Poeme : Vox Populi

Vox Populi

La définition des mots assortis d’une astérie se trouve en Postcriptum. Je vous conseille de les lire avant d’attaquer la lecture du texte. Merci.

A 16ans, prisonnier du labour des champs et du Cens,
Serré à la taille, par la Taille
qui nous protège du sang.
Devoir puiser dans ses forces et s’épuiser pour un maigre bilan.
A 16ans, battu et méprisé par les régents d’un tyran.
Aujourd’hui, la misère me prend la gorge, et empêche mes mouvements.
Il est temps que les cris révolutionnaires leurs brisent les tympans !
Fourche à la main, je marcherai sur Paris avec mes partisans !

Reines & Rois de notre propre terre,
Coincés entre paradis et enfer,
Nous relèverons toujours notre bannière,
Se considérant comme des frères !
Nos Hommes comme une fourmilière,
Plus fort à plusieurs dans cette guerre,
Feront rugir leurs violentes colères.

Tremblez souverains de Dieu artificiels,
Nous ne sonnerons pas le glas usuel !
Prêts à devenir devant vos lois, criminels,
Nous n’aurons de relâche que devant l’immortel !
Prévenez vos soldats, qu’ils devront mener le duel !
Nous sommes prêts à tous les efforts inconditionnels !
Nous ne vous accorderons pas la mort mais une sentence plus cruelle !

Ceci est un appel aux armes,
Un rassemblement, un vacarme !
Ne cédez pas sous leurs vils charmes !
Sur leurs tombes, personne ne versera de larmes !
Prenez les armes, déclenchez l’alarme !
Voulez-vous vous rendre et qu’ils nous désarment ?
Chassez de vos esprits et de vos joues le parme !

Fuyez devant nous, la Vox populi
!
Qui toujours avance vers l’accompli,
Dans les campagnes, on écoute nos cris,
En résonance, en connivence dans l’établi !
Venez donc, prince si joli et tant poli,
Vous, traître, qui nous avez si souvent avilis !
Venez combattre par vous même les affranchis !

Vous voilà pitoyable et suppliant !
Regrettant le temps accommodant,
Plus de soumis, plus de bienséant !
Le peuple reprend le commandement !
Fini les privilèges et les arrangements,
Il nous faudra former un gouvernement clairvoyant,
Pour que les peuples de demain vivent dans le respect intransigeant
.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Vox Populi

  la=dé=fi=ni=tion=des=mots=as=sor=tis=duneas=té=rie=se=trou=ve=en=post=crip=tum=je=vous=con=sei=lle=de=les=li=re=a=vant=dat=ta=quer=la=lec=tu=re=du=texte=mer=ci 42

  a=seizeans=pri=son=nier=du=la=bour=des=champs=et=du=cens=as=té=ris=que 17
  ser=ré=à=la=taille=par=la=tailleas=té=ris=que=qui=nous=pro=tège=du=sang 17
  de=voir=pui=ser=dans=ses=forces=et=sé=pui=ser=pour=un=mai=gre=bi=lan 17
  a=seizeans=bat=tu=et=mé=pri=sé=par=les=ré=gents=dun=ty=ran 15
  au=jourdhui=la=mi=sère=me=prend=la=gor=ge=et=em=pê=che=mes=mou=ve=ments 18
  il=est=temps=que=les=cris=ré=vo=lu=tion=naires=leurs=bri=sent=les=tym=pans 17
  fourcheà=la=main=je=mar=che=rai=sur=pa=ris=a=vec=mes=par=ti=sans 16

  rei=nes=et=rois=de=no=tre=pro=pre=terre 10
  coin=cés=en=tre=pa=ra=dis=et=en=fer 10
  nous=re=lève=rons=tou=jours=no=tre=ban=nière 10
  se=con=si=dé=rant=com=me=des=frè=res 10
  nos=hom=mes=com=me=u=ne=four=mi=lière 10
  plus=fort=à=plu=sieurs=dans=cet=te=guer=re 10
  fe=ront=ru=gir=leurs=vio=len=tes=co=lères 10

  trem=blez=souve=rains=de=dieu=ar=ti=fi=ciels 10
  nous=ne=son=ne=rons=pas=le=glas=u=suel 10
  prêts=à=de=ve=nir=de=vant=vos=lois=cri=mi=nels 12
  nous=nau=rons=de=re=lâ=che=que=de=vant=lim=mor=tel 13
  préve=nez=vos=sol=dats=quils=de=vront=me=ner=le=duel 12
  nous=sommes=prêts=à=tous=les=ef=forts=in=con=di=tion=nels 13
  nous=ne=vous=ac=corde=rons=pas=la=mort=mais=u=ne=sen=ten=ce=plus=cruel=le 18

