Poeme : Désir De Guérire

Désir De Guérire

Je n’arrive pas à écrire
Tout ce que je peux ressentir
Et dans tout ça le pir
C’est que je ne pourrai pas m’en sortir

J’aimerai pouvoir dire
J’aimerai pouvoir décrire
Le pourquoi du comment
Car je souffre tant

Je ne veux plus en entendre parler
Je voudari que cette pensée soit effacée
Mais rien de tout ça ne se fait
Elle continue à me hanter

Si tu pouvais simplement être encore là
Être présent aux rassemblements, aux repas
Près de toi nous serions installer
Encore au moins pour quelques années

Mais le destin en a décidé ainsi
Malheureusement tu es parti
Sans nous adresser un seul adieux
Alors pour pleurer il ne nous reste que nos yeux

Je désirerai tant te montrer
Aquel point tu peux nous manquer
Aujourd’hui encore à toi j’ai pensé
Quand ce grand-père et sa petite fille dansaient

Tout cela j’ai voulu l’écrire
Pour ressacer les bons souvenirs
En oublier les pirs
Pour réussir à guérire

Je souhaiterai te promettre qu’un jour
Même si ce n’est pas encore mon tour
Dans ce cimetierre j’entrerai
Pour enfin retrouver ma paix

Mais jamais, Oh non jamais
Je ne t’oublierai
Car tu as fait parti de ma vie
Et pour cela je t’en remerci

TU NOUS MANQUES ! !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Désir De Guérire

  je=nar=ri=ve=pas=à=é=crire 8
  tout=ce=que=je=peux=res=sen=tir 8
  et=dans=tout=ça=le=pir 6
  cest=que=je=ne=pour=rai=pas=men=sor=tir 10

  jai=me=rai=pou=voir=di=re 7
  jai=me=rai=pou=voir=dé=cri=re 8
  le=pour=quoi=du=comment 5
  car=je=souf=fre=tant 5

  je=ne=veux=plus=en=enten=dre=par=ler 9
  je=vou=da=ri=que=cette=pen=sée=soit=ef=fa=cée 12
  mais=rien=de=tout=ça=ne=se=fait 8
  elle=con=ti=nue=à=me=han=ter 8

  si=tu=pou=vais=simple=ment=ê=treen=co=re=là 11
  être=pré=sent=aux=ras=sem=ble=ments=aux=re=pas 11
  près=de=toi=nous=se=rions=ins=tal=ler 9
  en=coreau=moins=pour=quel=ques=an=nées 8

  mais=le=des=tin=en=a=dé=ci=dé=ain=si 11
  mal=heu=reuse=ment=tu=es=par=ti 8
  sans=nous=adres=ser=un=seul=a=dieux 8
  a=lors=pour=pleu=rer=il=ne=nous=res=te=que=nos=yeux 13

  je=dé=sire=rai=tant=te=mon=trer 8
  aquel=point=tu=peux=nous=man=quer 7
  au=jourdhui=en=coreà=toi=jai=pen=sé 8
  quand=ce=grand=pèreet=sa=pe=ti=te=fille=dan=saient 11

  tout=ce=la=jai=vou=lu=lé=crire 8
  pour=res=sa=cer=les=bons=souve=nirs 8
  en=ou=bli=er=les=pirs 6
  pour=réus=sir=à=gué=ri=re 7

  je=sou=haite=rai=te=pro=met=tre=quun=jour 10
  même=si=ce=nest=pas=en=co=re=mon=tour 10
  dans=ce=cime=tier=re=jen=tre=rai 8
  pour=en=fin=re=trou=ver=ma=paix 8

  mais=ja=mais=oh=non=ja=mais 7
  je=ne=tou=blie=rai 5
  car=tu=as=fait=par=ti=de=ma=vie 9
  et=pour=ce=la=je=ten=re=mer=ci 9

  tu=nous=man=ques 4
 • Phonétique : Désir De Guérire

  ʒə naʁivə pa a ekʁiʁə
  tu sə kə ʒə pø ʁəsɑ̃tiʁ
  e dɑ̃ tu sa lə piʁ
  sε kə ʒə nə puʁʁε pa mɑ̃ sɔʁtiʁ

  ʒεməʁε puvwaʁ diʁə
  ʒεməʁε puvwaʁ dekʁiʁə
  lə puʁkwa dy kɔmɑ̃
  kaʁ ʒə sufʁə tɑ̃

  ʒə nə vø plysz- ɑ̃n- ɑ̃tɑ̃dʁə paʁle
  ʒə vudaʁi kə sεtə pɑ̃se swa efase
  mε ʁjɛ̃ də tu sa nə sə fε
  εllə kɔ̃tinɥ a mə-ɑ̃te

  si ty puvε sɛ̃pləmɑ̃ εtʁə ɑ̃kɔʁə la
  εtʁə pʁezɑ̃ o ʁasɑ̃bləmɑ̃, o ʁəpa
  pʁε də twa nu səʁjɔ̃z- ɛ̃stale
  ɑ̃kɔʁə o mwɛ̃ puʁ kεlkz- ane

  mε lə dεstɛ̃ ɑ̃n- a deside ɛ̃si
  maləʁøzəmɑ̃ ty ε paʁti
  sɑ̃ nuz- adʁese œ̃ səl adjø
  alɔʁ puʁ pləʁe il nə nu ʁεstə kə noz- iø

