Univers de poésie d'un auteur

Prose:Ma Blanche

La Prose

Nicolas, vous ne connaissez pas Nicolas.
Nicolas c’est l’aide à la personne qui s’occupait de mon amie Blanche.
Blanche, ça ne vous dit rien non plus. . Hé il faut sortir le dimanche !
C’est une presque centenaire de presque cent ans. . Ou presque. Mais voyons, elle publie ici alors cherchez !

Par un bel après-midi de printemps, Nicolas s’apprêtait à emmener Blanche au parc.
Il faut vous dire qu’elle est en fauteuil roulant depuis quelques années déjà.
L’Ardèche est un département où les rues sont plus souvent en pente qu’à l’horizontale.

Nicolas, tête en l’air ce jour là, peut-être troublé à la vue d’une jolie demoiselle qui passait dans la rue, a oublié de mettre le frein du fauteuil, le temps d’ouvrir la portière pour installer mon amie. Dès que te fauteuil fut libéré des mains de Nicolas, il se mit à dévaler la pente, prenant de la vitesse. Nicolas eut beau courir derrière, peine perdue, jamais il ne put rattraper le bolide et sa passagère.

Les gens du canton la cherchent encore aujourd’hui.
Moi je sais où elle se trouve. Elle a traversé toute le Provence, la Méditerranée, échappant aux dents acérées des requins.

Elle vit quelque part en Afrique du Nord. Oh, de requins là-bas, il y en a aussi, mais ils sont moins dangereux.

Belle vie ma presque centenaire. Lorsque vous dormez, si quelquefois dans vos rêves vous sentez une caresse sur votre joue, ce n’est que Aladin qui vient y déposer un bisou, alors n’ayez pas peur.
Partage de cette Prose avec vos contacts
Poeme de Mémo

Poète Mémo

Mémo a publié sur le site 632 écrits. Mémo est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Ma Blancheni=co=las=vous=ne=con=nais=sez=pas=ni=co=las 12
ni=co=las=cest=laideà=la=per=son=ne=qui=soc=cu=pait=de=mon=a=mie=blanche 18
blan=che=ça=ne=vous=dit=rien=non=plus=hé=il=faut=sor=tir=le=di=man=che 18
cest=une=pres=que=cente=naire=de=pres=que=cent=ans=ou=presque=mais=voyons=el=le=pu=blie=i=ci=a=lors=cher=chez 25

par=un=bel=a=près=mi=di=de=prin=temps=ni=co=las=sap=prê=tait=à=em=me=ner=blancheau=parc 22
il=faut=vous=dire=quel=leest=en=fau=teuil=rou=lant=de=puis=quel=ques=an=nées=dé=jà 19
lar=dècheest=un=dé=par=te=ment=où=les=rues=sont=plus=souvent=en=pente=quà=lho=ri=zon=tale 20

ni=co=las=têteen=lair=ce=jour=là=peut=têtre=trou=blé=à=la=vue=dune=jo=lie=de=moi=sel=le=qui=pas=sait=dans=la=rue=a=ou=blié=de=met=tre=le=frein=du=fau=teuil=le=temps=dou=vrir=la=por=tiè=re=pour=ins=tal=ler=mon=a=mie=dès=que=te=fau=teuil=fut=li=bé=ré=des=mains=de=ni=co=las=il=se=mit=à=dé=va=ler=la=pen=te=pre=nant=de=la=vi=tesse=ni=co=las=eut=beau=cou=rir=der=riè=re=pei=ne=per=due=ja=mais=il=ne=put=rat=tra=per=le=bo=li=deet=sa=pas=sa=gère 115

les=gens=du=can=ton=la=cher=chent=en=co=re=au=jourd=hui 14
moi=je=sais=où=elle=se=trouve=el=lea=tra=ver=sé=toute=le=provence=la=mé=di=ter=ra=née=é=chap=pant=aux=dents=a=cé=rées=des=re=quins 32

