Univers de poésie d'un auteur

Poème:Titre

Le Poème

Une amitié a d’abord commencé
Car fantastique comme fille je t’ai trouvé

Si vite je me suis emballé dans ton cœur
Car je croyais que tu étais mon âme sœur

On s’est dabord amusé
A cacher notre amour, à le dissimuler

Je t’ai fais croire que j’aimais une julie
Alors que c’était toi que je trouvais si jolie

Quelques semaines il a suffit
Pour que je te dise la vérité

Tu m’a regardé puis tu as souris
On a commencé à s’embrasser

A notre amour j’essayais d’y faire attention
Très vite sont nées des tensions

J’ai essayé de continuer
Mais cela n’a pas marché

De cette histoire j’ai souffert
C’était un véritable enfer

Je t’ai aimé pendant longtemps
Mais j’essaye d’oublier tout doucement

Depuis cette histoire, notre amitié d’antan
S’est brisée et envolée malheuresement

Elle est partie en fumée…
Je t’ai supplier de m’oublier…

J’ai été si bête de faire ce choix
Si bête de t’avoir demander ça

Maintenant je regrette énormément
Je n’ai pas su me rendre compte

Que pour moi tu comptais vraiment
Maintenant j’éprouve de la honte

J’ai été si égoiste avec toi
Quand je repense à tout ca

Aux problemes que tu as enduré
Ceux qui m’ont choqué…

Si je pouvais te demander une seule chose
Faudrait il encore que j’ose

Ca serait que tu redevienne mon amie
Si possible pour toute la vie
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Histoire vécue. . . .

Poeme de Micronos

Poète Micronos

Micronos a publié sur le site 1 écrit. Micronos est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Titreu=ne=a=mi=ti=é=a=da=bord=com=men=cé 12
car=fan=tas=ti=que=com=me=fille=je=tai=trou=vé 12

si=vi=te=je=me=suis=em=bal=lé=dans=ton=cœur 12
car=je=cro=yais=que=tu=é=tais=mon=â=me=sœur 12

on=sest=da=bord=a=mu=sé 7
a=ca=cher=notre=a=mour=à=le=dis=si=mu=ler 12

je=tai=fais=croi=re=que=jai=mais=u=ne=ju=lie 12
a=lors=que=cé=tait=toi=que=je=trou=vais=si=jo=lie 13

quel=ques=se=maines=il=a=suf=fit 8
pour=que=je=te=dise=la=vé=ri=té 9

tu=ma=re=gar=dé=puis=tu=as=sou=ris 10
on=a=commen=cé=à=sem=bras=ser 8

a=notrea=mour=jes=sayais=dy=fai=re=at=ten=tion 11
très=vi=te=sont=nées=des=ten=sions 8

jai=es=say=é=de=con=ti=nuer 8
mais=ce=la=na=pas=mar=ché 7

de=cette=his=toi=re=jai=souf=fert 8
cé=tait=un=vé=ri=table=en=fer 8

je=tai=ai=mé=pen=dant=long=temps 8
mais=jes=saye=dou=blier=tout=douce=ment 8

de=puis=cette=his=toi=re=no=trea=mi=tié=dan=tan 12
sest=bri=sée=et=en=vo=lée=malheure=se=ment 10

el=le=est=par=tie=en=fu=mée 8
je=tai=sup=plier=de=mou=bli=er 8

jai=é=té=si=bête=de=faire=ce=choix 9
si=bête=de=ta=voir=de=man=der=ça 9

mainte=nant=je=re=grette=é=nor=mément 8
je=nai=pas=su=me=ren=dre=compte 8

que=pour=moi=tu=comp=tais=vrai=ment 8
mainte=nant=jé=prou=ve=de=la=honte 8

jai=é=té=si=é=goistea=vec=toi 8
quand=je=re=pen=se=à=tout=ca 8

aux=proble=mes=que=tu=as=en=du=ré 9
ceux=qui=mont=cho=qué 5

si=je=pou=vais=te=de=man=der=une=seu=le=chose 12
fau=drait=il=en=co=re=que=jose 8

ca=se=rait=que=tu=re=de=vienne=mon=a=mie 11
si=pos=sible=pour=tou=te=la=vie 8
Phonétique : Titreynə amitje a dabɔʁ kɔmɑ̃se
kaʁ fɑ̃tastikə kɔmə fijə ʒə tε tʁuve

si vitə ʒə mə sɥiz- ɑ̃bale dɑ̃ tɔ̃ kœʁ
kaʁ ʒə kʁwajε kə ty etε mɔ̃n- amə sœʁ

ɔ̃ sε dabɔʁ amyze
a kaʃe nɔtʁə amuʁ, a lə disimyle

ʒə tε fε kʁwaʁə kə ʒεmεz- ynə ʒyli
alɔʁ kə setε twa kə ʒə tʁuvε si ʒɔli

kεlk səmεnəz- il a syfi
puʁ kə ʒə tə dizə la veʁite

ty ma ʁəɡaʁde pɥi ty a suʁi
ɔ̃n- a kɔmɑ̃se a sɑ̃bʁase

a nɔtʁə amuʁ ʒesεjε di fεʁə atɑ̃sjɔ̃
tʁε vitə sɔ̃ ne dε tɑ̃sjɔ̃

ʒε esεje də kɔ̃tinɥe
mε səla na pa maʁʃe

də sεtə istwaʁə ʒε sufεʁ
setε œ̃ veʁitablə ɑ̃fe

ʒə tε εme pɑ̃dɑ̃ lɔ̃tɑ̃
mε ʒesεj dublje tu dusəmɑ̃

dəpɥi sεtə istwaʁə, nɔtʁə amitje dɑ̃tɑ̃
sε bʁize e ɑ̃vɔle maləʁəzəmɑ̃

εllə ε paʁti ɑ̃ fyme…
ʒə tε syplje də mublje…

ʒε ete si bεtə də fεʁə sə ʃwa
si bεtə də tavwaʁ dəmɑ̃de sa

mɛ̃tənɑ̃ ʒə ʁəɡʁεtə enɔʁmemɑ̃
ʒə nε pa sy mə ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə

