Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Aujourd’Hui J’Ai Craqué

Poème - Sans Thème -
Publié le 27/10/2004 16:45

L'écrit contient 407 mots qui sont répartis dans 12 strophes.

Poete : Michemai

Aujourd’Hui J’Ai Craqué

Comme tous les jours je t’écris dans l’espoir
Qu’un jour tu me lises, le lendemain j’efface
Comme pour mieux recommencer, sans trace
Je veux t’aimer, continuer notre histoire

Aujourd’hui j’ai craqué et je t’ai appelé
Cela fait si longtemps que je ne t’ai pas vu
Tu me manques, je t’aime même si tu m’as jeté
Alors je t’ai appelé ça a sonné et je t’ai eu

Tu m’as reconnu et tu m’a parlé
Tu m’as fait comprendre que je t’ai manqué
Mais encore une fois tu ne pouvais me parlé
Il était la et notre discussion tu as écourté

J’étais si content de te parler et t’entendre
Cela a été super bref mais le début d’une discussion
Qui je l’espere, si tu me le montres peut prétendre
À devenir une nouvelle forte histoire sans confusion

Je t’aime et je t’aimerais toujours
Je me suis aperçu que j’ai besoin de t’entendre
Quoi qu’en dise les autres, je veux mon amour
Te voir tant que la vie peut nous le rendre

Tu ne peux pas ne plus m’aimer
Mais tu es mieux avec lui plus heureuse
C’est plus simple mais sera tu plus heureuse
Moi je serais la pour tout continuer

Des questions ce bousculent
Vas tu faire des efforts de ton coté
Pour que notre relation ne bascule
Vers le coté obscur de l’amour terminé

J’ai fait le premier pas et j’attend de toi
Que tu me montres que je suis important
Mais j’ai peur de la réponse évidente
Tu ne veux plus vivre pour moi.

Je vais reprendre quelque citations
Te montrant en mon ame et mon nom
Que l’amour pour toi c’est ton bonheur
Mem si je me morfond dans mon malheur

« Sous ton sourire ce cache des larmes mais le sourire dois prendre une plus grande place que ces larmes »

« Ne m’oublie pas
Je te vis je te sais par cœur
Loin de toi je n’ai plus d’ailleurs
Partout où que je sois
Il me manque tout puisqu’il me manque toi
Ne m’oublie pas »

Je te retrouverai mieux qu’avant,
Même si c’est loin, même si c’est demain.
Je te retrouverai autrement.
C’est gravé, c’est gravé dans le creux de nos mains.
 • Pieds Hyphénique: Aujourd’Hui J’Ai Craqué

  comme=tous=les=jours=je=té=cris=dans=les=poir 10
  quun=jour=tu=me=lises=le=len=de=main=jef=face 11
  com=me=pour=mieux=re=com=men=cer=sans=trace 10
  je=veux=tai=mer=con=ti=nuer=notre=his=toire 10

  au=jourdhui=jai=cra=qué=et=je=tai=ap=pe=lé 11
  ce=la=fait=si=long=temps=que=je=ne=tai=pas=vu 12
  tu=me=man=ques=je=taime=mê=me=si=tu=mas=je=té 13
  a=lors=je=tai=ap=pe=lé=ça=a=son=né=et=je=tai=eu 15

  tu=mas=re=con=nu=et=tu=ma=par=lé 10
  tu=mas=fait=com=prendre=que=je=tai=man=qué 10
  mais=en=coreu=ne=fois=tu=ne=pou=vais=me=par=lé 12
  il=é=tait=la=et=notre=dis=cus=sion=tu=as=é=cour=té 14

  jé=tais=si=content=de=te=par=ler=et=ten=tendre 11
  ce=la=a=é=té=su=per=bref=mais=le=dé=but=dune=dis=cus=sion 16
  qui=je=les=pe=re=si=tu=me=le=montres=peut=pré=tendre 13
  à=de=ve=nir=une=nou=vel=le=for=te=his=toi=re=sans=con=fu=sion 17

  je=tai=me=et=je=tai=me=rais=tou=jours 10
  je=me=suis=a=per=çu=que=jai=be=soin=de=ten=tendre 13
  quoi=quen=dise=les=au=tres=je=veux=mon=a=mour 11
  te=voir=tant=que=la=vie=peut=nous=le=rendre 10

