Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Lettre Ouverte A Ma Maman

Poème Amour
Publié le 12/08/2004 00:00

L'écrit contient 159 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Miss-Loony

Lettre Ouverte A Ma Maman

Ma chtite maman,
Quand j’ai peur et quand je pleure, je voudrais que tu sois là à me prendre dans tes bras, sécher mes larmes et me donner la tendresse ainsi que l’affection dont j’ai tant besoin nuits et jours et que j’attends depuis toujours.
Je sais que c’est le tien mais tu vois ce mec là ne remplacera jamais mon père, qui dira le contraire ? Nous n’avons jamais eu de moments tendre comme une mère et sa fille, je sais que tu as de la peine mais ce que toi tu ignore c’est que je cache la mienne.
Si je me détruit ne t’en veut pas, ce n’est pas de ta faute, je sais que j’ai fait des bêtises et maintenant je me méprise mais il faut que tu saches que tu es ma maman et que je t’aime et t’aimerai toujours quoi qu’il arrive !
 • Pieds Hyphénique: Lettre Ouverte A Ma Maman

  ma=ch=ti=te=ma=man 6
  quand=jai=peur=et=quand=je=pleure=je=vou=drais=que=tu=sois=là=à=me=pren=dre=dans=tes=bras=sé=cher=mes=lar=mes=et=me=don=ner=la=ten=dres=seain=si=que=laf=fec=tion=dont=jai=tant=be=soin=nuits=et=jours=et=que=jat=tends=de=puis=tou=jours 55
  je=sais=que=cest=le=tien=mais=tu=vois=ce=mec=là=ne=rem=place=ra=ja=mais=mon=pè=re=qui=di=ra=le=con=trai=re=nous=na=vons=ja=mais=eu=de=mo=ments=ten=dre=com=meu=ne=mè=re=et=sa=fille=je=sais=que=tu=as=de=la=pei=ne=mais=ce=que=toi=tu=i=gno=re=cest=que=je=ca=che=la=mienne 71
  si=je=me=dé=truit=ne=ten=veut=pas=ce=nest=pas=de=ta=faute=je=sais=que=jai=fait=des=bê=ti=ses=et=main=te=nant=je=me=mé=pri=se=mais=il=faut=que=tu=sa=ches=que=tu=es=ma=ma=man=et=que=je=tai=meet=tai=me=rai=tou=jours=quoi=quil=ar=rive 60
 • Phonétique : Lettre Ouverte A Ma Maman

  ma ktitə mamɑ̃,
  kɑ̃ ʒε pœʁ e kɑ̃ ʒə plœʁə, ʒə vudʁε kə ty swa la a mə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ tε bʁa, seʃe mε laʁməz- e mə dɔne la tɑ̃dʁεsə ɛ̃si kə lafεksjɔ̃ dɔ̃ ʒε tɑ̃ bəzwɛ̃ nɥiz- e ʒuʁz- e kə ʒatɑ̃ dəpɥi tuʒuʁ.
  ʒə sε kə sε lə tjɛ̃ mε ty vwa sə mεk la nə ʁɑ̃plasəʁa ʒamε mɔ̃ pεʁə, ki diʁa lə kɔ̃tʁεʁə ? nu navɔ̃ ʒamεz- y də mɔmɑ̃ tɑ̃dʁə kɔmə ynə mεʁə e sa fijə, ʒə sε kə ty a də la pεnə mε sə kə twa ty iɲɔʁə sε kə ʒə kaʃə la mjεnə.
  si ʒə mə detʁɥi nə tɑ̃ vø pa, sə nε pa də ta fotə, ʒə sε kə ʒε fε dε bεtizəz- e mɛ̃tənɑ̃ ʒə mə mepʁizə mεz- il fo kə ty saʃə kə ty ε ma mamɑ̃ e kə ʒə tεmə e tεməʁε tuʒuʁ kwa kil aʁivə !
 • Pieds Phonétique : Lettre Ouverte A Ma Maman

  ma=kti=tə=ma=mɑ̃ 5
  kɑ̃=ʒε=pœʁ=e=kɑ̃=ʒə=plœ=ʁə=ʒə=vu=dʁε=kə=ty=swa=la=a=mə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=tε=bʁa=se=ʃe=mε=laʁ=mə=ze=mə=dɔ=ne=la=tɑ̃=dʁε=sə=ɛ̃=si=kə=la=fεk=sj=ɔ̃=dɔ̃=ʒε=tɑ̃=bə=zwɛ̃=nɥi=ze=ʒuʁ=ze=kə=ʒa=tɑ̃=dəp=ɥi=tu=ʒuʁ 58
  ʒə=sεkə=sε=lə=tjɛ̃=mε=ty=vwa=sə=mεk=la=nə=ʁɑ̃=pla=sə=ʁa=ʒa=mε=mɔ̃=pε=ʁə=ki=di=ʁa=lə=kɔ̃=tʁε=ʁə=nu=na=vɔ̃=ʒa=mε=zy=də=mɔ=mɑ̃=tɑ̃=dʁə=kɔ=məy=nə=mε=ʁə=e=sa=fi=jə=ʒə=sε=kə=ty=a=də=la=pε=nə=mε=sə=kə=twa=ty=i=ɲɔ=ʁə=sε=kə=ʒə=ka=ʃə=la=mjεnə 72
  siʒə=mə=det=ʁɥi=nə=tɑ̃=vø=pa=sə=nε=pa=də=ta=fo=tə=ʒə=sε=kə=ʒε=fε=dε=bε=ti=zə=ze=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=mə=me=pʁi=zə=mε=zil=fo=kə=ty=sa=ʃə=kə=ty=ε=ma=ma=mɑ̃=e=kə=ʒə=tε=məe=tε=mə=ʁε=tu=ʒuʁ=kwa=kil=a=ʁivə 60

PostScriptum

Même si on se fait mal et qu’on se blesse je t’aime ma chtite maman. . .

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/09/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.