Univers de poésie d'un auteur

Poème:Mon Meilleur Ami ! !

Le Poème

J’ai déjà mal, de savoir que dans moin d’un an
Tu ne sera plus près de moi, je ne verrais plus ton beau sourire
Ce beau visage, qui me fesait toujours rire
Cette personne qui était toujours pres de moi, quand tout aller mal
Toi qui vas beaucoup me manquer ! !
Tu vas tous nous manquer, mais à moi particulierement,
Jamais personne n’a fait tout ce que toi tu as fait pour moi
Je donnerai tout pour t’avoir à mes cotés
Tout le long de mes prochaines années…
Plus j’y pense et moins sa va !
Si seulement demain, tu pouvais venir
Avec un grand sourire
Et me dire : « Ma MiMi à moi, j’ai une bonne nouvelle
Je ne pars pas dans le Nord, je reste près de toi ! ! »
Je crois que je peux encore rêver longtemps
Car tu as vraiment décider
De t’en aller
Mais as tu déjà penser au mal que sa va me faire
Les larmes que je vai verser
Lors de ton depar,
Je ne pourrai pa te regarder ten aller
Je ne surporterai pa
Je ne croi pa ke jiré aussi bien
Ke je vai qd tu est pre de moi ! !

Je Sais Qu’on pourra toujours ce contacter, mais moi sa ne me suffira pa ! ! !
Tu es comme un frere, je t’adooooooooooooooooore de trooooooooooop mon drissou rien qu’à moi qui me manquera toujours et que je n’oublierais jamais ! !
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

tu vas grave me manque ! !

Poeme de Mimi_11297

Poète Mimi_11297

Mimi_11297 a publié sur le site 45 écrits. Mimi_11297 est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Mon Meilleur Ami ! !jai=dé=jà=mal=de=sa=voir=que=dans=moin=dun=an 12
tu=ne=se=ra=plus=près=de=moi=je=ne=ver=rais=plus=ton=beau=sou=rire 17
ce=beau=vi=sa=ge=qui=me=fe=sait=tou=jours=rire 12
cette=per=son=ne=qui=é=tait=tou=jours=pres=de=moi=quand=tout=al=ler=mal 17
toi=qui=vas=beau=coup=me=man=quer 8
tu=vas=tous=nous=man=quer=mais=à=moi=par=ti=cu=lie=re=ment 15
ja=mais=per=sonne=na=fait=tout=ce=que=toi=tu=as=fait=pour=moi 15
je=don=ne=rai=tout=pour=ta=voir=à=mes=co=tés 12
tout=le=long=de=mes=pro=chai=nes=an=nées 10
plus=jy=pen=se=et=moins=sa=va 8
si=seu=le=ment=de=main=tu=pou=vais=ve=nir 11
a=vec=un=grand=sou=ri=re 7
et=me=dire=ma=mi=mi=à=moi=jai=u=ne=bon=ne=nou=velle 15
je=ne=pars=pas=dans=le=nord=je=res=te=près=de=toi 13
je=crois=que=je=peux=en=co=re=rê=ver=long=temps 12
car=tu=as=vrai=ment=dé=ci=der 8
de=ten=al=ler 4
mais=as=tu=dé=jà=pen=ser=au=mal=que=sa=va=me=faire 14
les=lar=mes=que=je=vai=ver=ser 8
lors=de=ton=de=par 5
je=ne=pour=rai=pa=te=re=gar=der=ten=al=ler 12
je=ne=sur=por=te=rai=pa 7
je=ne=croi=pa=ke=ji=ré=aus=si=bien 10
ke=je=vai=q=d=tu=est=pre=de=moi 10

je=sais=quon=pour=ra=tou=jours=ce=con=tac=ter=mais=moi=sa=ne=me=suf=fi=ra=pa 20
tu=es=commeun=fre=re=je=ta=doooo=re=de=troooop=mon=dris=sou=rien=quà=moi=qui=me=man=que=ra=tou=jours=et=que=je=nou=blie=rais=ja=mais 32
Phonétique : Mon Meilleur Ami ! !ʒε deʒa mal, də savwaʁ kə dɑ̃ mwɛ̃ dœ̃n- ɑ̃
ty nə səʁa plys pʁε də mwa, ʒə nə veʁε plys tɔ̃ bo suʁiʁə
sə bo vizaʒə, ki mə fəzε tuʒuʁ ʁiʁə
sεtə pεʁsɔnə ki etε tuʒuʁ pʁə- də mwa, kɑ̃ tut- ale mal
twa ki va boku mə mɑ̃ke ! !
ty va tus nu mɑ̃ke, mεz- a mwa paʁtikyljəʁəmɑ̃,
ʒamε pεʁsɔnə na fε tu sə kə twa ty a fε puʁ mwa
ʒə dɔnəʁε tu puʁ tavwaʁ a mε kɔte
tu lə lɔ̃ də mε pʁoʃεnəz- ane…
plys ʒi pɑ̃sə e mwɛ̃ sa va !
si sələmɑ̃ dəmɛ̃, ty puvε vəniʁ
avεk œ̃ ɡʁɑ̃ suʁiʁə
e mə diʁə : « ma mimi a mwa, ʒε ynə bɔnə nuvεllə
ʒə nə paʁ pa dɑ̃ lə nɔʁ, ʒə ʁεstə pʁε də twa ! ! »
ʒə kʁwa kə ʒə pøz- ɑ̃kɔʁə ʁεve lɔ̃tɑ̃
kaʁ ty a vʁεmɑ̃ deside
də tɑ̃n- ale
mεz- a ty deʒa pɑ̃se o mal kə sa va mə fεʁə
lε laʁmə- kə ʒə vε vεʁse
lɔʁ də tɔ̃ dəpaʁ,
ʒə nə puʁʁε pa tə ʁəɡaʁde tεn ale
ʒə nə syʁpɔʁtəʁε pa
ʒə nə kʁwa pa kə ʒiʁe osi bjɛ̃
kə ʒə vε ky de ty ε pʁə də mwa ! !