  tu=ne=peux=pas=ne=plus=mai=mer 8
  mais=tu=es=mieux=a=vec=lui=plus=heu=reuse 10
  cest=plus=simple=mais=se=ra=tu=plus=heu=reuse 10
  moi=je=se=rais=la=pour=tout=con=ti=nuer 10

  des=ques=ti=ons=ce=bous=culent 7
  vas=tu=faire=des=ef=forts=de=ton=co=té 10
  pour=que=notre=re=la=ti=on=ne=bas=cule 10
  vers=le=co=té=obs=cur=de=la=mour=ter=mi=né 12

  jai=fait=le=pre=mier=pas=et=jat=tend=de=toi 11
  que=tu=me=montres=que=je=suis=im=por=tant 10
  mais=jai=peur=de=la=ré=ponse=é=vi=dente 10
  tu=ne=veux=plus=vi=vre=pour=moi 8

  je=vais=re=pren=dre=quel=que=ci=ta=tions 10
  te=mon=trant=en=mon=a=me=et=mon=nom 10
  que=la=mour=pour=toi=cest=ton=bon=heur 9
  mem=si=je=me=mor=fond=dans=mon=mal=heur 10

  sous=ton=sou=rire=ce=ca=che=des=lar=mes=mais=le=sou=ri=re=dois=pren=dreu=ne=plus=gran=de=pla=ce=que=ces=lar=mes 29

  ne=mou=blie=pas 5
  je=te=vis=je=te=sais=par=cœur 8
  loin=de=toi=je=nai=plus=dail=leurs 8
  par=tout=où=que=je=sois 6
  il=me=man=que=tout=puis=quil=me=man=que=toi 11
  ne=mou=blie=pas 4

  je=te=re=trou=ve=rai=mieux=qua=vant 9
  mê=me=si=cest=loin=même=si=cest=de=main 10
  je=te=re=trou=ve=rai=au=tre=ment 9
  cest=gra=vé=cest=gra=vé=dans=le=creux=de=nos=mains 12
 • Phonétique : Aujourd’Hui J’Ai Craqué

  kɔmə tus lε ʒuʁ ʒə tekʁi dɑ̃ lεspwaʁ
  kœ̃ ʒuʁ ty mə lizə, lə lɑ̃dəmɛ̃ ʒefasə
  kɔmə puʁ mjø ʁəkɔmɑ̃se, sɑ̃ tʁasə
  ʒə vø tεme, kɔ̃tinɥe nɔtʁə istwaʁə

  oʒuʁdɥi ʒε kʁake e ʒə tε apəle
  səla fε si lɔ̃tɑ̃ kə ʒə nə tε pa vy
  ty mə mɑ̃k, ʒə tεmə mεmə si ty ma ʒəte
  alɔʁ ʒə tε apəle sa a sɔne e ʒə tε y

  ty ma ʁəkɔny e ty ma paʁle
  ty ma fε kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə ʒə tε mɑ̃ke
  mεz- ɑ̃kɔʁə ynə fwa ty nə puvε mə paʁle
  il etε la e nɔtʁə diskysjɔ̃ ty a ekuʁte

  ʒetε si kɔ̃tɑ̃ də tə paʁle e tɑ̃tɑ̃dʁə
  səla a ete sype bʁεf mε lə deby dynə diskysjɔ̃
  ki ʒə lεspəʁə, si ty mə lə mɔ̃tʁə- pø pʁetɑ̃dʁə
  a dəvəniʁ ynə nuvεllə fɔʁtə istwaʁə sɑ̃ kɔ̃fyzjɔ̃

  ʒə tεmə e ʒə tεməʁε tuʒuʁ
  ʒə mə sɥiz- apεʁsy kə ʒε bəzwɛ̃ də tɑ̃tɑ̃dʁə
  kwa kɑ̃ dizə lεz- otʁə, ʒə vø mɔ̃n- amuʁ
  tə vwaʁ tɑ̃ kə la vi pø nu lə ʁɑ̃dʁə

  ty nə pø pa nə plys mεme
  mε ty ε mjøz- avεk lɥi plysz- œʁøzə
  sε plys sɛ̃plə mε səʁa ty plysz- œʁøzə
  mwa ʒə səʁε la puʁ tu kɔ̃tinɥe

  dε kεstjɔ̃ sə buskyle
  va ty fεʁə dεz- efɔʁ də tɔ̃ kɔte
  puʁ kə nɔtʁə ʁəlasjɔ̃ nə baskylə
  vεʁ lə kɔte ɔpskyʁ də lamuʁ tεʁmine

  ʒε fε lə pʁəmje pa e ʒatɑ̃ də twa
  kə ty mə mɔ̃tʁə- kə ʒə sɥiz- ɛ̃pɔʁtɑ̃
  mε ʒε pœʁ də la ʁepɔ̃sə evidɑ̃tə
  ty nə vø plys vivʁə puʁ mwa.

