Univers de poésie d'un auteur

Poème:Drogue

Le Poème

Hey, mon gars
Fais attention à toi
La drogue, c’est drôle une ou deux fois.
Mais as-tu pensé à ton avenir ?
Youhou ! Allume ! Ou t’es peut-être trop gelé
Pour comprendre c’que chuis en train de t’raconter ?
Tu te souviens pas ?
Ta mère t’avais toujours dit de ne pas toucher à ça !
Le weed, le hasch, l’exctasy, c’est contre la loi…
C’est p’t’être pour ça que t’aime ça ?
Moi, j’ai rien contre ça
Faut ben essayer
Mais qu’ça reste juste un trip, et être accro…
C’est une autre histoire ! On entend toujours les même mots
« Ben non, men, j’peux arrêter quand j’veux ! »
Allume, men ! C’est mon seul voeu…
Parce que quand tu peux pu t’amuser
Sans avoir bu d’la forte, ou fumer
Que tu prends ça pour oublier tes prob’s…
Hey, qu’est-ce ta mère dirait, si à te voyais ?
Couché à terre, trop buzzé, pi qu’le plafond tournait
Dans ta tête ?
Ouain, c’est pu juste un trip, tu t’la pète…
Tes friends t’ont embarqué
Toi, à ça, tu y’avais jamais pensé !
Dis toi que deux semaines avant
T’avais toute ton argent
Un bel avenir
Des horizons à découvrir…
« Oui, mais stai plate ! »
Ok, men ! Mais t’es pas obligé d’être dans drogue
Pour te faire du fun
Chu pas une droguée
Mais j’essaie de t’aider
Chu pas une alcoolo
Mais j’essaie juste de te trouver les mots qui t’faut
Pas pour t’en sortir
Mais au moins, t’faire réagir
Pis peut-être qu’un jour, quand un de tes amis se tuera
D’une overdose, ou chai pas quoi
Tu penseras que c’tait lui qui t’avais embarqué
Pis tu repenseras à c’te message là
Que j’essaie de te faire passer.
La drogue, l’alcool, c’est pas mal, mais c’est pas bien
C’est normal d’essayer…
Pis c’est ton problème si t’en d’viens obsédé !
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Désolée pour le language. . . J’ai écris ce poème pour une amie, qui avec ces paroles
« Moi j’renies tous les drogués ! » Elle m’a fais réfléchir. . . Et voila le résultat !
Désolée pour le language. . .
Bisous !
Minimim
xxx

