Poeme-France : Lecture Écrit Liberté

Poeme : Je Danse Encore

Poème Liberté
Publié le 14/04/2011 08:49

L'écrit contient 188 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Mikie95

Je Danse Encore

Qu’il paraît immense le monde,
Vu de votre station debout,
À moi qui ne vois que son ombre,
À la hauteur de vos genoux,
Car clouer dans ce fauteuil,
Par ses jambes à la mobilité en deuil,
Je sens bien sur moi vos regards,
Sont quand même haut vos trottoirs.

Comment est ce arrivé ?
Un malheur inné,
Ou la faute à pas de chance,
Aucune importance,
Je ne veux la pitié de personne,
Dans ma tête, je pense,
Bien plus loin que vos yeux résonnent,
Dans ma tête, encore je danse.

Dans ma prison à roulettes,
Je fais avec,
Même si nous n’avons pas la même taille,
Ne vous arreter pas à ce détail,
Dans ma tête, le sens de l’humour,
À la tristesse rester sourd,
Dans ma tête, je cours

Bien sur, pas facile tous les jours,
Mais moi je ne juge pas votre différence,
Je suis moi, en attendant ce jour de chance,
Ou ce rêve qui ne me sembles pas impossible,
Ou ces jambes immobiles,
Par un sursaut d’orgueil,
Se lêvent de ce fauteuil,
Mais dans ma tête, encore je danse.
 • Pieds Hyphénique: Je Danse Encore

  quil=pa=raît=im=men=se=le=monde 8
  vu=de=votre=sta=ti=on=de=bout 8
  à=moi=qui=ne=vois=que=son=ombre 8
  à=la=hau=teur=de=vos=ge=noux 8
  car=clou=er=dans=ce=fau=teuil 7
  par=ses=jambes=à=la=mo=bi=li=té=en=deuil 11
  je=sens=bien=sur=moi=vos=re=gards 8
  sont=quand=mê=me=haut=vos=trot=toirs 8

  com=ment=est=ce=ar=ri=vé 7
  un=mal=heur=in=né 5
  ou=la=fau=te=à=pas=de=chance 8
  au=cu=ne=im=por=tan=ce 7
  je=ne=veux=la=pi=tié=de=per=sonne 9
  dans=ma=tê=te=je=pen=se 7
  bien=plus=loin=que=vos=yeux=ré=sonnent 8
  dans=ma=tête=en=co=re=je=danse 8

  dans=ma=pri=son=à=rou=let=tes 8
  je=fais=a=vec 4
  même=si=nous=na=vons=pas=la=mê=me=taille 10
  ne=vous=ar=re=ter=pas=à=ce=dé=tail 10
  dans=ma=tête=le=sens=de=lhu=mour 8
  à=la=tris=tes=se=res=ter=sourd 8
  dans=ma=tê=te=je=cours 6

  bien=sur=pas=fa=cile=tous=les=jours 8
  mais=moi=je=ne=juge=pas=vo=tre=dif=fé=rence 11
  je=suis=moi=en=at=ten=dant=ce=jour=de=chance 11
  ou=ce=rêve=qui=ne=me=sem=bles=pas=im=pos=sible 12
  ou=ces=jam=bes=im=mo=bi=les 8
  par=un=sur=saut=dor=gueil 6
  se=lê=vent=de=ce=fau=teuil 7
  mais=dans=ma=tête=en=co=re=je=danse 9
 • Phonétique : Je Danse Encore

  kil paʁε imɑ̃sə lə mɔ̃də,
  vy də vɔtʁə stasjɔ̃ dəbu,
  a mwa ki nə vwa kə sɔ̃n- ɔ̃bʁə,
  a la-otœʁ də vo ʒənu,
  kaʁ klue dɑ̃ sə fotəj,
  paʁ sε ʒɑ̃bəz- a la mɔbilite ɑ̃ dəj,
  ʒə sɑ̃s bjɛ̃ syʁ mwa vo ʁəɡaʁd,
  sɔ̃ kɑ̃ mεmə-o vo tʁɔtwaʁ.

  kɔmɑ̃ ε sə aʁive ?
  œ̃ malœʁ ine,
  u la fotə a pa də ʃɑ̃sə,
  okynə ɛ̃pɔʁtɑ̃sə,
  ʒə nə vø la pitje də pεʁsɔnə,
  dɑ̃ ma tεtə, ʒə pɑ̃sə,
  bjɛ̃ plys lwɛ̃ kə voz- iø ʁezɔne,
  dɑ̃ ma tεtə, ɑ̃kɔʁə ʒə dɑ̃sə.

