Poeme : Separation

Separation

Balancements fracassant d’un cœur fragil
Peurs, hontes, tristesse, non rien n’est facil.
Tu te rabaisses plus bas que terre
Et vois ta vie comme un Enfer.
Tu tombes dans des flammes sombres,
Tu attends un mot un sourrire dans cette penombre,
Mais ne reçois que des flots de douleur,
Plus fort et plus interminables à chaque rafale.
Et cette chose qui te ronge et rampe au plus profond de ton être
Ne cesse de te hanter et de te faire du mal.
C’est dans ton ouvrage que tu penetres,
Tu n’as que ce que tu merites…
Tu te perds et tatonnes dans cette souffrance,
Que tu as batti si vite
Et subis le jugement et ce que les autres pensent,
Tu t’y es engagé toi même.
On recolte ce que l’on seme.
Cet amour te fait encore saigner,
Tant de fois tu tentes de le stopper et l’oublier,
Le malhêtre s’accroît, gronde et resonne.
Pâle, frissonante, les mains glacées,
Tu prends la dernière porte qui s’offre à toi
Et donne la seule chose qu’il pouvait te rester ;
Ce qui t’animait chaque jour dans ce monde sans pitié.
La vie te quitte elle aussi, la douleur s’échappe,
Tout le monde un jour ou l’autre passe par cette étape.
Nous sommes tous mortels,
Rien n’est éternel.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Separation

  ba=lan=ce=ments=fra=cas=sant=dun=cœur=fra=gil 11
  peurs=hon=tes=tris=tes=se=non=rien=nest=fa=cil 11
  tu=te=ra=baisses=plus=bas=que=terre 8
  et=vois=ta=vie=comme=un=en=fer 8
  tu=tom=bes=dans=des=flam=mes=sombres 8
  tu=at=tends=un=mot=un=sour=rire=dans=cet=te=pe=nombre 13
  mais=ne=re=çois=que=des=flots=de=dou=leur 10
  plus=fort=et=plus=in=ter=mi=nables=à=cha=que=ra=fale 13
  et=cette=cho=se=qui=te=ron=geet=ram=pe=au=plus=pro=fond=de=ton=être 17
  ne=ces=se=de=te=han=ter=et=de=te=faire=du=mal 13
  cest=dans=ton=ou=vrage=que=tu=pe=ne=tres 10
  tu=nas=que=ce=que=tu=me=rites 8
  tu=te=perds=et=ta=tonnes=dans=cet=te=souf=france 11
  que=tu=as=bat=ti=si=vi=te 8
  et=su=bis=le=juge=ment=et=ce=que=les=au=tres=pensent 13
  tu=ty=es=en=ga=gé=toi=même 8
  on=re=col=te=ce=que=lon=seme 8
  cet=a=mour=te=fait=en=core=sai=gner 9
  tant=de=fois=tu=tentes=de=le=stop=per=et=lou=blier 12
  le=malhêtre=sac=croît=gronde=et=re=sonne 8
  pâ=le=fris=so=nante=les=mains=gla=cées 9
  tu=prends=la=der=nière=por=te=qui=sof=freà=toi 11
  et=donne=la=seu=le=cho=se=quil=pou=vait=te=res=ter 13
  ce=qui=ta=ni=mait=cha=que=jour=dans=ce=monde=sans=pi=tié 14
  la=vie=te=quit=teelle=aus=si=la=dou=leur=sé=chap=pe 13
  tout=le=mondeun=jour=ou=lau=tre=pas=se=par=cet=te=é=tape 14
  nous=som=mes=tous=mor=tels 6
  rien=nest=é=ter=nel 5
 • Phonétique : Separation