Poeme de Minimim

Poète Minimim

Minimim a publié sur le site 47 écrits. Minimim est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Droguehey=mon=gars 3
fais=at=ten=tion=à=toi 6
la=dro=gue=cest=drôleune=ou=deux=fois 8
mais=as=tu=pen=sé=à=ton=ave=nir 9
you=hou=al=lume=ou=tes=peut=tê=tre=trop=ge=lé 12
pour=compren=dre=c=que=chuis=en=train=de=tra=con=ter 12
tu=te=sou=viens=pas 5
ta=mère=ta=vais=tou=jours=dit=de=ne=pas=tou=cher=à=ça 14
le=weed=le=ha=sch=lexc=ta=sy=cest=contre=la=loi 12
cest=p=têtre=pour=ça=que=tai=me=ça 9
moi=jai=rien=con=tre=ça 6
faut=ben=es=say=er 5
mais=qu=ça=res=te=jus=teun=trip=et=être=ac=cro 12
cest=uneau=tre=his=toi=re=on=en=tend=tou=jours=les=mê=me=mots 15
ben=non=men=j=peux=ar=rê=ter=quand=j=veux 12
al=lume=men=cest=mon=seul=voeu 7
par=ce=que=quand=tu=peux=pu=ta=mu=ser 10
sans=a=voir=bu=d=la=forte=ou=fu=mer 10
que=tu=prends=ça=pour=ou=blier=tes=probs 9
hey=quest=ce=ta=mère=di=rait=si=à=te=vo=yais 12
cou=ché=à=terre=trop=buz=zé=pi=qu=le=pla=fond=tour=nait 14
dans=ta=tê=te 4
ou=ain=cest=pu=jus=te=un=trip=tu=t=la=pète 12
tes=friends=tont=em=bar=qué 6
toi=à=ça=tu=ya=vais=ja=mais=pen=sé 10
dis=toi=que=deux=se=mai=nes=a=vant 9
ta=vais=tou=te=ton=argent 6
un=bel=a=ve=nir 5
des=ho=ri=zons=à=dé=cou=vrir 8
oui=mais=stai=pla=te 6
ok=men=mais=tes=pas=o=bli=gé=dê=tre=dans=drogue 12
pour=te=fai=re=du=fun 6
chu=pas=u=ne=dro=guée 6
mais=jes=saie=de=tai=der 6
chu=pas=u=ne=al=coo=lo 7
mais=jes=saie=jus=te=de=te=trou=ver=les=mots=qui=t=faut 14
pas=pour=ten=sor=tir 5
mais=au=moins=t=fai=re=ré=a=gir 9
pis=peut=têtre=quun=jour=quand=un=de=tes=a=mis=se=tue=ra 14
du=ne=o=ver=do=se=ou=chai=pas=quoi 10
tu=pense=ras=que=c=tait=lui=qui=ta=vais=em=bar=qué 13
pis=tu=re=pense=ras=à=c=te=mes=sa=ge=là 12
que=jes=saie=de=te=fai=re=pas=ser 9
la=dro=gue=lal=cool=cest=pas=mal=mais=cest=pas=bien 12
cest=nor=mal=des=say=er 6
pis=cest=ton=pro=blème=si=ten=d=viens=ob=sé=dé 12
Phonétique : Droguee, mɔ̃ ɡaʁ
fεz- atɑ̃sjɔ̃ a twa
la dʁɔɡ, sε dʁolə ynə u dø fwa.
mεz- a ty pɑ̃se a tɔ̃n- avəniʁ ?
iuu ! alymə ! u tε pø tεtʁə tʁo ʒəle
puʁ kɔ̃pʁɑ̃dʁə skə ʃɥiz- ɑ̃ tʁɛ̃ də tʁakɔ̃te ?
ty tə suvjɛ̃ pa ?
ta mεʁə tavε tuʒuʁ di də nə pa tuʃe a sa !
lə wid, lə-aʃ, lεksktazi, sε kɔ̃tʁə la lwa…
sε ptεtʁə puʁ sa kə tεmə sa ?
mwa, ʒε ʁjɛ̃ kɔ̃tʁə sa
fo bεn esεje
mε ksa ʁεstə ʒystə œ̃ tʁip, e εtʁə akʁo…
sεt- ynə otʁə istwaʁə ! ɔ̃n- ɑ̃tɑ̃ tuʒuʁ lε mεmə mo
« bεn nɔ̃, mεn, ʒpøz- aʁεte kɑ̃ ʒvø ! »
alymə, mεn ! sε mɔ̃ səl vø…
paʁsə kə kɑ̃ ty pø py tamyze
sɑ̃z- avwaʁ by dla fɔʁtə, u fyme
kə ty pʁɑ̃ sa puʁ ublje tε pʁɔbεs…
e, kε sə ta mεʁə diʁε, si a tə vwajε ?
kuʃe a teʁə, tʁo byze, pi klə plafɔ̃ tuʁnε
dɑ̃ ta tεtə ?