  dɑ̃ ma pʁizɔ̃ a ʁulεtə,
  ʒə fεz- avεk,
  mεmə si nu navɔ̃ pa la mεmə tajə,
  nə vuz- aʁəte pa a sə detaj,
  dɑ̃ ma tεtə, lə sɑ̃s də lymuʁ,
  a la tʁistεsə ʁεste suʁ,
  dɑ̃ ma tεtə, ʒə kuʁ

  bjɛ̃ syʁ, pa fasilə tus lε ʒuʁ,
  mε mwa ʒə nə ʒyʒə pa vɔtʁə difeʁɑ̃sə,
  ʒə sɥi mwa, ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ sə ʒuʁ də ʃɑ̃sə,
  u sə ʁεvə ki nə mə sɑ̃blə pa ɛ̃pɔsiblə,
  u sε ʒɑ̃bəz- imɔbilə,
  paʁ œ̃ syʁso dɔʁɡœj,
  sə lεve də sə fotəj,
  mε dɑ̃ ma tεtə, ɑ̃kɔʁə ʒə dɑ̃sə.
 • Pieds Phonétique : Je Danse Encore

  kil=pa=ʁε=i=mɑ̃=sə=lə=mɔ̃də 8
  vy=də=vɔ=tʁə=sta=sjɔ̃=də=bu 8
  a=mwa=ki=nə=vwa=kə=sɔ̃=nɔ̃bʁə 8
  a=la-o=tœʁ=də=vo=ʒə=nu 8
  kaʁ=klu=e=dɑ̃=sə=fo=təj 7
  paʁ=sε=ʒɑ̃bə=za=la=mɔ=bi=li=te=ɑ̃=dəj 11
  ʒə=sɑ̃s=bjɛ̃=syʁ=mwa=vo=ʁə=ɡaʁd 8
  sɔ̃=kɑ̃=mε=mə-o=vo=tʁɔ=twaʁ 8

  kɔ=mɑ̃=ε=sə=a=ʁi=ve 7
  œ̃=ma=lœ=ʁə=i=ne 6
  u=la=fo=tə=a=pa=də=ʃɑ̃sə 8
  o=ky=nə=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə 7
  ʒə=nə=vø=la=pi=tje=də=pεʁsɔnə 8
  dɑ̃=ma=tε=tə=ʒə=pɑ̃=sə 7
  bjɛ̃=plys=lwɛ̃kə=vo=ziø=ʁe=zɔ=ne 8
  dɑ̃=ma=tεtə=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʒə=dɑ̃sə 8

  dɑ̃=ma=pʁi=zɔ̃=a=ʁu=lε=tə 8
  ʒə=fε=za=vεk 4
  mεmə=si=nu=na=vɔ̃=pa=la=mε=mə=tajə 10
  nə=vu=zaʁə=te=pa=a=sə=de=taj 9
  dɑ̃=ma=tεtə=lə=sɑ̃s=də=ly=muʁ 8
  a=la=tʁis=tε=sə=ʁεs=te=suʁ 8
  dɑ̃=ma=tε=tə=ʒə=kuʁ 6

  bjɛ̃=syʁ=pa=fa=silə=tus=lε=ʒuʁ 8
  mε=mwaʒə=nə=ʒy=ʒə=pa=vɔ=tʁə=di=fe=ʁɑ̃sə 11
  ʒə=sɥi=mwa=ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃sə=ʒuʁ=də=ʃɑ̃sə 10
  usə=ʁε=və=ki=nə=mə=sɑ̃=blə=pa=ɛ̃=pɔ=siblə 12
  u=sε=ʒɑ̃=bə=zi=mɔ=bi=lə 8
  paʁ=œ̃=syʁ=so=dɔʁ=ɡœj 6
  sə=lε=ve=də=sə=fo=təj 7
  mε=dɑ̃=ma=tεtə=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʒə=dɑ̃sə 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/04/2011 15:33Marcel42

Oui, toujours danser.
Cordialement.

Auteur de Poésie
14/04/2011 20:41Be!La

Trres beau poème !

Auteur de Poésie
20/04/2011 23:01Gramo

J’ai vu à Lourdes des aidantes bénévoles qui pour distraire les " malades véhiculés" avaient mis au point des mouvements de danse : émouvant. Ils étaient tous très heureux...
Merci d’avoir pensé à ces personnes handicapées.

Gramo

Auteur de Poésie
13/06/2011 09:52Huangdi

Ce poème aurait mérité la première place 😉