kə puʁ mwa ty kɔ̃tε vʁεmɑ̃
mɛ̃tənɑ̃ ʒepʁuvə də la ɔ̃tə

ʒε ete si eɡwastə avεk twa
kɑ̃ ʒə ʁəpɑ̃sə a tu ka

o pʁɔbləmə kə ty a ɑ̃dyʁe
sø ki mɔ̃ ʃɔke…

si ʒə puvε tə dəmɑ̃de ynə sələ ʃozə
fodʁε il ɑ̃kɔʁə kə ʒozə

ka səʁε kə ty ʁədəvjεnə mɔ̃n- ami
si pɔsiblə puʁ tutə la vi
Syllabes Phonétique : Titrey=nə=a=mi=tje=a=da=bɔʁ=kɔ=mɑ̃se 10
kaʁ=fɑ̃=tas=tikə=kɔmə=fi=jə=ʒə=tε=tʁu=ve 11

si=vitə=ʒə=mə=sɥi=zɑ̃=ba=le=dɑ̃=tɔ̃=kœʁ 11
kaʁʒə=kʁwa=jε=kə=ty=e=tε=mɔ̃=na=mə=sœʁ 11

ɔ̃=sε=da=bɔʁ=a=my=ze 7
a=ka=ʃe=nɔtʁəa=muʁ=a=lə=di=si=my=le 11

ʒə=tε=fε=kʁwaʁə=kə=ʒε=mε=zy=nə=ʒy=li 11
a=lɔʁkə=se=tε=twakə=ʒə=tʁu=vε=si=ʒɔ=li 11

kεl=kə=sə=mεnə=zil=a=sy=fi 8
puʁkə=ʒə=tə=di=zə=la=ve=ʁi=te 9

ty=maʁə=ɡaʁ=de=pɥi=ty=a=su=ʁi 9
ɔ̃=na=kɔ=mɑ̃=se=a=sɑ̃=bʁase 8

a=nɔtʁəa=muʁ=ʒe=sε=jε=di=fε=ʁə=a=tɑ̃=sjɔ̃ 12
tʁε=vi=tə=sɔ̃=ne=dε=tɑ̃=sjɔ̃ 8

ʒε=e=sε=je=də=kɔ̃=tin=ɥe 8
mε=sə=la=na=pa=maʁ=ʃe 7

də=sεtə=is=twa=ʁə=ʒε=su=fεʁ 8
se=tε=œ̃=ve=ʁi=tablə=ɑ̃=fe 8

ʒə=tε=ε=me=pɑ̃=dɑ̃=lɔ̃=tɑ̃ 8
mε=ʒe=sεj=du=blje=tu=dusə=mɑ̃ 8

dəp=ɥi=sεtə=is=twa=ʁə=nɔ=tʁəa=mi=tje=dɑ̃=tɑ̃ 12
sε=bʁi=ze=e=ɑ̃=vɔ=le=malə=ʁə=zə=mɑ̃ 11

εl=lə=ε=paʁ=ti=ɑ̃=fy=me 8
ʒə=tε=sy=plje=də=mu=blj=e 8

ʒε=e=te=sibεtə=də=fε=ʁə=sə=ʃwa 9
si=bεtə=də=ta=vwaʁ=də=mɑ̃=de=sa 9

mɛ̃tə=nɑ̃=ʒəʁə=ɡʁεtə=e=nɔʁ=me=mɑ̃ 8
ʒə=nε=pa=sy=mə=ʁɑ̃=dʁə=kɔ̃tə 8

kə=puʁ=mwa=ty=kɔ̃=tε=vʁε=mɑ̃ 8
mɛ̃tə=nɑ̃=ʒe=pʁu=və=də=la=ɔ̃tə 8

ʒε=e=te=si=e=ɡwas=təa=vεk=twa 9
kɑ̃=ʒə=ʁə=pɑ̃=sə=a=tu=ka 8

o=pʁɔblə=mə=kə=ty=a=ɑ̃=dyʁe 8
sø=ki=mɔ̃=ʃɔ=ke 5

siʒə=pu=vε=tə=də=mɑ̃=de=y=nə=sə=lə=ʃozə 12
fo=dʁε=il=ɑ̃=kɔ=ʁə=kə=ʒozə 8

kasə=ʁε=kə=ty=ʁə=də=vjε=nə=mɔ̃=na=mi 11
si=pɔ=siblə=puʁ=tu=tə=la=vi 8

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
04/06/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour-Amitié
Du 09/01/2005 22:04

L'écrit contient 256 mots qui sont répartis dans 19 strophes. Toutes les strophes sont composés de 2 vers.