uɛ̃, sε py ʒystə œ̃ tʁip, ty tla pεtə…
tε fʁjɛ̃d tɔ̃ ɑ̃baʁke
twa, a sa, ty iavε ʒamε pɑ̃se !
di twa kə dø səmεnəz- avɑ̃
tavε tutə tɔ̃n- aʁʒe
œ̃ bεl avəniʁ
dεz- ɔʁizɔ̃z- a dekuvʁiʁ…
« ui, mε stε platə ! »
oke, mεn ! mε tε pa ɔbliʒe dεtʁə dɑ̃ dʁɔɡ
puʁ tə fεʁə dy fœ̃
ʃy pa ynə dʁɔɡe
mε ʒesε də tεde
ʃy pa ynə alkɔlo
mε ʒesε ʒystə də tə tʁuve lε mo ki tfo
pa puʁ tɑ̃ sɔʁtiʁ
mεz- o mwɛ̃, tfεʁə ʁeaʒiʁ
pi pø tεtʁə kœ̃ ʒuʁ, kɑ̃t- œ̃ də tεz- ami sə tɥəʁa
dynə ɔvεʁdozə, u ʃε pa kwa
ty pɑ̃səʁa kə stε lɥi ki tavεz- ɑ̃baʁke
pi ty ʁəpɑ̃səʁaz- a stə mesaʒə la
kə ʒesε də tə fεʁə pase.
la dʁɔɡ, lalkɔl, sε pa mal, mε sε pa bjɛ̃
sε nɔʁmal desεje…
pi sε tɔ̃ pʁɔblεmə si tɑ̃ dvjɛ̃z- ɔpsede !
Syllabes Phonétique : Droguee=mɔ̃=ɡaʁ 3
fε=za=tɑ̃=sjɔ̃=a=twa 6
la=dʁɔɡ=sε=dʁoləy=nə=u=dø=fwa 8
mε=za=ty=pɑ̃se=a=tɔ̃=na=və=niʁ 9
i=u=u=a=lymə=u=tε=pø=tε=tʁə=tʁo=ʒə=le 13
puʁ=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə=skə=ʃɥi=zɑ̃=tʁɛ̃=də=tʁa=kɔ̃=te 11
ty=tə=su=vj=ɛ̃=pa 6
ta=mεʁə=ta=vε=tu=ʒuʁ=di=də=nə=pa=tu=ʃe=a=sa 14
lə=wid=lə-aʃ=lεk=skta=zi=sε=kɔ̃tʁə=la=lwa 11
sε=ptεtʁə=puʁ=sa=kə=tε=mə=sa 8
mwa=ʒε=ʁjɛ̃=kɔ̃=tʁə=sa 6
fo=bεn=e=sε=j=e 6
mε=ksa=ʁεstə=ʒys=təœ̃=tʁip=e=ε=tʁə=a=kʁo 11
sε=tynəo=tʁə=is=twa=ʁə=ɔ̃=nɑ̃=tɑ̃=tu=ʒuʁ=lε=mε=mə=mo 15
bεn=nɔ̃=mεn=ʒpø=za=ʁε=te=kɑ̃=ʒvø 10
a=lymə=mεn=sε=mɔ̃=səl=vø 7
paʁsə=kə=kɑ̃=ty=pø=py=ta=my=ze 9
sɑ̃=za=vwaʁ=by=dla=fɔʁtə=u=fy=me 9
kə=ty=pʁɑ̃=sa=puʁ=u=blje=tε=pʁɔ=bεs 10
e=kεsə=ta=mε=ʁə=di=ʁε=si=a=tə=vwa=jε 12
ku=ʃe=a=te=ʁə=tʁo=by=ze=piklə=pla=fɔ̃=tuʁ=nε 13
dɑ̃=ta=tε=tə 4
u=ɛ̃=sε=py=ʒys=təœ̃=tʁip=ty=tlapεtə 9
tε=fʁjɛ̃d=tɔ̃=ɑ̃=baʁ=ke 6
twa=a=sa=ty=i=a=vε=ʒa=mε=pɑ̃se 10
di=twakə=døsə=mε=nə=za=vɑ̃ 7
ta=vε=tutə=tɔ̃=naʁ=ʒe 6
œ̃=bεl=a=və=niʁ 5
dε=zɔ=ʁi=zɔ̃=za=de=ku=vʁiʁ 8
u=i=mε=stε=platə 6
o=ke=mεn=mε=tε=pa=ɔ=bli=ʒe=dεtʁə=dɑ̃=dʁɔɡ 12
puʁ=tə=fε=ʁə=dy=fœ̃ 6
ʃy=pa=y=nə=dʁɔ=ɡe 6
mε=ʒe=sε=də=tε=de 6
ʃy=pa=ynə=al=kɔ=lo 6
mε=ʒe=sε=ʒys=tə=də=tə=tʁu=ve=lε=mo=ki=tfo 13
pa=puʁ=tɑ̃=sɔʁ=tiʁ 5
mε=zo=mwɛ̃=tfεʁə=ʁe=a=ʒiʁ 7
pi=pø=tεtʁə=kœ̃=ʒuʁ=kɑ̃=tœ̃=də=tε=za=mi=sə=tɥə=ʁa 14
dynəɔ=vεʁ=do=zə=u=ʃε=pa=kwa 8
ty=pɑ̃sə=ʁa=kə=stε=lɥi=ki=ta=vε=zɑ̃=baʁ=ke 12
pi=tyʁə=pɑ̃=sə=ʁa=za=stə=me=sa=ʒə=la 11
kə=ʒe=sεdə=tə=fε=ʁə=pase 7
la=dʁɔɡ=lal=kɔl=sε=pa=mal=mε=sε=pa=bjɛ̃ 11
sε=nɔʁ=mal=de=sε=je 6
pi=sε=tɔ̃=pʁɔ=blεmə=si=tɑ̃=dvjɛ̃=zɔp=se=de 11

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
10/12/2004 00:00:-> Boule_Angel -O-

vraiment tres beau poeme:) cest la pur
veriter que tu raconte! les gens embarque dans sa et
apres il pense etre capable darreter mais ils en son
rester coince:) va voir mes poeme stp:) avecun
commentaire! Bizoo:) XxxX

Poème Autre
Du 06/12/2004 21:46

L'écrit contient 348 mots qui sont répartis dans 1 strophes.