Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Pardon

Poème Amour
Publié le 27/09/2004 17:28

L'écrit contient 245 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Mimille38

Pardon

Demain cela fera 4 mois
4 mois que tu me rends heureuse.
Et demain peut-être tout sera fini.
Pour une erreur que j’ai commise.

Avant je veux que tu saches,
Que jamais je n’ai trompé mes entiments,
Que toujours je t’ai aimé,
Et que toujours je t’aimerai.

Ca y est tu as découvert
Ce que je voulais à tous prix te cacher,
Que suis allée voir ailleurs,
Qu’en fait, je t’ai trompé.

Je te l’ai dis, c’était le soir,
Où juste avant on s’engeuler.
J’ai tellement eût peur,
Que pour une fois je me suis bourrée.

La bande m’avais jurée
Que jamais elle ne le dirai
Mais il faut croire que les amis
Sont bien doués pour me pourrir la vie.

Alors ce soir tu vas me rappeler,
Pour que l’on s’explique calmement.
Je pense qu’entre nous c’est fini,
Que tout ne sera plus comme avant.

Et pourtant je te jure,
A aucun moment je n’ai aimé
Te faire cocul c’était horrible,
En plus ils disent qu’on a couché.

En tous cas, une chose est sûre,
Ils ont dis ça pour que j’aille avec lui,
Mais si demain tout est fini,
Personne d’autre que toi ne pénètrera mon cœur.

Tout ça pour te dire,
A toi que je ne mérite pas,
Que si tout est fini,
Moi, dans mon cœur, je suis à toi.
 • Pieds Hyphénique: Pardon

  de=main=ce=la=fe=ra=quatre=mois 8
  quatre=mois=que=tu=me=rends=heu=reuse 8
  et=de=main=peut=têtre=tout=se=ra=fi=ni 10
  pour=une=er=reur=que=jai=com=mise 8

  avant=je=veux=que=tu=sa=ches 7
  que=ja=mais=je=nai=trom=pé=mes=en=timents 10
  que=tou=jours=je=tai=ai=mé 7
  et=que=tou=jours=je=tai=me=rai 8

  ca=y=est=tu=as=dé=cou=vert 8
  ce=que=je=vou=lais=à=tous=prix=te=ca=cher 11
  que=suis=al=lée=voir=ail=leurs 7
  quen=fait=je=tai=trom=pé 6

  je=te=lai=dis=cé=tait=le=soir 8
  où=jus=tea=vant=on=sen=geu=ler 8
  jai=tel=le=ment=eût=peur 6
  que=pour=une=fois=je=me=suis=bour=rée 9

  la=ban=de=ma=vais=ju=rée 7
  que=ja=mais=elle=ne=le=di=rai 8
  mais=il=faut=croire=que=les=a=mis 8
  sont=bien=doués=pour=me=pour=rir=la=vie 9

  a=lors=ce=soir=tu=vas=me=rap=pe=ler 10
  pour=que=lon=sex=pli=que=cal=me=ment 9
  je=pense=quen=tre=nous=cest=fi=ni 8
  que=tout=ne=se=ra=plus=commea=vant 8

  et=pour=tant=je=te=ju=re 7
  a=au=cun=moment=je=nai=ai=mé 8
  te=faire=co=cul=cé=tait=hor=rible 8
  en=plus=ils=disent=quon=a=cou=ché 8

  en=tous=cas=une=cho=seest=sû=re 8
  ils=ont=dis=ça=pour=que=jaillea=vec=lui 9
  mais=si=de=main=tout=est=fi=ni 8
  per=sonne=dau=tre=que=toi=ne=pé=nè=tre=ra=mon=cœur 13

  tout=ça=pour=te=di=re 6
  a=toi=que=je=ne=mé=rite=pas 8
  que=si=tout=est=fi=ni 6
  moi=dans=mon=cœur=je=suis=à=toi 8
 • Phonétique : Pardon

  dəmɛ̃ səla fəʁa katʁə mwa
  katʁə mwa kə ty mə ʁɑ̃z- œʁøzə.
  e dəmɛ̃ pø tεtʁə tu səʁa fini.
  puʁ ynə eʁœʁ kə ʒε kɔmizə.

  avɑ̃ ʒə vø kə ty saʃə,
  kə ʒamε ʒə nε tʁɔ̃pe mεz- ɑ̃timɑ̃,
  kə tuʒuʁ ʒə tε εme,
  e kə tuʒuʁ ʒə tεməʁε.

  ka i ε ty a dekuvεʁ
  sə kə ʒə vulεz- a tus pʁi tə kaʃe,
  kə sɥiz- ale vwaʁ ajœʁ,
  kɑ̃ fε, ʒə tε tʁɔ̃pe.