  ʒə deziʁəʁε tɑ̃ tə mɔ̃tʁe
  akεl pwɛ̃ ty pø nu mɑ̃ke
  oʒuʁdɥi ɑ̃kɔʁə a twa ʒε pɑ̃se
  kɑ̃ sə ɡʁɑ̃ pεʁə e sa pətitə fijə dɑ̃sε

  tu səla ʒε vuly lekʁiʁə
  puʁ ʁesase lε bɔ̃ suvəniʁ
  ɑ̃n- ublje lε piʁ
  puʁ ʁeysiʁ a ɡeʁiʁə

  ʒə suεtəʁε tə pʁɔmεtʁə kœ̃ ʒuʁ
  mεmə si sə nε pa ɑ̃kɔʁə mɔ̃ tuʁ
  dɑ̃ sə simətjeʁə ʒɑ̃tʁəʁε
  puʁ ɑ̃fɛ̃ ʁətʁuve ma pε

  mε ʒamε, ɔ nɔ̃ ʒamε
  ʒə nə tubljəʁε
  kaʁ ty a fε paʁti də ma vi
  e puʁ səla ʒə tɑ̃ ʁəmεʁsi

  ty nu mɑ̃k ! !
 • Syllabes Phonétique : Désir De Guérire

  ʒə=na=ʁi=və=pa=a=e=kʁiʁə 8
  tu=sə=kə=ʒə=pø=ʁə=sɑ̃=tiʁ 8
  e=dɑ̃=tu=sa=lə=piʁ 6
  sεkə=ʒə=nə=puʁ=ʁε=pa=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ 9

  ʒε=mə=ʁε=pu=vwaʁ=di=ʁə 7
  ʒε=mə=ʁε=pu=vwaʁ=de=kʁi=ʁə 8
  lə=puʁ=kwa=dy=kɔ=mɑ̃ 6
  kaʁ=ʒə=su=fʁə=tɑ̃ 5

  ʒə=nə=vø=plys=zɑ̃=nɑ̃=tɑ̃dʁə=paʁ=le 9
  ʒə=vu=da=ʁikə=sεtə=pɑ̃=se=swa=e=fase 10
  mε=ʁjɛ̃=də=tu=sa=nə=sə=fε 8
  εl=lə=kɔ̃=tinɥ=a=mə-ɑ̃=te 8

  si=ty=pu=vε=sɛ̃plə=mɑ̃=ε=tʁəɑ̃=kɔ=ʁə=la 11
  εtʁə=pʁe=zɑ̃=o=ʁa=sɑ̃=blə=mɑ̃=o=ʁə=pa 11
  pʁε=də=twa=nusə=ʁjɔ̃=zɛ̃s=ta=le 8
  ɑ̃=kɔʁə=o=mwɛ̃=puʁ=kεl=kza=ne 8

  mεlə=dεs=tɛ̃=ɑ̃=na=de=si=de=ɛ̃=si 10
  malə=ʁø=zə=mɑ̃=ty=ε=paʁ=ti 8
  sɑ̃=nu=za=dʁe=se=œ̃=səl=a=djø 9
  a=lɔʁ=puʁplə=ʁe=il=nə=nu=ʁεs=tə=kə=no=ziø 12

  ʒə=de=ziʁə=ʁε=tɑ̃=tə=mɔ̃=tʁe 8
  a=kεl=pwɛ̃=ty=pø=nu=mɑ̃=ke 8
  o=ʒuʁ=dɥi=ɑ̃kɔʁə=a=twa=ʒε=pɑ̃se 8
  kɑ̃sə=ɡʁɑ̃=pε=ʁəe=sa=pə=ti=tə=fi=jə=dɑ̃=sε 12

  tu=sə=la=ʒε=vu=ly=le=kʁiʁə 8
  puʁ=ʁe=sase=lε=bɔ̃=su=və=niʁ 8
  ɑ̃=nu=blj=e=lε=piʁ 6
  puʁ=ʁe=y=siʁ=a=ɡe=ʁi=ʁə 8

  ʒə=su=εtə=ʁεtə=pʁɔ=mε=tʁə=kœ̃=ʒuʁ 9
  mεmə=si=sə=nε=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=mɔ̃=tuʁ 10
  dɑ̃sə=si=mə=tje=ʁə=ʒɑ̃=tʁə=ʁε 8
  puʁ=ɑ̃=fɛ̃=ʁə=tʁu=ve=ma=pε 8

  mε=ʒa=mε=ɔ=nɔ̃=ʒa=mε 7
  ʒə=nə=tu=blj=ə=ʁε 6
  kaʁ=ty=a=fε=paʁ=tidə=ma=vi 8
  e=puʁ=sə=laʒə=tɑ̃=ʁə=mεʁ=si 8

  ty=nu=mɑ̃k 3

PostScriptum

Un second hommage rendu a notre grand père !
A vous de me dire. . .

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/06/2005 22:56~Priestess Of Dream~

cet hommage rendu à ton grand-père est magnifique, et j’adorerai avoir une petite-fille comme toi...
~L’Ange Des Ombres~