elle=vit=quel=que=part=en=a=fri=que=du=nord=oh=de=re=quins=là=bas=il=y=en=a=aus=si=mais=ils=sont=moins=dange=reux 29

bel=le=vie=ma=pres=que=cente=naire=lors=que=vous=dor=mez=si=quel=que=fois=dans=vos=rêves=vous=sen=tez=une=ca=res=se=sur=vo=tre=joue=ce=nest=quea=la=din=qui=vient=y=dé=po=ser=un=bi=sou=a=lors=nayez=pas=peur 50
Phonétique : Ma Blanchenikɔla, vu nə kɔnεse pa nikɔla.
nikɔla sε lεdə a la pεʁsɔnə ki sɔkypε də mɔ̃n- ami blɑ̃ʃə.
blɑ̃ʃə, sa nə vu di ʁjɛ̃ nɔ̃ plys. e il fo sɔʁtiʁ lə dimɑ̃ʃə !
sεt- ynə pʁεskə sɑ̃tənεʁə də pʁεskə sɑ̃t- ɑ̃. u pʁεskə. mε vwajɔ̃, εllə pybli isi alɔʁ ʃεʁʃe !

paʁ œ̃ bεl apʁε midi də pʁɛ̃tɑ̃, nikɔla sapʁεtε a aməne blɑ̃ʃə o paʁk.
il fo vu diʁə kεllə εt- ɑ̃ fotəj ʁulɑ̃ dəpɥi kεlkz- ane deʒa.
laʁdεʃə εt- œ̃ depaʁtəmɑ̃ u lε ʁy sɔ̃ plys suvɑ̃ ɑ̃ pɑ̃tə ka lɔʁizɔ̃talə.

nikɔla, tεtə ɑ̃ lεʁ sə ʒuʁ la, pø tεtʁə tʁuble a la vɥ dynə ʒɔli dəmwazεllə ki pasε dɑ̃ la ʁy, a ublje də mεtʁə lə fʁɛ̃ dy fotəj, lə tɑ̃ duvʁiʁ la pɔʁtjεʁə puʁ ɛ̃stale mɔ̃n- ami. dε kə tə fotəj fy libeʁe dε mɛ̃ də nikɔla, il sə mit a devale la pɑ̃tə, pʁənɑ̃ də la vitεsə. nikɔlaz- y bo kuʁiʁ dəʁjεʁə, pεnə pεʁdɥ, ʒamεz- il nə pyt ʁatʁape lə bɔlidə e sa pasaʒεʁə.

lε ʒɑ̃ dy kɑ̃tɔ̃ la ʃεʁʃe ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi.
mwa ʒə sεz- u εllə sə tʁuvə. εllə a tʁavεʁse tutə lə pʁɔvɑ̃sə, la mediteʁane, eʃapɑ̃ o dɑ̃z- aseʁe dε ʁəkɛ̃.

εllə vit kεlkə paʁ ɑ̃n- afʁikə dy nɔʁ. ɔ, də ʁəkɛ̃ la ba, il i ɑ̃n- a osi, mεz- il sɔ̃ mwɛ̃ dɑ̃ʒəʁø.

bεllə vi ma pʁεskə sɑ̃tənεʁə. lɔʁskə vu dɔʁme, si kεlkəfwa dɑ̃ vo ʁεvə vu sɑ̃tez- ynə kaʁεsə syʁ vɔtʁə ʒu, sə nε kə aladɛ̃ ki vjɛ̃ i depoze œ̃ bizu, alɔʁ nεje pa pœʁ.
Syllabes Phonétique : Ma Blancheni=kɔ=la=vu=nə=kɔ=nε=se=pa=ni=kɔ=la 12
ni=kɔ=la=sε=lε=də=a=la=pεʁ=sɔ=nə=ki=sɔ=ky=pε=də=mɔ̃=na=mi=blɑ̃ʃə 20
blɑ̃=ʃə=sa=nə=vu=di=ʁj=ɛ̃=nɔ̃=plys=e=il=fo=sɔʁ=tiʁ=lə=di=mɑ̃=ʃə 19
sεtynə=pʁεskə=sɑ̃=tə=nε=ʁə=də=pʁεs=kə=sɑ̃=tɑ̃=u=pʁεs=kə=mε=vwa=jɔ̃=εl=lə=py=bli=i=si=a=lɔʁ=ʃεʁ=ʃe 27

