Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Tu N’Ais Plus La ! ! : (

Poème Amour
Publié le 27/09/2004 22:19

L'écrit contient 157 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Mery_C--Berger

Tu N’Ais Plus La ! ! : (

La solitude me pèse
J’ai perdu le sens se ma vie
Cette musique insipide me rend triste
Et puis une curieuse sensation d’ennuie
Et de lassitude m’envahis.
J’écoute discretement les paroles de cette chanson
Qui, curieusement me donne une impréssion
De liberté éprouvé.

Je me rappele encore le regard fixé sur moi,
Sous le soleil de juin,
Étais d’étonnement expresif.
Si facilement, on pouvoir voir ces sentiments
A travers de quelque larmes.
Si doucement, tu goutais a mes levres
Tel un homme ayan perdu son ame.
Tranblant dans mes bras
Les yeux remplis d’eau
Tu cherchais tes mots
Puis tu na su que dire je taime

Je marche tranquilment
Sur se sable mouillé
J’attend patienment,
Que tu reviennes me retrouvé
Mes verbes ne sont plus present
Puisque maintenant tu n’ais plus la
Tu avais besoin de changement
Évidament, je ne le voulais pas…
Pleuré ton absence. .
Désiré ta presence. .
 • Pieds Hyphénique: Tu N’Ais Plus La ! ! : (

  la=so=li=tude=me=pèse 6
  jai=per=du=le=sens=se=ma=vie 8
  cette=mu=si=quein=si=pi=de=me=rend=triste 10
  et=puis=une=cu=rieuse=sen=sa=tion=den=nuie 10
  et=de=las=si=tude=men=va=his 8
  jé=coute=dis=cre=te=ment=les=pa=ro=les=de=cet=te=chan=son 15
  qui=cu=rieuse=ment=me=don=neu=ne=im=prés=sion 11
  de=li=ber=té=é=prou=vé 7

  je=me=rap=pe=leen=core=le=re=gard=fixé=sur=moi 12
  sous=le=so=leil=de=juin 6
  étais=dé=tonne=ment=ex=pre=sif 7
  si=fa=cile=ment=on=pou=voir=voir=ces=sen=timents 11
  a=tra=vers=de=quel=que=larmes 7
  si=douce=ment=tu=gou=tais=a=mes=levres 9
  tel=un=hommeayan=per=du=son=ame 7
  tran=blant=dans=mes=bras 5
  les=y=eux=rem=plis=deau 6
  tu=cher=chais=tes=mots 5
  puis=tu=na=su=que=dire=je=taime 8

  je=mar=che=tran=quilment 5
  sur=se=sa=ble=mouil=lé 6
  jat=tend=pa=tien=ment 5
  que=tu=re=viennes=me=re=trou=vé 8
  mes=ver=bes=ne=sont=plus=present 7
  puis=que=mainte=nant=tu=nais=plus=la 8
  tu=a=vais=be=soin=de=change=ment 8
  évi=dament=je=ne=le=vou=lais=pas 8
  pleu=ré=ton=ab=sen=ce 6
  dé=si=ré=ta=pre=sen=ce 7
 • Phonétique : Tu N’Ais Plus La ! ! : (

  la sɔlitydə mə pεzə
  ʒε pεʁdy lə sɑ̃s sə ma vi
  sεtə myzikə ɛ̃sipidə mə ʁɑ̃ tʁistə
  e pɥiz- ynə kyʁjøzə sɑ̃sasjɔ̃ dɑ̃nɥi
  e də lasitydə mɑ̃vai.
  ʒekutə diskʁətəmɑ̃ lε paʁɔlə də sεtə ʃɑ̃sɔ̃
  ki, kyʁjøzəmɑ̃ mə dɔnə ynə ɛ̃pʁesjɔ̃
  də libεʁte epʁuve.

