Poeme : L’autre

L’autre

T’as beau me dire,
Que ton passé est derrière,
Dans ta tête, elle reste la première,
Et tu vis encore dans sa lumière,
Impossible de nous construire un avenir.
Malgré tout ce qu’elle t’as fait souffrir,
Tu continues à lui sourire,
De ceux qui cherchent à plaire,
Les miens n’ont pas le même désir.
Même si je t’aime bien,
Je n’ai pas assez à t’offrir,
Pour pouvoir tisser les mêmes liens,
Je ne veux pas vivre, dans l’ombre de quelqu’un.
Même si notre amour est sincère,
Il ne sera jamais vraiment pur,
Comment veut tu qu’il dure,
Si je ne suis que sa doublure.
Comment aurait t’il un espoir,
Si tu ne la chasses pas de ta mémoire,
Et quelque soit mon affection,
Je ne suis pas un produit de substitution.
Du passé fait table rase,
Ou tu n’iras jamais vers de nouvelles pierres,
Tant que sa vision t’écrase,
Et tu ne connaitras jamais de nouvel extase,
Si tu conjugues des soirs d’hier.

PAEPEGAEY Michel

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’autre

  tas=beau=me=di=re 5
  que=ton=pas=sé=est=der=riè=re 8
  dans=ta=tête=el=le=res=te=la=pre=mière 10
  et=tu=vis=en=core=dans=sa=lu=mière 9
  im=pos=sible=de=nous=cons=trui=reun=a=ve=nir 11
  mal=gré=tout=ce=quel=le=tas=fait=souf=frir 10
  tu=con=ti=nues=à=lui=sou=rire 8
  de=ceux=qui=cher=chent=à=plai=re 8
  les=miens=nont=pas=le=même=dé=sir 8
  mê=me=si=je=tai=me=bien 7
  je=nai=pas=as=sez=à=tof=frir 8
  pour=pou=voir=tis=ser=les=mêmes=liens 8
  je=ne=veux=pas=vivre=dans=lom=bre=de=quel=quun 11
  même=si=no=trea=mour=est=sin=cère 8
  il=ne=se=ra=ja=mais=vraiment=pur 8
  com=ment=veut=tu=quil=du=re 7
  si=je=ne=suis=que=sa=dou=blure 8
  com=ment=au=rait=til=un=es=poir 8
  si=tu=ne=la=chasses=pas=de=ta=mé=moire 10
  et=quel=que=soit=mon=af=fec=tion 8
  je=ne=suis=pas=un=pro=duit=de=sub=sti=tu=tion 12
  du=pas=sé=fait=ta=ble=ra=se 8
  ou=tu=ni=ras=ja=mais=vers=de=nou=vel=les=pierres 12
  tant=que=sa=vi=sion=té=cra=se 8
  et=tu=ne=con=nai=tras=ja=mais=de=nou=vel=ex=tase 13
  si=tu=con=ju=gues=des=soirs=dhier 8