  ce=ci=est=un=ap=pel=aux=ar=mes 9
  un=ras=sem=ble=ment=un=va=car=me 9
  ne=cé=dez=pas=sous=leurs=vils=char=mes 9
  sur=leurs=tombes=per=son=ne=ne=ver=se=ra=de=lar=mes 13
  pre=nez=les=ar=mes=déclen=chez=la=lar=me 10
  vou=lez=vous=vous=rendreet=quils=nous=dé=sar=ment 10
  chas=sez=de=vos=es=prits=et=de=vos=joues=le=par=meas=té=ris=que 16

  fuyez=de=vant=nous=la=vox=po=pu=li=as=té=ris=que 13
  qui=tou=jours=a=van=ce=vers=lac=com=pli 10
  dans=les=cam=pagnes=on=é=cou=te=nos=cris 10
  en=ré=so=nance=en=con=ni=ven=ce=dans=lé=ta=bli 13
  ve=nez=donc=prince=si=jo=li=et=tant=po=li 11
  vous=traître=qui=nous=a=vez=si=sou=vent=a=vi=lis=as=té=ris=que 16
  ve=nez=com=bat=tre=par=vous=même=les=af=fran=chis 12

  vous=voi=là=pi=toya=ble=et=sup=pli=ant 10
  re=gret=tant=le=temps=ac=com=mo=dant 9
  plus=de=sou=mis=plus=de=bien=sé=ant 9
  le=peu=ple=re=prend=le=com=man=de=ment 10
  fi=ni=les=pri=vi=lèges=et=les=ar=ran=ge=ments 12
  il=nous=fau=dra=for=mer=un=gou=verne=ment=clair=voyant 12
  pour=que=les=peuples=de=de=main=vi=vent=dans=le=res=pect=in=tran=si=geant=as=té=risque 20
 • Phonétique : Vox Populi

  la definisjɔ̃ dε moz- asɔʁti dynə asteʁi sə tʁuvə ɑ̃ pɔstkʁiptɔm. ʒə vu kɔ̃sεjə də lε liʁə avɑ̃ datake la lεktyʁə dy tεkstə. mεʁsi.

  a sεzə ɑ̃, pʁizɔnje dy labuʁ dε ʃɑ̃z- e dy sɑ̃z- asteʁiskə,
  seʁe a la tajə, paʁ la tajə asteʁiskə ki nu pʁɔtεʒə dy sɑ̃.
  dəvwaʁ pɥize dɑ̃ sε fɔʁsəz- e sepɥize puʁ œ̃ mεɡʁə bilɑ̃.
  a sεzə ɑ̃, baty e mepʁize paʁ lε ʁeʒɑ̃ dœ̃ tiʁɑ̃.
  oʒuʁdɥi, la mizεʁə mə pʁɑ̃ la ɡɔʁʒə, e ɑ̃pεʃə mε muvəmɑ̃.
  il ε tɑ̃ kə lε kʁi ʁevɔlysjɔnεʁə lœʁ bʁize lε tɛ̃pɑ̃ !
  fuʁʃə a la mɛ̃, ʒə maʁʃəʁε syʁ paʁiz- avεk mε paʁtizɑ̃ !

  ʁεnəz- e ʁwa də nɔtʁə pʁɔpʁə teʁə,
  kwɛ̃sez- ɑ̃tʁə paʁadiz- e ɑ̃fe,
  nu ʁəlεvəʁɔ̃ tuʒuʁ nɔtʁə banjεʁə,
  sə kɔ̃sideʁɑ̃ kɔmə dε fʁεʁə !
  no ɔmə kɔmə ynə fuʁmiljεʁə,
  plys fɔʁ a plyzjœʁ dɑ̃ sεtə ɡeʁə,
  fəʁɔ̃ ʁyʒiʁ lœʁ vjɔlɑ̃tə kɔlεʁə.

  tʁɑ̃ble suvəʁɛ̃ də djø aʁtifisjεl,
  nu nə sɔnəʁɔ̃ pa lə ɡlaz- yzɥεl !
  pʁεz- a dəvəniʁ dəvɑ̃ vo lwa, kʁiminεl,
  nu noʁɔ̃ də ʁəlaʃə kə dəvɑ̃ limɔʁtεl !
  pʁevəne vo sɔlda, kil dəvʁɔ̃ məne lə dɥεl !
  nu sɔmə pʁεz- a tus lεz- efɔʁz- ɛ̃kɔ̃disjɔnεl !
  nu nə vuz- akɔʁdəʁɔ̃ pa la mɔʁ mεz- ynə sɑ̃tɑ̃sə plys kʁyεllə !

