̃.

  pɥiz- ilz- ɔ̃ ʁəfεʁme dəʁjεʁə mwa,
  ʒə sɑ̃tε mɔ̃te mɔ̃n- efʁwa.
  pʁizə ɑ̃tʁə emwa e dezaʁwa.
  il sə kaʃe də mwa mɛ̃tənɑ̃, mε ʒə li lœʁ ʁiktys.
  ʒə vε pa tʁɑ̃ble dəvɑ̃ sε pɑ̃tɛ̃. sε minys.

  alɔʁ, ilz- ɔ̃ fʁape fɔʁ dɑ̃ mɔ̃ ku puʁ kə ʒə mɛ̃klinə.
  εllə sɔʁte du sε kɔ̃binə ? !
  vizɑ̃ a mə plje a lœʁ pʁetɑ̃dɥ disiplinə !
  ʒε ʒamεz- apʁiz- a mə batʁə kɔ̃tʁə dε tʁakənaʁd.
  kεllə bɑ̃də də kuaʁd…

  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə

  ʒε pʁje puʁ kə tu saʁεtə…

  ʒoʁε εme nə pa lε ʁɑ̃kɔ̃tʁe…

  ʒə mə suvjɛ̃… də ʃakœ̃…

  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə

  ʒə lεz- ɑ̃tɑ̃ ʁiʁə kɔmə ʒə ʁalə,
  ʒə lε vwa dɑ̃se kɔmə ʒə sykɔ̃bə.
  la bavə dy kʁapo atɛ̃ bjɛ̃ la blɑ̃ʃə kɔlɔ̃bə.
  fini linɔsɑ̃sə, la fijə amikalə.
  ilz- ɔ̃ lεse dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, ynə ʁəvɑ̃ʃə bεstjalə.

  ilz- ɔ̃ fini paʁ mə lεse,
  nɥ e abɑ̃dɔne…
  o final sε mwa ki finisε depʁave.
  lymiljasjɔ̃ ma tut- ɑ̃ləve.
  o final, ʒə nə sɥi mεmə plys syʁə… dεɡziste…
 • Pieds Phonétique : La Corrida De La Captive

  sə=tεk=stə=sɛ̃s=piʁə=dε=pa=ʁɔ=lə=dy=nə=ʃɑ̃=sɔ̃=a=se=kɔ=nəɥ=dɔ̃k=vu=pu=ve=lə=li=ʁəa=la=ma=njε=ʁə=dɔ̃=il=a=e=te=kɔ̃s=tʁɥi=ka=bʁεl=jεnə 38

  ɑ̃=ni=ta=likə=pa=ʁɔ=lə=zɑ̃=pʁœ̃=te=za=la=kɔ=ʁi=da=də=fʁɑ̃=si=ka=bʁεl 20
  ɑ̃=blø=ʁa=ʒu=pεʁ=sɔ=nεl 7

  dəp=ɥilə=tɑ̃=kə=ʒə=pa=sjɑ̃=tə=dɑ̃=sε=tə=ʃɑ̃=bʁə=nwaʁə 14
  ʒɑ̃=tɑ̃=kɔ̃=sa=myzəe=kɔ̃=ʃɑ̃=tə=o=bu=dy=ku=lwaʁ 13
  kεl=kœ̃=a=tu=ʃe=lə=ve=ʁu 8
  e=ʒε=plɔ̃=ʒe=vεʁ=lə=ɡʁɑ̃=ʒuʁ 8
  ʒε=vy=mε=tɔʁ=sjɔnεʁə=də=sε=ʒuʁ=də=se=ʒuʁ 11