  ʒə tə lε di, setε lə swaʁ,
  u ʒystə avɑ̃ ɔ̃ sɑ̃ʒəle.
  ʒε tεllmɑ̃ y pœʁ,
  kə puʁ ynə fwa ʒə mə sɥi buʁʁe.

  la bɑ̃də mavε ʒyʁe
  kə ʒamεz- εllə nə lə diʁε
  mεz- il fo kʁwaʁə kə lεz- ami
  sɔ̃ bjɛ̃ due puʁ mə puʁʁiʁ la vi.

  alɔʁ sə swaʁ ty va mə ʁapəle,
  puʁ kə lɔ̃ sεksplikə kalməmɑ̃.
  ʒə pɑ̃sə kɑ̃tʁə nu sε fini,
  kə tu nə səʁa plys kɔmə avɑ̃.

  e puʁtɑ̃ ʒə tə ʒyʁə,
  a okœ̃ mɔmɑ̃ ʒə nε εme
  tə fεʁə kɔkyl setε ɔʁiblə,
  ɑ̃ plysz- il dize kɔ̃n- a kuʃe.

  ɑ̃ tus ka, ynə ʃozə ε syʁə,
  ilz- ɔ̃ di sa puʁ kə ʒajə avεk lɥi,
  mε si dəmɛ̃ tut- ε fini,
  pεʁsɔnə dotʁə kə twa nə penεtʁəʁa mɔ̃ kœʁ.

  tu sa puʁ tə diʁə,
  a twa kə ʒə nə meʁitə pa,
  kə si tut- ε fini,
  mwa, dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, ʒə sɥiz- a twa.
 • Pieds Phonétique : Pardon

  də=mɛ̃=sə=lafə=ʁa=ka=tʁə=mwa 8
  katʁə=mwa=kə=ty=mə=ʁɑ̃=zœ=ʁøzə 8
  e=də=mɛ̃=pøtεtʁə=tu=sə=ʁa=fi=ni 9
  puʁ=ynə=e=ʁœʁ=kə=ʒε=kɔ=mizə 8

  a=vɑ̃=ʒə=vø=kə=ty=sa=ʃə 8
  kə=ʒa=mεʒə=nε=tʁɔ̃=pe=mε=zɑ̃=ti=mɑ̃ 10
  kə=tu=ʒuʁ=ʒə=tε=ε=me 7
  e=kə=tu=ʒuʁ=ʒə=tε=mə=ʁε 8

  ka=i=ε=ty=a=de=ku=vεʁ 8
  sə=kə=ʒə=vu=lε=za=tus=pʁitə=ka=ʃe 10
  kə=sɥi=za=le=vwaʁ=a=jœ=ʁə 8
  kɑ̃=fε=ʒə=tε=tʁɔ̃=pe 6

  ʒə=tə=lε=di=se=tε=lə=swaʁ 8
  u=ʒys=tə=a=vɑ̃=ɔ̃=sɑ̃ʒə=le 8
  ʒε=tεl=lmɑ̃=y=pœ=ʁə 6
  kə=puʁ=ynə=fwa=ʒə=mə=sɥi=buʁ=ʁe 9

  la=bɑ̃=də=ma=vε=ʒy=ʁe 7
  kə=ʒa=mε=zεllə=nə=lə=di=ʁε 8
  mε=zil=fo=kʁwaʁə=kə=lε=za=mi 8
  sɔ̃=bjɛ̃=du=e=puʁmə=puʁ=ʁiʁ=la=vi 9

  a=lɔʁsə=swaʁ=ty=va=mə=ʁa=pə=le 9
  puʁkə=lɔ̃=sεk=spli=kə=kal=mə=mɑ̃ 8
  ʒə=pɑ̃=sə=kɑ̃tʁə=nu=sε=fi=ni 8
  kə=tunə=sə=ʁa=plys=kɔ=məa=vɑ̃ 8

  e=puʁ=tɑ̃=ʒə=tə=ʒy=ʁə 7
  a=o=kœ̃=mɔ=mɑ̃ʒə=nε=ε=me 8
  tə=fεʁə=kɔ=kyl=se=tε=ɔ=ʁiblə 8
  ɑ̃=plys=zil=di=ze=kɔ̃=na=ku=ʃe 9

  ɑ̃=tus=ka=ynə=ʃo=zə=ε=syʁə 8
  il=zɔ̃=di=sapuʁkə=ʒajə=a=vεk=lɥi 8
  mε=si=də=mɛ̃=tu=tε=fi=ni 8
  pεʁ=sɔnə=do=tʁə=kə=twa=nə=pe=nε=tʁə=ʁa=mɔ̃=kœʁ 13

  tu=sa=puʁ=tə=di=ʁə 6
  a=twakə=ʒə=nə=me=ʁi=tə=pa 8
  kə=si=tu=tε=fi=ni 6
  mwa=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ʒə=sɥi=za=twa 8

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/10/2004 00:00Ilcapitano

quel sentiment!
beau poeme plein de sentiments
continue.
ami