  səsi εt- œ̃n- apεl oz- aʁmə,
  œ̃ ʁasɑ̃bləmɑ̃, œ̃ vakaʁmə !
  nə sede pa su lœʁ vil ʃaʁmə !
  syʁ lœʁ tɔ̃bə, pεʁsɔnə nə vεʁsəʁa də laʁmə !
  pʁəne lεz- aʁmə, deklɑ̃ʃe lalaʁmə !
  vule vu vu ʁɑ̃dʁə e kil nu dezaʁme ?
  ʃase də voz- εspʁiz- e də vo ʒu lə paʁmə asteʁiskə !

  fyie dəvɑ̃ nu, la vɔks pɔpyli asteʁiskə !
  ki tuʒuʁz- avɑ̃sə vεʁ lakɔ̃pli,
  dɑ̃ lε kɑ̃paɲə, ɔ̃n- ekutə no kʁi,
  ɑ̃ ʁezɔnɑ̃sə, ɑ̃ kɔnivɑ̃sə dɑ̃ letabli !
  vəne dɔ̃k, pʁɛ̃sə si ʒɔli e tɑ̃ pɔli,
  vu, tʁεtʁə, ki nuz- ave si suvɑ̃ aviliz- asteʁiskə !
  vəne kɔ̃batʁə paʁ vu mεmə lεz- afʁɑ̃ʃi !

  vu vwala pitwajablə e sypljɑ̃ !
  ʁəɡʁεtɑ̃ lə tɑ̃z- akɔmɔdɑ̃,
  plys də sumi, plys də bjɛ̃seɑ̃ !
  lə pəplə ʁəpʁɑ̃ lə kɔmɑ̃dəmɑ̃ !
  fini lε pʁivilεʒəz- e lεz- aʁɑ̃ʒəmɑ̃,
  il nu fodʁa fɔʁme œ̃ ɡuvεʁnəmɑ̃ klεʁvwajɑ̃,
  puʁ kə lε pəplə də dəmɛ̃ vive dɑ̃ lə ʁεspε ɛ̃tʁɑ̃ziʒɑ̃ asteʁiskə.
 • Syllabes Phonétique : Vox Populi

  la=de=fi=ni=sjɔ̃=dε=mo=za=sɔʁ=ti=dynəas=te=ʁi=sə=tʁu=və=ɑ̃=pɔs=tkʁip=tɔm=ʒə=vu=kɔ̃=sεjə=də=lε=li=ʁə=a=vɑ̃=da=ta=ke=la=lεk=ty=ʁə=dy=tεk=stə=mεʁ=si 42

  a=sεzəɑ̃=pʁi=zɔ=nje=dy=la=buʁ=dε=ʃɑ̃=ze=dy=sɑ̃=zas=te=ʁiskə 16
  se=ʁe=a=la=tajə=paʁ=la=ta=jəas=te=ʁiskə=ki=nu=pʁɔ=tε=ʒə=dy=sɑ̃ 18
  də=vwaʁ=pɥi=ze=dɑ̃=sε=fɔʁsə=ze=sep=ɥi=ze=puʁ=œ̃=mε=ɡʁə=bi=lɑ̃ 17
  a=sεzəɑ̃=ba=ty=e=me=pʁi=ze=paʁ=lε=ʁe=ʒɑ̃=dœ̃=ti=ʁɑ̃ 15
  o=ʒuʁ=dɥi=la=mi=zεʁə=mə=pʁɑ̃=la=ɡɔʁ=ʒə=e=ɑ̃=pε=ʃə=mε=mu=və=mɑ̃ 19
  il=ε=tɑ̃kə=lε=kʁi=ʁe=vɔ=ly=sjɔ=nε=ʁə=lœʁ=bʁi=ze=lε=tɛ̃=pɑ̃ 17
  fuʁʃəa=la=mɛ̃=ʒə=maʁ=ʃə=ʁε=syʁ=pa=ʁi=za=vεk=mε=paʁ=ti=zɑ̃ 16

