Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Mon Meilleur Ami ! !

Poème - Sans Thème -
Publié le 27/03/2004 00:00

L'écrit contient 242 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Mimi_11297

Mon Meilleur Ami ! !

J’ai déjà mal, de savoir que dans moin d’un an
Tu ne sera plus près de moi, je ne verrais plus ton beau sourire
Ce beau visage, qui me fesait toujours rire
Cette personne qui était toujours pres de moi, quand tout aller mal
Toi qui vas beaucoup me manquer ! !
Tu vas tous nous manquer, mais à moi particulierement,
Jamais personne n’a fait tout ce que toi tu as fait pour moi
Je donnerai tout pour t’avoir à mes cotés
Tout le long de mes prochaines années…
Plus j’y pense et moins sa va !
Si seulement demain, tu pouvais venir
Avec un grand sourire
Et me dire : « Ma MiMi à moi, j’ai une bonne nouvelle
Je ne pars pas dans le Nord, je reste près de toi ! ! »
Je crois que je peux encore rêver longtemps
Car tu as vraiment décider
De t’en aller
Mais as tu déjà penser au mal que sa va me faire
Les larmes que je vai verser
Lors de ton depar,
Je ne pourrai pa te regarder ten aller
Je ne surporterai pa
Je ne croi pa ke jiré aussi bien
Ke je vai qd tu est pre de moi ! !

Je Sais Qu’on pourra toujours ce contacter, mais moi sa ne me suffira pa ! ! !
Tu es comme un frere, je t’adooooooooooooooooore de trooooooooooop mon drissou rien qu’à moi qui me manquera toujours et que je n’oublierais jamais ! !
 • Pieds Hyphénique: Mon Meilleur Ami ! !

  jai=dé=jà=mal=de=sa=voir=que=dans=moin=dun=an 12
  tu=ne=se=ra=plus=près=de=moi=je=ne=ver=rais=plus=ton=beau=sou=rire 17
  ce=beau=vi=sa=ge=qui=me=fe=sait=tou=jours=rire 12
  cette=per=son=ne=qui=é=tait=tou=jours=pres=de=moi=quand=tout=al=ler=mal 17
  toi=qui=vas=beau=coup=me=man=quer 8
  tu=vas=tous=nous=man=quer=mais=à=moi=par=ti=cu=lie=re=ment 15
  ja=mais=per=sonne=na=fait=tout=ce=que=toi=tu=as=fait=pour=moi 15
  je=don=ne=rai=tout=pour=ta=voir=à=mes=co=tés 12
  tout=le=long=de=mes=pro=chai=nes=an=nées 10
  plus=jy=pen=se=et=moins=sa=va 8
  si=seu=le=ment=de=main=tu=pou=vais=ve=nir 11
  a=vec=un=grand=sou=ri=re 7
  et=me=dire=ma=mi=mi=à=moi=jai=u=ne=bon=ne=nou=velle 15
  je=ne=pars=pas=dans=le=nord=je=res=te=près=de=toi 13
  je=crois=que=je=peux=en=co=re=rê=ver=long=temps 12
  car=tu=as=vrai=ment=dé=ci=der 8
  de=ten=al=ler 4
  mais=as=tu=dé=jà=pen=ser=au=mal=que=sa=va=me=faire 14
  les=lar=mes=que=je=vai=ver=ser 8
  lors=de=ton=de=par 5
  je=ne=pour=rai=pa=te=re=gar=der=ten=al=ler 12
  je=ne=sur=por=te=rai=pa 7
  je=ne=croi=pa=ke=ji=ré=aus=si=bien 10
  ke=je=vai=q=d=tu=est=pre=de=moi 10

  je=sais=quon=pour=ra=tou=jours=ce=con=tac=ter=mais=moi=sa=ne=me=suf=fi=ra=pa 20
  tu=es=commeun=fre=re=je=ta=doooo=re=de=troooop=mon=dris=sou=rien=quà=moi=qui=me=man=que=ra=tou=jours=et=que=je=nou=blie=rais=ja=mais 32
 • Phonétique : Mon Meilleur Ami ! !

  ʒε deʒa mal, də savwaʁ kə dɑ̃ mwɛ̃ dœ̃n- ɑ̃
  ty nə səʁa plys pʁε də mwa, ʒə nə veʁε plys tɔ̃ bo suʁiʁə
  sə bo vizaʒə, ki mə fəzε tuʒuʁ ʁiʁə
  sεtə pεʁsɔnə ki etε tuʒuʁ pʁə- də mwa, kɑ̃ tut- ale mal
  twa ki va boku mə mɑ̃ke ! !
  ty va tus nu mɑ̃ke, mεz- a mwa paʁtikyljəʁəmɑ̃,
  ʒamε pεʁsɔnə na fε tu sə kə twa ty a fε puʁ mwa
  ʒə dɔnəʁε tu puʁ tavwaʁ a mε kɔte
  tu lə lɔ̃ də mε pʁoʃεnəz- ane…
  plys ʒi pɑ̃sə e mwɛ̃ sa va !
  si sələmɑ̃ dəmɛ̃, ty puvε vəniʁ
  avεk œ̃ ɡʁɑ̃ suʁiʁə
  e mə diʁə : « ma mimi a mwa, ʒε ynə bɔnə nuvεllə
  ʒə nə paʁ pa dɑ̃ lə nɔʁ, ʒə ʁεstə pʁε də twa ! ! »
  ʒə kʁwa kə ʒə pøz- ɑ̃kɔʁə ʁεve lɔ̃tɑ̃
  kaʁ ty a vʁεmɑ̃ deside
  də tɑ̃n- ale
  mεz- a ty deʒa pɑ̃se o mal kə sa va mə fεʁə
  lε laʁmə- kə ʒə vε vεʁse
  lɔʁ də tɔ̃ dəpaʁ,
  ʒə nə puʁʁε pa tə ʁəɡaʁde tεn ale
  ʒə nə syʁpɔʁtəʁε pa
  ʒə nə kʁwa pa kə ʒiʁe osi bjɛ̃
  kə ʒə vε ky de ty ε pʁə də mwa ! !