ʒə sε kɔ̃ puʁʁa tuʒuʁ sə kɔ̃takte, mε mwa sa nə mə syfiʁa pa ! ! !
ty ε kɔmə œ̃ fʁəʁə, ʒə taduuʁə də tʁuup mɔ̃ dʁisu ʁjɛ̃ ka mwa ki mə mɑ̃kəʁa tuʒuʁz- e kə ʒə nubljəʁε ʒamε ! !
Syllabes Phonétique : Mon Meilleur Ami ! !ʒε=de=ʒa=mal=də=sa=vwaʁ=kə=dɑ̃=mwɛ̃=dœ̃=nɑ̃ 12
tynə=sə=ʁa=plys=pʁε=də=mwa=ʒə=nə=ve=ʁε=plys=tɔ̃=bo=su=ʁiʁə 16
sə=bo=vi=za=ʒə=ki=mə=fə=zε=tu=ʒuʁ=ʁiʁə 12
sεtə=pεʁ=sɔ=nə=ki=e=tε=tu=ʒuʁ=pʁə=də=mwa=kɑ̃=tu=ta=le=mal 17
twa=ki=va=bo=ku=mə=mɑ̃=ke 8
ty=va=tus=nu=mɑ̃=ke=mε=za=mwa=paʁ=ti=ky=ljə=ʁə=mɑ̃ 15
ʒa=mε=pεʁ=sɔnə=na=fε=tu=sə=kə=twa=ty=a=fε=puʁ=mwa 15
ʒə=dɔ=nə=ʁε=tu=puʁ=ta=vwaʁ=a=mε=kɔ=te 12
tu=lə=lɔ̃=də=mε=pʁo=ʃε=nə=za=ne 10
plys=ʒi=pɑ̃=sə=e=mwɛ̃=sa=va 8
si=sə=lə=mɑ̃=də=mɛ̃=ty=pu=vε=və=niʁ 11
a=vεk=œ̃=ɡʁɑ̃=su=ʁi=ʁə 7
e=mə=diʁə=ma=mi=mi=a=mwa=ʒε=y=nə=bɔ=nə=nu=vεllə 15
ʒə=nə=paʁ=pa=dɑ̃lə=nɔʁ=ʒə=ʁεs=tə=pʁε=də=twa 12
ʒə=kʁwa=kə=ʒə=pø=zɑ̃=kɔ=ʁə=ʁε=ve=lɔ̃=tɑ̃ 12
kaʁ=ty=a=vʁε=mɑ̃=de=si=de 8
də=tɑ̃=na=le 4
mε=za=ty=de=ʒa=pɑ̃se=o=mal=kə=sa=va=mə=fεʁə 13
lε=laʁ=mə=kə=ʒə=vε=vεʁ=se 8
lɔʁ=də=tɔ̃=də=paʁ 5
ʒə=nə=puʁ=ʁε=pa=tə=ʁə=ɡaʁ=de=tεn=a=le 12
ʒə=nə=syʁ=pɔʁ=tə=ʁε=pa 7
ʒə=nə=kʁwa=pa=kə=ʒi=ʁe=o=si=bj=ɛ̃ 11
kə=ʒə=vε=ky=de=ty=ε=pʁə=də=mwa 10

ʒə=sε=kɔ̃=puʁ=ʁa=tu=ʒuʁsə=kɔ̃=tak=te=mε=mwa=sa=nə=mə=sy=fi=ʁa=pa 19
ty=ε=kɔməœ̃=fʁə=ʁə=ʒə=ta=du=u=ʁə=də=tʁu=up=mɔ̃=dʁi=su=ʁjɛ̃=ka=mwa=ki=mə=mɑ̃=kə=ʁa=tu=ʒuʁ=ze=kə=ʒə=nu=bljə=ʁε=ʒa=mε 34

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
22/07/2004 00:00Poucinnette

Moi aussi je serai trop triste si ma meilleure amie demenagerai et le pire c’est qu’elle va déménager j’adore les poemes d’amitié car quand on n’a trouver sa meilleure amie c’est pour la vie et moi j’ai trouver la bonne maintenant et sa me rend heureuse. Il est trés beau ton poeme je l’adore !

Poème - Sans Thème -
Du 27/03/2004 00:00

L'écrit contient 242 mots qui sont répartis dans 2 strophes.