  ʁε=nə=ze=ʁwadə=nɔ=tʁə=pʁɔ=pʁə=te=ʁə 10
  kwɛ̃=se=zɑ̃=tʁə=pa=ʁa=di=ze=ɑ̃=fe 10
  nuʁə=lε=və=ʁɔ̃=tu=ʒuʁ=nɔ=tʁə=ba=njεʁə 10
  sə=kɔ̃=si=de=ʁɑ̃=kɔ=mə=dε=fʁε=ʁə 10
  no=ɔ=mə=kɔ=mə=y=nə=fuʁ=mi=ljεʁə 10
  plys=fɔʁ=a=ply=zjœʁ=dɑ̃=sε=tə=ɡe=ʁə 10
  fə=ʁɔ̃=ʁy=ʒiʁ=lœʁ=vjɔ=lɑ̃=tə=kɔ=lεʁə 10

  tʁɑ̃=ble=su=və=ʁɛ̃də=djø=aʁ=ti=fi=sjεl 10
  nu=nə=sɔ=nə=ʁɔ̃=pa=lə=ɡla=zyz=ɥεl 10
  pʁε=zadə=və=niʁ=də=vɑ̃=vo=lwa=kʁi=mi=nεl 11
  nu=no=ʁɔ̃dəʁə=laʃə=kə=də=vɑ̃=li=mɔʁ=tεl 10
  pʁe=və=ne=vo=sɔl=da=kil=də=vʁɔ̃mə=ne=lə=dɥεl 12
  nu=sɔmə=pʁε=za=tus=lε=ze=fɔʁ=zɛ̃=kɔ̃=di=sjɔ=nεl 13
  nunə=vu=za=kɔʁ=də=ʁɔ̃=pa=la=mɔʁ=mε=zy=nə=sɑ̃=tɑ̃=sə=plys=kʁy=εllə 18

  sə=si=ε=tœ̃=na=pεl=o=za=ʁmə 9
  œ̃=ʁa=sɑ̃=blə=mɑ̃=œ̃=va=ka=ʁmə 9
  nə=se=de=pa=su=lœ=ʁə=vil=ʃa=ʁmə 10
  syʁ=lœʁ=tɔ̃bə=pεʁ=sɔnə=nə=vεʁ=sə=ʁa=də=laʁmə 11
  pʁə=ne=lε=zaʁ=mə=de=klɑ̃=ʃe=la=laʁmə 10
  vu=le=vu=vu=ʁɑ̃dʁəe=kil=nu=de=zaʁ=me 10
  ʃase=də=vo=zεs=pʁi=ze=də=vo=ʒu=lə=paʁ=məas=te=ʁiskə 14

  fy=i=e=də=vɑ̃=nu=la=vɔks=pɔ=py=li=as=te=ʁiskə 14
  ki=tu=ʒuʁ=za=vɑ̃=sə=vεʁ=la=kɔ̃=pli 10
  dɑ̃=lε=kɑ̃=paɲə=ɔ̃=ne=ku=tə=no=kʁi 10
  ɑ̃=ʁe=zɔ=nɑ̃sə=ɑ̃=kɔ=ni=vɑ̃=sə=dɑ̃=le=ta=bli 13
  və=ne=dɔ̃k=pʁɛ̃sə=si=ʒɔ=li=e=tɑ̃=pɔ=li 11
  vu=tʁεtʁə=ki=nu=za=ve=si=su=vɑ̃=a=vi=li=zas=te=ʁiskə 15
  və=ne=kɔ̃=batʁə=paʁ=vu=mε=mə=lε=za=fʁɑ̃=ʃi 12

  vu=vwa=la=pi=twa=ja=blə=e=sy=pljɑ̃ 10
  ʁə=ɡʁε=tɑ̃=lə=tɑ̃=za=kɔ=mɔ=dɑ̃ 9
  plys=də=su=mi=plys=də=bj=ɛ̃=se=ɑ̃ 10
  lə=pə=plə=ʁə=pʁɑ̃=lə=kɔ=mɑ̃=də=mɑ̃ 10
  fi=ni=lε=pʁi=vilεʒə=ze=lε=za=ʁɑ̃=ʒə=mɑ̃ 11
  il=nu=fo=dʁa=fɔʁ=me=œ̃=ɡu=vεʁnə=mɑ̃=klεʁ=vwa=jɑ̃ 13
  puʁkə=lε=pə=plə=də=də=mɛ̃=vi=ve=dɑ̃=lə=ʁεs=pε=ɛ̃=tʁɑ̃=zi=ʒɑ̃=as=te=ʁiskə 20

PostScriptum

Le Cens = Taxe fixe payée mensuellement par un paysan au Moyen-Âge.
La Taille = Pour se faire protéger de la guerre par un seigneur, les villageois devaient lui payer une rétribution nommée Taille. Jeu de mots ici sur le fait de se serrer la ceinture pour pouvoir payer la Taille.
Sonner le glas = Marquer la fin, annoncer un échec.
Parme = Un mauve pale.
Vox Populi = La voix du peuple, dérivé de l’expression « Vox Populi, Vox Dei ». . Soit la voix du peuple est le voix de dieu.
Avilir = Rendre méprisable quelqu’un.
Intransigeant = Qui ne permet pas de compromis.