  ʒə vε ʁəpʁɑ̃dʁə kεlkə sitasjɔ̃
  tə mɔ̃tʁɑ̃ ɑ̃ mɔ̃n- amə e mɔ̃ nɔ̃
  kə lamuʁ puʁ twa sε tɔ̃ bɔnœʁ
  mεm si ʒə mə mɔʁfɔ̃ dɑ̃ mɔ̃ malœʁ

  « sus tɔ̃ suʁiʁə sə kaʃə dε laʁmə- mε lə suʁiʁə dwa pʁɑ̃dʁə ynə plys ɡʁɑ̃də plasə kə sε laʁməs »

  « nə mubli pa
  ʒə tə vis ʒə tə sε paʁ kœʁ
  lwɛ̃ də twa ʒə nε plys dajœʁ
  paʁtu u kə ʒə swa
  il mə mɑ̃kə tu pɥiskil mə mɑ̃kə twa
  nə mubli pas »

  ʒə tə ʁətʁuvəʁε mjø kavɑ̃,
  mεmə si sε lwɛ̃, mεmə si sε dəmɛ̃.
  ʒə tə ʁətʁuvəʁε otʁəmɑ̃.
  sε ɡʁave, sε ɡʁave dɑ̃ lə kʁø də no mɛ̃.
 • Pieds Phonétique : Aujourd’Hui J’Ai Craqué

  kɔ=mə=tus=lε=ʒuʁʒə=te=kʁi=dɑ̃=lεs=pwaʁ 10
  kœ̃=ʒuʁ=ty=mə=li=zə=lə=lɑ̃=də=mɛ̃=ʒe=fasə 12
  kɔ=mə=puʁ=mjø=ʁə=kɔ=mɑ̃=se=sɑ̃=tʁasə 10
  ʒə=vø=tε=me=kɔ̃=tin=ɥe=nɔtʁə=is=twaʁə 10

  o=ʒuʁ=dɥi=ʒε=kʁa=ke=e=ʒə=tε=apə=le 11
  sə=la=fε=si=lɔ̃=tɑ̃kə=ʒə=nə=tε=pa=vy 11
  tymə=mɑ̃k=ʒə=tε=mə=mε=mə=si=ty=ma=ʒə=te 12
  a=lɔʁʒə=tε=a=pə=le=sa=a=sɔ=ne=e=ʒə=tε=y 14

  ty=ma=ʁə=kɔ=ny=e=ty=ma=paʁ=le 10
  ty=ma=fε=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə=kə=ʒə=tε=mɑ̃=ke 10
  mε=zɑ̃=kɔʁəy=nə=fwa=ty=nə=pu=vε=mə=paʁ=le 12
  il=e=tε=la=e=nɔtʁə=dis=ky=sjɔ̃=ty=a=e=kuʁ=te 14

  ʒe=tε=si=kɔ̃=tɑ̃də=tə=paʁ=le=e=tɑ̃tɑ̃dʁə 10
  sə=la=a=e=te=sy=pe=bʁεf=mεlə=de=by=dy=nə=dis=ky=sjɔ̃ 16
  kiʒə=lεs=pə=ʁə=si=ty=mə=lə=mɔ̃=tʁə=pø=pʁe=tɑ̃dʁə 13
  adə=və=niʁ=y=nə=nu=vεllə=fɔʁ=tə=is=twa=ʁə=sɑ̃=kɔ̃=fy=zjɔ̃ 16

