Poeme-France : Lecture Écrit Déception

Poeme : Fascination

Poème Déception
Publié le 01/05/2012 15:58

L'écrit contient 186 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Mikie95

Fascination

D’un caillou faire un diamant,
D’un voyou faire mon amant,
Je suis la fille des causes perdues,
Mais pas pour moi apparament.
A chacun de ses mots que j’ai cru,
À ses mains qui déshabillent mon corps,
Et ses yeux aussi bleus que l’océan,
M’ont causer bien du tort.
Son charme agit comme un aimant,
Et je veux y croire encore,
Même si de l’histoire, il est le méchant,
Je veux conquérir son trésor.
Je suis sa femme, son passe-temps,
Mais le protégerais des coups du sort,
Comme une mère pour son enfant,
Avec ou sans son accord.
Malgré la laideur de son âme grise,
Et les morceaux de ma vie qui se brisent,
Et ce que les autres en disent,
Je reste sous son emprise.
Son aura me fascine,
Et c’est mon destin qu’il assassine,
Et mon âme lui reste fidèle,
Alors qu’il passe ses nuits avec d’autres belles.
Et quand il saigne,
Je suis tel un fantôme rivé à ses chaines,
Et ou qu’il traine,
Je lui pardonne ses fredaines.

PAEPEGAEY Michel
 • Pieds Hyphénique: Fascination

  dun=cail=lou=fai=re=un=di=a=mant 9
  dun=voyou=fai=re=mon=a=mant 7
  je=suis=la=fi=lle=des=cau=ses=per=dues 10
  mais=pas=pour=moi=ap=pa=rament 7
  a=cha=cun=de=ses=mots=que=jai=cru 9
  à=ses=mains=qui=dé=sha=bil=lent=mon=corps 10
  et=ses=yeux=aus=si=bleus=que=lo=cé=an 10
  mont=cau=ser=bien=du=tort 6
  son=char=me=a=git=com=me=un=ai=mant 10
  et=je=veux=y=croi=re=en=co=re 9
  même=si=de=lhis=toire=il=est=le=mé=chant 10
  je=veux=con=qué=rir=son=tré=sor 8
  je=suis=sa=fem=me=son=pas=se=temps 9
  mais=le=pro=té=ge=rais=des=coups=du=sort 10
  com=me=u=ne=mè=re=pour=son=en=fant 10
  a=vec=ou=sans=son=ac=cord 7
  mal=gré=la=lai=deur=de=son=â=me=grise 10
  et=les=mor=ceaux=de=ma=vie=qui=se=brisent 10
  et=ce=que=les=au=tres=en=di=sent 9
  je=res=te=sous=son=em=pri=se 8
  son=au=ra=me=fas=ci=ne 7
  et=cest=mon=des=tin=quil=as=sas=si=ne 10
  et=mon=â=me=lui=res=te=fi=dè=le 10
  a=lors=quil=passe=ses=nuits=a=vec=dau=tres=belles 11
  et=quand=il=sai=gne 5
  je=suis=tel=un=fan=tôme=ri=vé=à=ses=chaines 11
  et=ou=quil=trai=ne 5
  je=lui=par=don=ne=ses=fre=dai=nes 9