  pae=pe=gaey=mi=chel 5
 • Phonétique : L’autre

  ta bo mə diʁə,
  kə tɔ̃ pase ε dəʁjεʁə,
  dɑ̃ ta tεtə, εllə ʁεstə la pʁəmjεʁə,
  e ty vis ɑ̃kɔʁə dɑ̃ sa lymjεʁə,
  ɛ̃pɔsiblə də nu kɔ̃stʁɥiʁə œ̃n- avəniʁ.
  malɡʁe tu sə kεllə ta fε sufʁiʁ,
  ty kɔ̃tinɥz- a lɥi suʁiʁə,
  də sø ki ʃεʁʃe a plεʁə,
  lε mjɛ̃ nɔ̃ pa lə mεmə deziʁ.
  mεmə si ʒə tεmə bjɛ̃,
  ʒə nε pa asez- a tɔfʁiʁ,
  puʁ puvwaʁ tise lε mεmə ljɛ̃,
  ʒə nə vø pa vivʁə, dɑ̃ lɔ̃bʁə də kεlkœ̃.
  mεmə si nɔtʁə amuʁ ε sɛ̃sεʁə,
  il nə səʁa ʒamε vʁεmɑ̃ pyʁ,
  kɔmɑ̃ vø ty kil dyʁə,
  si ʒə nə sɥi kə sa dublyʁə.
  kɔmɑ̃ oʁε til œ̃n- εspwaʁ,
  si ty nə la ʃasə pa də ta memwaʁə,
  e kεlkə swa mɔ̃n- afεksjɔ̃,
  ʒə nə sɥi pa œ̃ pʁɔdɥi də sybstitysjɔ̃.
  dy pase fε tablə ʁazə,
  u ty niʁa ʒamε vεʁ də nuvεllə pjeʁə,
  tɑ̃ kə sa vizjɔ̃ tekʁazə,
  e ty nə kɔnεtʁa ʒamε də nuvεl εkstazə,
  si ty kɔ̃ʒyɡ dε swaʁ djεʁ.

  paepəɡaei miʃεl
 • Syllabes Phonétique : L’autre

  ta=bo=mə=di=ʁə 5
  kə=tɔ̃=pa=se=ε=də=ʁjε=ʁə 8
  dɑ̃=ta=tεtə=εl=lə=ʁεs=tə=la=pʁə=mjεʁə 10
  e=ty=vis=ɑ̃=kɔʁə=dɑ̃=sa=ly=mjεʁə 9
  ɛ̃=pɔ=siblə=də=nu=kɔ̃s=tʁɥi=ʁəœ̃=na=və=niʁ 11
  mal=ɡʁe=tusə=kεllə=ta=fε=su=fʁiʁ 8
  ty=kɔ̃=tin=ɥza=lɥi=su=ʁi=ʁə 8
  də=sø=ki=ʃεʁ=ʃe=a=plε=ʁə 8
  lε=mjɛ̃=nɔ̃=palə=mε=mə=de=ziʁ 8
  mε=mə=si=ʒə=tε=mə=bj=ɛ̃ 8
  ʒə=nε=pa=a=se=za=tɔ=fʁiʁ 8
  puʁ=pu=vwaʁ=tisə=lε=mε=mə=ljɛ̃ 8
  ʒə=nə=vø=pa=vivʁə=dɑ̃=lɔ̃=bʁə=də=kεl=kœ̃ 11
  mεmə=si=nɔ=tʁə=a=muʁ=ε=sɛ̃sεʁə 8
  il=nə=sə=ʁa=ʒa=mε=vʁε=mɑ̃=pyʁ 9
  kɔ=mɑ̃=vø=ty=kil=dy=ʁə 7
  si=ʒə=nə=sɥi=kə=sa=du=blyʁə 8
  kɔ=mɑ̃=o=ʁε=til=œ̃=nεs=pwaʁ 8
  si=tynə=la=ʃasə=pa=də=ta=me=mwaʁə 9
  e=kεl=kə=swa=mɔ̃=na=fεk=sjɔ̃ 8
  ʒə=nə=sɥi=pa=œ̃=pʁɔd=ɥidə=syb=sti=ty=sjɔ̃ 11
  dy=pa=se=fε=ta=blə=ʁa=zə 8
  u=ty=ni=ʁa=ʒa=mε=vεʁdə=nu=vεllə=pje=ʁə 11
  tɑ̃=kə=sa=vi=zjɔ̃=te=kʁa=zə 8
  e=tynə=kɔ=nε=tʁa=ʒa=mε=də=nu=vεl=εk=stazə 12
  si=ty=kɔ̃=ʒyɡ=dε=swaʁ=djεʁ 7

  pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

Récompense

1
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/06/2012 21:44Gramo

C’est un très très beau poème qui aborde un beau sujet d’une chose de la vie qui se présente sans doute souvent.
J’ai aimé. Bravo.

GRAMO