Un petit poème inspiré essentiellement des faits que l’on connaît sur le Moyen-Âge avec un Tiers-Monde au combien nombreux, mais au combien défavorisé. L’histoire d’un petit Gavroche des campagnes, qui en a marre de vivre dans la misère & va mener une attaque pour s’affranchir.

Récompense

3
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/08/2012 16:17Illusion

Melly-Mellow, une fois de plus ton écrit on rentre dans les personnages et ça nous donne envie de nous révolter ^^ Je te suis a Paris pour bouleverser le système 😉

Auteur de Poésie
02/08/2012 16:21Melly-Mellow

Prends ta bannière IllusionPerdu ! La lutte commence 😉 Merci de ton engagement !

Auteur de Poésie
04/08/2012 00:37Melly-Mellow

Effectivement, c’est vraiment regrettable ce manque de dialogue, alors que si les pays avaient une ligne directe entre eux, une sorte de crainte peut-être ou juste de respect, ça serait sûrement plus facile.. Merci de ton commentaire & de ton passage 🙂

Auteur de Poésie
04/08/2012 11:51Nouga

je te suis dans cette croisade
belle écriture j’aime

Auteur de Poésie
04/08/2012 13:27Melly-Mellow

Merci de ton engagement Nouga ! Et surtout merci de ton commentaire 🙂

Auteur de Poésie
04/08/2012 16:54Loup Gris

Déjà en ces temps, les peuple avait fort à faire avec les exploiteurs, rien n’a changé dans certaines contrées pas toujours très éloignées. Les guerres sont évitables si on le voulait vraiment, les révolutions sont bien souvent nécessaires pour le bien du peuple. Hélas, des exactions sont commises dans les deux cas. Rien ne vaut la paix, c’est sûr!

Auteur de Poésie
04/08/2012 17:04Melly-Mellow

Un texte qui je m’en rends compte fais écho à tes ’printemps arabes’. Oui c’est sur rien ne vaut la paix, le remède à la guerre, mais à quel prix devons nous parfois l’obtenir.. En tout cas, merci du passage et du commentaire.

Auteur de Poésie
31/08/2012 17:44Melly-Mellow

J’ai retranscris les voeux de cette époque, bien entendu que ça reste une utopie... Encore aujourd’hui, on en rêve 😉
Ça a violemment percuté contre le torse là, il risque d’y avoir des marques, j’espère que le sang n’a pas coulé !
Merci du passage, du commentaire et du coup de coeur 🙂 Bises & Amitié.

Auteur de Poésie
31/08/2012 17:52Jandot Poésie

j’ai encore sur les jambes de la boue
en traversant les villes et les champs
alors je te le dis sans tabou
voici un récit bien touchant

un gros coup de coeur
afin que jamais il ne meurt

Auteur de Poésie
31/08/2012 17:59Melly-Mellow

Me voilà tout autant touché, d’un commentaire aussi personnalisé.
Merci du passage, de l’avis et du coup de coeur. Bises & Amitié 😃

Auteur de Poésie
31/08/2012 18:13Effet-Mer

Bien ...on se fait un remake de la prise de la bastille ? ....Mais pas le 14 juillet.... je voudrait bien un autre jour ferié avec des feu d’artifice 🙂

Auteur de Poésie
31/08/2012 18:21Tulipe Noire

Un Magnifique grand poème écrit avec un e belle plume qui me fait penser à l’undes plus beaux poèmes du grand poète Victor Hugo dans je cite un de ses poèmes engagés, France et Ame, bravo pour partage et ton bel écrit, mes amitiés.

Auteur de Poésie
31/08/2012 20:57Melly-Mellow

Tissadu69 : C’est pas les feux d’artifce que tu préfères mais les jours sans école 😉 ça me convient aussi de toute manière 😃 Merci du commentaire & du passage.
Tulipe noire : Je ne pense pas mériter la comparaison à Victor Hugo mais merci beaucoup pour ce compliment.. Merci à toi d’être venu commenter.. Amitiés également 🙂

Auteur de Poésie
30/07/2014 16:18Camus

Bien écrit , j’aime

Auteur de Poésie
01/08/2014 14:30Melly-Mellow

Merci à toi Camus 🙂