  pae=pe=gaey=mi=chel 5
 • Phonétique : Fascination

  dœ̃ kaju fεʁə œ̃ djamɑ̃,
  dœ̃ vwaju fεʁə mɔ̃n- amɑ̃,
  ʒə sɥi la fijə dε kozə pεʁdɥ,
  mε pa puʁ mwa apaʁame.
  a ʃakœ̃ də sε mo kə ʒε kʁy,
  a sε mɛ̃ ki dezabije mɔ̃ kɔʁ,
  e sεz- iøz- osi bløs kə lɔseɑ̃,
  mɔ̃ koze bjɛ̃ dy tɔʁ.
  sɔ̃ ʃaʁmə aʒi kɔmə œ̃n- εmɑ̃,
  e ʒə vøz- i kʁwaʁə ɑ̃kɔʁə,
  mεmə si də listwaʁə, il ε lə meʃɑ̃,
  ʒə vø kɔ̃keʁiʁ sɔ̃ tʁezɔʁ.
  ʒə sɥi sa famə, sɔ̃ pasə tɑ̃,
  mε lə pʁɔteʒəʁε dε ku dy sɔʁ,
  kɔmə ynə mεʁə puʁ sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃,
  avεk u sɑ̃ sɔ̃n- akɔʁ.
  malɡʁe la lεdœʁ də sɔ̃n- amə ɡʁizə,
  e lε mɔʁso də ma vi ki sə bʁize,
  e sə kə lεz- otʁəz- ɑ̃ dize,
  ʒə ʁεstə su sɔ̃n- ɑ̃pʁizə.
  sɔ̃n- oʁa mə fasinə,
  e sε mɔ̃ dεstɛ̃ kil asasinə,
  e mɔ̃n- amə lɥi ʁεstə fidεlə,
  alɔʁ kil pasə sε nɥiz- avεk dotʁə- bεllə.
  e kɑ̃t- il sεɲə,
  ʒə sɥi tεl œ̃ fɑ̃tomə ʁive a sε ʃεnə,
  e u kil tʁεnə,
  ʒə lɥi paʁdɔnə sε fʁədεnə.

  paepəɡaei miʃεl
 • Pieds Phonétique : Fascination

  dœ̃=ka=ju=fε=ʁə=œ̃=dja=mɑ̃ 8
  dœ̃=vwa=ju=fε=ʁə=mɔ̃=na=mɑ̃ 8
  ʒə=sɥi=la=fijə=dε=ko=zə=pεʁdɥ 8
  mε=pa=puʁ=mwa=a=pa=ʁa=me 8
  a=ʃa=kœ̃=də=sε=mokə=ʒε=kʁy 8
  a=sε=mɛ̃=ki=de=za=bi=je=mɔ̃=kɔʁ 10
  e=sε=ziø=zo=si=bløs=kə=lɔse=ɑ̃ 9
  mɔ̃=ko=ze=bj=ɛ̃=dy=tɔʁ 7
  sɔ̃=ʃaʁməa=ʒi=kɔ=mə=œ̃=nε=mɑ̃ 8
  e=ʒə=vø=zi=kʁwa=ʁə=ɑ̃=kɔʁə 8
  mεmə=si=də=lis=twa=ʁə=il=ε=lə=me=ʃɑ̃ 11
  ʒə=vø=kɔ̃=ke=ʁiʁ=sɔ̃=tʁe=zɔʁ 8
  ʒə=sɥi=sa=famə=sɔ̃=pa=sə=tɑ̃ 8
  mεlə=pʁɔ=te=ʒə=ʁε=dε=ku=dy=sɔʁ 9
  kɔməy=nə=mε=ʁə=puʁ=sɔ̃=nɑ̃=fɑ̃ 8
  a=vεk=u=sɑ̃=sɔ̃=na=kɔʁ 7
  mal=ɡʁe=la=lε=dœʁ=də=sɔ̃=namə=ɡʁizə 9
  e=lε=mɔʁsodə=ma=vi=ki=sə=bʁi=ze 9
  e=sə=kə=lε=zotʁə=zɑ̃=di=ze 8
  ʒə=ʁεs=tə=su=sɔ̃=nɑ̃=pʁi=zə 8
  sɔ̃=no=ʁa=mə=fa=si=nə 7
  e=sε=mɔ̃=dεs=tɛ̃=kil=a=sasinə 8
  e=mɔ̃=namə=lɥi=ʁεs=tə=fi=dεlə 8
  a=lɔʁ=kil=pasə=sε=nɥi=za=vεk=do=tʁə=bεllə 11
  e=kɑ̃=til=sε=ɲə 5
  ʒə=sɥi=tεl=œ̃=fɑ̃=tomə=ʁi=ve=a=sεʃεnə 10
  e=u=kil=tʁε=nə 5
  ʒə=lɥi=paʁ=dɔ=nə=sε=fʁə=dεnə 8

  pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/05/2012 16:29Solfege34

une touchante déclaration j’ai bien aimé