  ʒə sε kɔ̃ puʁʁa tuʒuʁ sə kɔ̃takte, mε mwa sa nə mə syfiʁa pa ! ! !
  ty ε kɔmə œ̃ fʁəʁə, ʒə taduuʁə də tʁuup mɔ̃ dʁisu ʁjɛ̃ ka mwa ki mə mɑ̃kəʁa tuʒuʁz- e kə ʒə nubljəʁε ʒamε ! !
 • Pieds Phonétique : Mon Meilleur Ami ! !

  ʒε=de=ʒa=mal=də=sa=vwaʁ=kə=dɑ̃=mwɛ̃=dœ̃=nɑ̃ 12
  tynə=sə=ʁa=plys=pʁε=də=mwa=ʒə=nə=ve=ʁε=plys=tɔ̃=bo=su=ʁiʁə 16
  sə=bo=vi=za=ʒə=ki=mə=fə=zε=tu=ʒuʁ=ʁiʁə 12
  sεtə=pεʁ=sɔ=nə=ki=e=tε=tu=ʒuʁ=pʁə=də=mwa=kɑ̃=tu=ta=le=mal 17
  twa=ki=va=bo=ku=mə=mɑ̃=ke 8
  ty=va=tus=nu=mɑ̃=ke=mε=za=mwa=paʁ=ti=ky=ljə=ʁə=mɑ̃ 15
  ʒa=mε=pεʁ=sɔnə=na=fε=tu=sə=kə=twa=ty=a=fε=puʁ=mwa 15
  ʒə=dɔ=nə=ʁε=tu=puʁ=ta=vwaʁ=a=mε=kɔ=te 12
  tu=lə=lɔ̃=də=mε=pʁo=ʃε=nə=za=ne 10
  plys=ʒi=pɑ̃=sə=e=mwɛ̃=sa=va 8
  si=sə=lə=mɑ̃=də=mɛ̃=ty=pu=vε=və=niʁ 11
  a=vεk=œ̃=ɡʁɑ̃=su=ʁi=ʁə 7
  e=mə=diʁə=ma=mi=mi=a=mwa=ʒε=y=nə=bɔ=nə=nu=vεllə 15
  ʒə=nə=paʁ=pa=dɑ̃lə=nɔʁ=ʒə=ʁεs=tə=pʁε=də=twa 12
  ʒə=kʁwa=kə=ʒə=pø=zɑ̃=kɔ=ʁə=ʁε=ve=lɔ̃=tɑ̃ 12
  kaʁ=ty=a=vʁε=mɑ̃=de=si=de 8
  də=tɑ̃=na=le 4
  mε=za=ty=de=ʒa=pɑ̃se=o=mal=kə=sa=va=mə=fεʁə 13
  lε=laʁ=mə=kə=ʒə=vε=vεʁ=se 8
  lɔʁ=də=tɔ̃=də=paʁ 5
  ʒə=nə=puʁ=ʁε=pa=tə=ʁə=ɡaʁ=de=tεn=a=le 12
  ʒə=nə=syʁ=pɔʁ=tə=ʁε=pa 7
  ʒə=nə=kʁwa=pa=kə=ʒi=ʁe=o=si=bj=ɛ̃ 11
  kə=ʒə=vε=ky=de=ty=ε=pʁə=də=mwa 10

  ʒə=sε=kɔ̃=puʁ=ʁa=tu=ʒuʁsə=kɔ̃=tak=te=mε=mwa=sa=nə=mə=sy=fi=ʁa=pa 19
  ty=ε=kɔməœ̃=fʁə=ʁə=ʒə=ta=du=u=ʁə=də=tʁu=up=mɔ̃=dʁi=su=ʁjɛ̃=ka=mwa=ki=mə=mɑ̃=kə=ʁa=tu=ʒuʁ=ze=kə=ʒə=nu=bljə=ʁε=ʒa=mε 34

PostScriptum

tu vas grave me manque ! !

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/07/2004 00:00Poucinnette

Moi aussi je serai trop triste si ma meilleure amie demenagerai et le pire c’est qu’elle va déménager j’adore les poemes d’amitié car quand on n’a trouver sa meilleure amie c’est pour la vie et moi j’ai trouver la bonne maintenant et sa me rend heureuse. Il est trés beau ton poeme je l’adore !