  balɑ̃səmɑ̃ fʁakasɑ̃ dœ̃ kœʁ fʁaʒil
  pœʁ, ɔ̃tə, tʁistεsə, nɔ̃ ʁjɛ̃ nε fasil.
  ty tə ʁabεsə plys ba kə teʁə
  e vwa ta vi kɔmə œ̃n- ɑ̃fe.
  ty tɔ̃bə dɑ̃ dε flamə sɔ̃bʁə,
  ty atɑ̃z- œ̃ mo œ̃ suʁʁiʁə dɑ̃ sεtə pənɔ̃bʁə,
  mε nə ʁəswa kə dε flo də dulœʁ,
  plys fɔʁ e plysz- ɛ̃tεʁminabləz- a ʃakə ʁafalə.
  e sεtə ʃozə ki tə ʁɔ̃ʒə e ʁɑ̃pə o plys pʁɔfɔ̃ də tɔ̃n- εtʁə
  nə sεsə də tə-ɑ̃te e də tə fεʁə dy mal.
  sε dɑ̃ tɔ̃n- uvʁaʒə kə ty pənεtʁə,
  ty na kə sə kə ty məʁitə…
  ty tə pεʁdz- e tatɔnə dɑ̃ sεtə sufʁɑ̃sə,
  kə ty a bati si vitə
  e sybi lə ʒyʒəmɑ̃ e sə kə lεz- otʁə- pɑ̃se,
  ty ti ε ɑ̃ɡaʒe twa mεmə.
  ɔ̃ ʁəkɔltə sə kə lɔ̃ səmə.
  sεt amuʁ tə fε ɑ̃kɔʁə sεɲe,
  tɑ̃ də fwa ty tɑ̃tə də lə stɔpe e lublje,
  lə malεtʁə sakʁwa, ɡʁɔ̃də e ʁəsɔnə.
  palə, fʁisɔnɑ̃tə, lε mɛ̃ ɡlase,
  ty pʁɑ̃ la dεʁnjεʁə pɔʁtə ki sɔfʁə a twa
  e dɔnə la sələ ʃozə kil puvε tə ʁεste,
  sə ki tanimε ʃakə ʒuʁ dɑ̃ sə mɔ̃də sɑ̃ pitje.
  la vi tə kitə εllə osi, la dulœʁ seʃapə,
  tu lə mɔ̃də œ̃ ʒuʁ u lotʁə pasə paʁ sεtə etapə.
  nu sɔmə tus mɔʁtεl,
  ʁjɛ̃ nεt- etεʁnεl.
 • Syllabes Phonétique : Separation

  ba=lɑ̃sə=mɑ̃=fʁa=ka=sɑ̃=dœ̃=kœʁ=fʁa=ʒil 10
  pœʁ=ɔ̃=tə=tʁis=tεsə=nɔ̃=ʁjɛ̃=nε=fa=sil 10
  ty=tə=ʁa=bε=sə=plys=ba=kə=te=ʁə 10
  e=vwa=ta=vi=kɔ=mə=œ̃=nɑ̃=fe 9
  ty=tɔ̃=bə=dɑ̃=dε=fla=mə=sɔ̃=bʁə 9
  ty=a=tɑ̃=zœ̃=mo=œ̃=suʁ=ʁiʁə=dɑ̃=sε=tə=pə=nɔ̃bʁə 13
  mε=nə=ʁə=swa=kə=dε=flo=də=du=lœʁ 10
  plys=fɔʁ=e=plys=zɛ̃=tεʁ=mi=nablə=za=ʃa=kə=ʁafalə 12
  e=sεtə=ʃo=zə=ki=tə=ʁɔ̃=ʒəe=ʁɑ̃=pə=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=tɔ̃=nεtʁə 17
  nə=sεsə=də=tə-ɑ̃=te=e=də=tə=fε=ʁə=dy=mal 13
  sε=dɑ̃=tɔ̃=nu=vʁa=ʒə=kə=ty=pə=nεtʁə 10
  ty=na=kə=sə=kə=ty=mə=ʁi=tə 9
  tytə=pεʁ=dze=ta=tɔ=nə=dɑ̃=sε=tə=sufʁɑ̃sə 10
  kə=ty=a=ba=ti=si=vi=tə 8
  e=sy=bilə=ʒy=ʒə=mɑ̃=e=sə=kə=lε=zo=tʁə=pɑ̃se 13
  ty=ti=ε=ɑ̃=ɡa=ʒe=twa=mε=mə 9
  ɔ̃=ʁə=kɔl=tə=sə=kə=lɔ̃=sə=mə 9
  sεt=a=muʁ=tə=fε=ɑ̃=kɔ=ʁə=sε=ɲe 10
  tɑ̃də=fwa=ty=tɑ̃=tə=də=lə=stɔ=pe=e=lu=blje 12
  lə=ma=lεtʁə=sa=kʁwa=ɡʁɔ̃=də=e=ʁə=sɔnə 10
  pa=lə=fʁi=sɔ=nɑ̃=tə=lε=mɛ̃=ɡla=se 10
  ty=pʁɑ̃=la=dεʁ=njεʁə=pɔʁ=tə=ki=sɔ=fʁəa=twa 11
  e=dɔnə=la=sə=lə=ʃo=zə=kil=pu=vε=tə=ʁεs=te 13
  sə=ki=ta=ni=mε=ʃakə=ʒuʁ=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=sɑ̃=pi=tje 14
  la=vitə=ki=təεllə=o=si=la=du=lœʁ=se=ʃapə 11
  tulə=mɔ̃=dəœ̃=ʒuʁ=u=lo=tʁə=pa=sə=paʁ=sε=tə=e=tapə 14
  nu=sɔ=mə=tus=mɔʁ=tεl 6
  ʁj=ɛ̃=nε=te=tεʁ=nεl 6

PostScriptum

voilà avt cétait ami ou + ? il y a eu +, et ça a cassé. . . ce nest pas aussi exageré ds la realité ; )

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 19/08/2004 00:00

L'écrit contient 228 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Midnight Fantasy