paʁ=œ̃=bεl=a=pʁεmididə=pʁɛ̃=tɑ̃=ni=kɔ=la=sa=pʁε=tε=a=a=mə=ne=blɑ̃=ʃəo=paʁk 20
il=fo=vu=di=ʁə=kεl=lə=ε=tɑ̃=fo=təj=ʁu=lɑ̃=dəp=ɥi=kεl=kza=ne=de=ʒa 20
laʁ=dεʃəε=tœ̃=de=paʁtə=mɑ̃=u=lε=ʁy=sɔ̃=plys=su=vɑ̃=ɑ̃=pɑ̃=tə=ka=lɔ=ʁi=zɔ̃talə 20

ni=kɔ=la=tεtəɑ̃lεʁsə=ʒuʁ=la=pø=tε=tʁə=tʁu=ble=a=la=vɥ=dy=nə=ʒɔ=li=də=mwa=zεllə=ki=pa=sε=dɑ̃=la=ʁy=a=u=blje=də=mε=tʁə=lə=fʁɛ̃=dy=fo=təj=lə=tɑ̃=du=vʁiʁ=la=pɔʁ=tjε=ʁə=puʁ=ɛ̃s=ta=le=mɔ̃=na=mi=dε=kə=tə=fo=təj=fy=li=be=ʁe=dε=mɛ̃=də=ni=kɔ=la=il=sə=mit=a=de=va=le=la=pɑ̃=tə=pʁə=nɑ̃=də=la=vi=tε=sə=ni=kɔ=la=zy=bo=ku=ʁiʁ=də=ʁjε=ʁə=pε=nə=pεʁdɥ=ʒa=mε=zil=nə=pyt=ʁa=tʁa=pe=lə=bɔ=li=dəe=sa=pasaʒεʁə 112

lε=ʒɑ̃=dy=kɑ̃=tɔ̃=la=ʃεʁ=ʃe=ɑ̃=kɔ=ʁə=o=ʒuʁ=dɥi 14
mwaʒə=sεzuεllə=sə=tʁu=və=εl=ləa=tʁa=vεʁ=se=tu=tə=lə=pʁɔ=vɑ̃=sə=la=me=di=te=ʁa=ne=e=ʃa=pɑ̃=o=dɑ̃=za=se=ʁe=dε=ʁə=kɛ̃ 33

εllə=vit=kεl=kə=paʁ=ɑ̃nafʁikə=dy=nɔʁ=ɔ=də=ʁə=kɛ̃=la=ba=il=i=ɑ̃=na=o=si=mε=zil=sɔ̃=mwɛ̃=dɑ̃=ʒə=ʁø 27

bεllə=vimapʁεskə=sɑ̃=tə=nε=ʁə=lɔʁ=skə=vu=dɔʁ=me=si=kεl=kə=fwa=dɑ̃=vo=ʁε=və=vu=sɑ̃=te=zy=nə=ka=ʁε=sə=syʁ=vɔ=tʁə=ʒu=sə=nε=kəa=la=dɛ̃=ki=vjɛ̃=i=de=po=ze=œ̃=bi=zu=a=lɔʁ=nε=je=pa=pœʁ 51

Historique des Modifications

27/07/2023 09:15

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
26/07/2023 20:23David T...

C’est simplement magnifiquement écrit, tendre et mes mots sont économes au regard du plaisir ressenti devant ce vibrant témoignage. Bravo Blanche pour toutes ces lumières écrites...On s’écrira autrement.

Prose Amitié
Du 26/07/2023 15:58

L'écrit contient 267 mots qui sont répartis dans 6 strophes.