  ʒə=nə=lε=zɑ̃=ve=ʁε=ʒa=mε=zo=ba=ʁo 11
  kɔmə=si=ʒa=vε=dɑ̃lə=ku=œ̃=ku=to 9
  ʒə=sɑ̃s=lεʁə=ɡaʁ=dze=la=ɔ̃=tə=paʁ=tu=dɑ̃=mɔ̃=do 13
  il=i=a=dɑ̃=lœʁ=ziø=zynə=lɥœʁ=imɔ̃də 9
  ʒpɑ̃=sε=pa=kɔ̃=pɥisəo=tɑ̃=sa=my=ze=o=tuʁ=dy=nə=blɔ̃də 14

  il=ma=vε=pa=ʁy=ʃaʁ=mɑ̃ 7
  pø=tε=tʁə=œ̃=pø=tʁo=pʁe=sɑ̃ 8
  o=fɔ̃=ʒə=mə=sɑ̃=tε=zɑ̃=fɑ̃ 8
  ʒε=ak=sεp=te=dɑ̃=tʁe=ladə=dɑ̃ 8
  il=ni=a=vε=kœ̃=sɛ̃plə=di=vɑ̃ 8

  pɥi=zil=zɔ̃ʁə=fεʁ=me=də=ʁjε=ʁə=mwa 9
  ʒə=sɑ̃=tε=mɔ̃=te=mɔ̃=ne=fʁwa 8
  pʁizəɑ̃=tʁə=e=mwa=e=de=za=ʁwa 8
  il=sə=ka=ʃe=də=mwamɛ̃tə=nɑ̃=mε=ʒə=li=lœʁ=ʁik=tys 13
  ʒə=vε=pa=tʁɑ̃=ble=də=vɑ̃=sε=pɑ̃=tɛ̃=sε=mi=nys 13

  a=lɔʁ=il=zɔ̃=fʁa=pe=fɔʁ=dɑ̃=mɔ̃=ku=puʁkə=ʒə=mɛ̃=klinə 14
  εl=lə=sɔʁ=te=du=sε=kɔ̃=binə 8
  vi=zɑ̃=amə=plje=a=lœʁ=pʁe=tɑ̃dɥ=di=siplinə 10
  ʒε=ʒa=mε=za=pʁi=zamə=ba=tʁə=kɔ̃=tʁə=dε=tʁa=kə=naʁd 14
  kεl=lə=bɑ̃=də=də=ku=aʁd 7

  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 45

  ʒε=pʁje=puʁ=kə=tu=sa=ʁε=tə 8

  ʒo=ʁε=ε=me=nə=pa=lε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 10

  ʒə=mə=su=vj=ɛ̃=də=ʃa=kœ̃ 8

  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 45

  ʒə=lε=zɑ̃=tɑ̃=ʁiʁə=kɔ=mə=ʒə=ʁalə 9
  ʒə=lε=vwa=dɑ̃se=kɔ=mə=ʒə=sykɔ̃bə 8
  la=bavə=dy=kʁa=po=a=tɛ̃=bjɛ̃=la=blɑ̃=ʃə=kɔlɔ̃bə 12
  fi=ni=li=nɔ=sɑ̃sə=la=fi=jəa=mikalə 9
  il=zɔ̃=lεse=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=y=nə=ʁə=vɑ̃=ʃə=bεs=tjalə 13

  il=zɔ̃=fi=ni=paʁ=mə=lε=se 8
  nɥ=e=a=bɑ̃=dɔ=ne 6
  o=fi=nal=sε=mwa=ki=fi=ni=sε=de=pʁa=ve 12
  ly=mi=lja=sjɔ̃=ma=tu=tɑ̃lə=ve 8
  o=fi=nal=ʒə=nə=sɥi=mεmə=plys=sy=ʁə=dεɡ=zis=te 13

PostScriptum

La Corrida - Francis Cabrel. . Cette chanson et ses paroles ne m’appartiennent aucunement.