  ʒə mə ʁapələ ɑ̃kɔʁə lə ʁəɡaʁ fikse syʁ mwa,
  su lə sɔlεj də ʒɥɛ̃,
  etε detɔnəmɑ̃ εkspʁəzif.
  si fasiləmɑ̃, ɔ̃ puvwaʁ vwaʁ sε sɑ̃timɑ̃
  a tʁavεʁ də kεlkə laʁmə.
  si dusəmɑ̃, ty ɡutεz- a mε ləvʁə
  tεl œ̃n- ɔmə εjɑ̃ pεʁdy sɔ̃n- amə.
  tʁɑ̃blɑ̃ dɑ̃ mε bʁa
  lεz- iø ʁɑ̃pli do
  ty ʃεʁʃε tε mo
  pɥi ty na sy kə diʁə ʒə tεmə

  ʒə maʁʃə tʁɑ̃kilme
  syʁ sə sablə muje
  ʒatɑ̃ pasjɑ̃me,
  kə ty ʁəvjεnə mə ʁətʁuve
  mε vεʁbə- nə sɔ̃ plys pʁəze
  pɥiskə mɛ̃tənɑ̃ ty nεs plys la
  ty avε bəzwɛ̃ də ʃɑ̃ʒəmɑ̃
  evidame, ʒə nə lə vulε pa…
  pləʁe tɔ̃n- absɑ̃sə.
  deziʁe ta pʁəzɑ̃sə.
 • Pieds Phonétique : Tu N’Ais Plus La ! ! : (

  la=sɔ=li=tydə=mə=pεzə 6
  ʒε=pεʁ=dylə=sɑ̃s=sə=ma=vi 7
  sεtə=my=zi=kəɛ̃=si=pi=də=mə=ʁɑ̃tʁistə 9
  e=pɥi=zynə=ky=ʁjø=zə=sɑ̃=sa=sjɔ̃=dɑ̃n=ɥi 11
  e=də=la=si=tydə=mɑ̃=va=i 8
  ʒe=kutə=dis=kʁə=tə=mɑ̃=lε=pa=ʁɔ=lə=də=sε=tə=ʃɑ̃=sɔ̃ 15
  ki=ky=ʁjøzə=mɑ̃=mə=dɔ=nəy=nə=ɛ̃=pʁe=sjɔ̃ 11
  də=li=bεʁ=te=e=pʁu=ve 7

  ʒə=mə=ʁapə=ləɑ̃=kɔʁə=lə=ʁə=ɡaʁ=fik=se=syʁ=mwa 12
  su=lə=sɔ=lεj=də=ʒɥɛ̃ 6
  e=tε=de=tɔnə=mɑ̃=εk=spʁə=zif 8
  si=fa=silə=mɑ̃=ɔ̃=pu=vwaʁ=vwaʁ=sε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 12
  a=tʁa=vεʁdə=kεl=kə=laʁmə 6
  si=dusə=mɑ̃=ty=ɡu=tε=za=mε=lə=vʁə 10
  tεl=œ̃=nɔməε=jɑ̃=pεʁ=dy=sɔ̃namə 7
  tʁɑ̃=blɑ̃=dɑ̃=mε=bʁa 5
  lε=zi=ø=ʁɑ̃=pli=do 6
  ty=ʃεʁ=ʃε=tε=mo 5
  pɥi=ty=nasykə=di=ʁə=ʒə=tεmə 7

  ʒə=maʁ=ʃə=tʁɑ̃=kil=me 6
  syʁ=sə=sa=blə=mu=je 6
  ʒa=tɑ̃=pa=sj=ɑ̃=me 6
  kə=tyʁə=vjεnə=məʁə=tʁu=ve 6
  mε=vεʁbə=nə=sɔ̃=plys=pʁə=ze 7
  pɥiskə=mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=nε=sə=plys=la 9
  ty=a=vεbə=zwɛ̃=də=ʃɑ̃=ʒə=mɑ̃ 8
  e=vi=da=me=ʒə=nə=lə=vu=lε=pa 10
  plə=ʁe=tɔ̃=nab=sɑ̃=sə 6
  de=zi=ʁe=ta=pʁə=zɑ̃sə 6

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/09/2004 00:00Monde Cruelle !!!!!!

bravo se poeme est tres beau bravo je voi que tu ecrit beaucoups je ne pourai pas tt lire du moin pas maintenent jen ai ecrit un aussi un peut du meme style mais je ne me souvien plus du titre mais nesite pas a fair un tour chez moi bravo romain

Auteur de Poésie
08/10/2004 00:00Mery_C--Berger

Mercii !!!BCp!!! 🙂