  ʒə=tε=mə=e=ʒə=tε=mə=ʁε=tu=ʒuʁ 10
  ʒə=mə=sɥi=za=pεʁsykə=ʒε=bə=zwɛ̃=də=tɑ̃tɑ̃dʁə 10
  kwa=kɑ̃=dizə=lε=zo=tʁə=ʒə=vø=mɔ̃=na=muʁ 11
  tə=vwaʁ=tɑ̃=kə=la=vi=pø=nu=lə=ʁɑ̃dʁə 10

  ty=nə=pø=pa=nə=plys=mε=me 8
  mε=ty=ε=mjø=za=vεk=lɥi=plys=zœ=ʁøzə 10
  sε=plys=sɛ̃=plə=mεsə=ʁa=ty=plys=zœ=ʁøzə 10
  mwa=ʒə=sə=ʁε=la=puʁ=tu=kɔ̃=tin=ɥe 10

  dε=kεs=tj=ɔ̃=sə=bus=ky=le 8
  va=ty=fεʁə=dε=ze=fɔʁ=də=tɔ̃=kɔ=te 10
  puʁ=kə=nɔ=tʁə=ʁə=la=sjɔ̃=nə=bas=kylə 10
  vεʁlə=kɔ=te=ɔp=skyʁ=də=la=muʁ=tεʁ=mi=ne 11

  ʒε=fεlə=pʁə=mje=pa=e=ʒa=tɑ̃=də=twa 10
  kə=ty=mə=mɔ̃tʁə=kə=ʒə=sɥi=zɛ̃=pɔʁ=tɑ̃ 10
  mε=ʒε=pœʁ=də=la=ʁe=pɔ̃sə=e=vi=dɑ̃tə 10
  ty=nə=vø=plys=vi=vʁə=puʁ=mwa 8

  ʒə=vε=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=kεl=kə=si=ta=sjɔ̃ 10
  tə=mɔ̃=tʁɑ̃=ɑ̃=mɔ̃=na=mə=e=mɔ̃=nɔ̃ 10
  kə=la=muʁ=puʁ=twa=sε=tɔ̃=bɔ=nœ=ʁə 10
  mεm=si=ʒə=mə=mɔʁ=fɔ̃=dɑ̃=mɔ̃=ma=lœʁ 10

  sus=tɔ̃=su=ʁiʁə=sə=ka=ʃə=dε=laʁ=mə=mε=lə=su=ʁi=ʁə=dwa=pʁɑ̃=dʁəy=nə=plys=ɡʁɑ̃=də=pla=sə=kə=sε=laʁ=məs 29

  nə=mu=bli=pa 5
  ʒə=tə=vis=ʒə=tə=sε=paʁ=kœ=ʁə 9
  lwɛ̃=də=twa=ʒə=nε=plys=da=jœ=ʁə 9
  paʁ=tu=u=kə=ʒə=swa 6
  il=mə=mɑ̃kə=tu=pɥis=kil=mə=mɑ̃=kə=twa 10
  nə=mu=bli=pas 4

  ʒə=tə=ʁə=tʁu=və=ʁε=mj=ø=ka=vɑ̃ 10
  mε=mə=si=sε=lwɛ̃=mεmə=si=sε=də=mɛ̃ 10
  ʒə=tə=ʁə=tʁu=və=ʁε=o=tʁə=mɑ̃ 9
  sε=ɡʁa=ve=sε=ɡʁa=ve=dɑ̃lə=kʁø=də=no=mɛ̃ 11

PostScriptum

aujourd’hui j’ai craqué

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/10/2004 00:00Myst

C’est magnifique!
Encore une fois! LOL
Ton écrit est touchant et très émouvant!
J’aime tout particulièrement cette strophe :
"des questions se bousculent
vas tu faire des efforts de ton coté
pour que notre relation ne bascule
vers le coté obscur de l’amour terminé"
Encore bravo! C’est splendide!
13 amicalement & 13 respectueusement
Kriss

Auteur de Poésie
27/10/2004 00:00Michemai

merci au plaisir de te lire
j’écrirais encore et tu suivras ma vie

Auteur de Poésie
27/10/2004 00:00Sheron

Oui il reste cet espoir que l’on puisse au fond de nos ames au fonds même quand il n’y a plus rien
cet esperance d’y croire encore
comme une rivière si minuscule qu’elle soit un filet d’eau mais coule encore et encore. . .
chanson reste le refrain
c’est si bon aussi les souvenirs
puis qui peu savoir. . . . alors il y a le soleil
le ciel et lui et toi. . . . . . .
puis nous qui te lisons

Amitié