Second paragraphe : Il parle de la peine que les victimes de viol ont pour porter plainte.
Troisième paragraphe : Un petit flash-back.
Dernier paragraphe : La chanson se finit comme cette horrible épreuve pour le personnage. (Les deux passages, avant (3ème paragraphe) et celui ci, sont plus clairs et plus rythmés car le personnage est maître d’elle-même à ces moments. . Peut-être. . Et sûrement trop tard. . )

Plus on avance dans le texte, plus la jeune femme ne voit plus d’espoir de se rebeller. C’est, je pense, la dure réalité de cette chose abjecte. .

Je soutiens de tout mon coeur, chaque personne ayant pu subir un tel acte de cruauté, qui nous montre encore une fois qu’être un Homme n’est pas forcément être humain pour autant. .

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/08/2012 23:58Illusion

Comme tous tes écrits, tu arrives à faire passer beaucoup d’émotions. Tu as un fort don d’empathie. J’ai beaucoup aimé, en plus vu que la chanson est très connue on a tous un peux l’aire en tête 😉
Continue comme ça, à nous transpercer le coeur ^^

Auteur de Poésie
02/08/2012 00:01Melly-Mellow

Si mes écrits plaisent & touchent, tout le plaisir est pour moi. Merci de ton passage & de ta note, ça me touche IllusionPerdu 🙂

Auteur de Poésie
02/08/2012 00:14Melly-Mellow

Wow merci Haro Base 🙂 Ton commentaire me donne le sourire ^^ C’est très gentil d’être passé par là & d’avoir commenté. Encore merci 😉

Auteur de Poésie
02/08/2012 02:36Eden33

Oui, merci de rendre hommage à ces victimes de l’ignominie.
bises

Auteur de Poésie
02/08/2012 04:29Silverfox199

Difficile exercice que tu as mené avec brio
Moi aussi, je connais cet air de Cabrel
Un de mes chanteurs préférés
Tant qu’au sujet du poème, bravo
Le viol est un fléau, un mal universel
Duquel je souhaiterais nous voir libérés

Ghjslain

Auteur de Poésie
02/08/2012 12:42Melly-Mellow

Gmlavie : Merci de ton commentaire.
Silverfox199 : Si ceci était possible, je pense que très peu de gens s’y opposeraient mais malheuresement, il ne nous reste que l’espoir. Merci de ton passage, de ta note & de tes remarques. J’en prends note, merci 🙂

Auteur de Poésie
04/08/2012 16:49Loup Gris

Je ne m’attarderai pas sur le brillant exercice que voilà, mais sur la bassesse de cette ignominie que tu as si bien décrite (avec talent) et que personne, jamais ne devrait subir. Dans un tel cas, je sortirais les crocs méchamment contre ces monstres qui n’ont d’humain que le nom!

Auteur de Poésie
04/08/2012 17:07Melly-Mellow

Tu as très bien compris la haine que je ressens face à ce genre de crimes. Merci du passage & du commentaire Loup, et j’espère bien que nombreux seront les gens qui montreront les crocs à l’encontre de ce genre de pratique, loup ou pas 😉

Auteur de Poésie
04/08/2012 20:27Nouga

une corrida avec tout ce que cela implique de bassesses , l’idée est super de l’allier a un texte de Cbrel que j’aime bcp

Auteur de Poésie
04/08/2012 20:32Melly-Mellow

C’est gentil du passage et du commentaire Nouga ^^ Ça me touche et oui cette chanson m’a toujours inspiré des actes inhumains..

Auteur de Poésie
05/07/2015 17:34Tavar

Toréador prends garde a toi ! l’humain est vraiment très con ! il existe pourtant tant de preuve de courage ,comme par exemple la boxe ,la voltige sur taureau ou cheval !pourquoi constamment vouloir tuer ou faire souffrir des bêtes ou des humains ???
je pense que l’on a quelque chose de mauvais en nous et que quelques uns s’amusent a s’en nourrir !

Auteur de Poésie
05/07/2015 18:04Melly-Mellow

Cela se peut mais ce serait un long débat philosophique à entreprendre 🙂 En tout cas, merci de votre passage sur mon écrit Tavar !